Скрыть
14:6
Церковнославянский (рус)
И посла́ хира́мъ ца́рь ти́рскiй послы́ къ дави́ду, и древа́ ке́дрова, и зда́телей стѣ́нъ, и древодѣ́лей, да сози́ждутъ ему́ до́мъ.
И позна́ дави́дъ, я́ко угото́ва его́ Госпо́дь царе́мъ надъ Изра́илемъ, я́ко воз­дви́жеся въ высоту́ ца́р­ст­во его́, ра́ди люді́й его́ Изра́иля,
и поя́тъ дави́дъ еще́ жены́ во Иерусали́мѣ: и роди́шася ему́ еще́ сы́нове и дще́ри.
И сiя́ имена́ и́хъ, и́же роди́шася ему́ во Иерусали́мѣ: саммаа́ и Сова́въ, наѳа́нъ и соломо́нъ,
и Иеваа́ръ и Елису́й и Елифаа́ѳъ
и наге́ѳъ, и Нафа́гъ и Иафiе́,
и Елисама́ и Валiада́ и Елифале́тъ.
И услы́шаша иноплеме́н­ницы, я́ко пома́занъ бы́сть дави́дъ въ царя́ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ, и изыдо́ша вси́ иноплеме́н­ницы взыска́ти дави́да. И услы́ша дави́дъ и изы́де проти́ву и́хъ.
Иноплеме́н­ницы же прiидо́ша и разлiя́шася во юдо́ли исполи́новъ.
И вопроси́ дави́дъ Бо́га, глаго́ля: а́ще взы́ду на иноплеме́н­ники, и преда́си ли и́хъ въ ру́ки моя́? И рече́ ему́ Бо́гъ: взы́ди, и преда́мъ и́хъ въ ру́ки твоя́.
И изы́де во Ваа́лъ-фараси́нъ, и порази́ и́хъ та́мо дави́дъ. И рече́ дави́дъ: разсѣче́ Бо́гъ враги́ моя́ руко́ю мо­е́ю, я́коже разсѣче́нiе воды́. Сего́ ра́ди нарече́ и́мя мѣ́сту тому́ фараси́нъ, разсѣче́нiе.
И оста́виша та́мо бо́ги своя́ иноплеме́н­ницы, и́хже дави́дъ повелѣ́ сожещи́ огне́мъ.
И при­­ложи́ша еще́ иноплеме́н­ницы, и разлiя́шася еще́ во юдо́ли исполи́новъ.
И вопроси́ па́ки дави́дъ Бо́га. И рече́ ему́ Бо́гъ: не исходи́ за ни́ми: от­врати́ся от­ ни́хъ, и прiи́деши на ни́хъ пря́мо гру́шей:
и бу́детъ егда́ услы́шиши гла́съ шу́ма верхо́въ гру́шей, тогда́ изы́деши на бра́нь, я́ко изы́де Бо́гъ предъ тобо́ю, да порази́тъ полки́ иноплеме́н­нически.
И сотвори́ дави́дъ, я́коже повелѣ́ ему́ Бо́гъ: и порази́ полки́ Филисти́мовъ от­ гавао́на да́же до гази́ра.
И просла́вися и́мя дави́дово во всѣ́хъ страна́хъ, и Госпо́дь даде́ стра́хъ его́ на вся́ язы́ки.
Синодальный
И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом.
Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его, ради народа его Израиля,
тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей.
И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Совав, Нафан, Соломон,
Евеар, Елисуа, Елфалет,
Ногах, Нафек, Иафиа,
и Елисама, Веелиада и Елифалеф.
И услышали Филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них.
И Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов.
И вопросил Давид Бога, говоря: идти ли мне против Филистимлян, и предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь: иди, и Я предам их в руки твои.
И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид; и сказал Давид: сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды. Посему и дали имя месту тому: Ваал-Перацим.
И оставили там Филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем.
И пришли опять Филистимляне и расположились по долине.
И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев;
и когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан Филистимлян.
И сделал Давид, как повелел ему Бог; и поразили стан Филистимский, от Гаваона до Газера.
И пронеслось имя Давидово по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов.
И҆ посла̀ хїра́мъ ца́рь тѵ́рскїй послы̀ къ даві́дꙋ, и҆ древа̀ ке́дрѡва, и҆ зда́телей стѣ́нъ, и҆ древодѣ́лей, да сози́ждꙋтъ є҆мꙋ̀ до́мъ.
И҆ позна̀ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆гото́ва є҆го̀ гдⷭ҇ь царе́мъ над̾ і҆и҃лемъ, ꙗ҆́кѡ воздви́жесѧ въ высотꙋ̀ ца́рство є҆гѡ̀, ра́ди люді́й є҆гѡ̀ і҆и҃лѧ,
и҆ поѧ́тъ даві́дъ є҆щѐ жєны̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: и҆ роди́шасѧ є҆мꙋ̀ є҆щѐ сы́нове и҆ дщє́ри.
И҆ сїѧ̑ и҆мена̀ и҆́хъ, и҆̀же роди́шасѧ є҆мꙋ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: саммаа̀ и҆ сѡва́въ, наѳа́нъ и҆ соломѡ́нъ,
и҆ і҆еваа́ръ и҆ є҆лїсꙋ́й и҆ є҆лїфаа́ѳъ
и҆ наге́ѳъ, и҆ нафа́гъ и҆ і҆афїѐ,
и҆ є҆лїсама̀ и҆ валїада̀ и҆ є҆лїфале́тъ.
И҆ ᲂу҆слы́шаша и҆ноплемє́нницы, ꙗ҆́кѡ пома́занъ бы́сть даві́дъ въ царѧ̀ над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ, и҆ и҆зыдо́ша всѝ и҆ноплемє́нницы взыска́ти даві́да. И҆ ᲂу҆слы́ша даві́дъ и҆ и҆зы́де проти́вꙋ и҆́хъ.
И҆ноплемє́нницы же прїидо́ша и҆ разлїѧ́шасѧ во ю҆до́ли и҆споли́нѡвъ.
И҆ вопросѝ даві́дъ бг҃а, глаго́лѧ: а҆́ще взы́дꙋ на и҆ноплеме́нники, и҆ преда́си ли и҆̀хъ въ рꙋ́ки моѧ̑; И҆ речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: взы́ди, и҆ преда́мъ и҆̀хъ въ рꙋ́ки твоѧ̑.
И҆ и҆зы́де во ваа́лъ-фарасі́нъ, и҆ поразѝ и҆̀хъ та́мѡ даві́дъ. И҆ речѐ даві́дъ: разсѣчѐ бг҃ъ врагѝ моѧ̑ рꙋко́ю мое́ю, ꙗ҆́коже разсѣче́нїе воды̀. Сегѡ̀ ра́ди наречѐ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀ фарасі́нъ, разсѣче́нїе.
И҆ ѡ҆ста́виша та́мѡ бо́ги своѧ̑ и҆ноплемє́нницы, и҆̀хже даві́дъ повелѣ̀ сожещѝ ѻ҆гне́мъ.
И҆ приложи́ша є҆щѐ и҆ноплемє́нницы, и҆ разлїѧ́шасѧ є҆щѐ во ю҆до́ли и҆споли́нѡвъ.
И҆ вопросѝ па́ки даві́дъ бг҃а. И҆ речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: не и҆сходѝ за ни́ми: ѿврати́сѧ ѿ ни́хъ, и҆ прїи́деши на ни́хъ прѧ́мѡ грꙋ́шей:
и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ ᲂу҆слы́шиши гла́съ шꙋ́ма верхѡ́въ грꙋ́шей, тогда̀ и҆зы́деши на бра́нь, ꙗ҆́кѡ и҆зы́де бг҃ъ пред̾ тобо́ю, да порази́тъ полкѝ и҆ноплемє́ннически.
И҆ сотворѝ даві́дъ, ꙗ҆́коже повелѣ̀ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: и҆ поразѝ полкѝ фѷлїсті́мѡвъ ѿ гаваѡ́на да́же до гази́ра.
И҆ просла́висѧ и҆́мѧ даві́дово во всѣ́хъ страна́хъ, и҆ гдⷭ҇ь дадѐ стра́хъ є҆гѡ̀ на всѧ̑ ꙗ҆зы́ки.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки