Скрыть
10:5
10:8
Церковнославянский (рус)
Филисти́ми же во­ева́ша проти́ву Изра́иля, и бѣжа́ша му́жiе Изра́илевы от­ лица́ иноплеме́н­ническа и падо́ша ра́нени на горѣ́ гелвуи́.
И погна́ша иноплеме́н­ницы вслѣ́дъ Сау́ла и вслѣ́дъ сыно́въ его́: и уби́ша иноплеме́н­ницы Ионаѳа́на и Аминада́ва и Мелхису́а, сыно́въ Сау́ловыхъ.
И отягчи́ся бра́нь на Сау́ла, и обрѣто́ша его́ стрѣлцы́ въ лу́кахъ и въ трудѣ́хъ, и изнемо́же от­ стрѣ́лъ.
И рече́ Сау́лъ къ нося́щему ору́жiе его́: извлецы́ ме́чь тво́й и прободи́ мя́ и́мъ, да не когда́ прiи́дутъ необрѣ́зан­нiи сі́и и поруга́ют­ся мнѣ́. И не восхотѣ́ нося́й ору́жiе его́, я́ко убоя́ся зѣло́. И взя́ Сау́лъ ме́чь и нападе́ на́нь.
И ви́дѣ нося́й ору́жiе его́, я́ко у́мре Сау́лъ, и нападе́ и о́нъ на ме́чь сво́й и у́мре.
И у́мре Сау́лъ и три́ сы́на его́ въ де́нь о́нъ: и ве́сь до́мъ его́ ку́пно у́мре.
И ви́дѣша вси́ му́жiе Изра́илевы, и́же во юдо́ли, я́ко побѣжа́ Изра́иль, и я́ко у́мре Сау́лъ и сы́нове его́, и оста́виша гра́ды своя́ и побѣго́ша: и прiидо́ша иноплеме́н­ницы и всели́шася въ ни́хъ.
И бы́сть зау́тра, и прiидо́ша иноплеме́н­ницы совлача́ти па́дшихъ коры́сти, и обрѣто́ша Сау́ла и сыно́въ его́ па́дшихъ на горѣ́ гелвуи́:
и обнажи́ша его́, и взя́ша главу́ его́ и ору́жiе его́, и посла́ша въ зе́млю иноплеме́н­ничу, да обно́сит­ся [и пока́жет­ся] и́доломъ и́хъ и лю́демъ:
ору́жiя же и́хъ положи́ша въ ка́пищи бо́га сво­его́: и главу́ его́ поткну́ша въ ка́пищи даго́новѣ.
И услы́шаша вси́ живу́щiи во Иави́сѣ Галаа́дстѣмъ вся́, я́же Филисти́ми сотвори́ша Сау́лу и сыно́мъ его́ и Изра́илю:
и воста́ша от­ Галаа́да вси́ му́жiе крѣ́пцыи, и прiидо́ша и взя́ша тру́пъ Сау́ловъ и тру́пъ сыно́въ его́, и при­­несо́ша и́хъ во Иави́съ, и погребо́ша ко́сти и́хъ подъ ду́бомъ во Иави́сѣ: и пости́шася се́дмь дні́й.
И у́мре Сау́лъ за беззако́нiя своя́, и́миже беззако́н­нова Го́сподеви по словеси́ Госпо́дню, поне́же не сохрани́, я́ко вопроси́ Сау́лъ волше́бницы е́же вопроси́ти, и от­вѣща́ ему́ самуи́лъ проро́къ.
И не взыска́ Го́спода Сау́лъ: сего́ ра́ди уби́ его́ и воз­врати́ ца́р­ст­во его́ дави́ду сы́ну Иессе́еву.
Синодальный
Филистимляне воевали с Израилем, и побежали Израильтяне от Филистимлян, и падали пораженные на горе Гелвуе.
И погнались Филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили Филистимляне Ионафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Сауловых.
Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками.
И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною. Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него.
Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер.
И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер.
Когда увидели Израильтяне, которые были в долине, что все бегут и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались; а Филистимляне пришли и поселились в них.
На другой день пришли Филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гелвуйской,
и раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле Филистимской, чтобы возвестить о сем пред идолами их и пред народом.
И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона.
И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали Филистимляне с Саулом.
И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулово и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились семь дней.
Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом,
а не взыскал Господа. За то Он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву.
καὶ ἀλλόφυλοι ἐπολέμησαν προ­̀ς Ισραηλ καὶ ἔφυγον ἀπο­̀ προ­σώπου ἀλλοφύλων καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἐν ὄρει Γελβουε
καὶ κατεδίωξαν ἀλλόφυλοι ὀπίσω Σαουλ καὶ ὀπίσω υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν ἀλλόφυλοι τὸν Ιωναθαν καὶ τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Μελχισουε υἱοὺς Σαουλ
καὶ ἐβαρύνθη ὁ πόλεμος ἐπι­̀ Σαουλ καὶ εὗρον αὐτὸν οἱ τοξόται ἐν τοῖς τόξοις καὶ πόνοις καὶ ἐπόνεσεν ἀπο­̀ τῶν τόξων
καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ αἴρον­τι τὰ σκεύ­η αὐτοῦ σπάσαι τὴν ῥομφαίαν σου καὶ ἐκκέν­τησόν με ἐν αὐτῇ μὴ ἔλθωσιν οἱ ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ ἐμπαίξωσίν μοι καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ αἴρων τὰ σκεύ­η αὐτοῦ ὅτι ἐφοβεῖτο σφόδρα καὶ ἔλαβεν Σαουλ τὴν ῥομφαίαν καὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτήν
καὶ εἶδεν ὁ αἴρων τὰ σκεύ­η αὐτοῦ ὅτι ἀπέθανεν Σαουλ καὶ ἔπεσεν καί γε αὐτὸς ἐπι­̀ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν
καὶ ἀπέθανεν Σαουλ καὶ τρεῖς υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ ἀπέθανεν
καὶ εἶδεν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ὁ ἐν τῷ αὐλῶνι ὅτι ἔφυγεν Ισραηλ καὶ ὅτι ἀπέθανεν Σαουλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ κατέλιπον τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ ἔφυγον καὶ ἦλθον ἀλλόφυλοι καὶ κατῴκησαν ἐν αὐταῖς
καὶ ἐγένετο τῇ ἐχομένῃ καὶ ἦλθον ἀλλόφυλοι τοῦ σκυλεύ­ειν τοὺς τραυματίας καὶ εὗρον τὸν Σαουλ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῷ ὄρει Γελβουε
καὶ ἐξέδυσαν αὐτὸν καὶ ἔλαβον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὰ σκεύ­η αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλαν εἰς γῆν ἀλλοφύλων κύκλῳ τοῦ εὐαγγελίσασθαι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ τῷ λαῷ
καὶ ἔθηκαν τὰ σκεύ­η αὐτοῦ ἐν οἴκῳ θεοῦ αὐτῶν καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔθηκαν ἐν οἴκῳ Δαγων
καὶ ἤκουσαν πάν­τες οἱ κατοικοῦν­τες Γαλααδ ἅπαν­τα ἃ ἐποίησαν ἀλλόφυλοι τῷ Σαουλ καὶ τῷ Ισραηλ
καὶ ἠγέρθησαν ἐκ Γαλααδ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς καὶ ἔλαβον τὸ σῶμα Σαουλ καὶ τὸ σῶμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἤνεγκαν αὐτὰ εἰς Ιαβις καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ὑπὸ τὴν δρῦν ἐν Ιαβις καὶ ἐνήστευσαν ἑπτὰ ἡμέρας
καὶ ἀπέθανεν Σαουλ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτοῦ αἷς ἠνόμησεν τῷ κυρίῳ κατα­̀ τὸν λόγον κυρίου διότι οὐκ ἐφύλαξεν ὅτι ἐπηρώτησεν Σαουλ ἐν τῷ ἐγγαστριμύθῳ τοῦ ζητῆσαι καὶ ἀπεκρίνατο αὐτῷ Σαμουηλ ὁ προ­φήτης
καὶ οὐκ ἐζήτησεν κύριον καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεψεν τὴν βασιλείαν τῷ Δαυιδ υἱῷ Ιεσ­σαι
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки