Скрыть
2:5
2:6
2:8
2:9
2:11
2:12
2:13
2:14
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:23
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:29
2:30
2:31
2:32
2:33
2:34
2:35
2:36
2:37
2:38
2:39
2:40
2:41
2:42
2:43
2:44
2:45
2:46
2:47
2:48
2:49
2:51
2:52
2:53
2:54
2:55
Церковнославянский (рус)
Сы́нове же Изра́илевы сі́и су́ть: Руви́мъ, Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Завуло́нъ,
да́нъ, Ио́сифъ, Венiами́нъ, Нефѳали́мъ, га́дъ и Аси́ръ.
Сы́нове Иу́дины: И́ръ, Авна́нъ и Сило́мъ: сі́и трiе́ роди́шася ему́ от­ дще́ре Савы́ Ханани́тяныни. Бы́сть же И́ръ пе́рвенецъ Иу́динъ лука́въ предъ Го́сподемъ: и уби́ его́.
Ѳама́рь же невѣ́стка его́ роди́ ему́ Фаре́са и За́ру. Всѣ́хъ сыно́въ Иу́диныхъ пя́ть.
Сы́нове же Фаре́совы: Есро́мъ и Иемуи́лъ.
Сы́нове же за́рины: замврі́й и Иѳа́мъ, и емуа́нъ и калха́дъ и дарале́й: всѣ́хъ пя́ть.
Сы́нове же Хармі́ины Аха́ръ, и́же смути́ Изра́иля, и́же сложи́ся на прокля́тiе.
И сы́нове Иѳа́мли Азарі́а.
Сы́нове же Есро́мовы, и́же роди́шася ему́: иерамеи́лъ и Ара́мъ и халови́.
Ара́мъ же роди́ Аминада́ва, Аминада́въ же роди́ Наассо́на, кня́зя до́му Иу́дину,
Наассо́нъ же роди́ Салмо́на, и Салмо́нъ роди́ воо́за,
и воо́зъ роди́ ови́да, и ови́дъ роди́ Иессе́а.
Иессе́й же роди́ пе́рвенца сво­его́ Елiа́ва, и втора́го Аминада́ва, и тре́тiяго саме́а,
и четве́ртаго наѳанаи́ла, и пя́таго реи́ла,
и шеста́го Аса́ка, и седма́го дави́да.
И сестры́ и́хъ бы́ша: саруі́а и Авиге́а. Сы́нове же саруи́ны: Аве́сса и Иоа́въ и Асаи́лъ, трiе́ сі́и.
Авиге́а же роди́ Аме́ссу, его́же оте́цъ бы́сть Иоѳо́ръ Исма́илтянинъ.
И хале́въ сы́нъ Есро́мовъ поя́ жену́ азу́ву и иерiо́ѳу. И сі́и сы́нове ея́: Иаса́ръ и сува́въ и Ардо́нъ.
И у́мре азу́ва, и взя́ себѣ́ хале́въ жену́ Ефра́ѳу, я́же роди́ ему́ о́ра,
о́ръ же роди́ урі́ю, и урі́а роди́ веселеи́ла.
По се́мъ же вни́де Есро́мъ ко дще́ри Махи́ра отца́ Галаа́дова, и се́й поя́ ю́, сы́й въ лѣ́тѣхъ шести́десяти пяти́хъ: и роди́ ему́ сегу́ва.
Сегу́въ роди́ Иаи́ра, и бѣ́ша ему́ два́десять три́ гра́ды въ земли́ Галаа́дстѣй.
Взя́ же гедсу́ръ и Ара́мъ ве́си Иаи́ровы, кана́ѳъ и се́ла его́, шестьдеся́тъ градо́въ. Вси́ ті́и сы́нове Махи́ра отца́ Галаа́дова.
И по уме́ртвiи Есро́ма вни́де хале́въ во Ефра́ѳу, жена́ же Есро́мля Авiа́, и роди́ ему́ Асдо́ма отца́ Ѳеко́ева.
И бѣ́ша сы́нове иерамеи́ла пе́рвенца Есро́мля: ра́мъ пе́рвенецъ и Ваана́, и Ара́мъ и Асо́мъ бра́тъ его́.
И бѣ́ жена́ и́на иерамеи́лу, и́менемъ ата́ра, я́же бы́сть ма́ти уна́мля.
И бы́ша сы́нове ра́ма пе́рвенца иерамеи́ля: маа́съ и Иами́нъ и ако́ръ.
И бы́ша сы́нове уна́мли саммаа́ и едда́й. Сы́нове же самма́ины Нада́въ и Авису́ръ.
И и́мя женѣ́ Авису́рове Авиге́а: и роди́ ему́ о́зва и модді́а.
Сы́нове же Нада́вли Сала́дъ и апфаи́нъ: и у́мре Сала́дъ не имы́й ча́дъ.
И сы́нове апфаи́ни Иесі́й: и сы́нъ Иесі́евъ соса́нъ: и сы́нове соса́ни дада́й.
Сы́нове же дада́ини: Ахисама́ и Иеѳе́ръ и Ионаѳа́нъ: и у́мре Иеѳе́ръ не имы́й ча́дъ.
Сы́нове же Ионаѳа́ни Фале́ѳъ и заза́. Ті́и бы́ша сы́нове иерамеи́ли.
Соса́нъ же не имѣ́ сыно́въ, но то́чiю дще́ри, и имя́ше соса́нъ раба́ Еги́птянина, и́менемъ иераа́:
и даде́ соса́нъ дще́рь свою́ иера́ю рабу́ сво­ему́ въ жену́, и роди́ ему́ еѳѳе́а,
еѳѳе́й же роди́ наѳа́на, и наѳа́нъ роди́ заве́да,
заве́дъ же роди́ Офла́да, Офла́дъ же роди́ Иови́да,
Иови́дъ же роди́ ииу́а, ииу́й роди́ азарі́ю,
Азарі́а же роди́ хелли́са, и хелли́съ роди́ Елеа́са,
Елеа́съ же роди́ сосома́iа, и сосома́й роди́ Саллу́ма,
Саллу́мъ же роди́ Иеко́мiю, и Иеко́мiа роди́ Елиса́ма.
Сы́нове же хале́ва бра́та иерамеи́ля, Мариса́ пе́рвенецъ его́: то́й оте́цъ зи́фовъ: и сы́нове Марисы́ отца́ Хевро́нова.
И сы́нове хевро́ни: Коре́й и Ѳафу́й, и реко́мъ и самаа́.
Самаа́ же роди́ рае́ма, отца́ иеркаа́нова, иеркаа́нъ же роди́ самма́а.
Сы́нъ же самма́инъ мао́нъ, и мао́нъ оте́цъ веѳсу́ровъ.
Ге́фа же подло́жница хале́вова роди́ Ара́на и моса́а и газе́ра: Ара́нъ же роди́ гази́за.
Сы́нове же Аддаи́ни: Регма́ и Иоаѳа́мъ, и Гирсо́мъ и Фале́тъ, и ге́фа и сега́въ.
И подло́жница хале́вова Моха́ роди́ Севе́ра и Ѳарха́на.
Роди́ же сага́фъ отца́ Мадмина́ева, и Сау́ла отца́ Маде́вина, и отца́ аговда́ева, и дщи́ хале́вова Асха́.
Сі́и бя́ху сы́нове хале́вовы, сы́нове о́ра пе́рвенца Ефра́ѳова: Сова́лъ, оте́цъ карiаѳiари́мовъ,
и Соломо́нъ оте́цъ Виѳлее́мовъ, и Ари́мъ оте́цъ веѳгедо́ровъ.
Бы́ша же сы́нове Сова́лу отцу́ карiаѳiари́млю: Араа́ и есі́й, и Аммани́ѳъ
и умасфа́е, и карiаѳiари́мъ и Мифиѳи́мъ, и Исамаѳи́мъ и Исамареи́мъ: от­ тѣ́хъ изыдо́ша сараѳе́е и есѳаголе́е.
Сы́нове же Соломо́ни: Виѳлее́мъ и нетофа́тъ и атаро́ѳъ, до́му Иоа́вля, и полови́на Манаѳи́евъ Исараи́,
оте́че­ст­ва пи́сарей обита́ющихъ во Иави́сѣ, Ѳаргаѳiи́мъ и самаѳiи́мъ и сохаѳи́мъ: сі́и су́ть кине́е, и́же прiидо́ша от­ Ема́ѳа, отца́ до́му риха́вля.
Сыновья Израиля; сыновья Иуды, Фарес и Зара и их потомки.
Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон,
Дан, Иосиф, Вениамин, Неффалим, Гад и Асир.
Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силом, – трое родились у него от дочери Шуевой, Хананеянки. И был Ир, первенец Иудин, не благоугоден в очах Господа, и Он умертвил его.
И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро.
Сыновья Фареса: Есром и Хамул.
Сыновья Зары: Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара; всех их пятеро.
Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие.
Сын Ефана: Азария.
Сыновья Есрома, которые родились у него: Иерахмеил, Арам и Хелувай.
Арам же родил Аминадава; Аминадав родил Наассона, князя сынов Иудиных;
Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза;
Вооз родил Овида, Овид родил Иессея;
Иессей родил первенца своего Елиава, второго – Аминадава, третьего – Самму,
четвертого – Нафанаила, пятого – Раддая,
шестого – Оцема, седьмого – Давида.
Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авесса, Иоав и Азаил, трое.
Авигея родила Амессу; отец же Амессы – Иефер, Измаильтянин.
Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы, и вот сыновья его: Иешер, Шовав и Ардон.
И умерла Азува; и взял себе Халев [жену] Ефрафу, и она родила ему Хура.
Хур родил Урия, Урий родил Веселиила.
После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи шестидесяти лет, и она родила ему Сегува.
Сегув родил Иаира, и было у него двадцать три города в земле Галаадской.
Но Гессуряне и Сирияне взяли у них селения Иаира, Кенаф и зависящие от него города, – шестьдесят городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова.
По смерти Есрома в Халев-Ефрафе, жена Есромова, Авия, родила ему Ашхура, отца Фекои.
Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были: первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия.
Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара; она мать Онама.
Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были: Маац, Иамин и Екер.
Сыновья Онама были: Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая: Надав и Авишур.
Имя жене Авишуровой Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида.
Сыновья Надава: Селед и Афаим. И умер Селед бездетным.
Сын Афаима: Иший. Сын Ишия: Шешан. Сын Шешана: Ахлай.
Сыновья Иады, брата Шаммаева: Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным.
Сыновья Ионафана: Пелеф и Заза. Это сыновья Иерахмеила.
У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана был раб, Египтянин, имя его Иарха;
Шешан отдал дочь свою Иархе [рабу своему] в жену: и она родила ему Аттая.
Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада;
Завад родил Ефлала, Ефлал родил Овида;
Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию;
Азария родил Хелеца, Хелец родил Елеасу;
Елеаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума;
Саллум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму.
Сыновья Халева, брата Иерахмеилова: Меша, первенец его, – он отец Зифа; и сыновья Мареши, отца Хеврона.
Сыновья Хеврона: Корей и Таппуах, и Рекем и Шема.
Шема родил Рахама, отца Иоркеамова, а Рекем родил Шаммая.
Сын Шаммая Маон, а Маон – отец Беф-Цура.
И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза.
Сыновья Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф.
Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фирхану;
она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева – Ахса.
Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы; Шовал, отец Кириаф-Иарима;
Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец Бефгадера.
У Шовала, отца Кириаф-Иарима, были сыновья: Гарое, Хаци, Галменюхот.
Племена Кириаф-Иарима: Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештаоляне.
Сыновья Салмы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоавова и половина Менухотян – Цоряне,
и племена Соферийцев, живших в Иабеце, Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это Кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible