Скрыть
2:8
2:14
2:18
2:25
2:26
2:27
2:28
2:29
2:30
2:32
2:33
2:34
2:35
2:37
2:38
2:39
2:40
2:41
2:43
2:44
2:47
Церковнославянский (рус)
Сы́нове же Изра́илевы сі́и су́ть: Руви́мъ, Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Завуло́нъ,
да́нъ, Ио́сифъ, Венiами́нъ, Нефѳали́мъ, га́дъ и Аси́ръ.
Сы́нове Иу́дины: И́ръ, Авна́нъ и Сило́мъ: сі́и трiе́ роди́шася ему́ от­ дще́ре Савы́ Ханани́тяныни. Бы́сть же И́ръ пе́рвенецъ Иу́динъ лука́въ предъ Го́сподемъ: и уби́ его́.
Ѳама́рь же невѣ́стка его́ роди́ ему́ Фаре́са и За́ру. Всѣ́хъ сыно́въ Иу́диныхъ пя́ть.
Сы́нове же Фаре́совы: Есро́мъ и Иемуи́лъ.
Сы́нове же за́рины: замврі́й и Иѳа́мъ, и емуа́нъ и калха́дъ и дарале́й: всѣ́хъ пя́ть.
Сы́нове же Хармі́ины Аха́ръ, и́же смути́ Изра́иля, и́же сложи́ся на прокля́тiе.
И сы́нове Иѳа́мли азарі́а.
Сы́нове же Есро́мовы, и́же роди́шася ему́: иерамеи́лъ и Ара́мъ и халови́.
Ара́мъ же роди́ Аминада́ва, Аминада́въ же роди́ Наассо́на, кня́зя до́му Иу́дину,
Наассо́нъ же роди́ Салмо́на, и Салмо́нъ роди́ воо́за,
и воо́зъ роди́ ови́да, и ови́дъ роди́ Иессе́а.
Иессе́й же роди́ пе́рвенца сво­его́ Елiа́ва, и втора́го Аминада́ва, и тре́тiяго саме́а,
и четве́ртаго наѳанаи́ла, и пя́таго реи́ла,
и шеста́го Аса́ка, и седма́го дави́да.
И сестры́ и́хъ бы́ша: саруі́а и Авиге́а. Сы́нове же саруи́ны: Аве́сса и Иоа́въ и Асаи́лъ, трiе́ сі́и.
Авиге́а же роди́ Аме́ссу, его́же оте́цъ бы́сть Иоѳо́ръ Исма́илтянинъ.
И хале́въ сы́нъ Есро́мовъ поя́ жену́ азу́ву и иерiо́ѳу. И сі́и сы́нове ея́: Иаса́ръ и сува́въ и Ардо́нъ.
И у́мре азу́ва, и взя́ себѣ́ хале́въ жену́ Ефра́ѳу, я́же роди́ ему́ о́ра,
о́ръ же роди́ урі́ю, и урі́а роди́ веселеи́ла.
По се́мъ же вни́де Есро́мъ ко дще́ри Махи́ра отца́ Галаа́дова, и се́й поя́ ю́, сы́й въ лѣ́тѣхъ шести́десяти пяти́хъ: и роди́ ему́ сегу́ва.
Сегу́въ роди́ Иаи́ра, и бѣ́ша ему́ два́десять три́ гра́ды въ земли́ Галаа́дстѣй.
Взя́ же гедсу́ръ и Ара́мъ ве́си Иаи́ровы, кана́ѳъ и се́ла его́, шестьдеся́тъ градо́въ. Вси́ ті́и сы́нове Махи́ра отца́ Галаа́дова.
И по уме́ртвiи Есро́ма вни́де хале́въ во Ефра́ѳу, жена́ же Есро́мля Авiа́, и роди́ ему́ Асдо́ма отца́ Ѳеко́ева.
И бѣ́ша сы́нове иерамеи́ла пе́рвенца Есро́мля: ра́мъ пе́рвенецъ и Ваана́, и Ара́мъ и Асо́мъ бра́тъ его́.
И бѣ́ жена́ и́на иерамеи́лу, и́менемъ ата́ра, я́же бы́сть ма́ти уна́мля.
И бы́ша сы́нове ра́ма пе́рвенца иерамеи́ля: маа́съ и Иами́нъ и ако́ръ.
И бы́ша сы́нове уна́мли саммаа́ и едда́й. Сы́нове же самма́ины Нада́въ и Авису́ръ.
И и́мя женѣ́ Авису́рове Авиге́а: и роди́ ему́ о́зва и модді́а.
Сы́нове же Нада́вли Сала́дъ и апфаи́нъ: и у́мре Сала́дъ не имы́й ча́дъ.
И сы́нове апфаи́ни Иесі́й: и сы́нъ Иесі́евъ соса́нъ: и сы́нове соса́ни дада́й.
Сы́нове же дада́ини: Ахисама́ и Иеѳе́ръ и Ионаѳа́нъ: и у́мре Иеѳе́ръ не имы́й ча́дъ.
Сы́нове же Ионаѳа́ни Фале́ѳъ и заза́. Ті́и бы́ша сы́нове иерамеи́ли.
Соса́нъ же не имѣ́ сыно́въ, но то́чiю дще́ри, и имя́ше соса́нъ раба́ Еги́птянина, и́менемъ иераа́:
и даде́ соса́нъ дще́рь свою́ иера́ю рабу́ сво­ему́ въ жену́, и роди́ ему́ еѳѳе́а,
еѳѳе́й же роди́ наѳа́на, и наѳа́нъ роди́ заве́да,
заве́дъ же роди́ Офла́да, Офла́дъ же роди́ Иови́да,
Иови́дъ же роди́ ииу́а, ииу́й роди́ азарі́ю,
азарі́а же роди́ хелли́са, и хелли́съ роди́ Елеа́са,
Елеа́съ же роди́ сосома́iа, и сосома́й роди́ Саллу́ма,
Саллу́мъ же роди́ Иеко́мiю, и Иеко́мiа роди́ Елиса́ма.
Сы́нове же хале́ва бра́та иерамеи́ля, Мариса́ пе́рвенецъ его́: то́й оте́цъ зи́фовъ: и сы́нове Марисы́ отца́ Хевро́нова.
И сы́нове хевро́ни: Коре́й и Ѳафу́й, и реко́мъ и самаа́.
Самаа́ же роди́ рае́ма, отца́ иеркаа́нова, иеркаа́нъ же роди́ самма́а.
Сы́нъ же самма́инъ мао́нъ, и мао́нъ оте́цъ веѳсу́ровъ.
Ге́фа же подло́жница хале́вова роди́ Ара́на и моса́а и газе́ра: Ара́нъ же роди́ гази́за.
Сы́нове же Аддаи́ни: Регма́ и Иоаѳа́мъ, и Гирсо́мъ и Фале́тъ, и ге́фа и сега́въ.
И подло́жница хале́вова Моха́ роди́ Севе́ра и Ѳарха́на.
Роди́ же сага́фъ отца́ Мадмина́ева, и Сау́ла отца́ Маде́вина, и отца́ аговда́ева, и дщи́ хале́вова Асха́.
Сі́и бя́ху сы́нове хале́вовы, сы́нове о́ра пе́рвенца Ефра́ѳова: Сова́лъ, оте́цъ карiаѳiари́мовъ,
и соломо́нъ оте́цъ Виѳлее́мовъ, и Ари́мъ оте́цъ веѳгедо́ровъ.
Бы́ша же сы́нове Сова́лу отцу́ карiаѳiари́млю: Араа́ и есі́й, и Аммани́ѳъ
и умасфа́е, и карiаѳiари́мъ и Мифиѳи́мъ, и Исамаѳи́мъ и Исамареи́мъ: от­ тѣ́хъ изыдо́ша сараѳе́е и есѳаголе́е.
Сы́нове же соломо́ни: Виѳлее́мъ и нетофа́тъ и атаро́ѳъ, до́му Иоа́вля, и полови́на Манаѳи́евъ Исараи́,
оте́че­ст­ва пи́сарей обита́ющихъ во Иави́сѣ, Ѳаргаѳiи́мъ и самаѳiи́мъ и сохаѳи́мъ: сі́и су́ть кине́е, и́же прiидо́ша от­ Ема́ѳа, отца́ до́му риха́вля.
Синодальный
Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон,
Дан, Иосиф, Вениамин, Неффалим, Гад и Асир.
Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силом, – трое родились у него от дочери Шуевой, Хананеянки. И был Ир, первенец Иудин, не благоугоден в очах Господа, и Он умертвил его.
И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро.
Сыновья Фареса: Есром и Хамул.
Сыновья Зары: Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара; всех их пятеро.
Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие.
Сын Ефана: Азария.
Сыновья Есрома, которые родились у него: Иерахмеил, Арам и Хелувай.
Арам же родил Аминадава; Аминадав родил Наассона, князя сынов Иудиных;
Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза;
Вооз родил Овида, Овид родил Иессея;
Иессей родил первенца своего Елиава, второго – Аминадава, третьего – Самму,
четвертого – Нафанаила, пятого – Раддая,
шестого – Оцема, седьмого – Давида.
Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авесса, Иоав и Азаил, трое.
Авигея родила Амессу; отец же Амессы – Иефер, Измаильтянин.
Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы, и вот сыновья его: Иешер, Шовав и Ардон.
И умерла Азува; и взял себе Халев [жену] Ефрафу, и она родила ему Хура.
Хур родил Урия, Урий родил Веселиила.
После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи шестидесяти лет, и она родила ему Сегува.
Сегув родил Иаира, и было у него двадцать три города в земле Галаадской.
Но Гессуряне и Сирияне взяли у них селения Иаира, Кенаф и зависящие от него города, – шестьдесят городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова.
По смерти Есрома в Халев-Ефрафе, жена Есромова, Авия, родила ему Ашхура, отца Фекои.
Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были: первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия.
Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара; она мать Онама.
Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были: Маац, Иамин и Екер.
Сыновья Онама были: Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая: Надав и Авишур.
Имя жене Авишуровой Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида.
Сыновья Надава: Селед и Афаим. И умер Селед бездетным.
Сын Афаима: Иший. Сын Ишия: Шешан. Сын Шешана: Ахлай.
Сыновья Иады, брата Шаммаева: Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным.
Сыновья Ионафана: Пелеф и Заза. Это сыновья Иерахмеила.
У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана был раб, Египтянин, имя его Иарха;
Шешан отдал дочь свою Иархе [рабу своему] в жену: и она родила ему Аттая.
Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада;
Завад родил Ефлала, Ефлал родил Овида;
Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию;
Азария родил Хелеца, Хелец родил Елеасу;
Елеаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума;
Саллум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму.
Сыновья Халева, брата Иерахмеилова: Меша, первенец его, – он отец Зифа; и сыновья Мареши, отца Хеврона.
Сыновья Хеврона: Корей и Таппуах, и Рекем и Шема.
Шема родил Рахама, отца Иоркеамова, а Рекем родил Шаммая.
Сын Шаммая Маон, а Маон – отец Беф-Цура.
И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза.
Сыновья Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф.
Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фирхану;
она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева – Ахса.
Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы; Шовал, отец Кириаф-Иарима;
Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец Бефгадера.
У Шовала, отца Кириаф-Иарима, были сыновья: Гарое, Хаци, Галменюхот.
Племена Кириаф-Иарима: Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештаоляне.
Сыновья Салмы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоавова и половина Менухотян – Цоряне,
и племена Соферийцев, живших в Иабеце, Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это Кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.
ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ Рουβην Συμεων Λευι Ιουδα Ισ­σαχαρ Ζαβουλων
Δαν Ιωσηφ Βενιαμιν Νεφθαλι Γαδ Ασηρ
υἱοὶ Ιουδα Ηρ Αυναν Σηλων τρεῖς ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς Σαυας τῆς Χαναανίτιδος καὶ ἦν Ηρ ὁ πρωτότοκος Ιουδα πονηρὸς ἐναν­τίον κυρίου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν
καὶ Θαμαρ ἡ νύμφη αὐτοῦ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φαρες καὶ τὸν Ζαρα πάν­τες υἱοὶ Ιουδα πέν­τε
υἱοὶ Φαρες Αρσων καὶ Ιεμουηλ
καὶ υἱοὶ Ζαρα Ζαμβρι καὶ Αιθαν καὶ Αιμαν καὶ Χαλχαλ καὶ Δαρα πάν­τες πέν­τε
καὶ υἱοὶ Χαρμι Αχαρ ὁ ἐμποδοστάτης Ισραηλ ὃς ἠθέτησεν εἰς τὸ ἀνάθεμα
καὶ υἱοὶ Αιθαν Αζαρια
καὶ υἱοὶ Εσερων οἳ ἐτέχθησαν αὐτῷ ὁ Ιραμεηλ καὶ ὁ Рαμ καὶ ὁ Χαλεβ καὶ Αραμ
καὶ Αραμ ἐγέννησεν τὸν Αμιναδαβ καὶ Αμιναδαβ ἐγέννησεν τὸν Ναασ­σων ἄρχον­τα τοῦ οἴκου Ιουδα
καὶ Ναασ­σων ἐγέννησεν τὸν Σαλμων καὶ Σαλμων ἐγέννησεν τὸν Βοος
καὶ Βοος ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιεσ­σαι
καὶ Ιεσ­σαι ἐγέννησεν τὸν πρωτότοκον αὐτοῦ Ελιαβ Αμιναδαβ ὁ δεύ­τερος Σαμαα ὁ τρίτος
Ναθαναηλ ὁ τέταρτος Рαδδαι ὁ πέμπτος
Ασομ ὁ ἕκτος Δαυιδ ὁ ἕβδομος
καὶ ἀδελφὴ αὐτῶν Σαρουια καὶ Αβιγαια καὶ υἱοὶ Σαρουια Αβεσ­σα καὶ Ιωαβ καὶ Ασαηλ τρεῖς
καὶ Αβιγαια ἐγέννησεν τὸν Αμεσ­σα καὶ πατὴρ Αμεσ­σα Ιοθορ ὁ Ισμαηλίτης
καὶ Χαλεβ υἱὸς Εσερων ἐγέννησεν τὴν Γαζουβα γυναῖκα καὶ τὴν Ιεριωθ καὶ οὗτοι υἱοὶ αὐτῆς Ιωασαρ καὶ Σωβαβ καὶ Ορνα
καὶ ἀπέθανεν Γαζουβα καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Χαλεβ τὴν Εφραθ καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ωρ
καὶ Ωρ ἐγέννησεν τὸν Ουρι καὶ Ουρι ἐγέννησεν τὸν Βεσελεηλ
καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Εσερων προ­̀ς τὴν θυγατέρα Μαχιρ πατρὸς Γαλααδ καὶ οὗτος ἔλαβεν αὐτήν καὶ αὐτὸς ἑξήκον­τα ἦν ἐτῶν καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Σεγουβ
καὶ Σεγουβ ἐγέννησεν τὸν Ιαϊρ καὶ ἦσαν αὐτῷ εἴκοσι τρεῖς πόλεις ἐν τῇ Γαλααδ
καὶ ἔλαβεν Γεδσουρ καὶ Αραμ τὰς κώμας Ιαϊρ ἐξ αὐτῶν τὴν Καναθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἑξήκον­τα πόλεις πᾶσαι αὗται υἱῶν Μαχιρ πατρὸς Γαλααδ
καὶ μετὰ τὸ ἀπο­θανεῖν Εσερων ἦλθεν Χαλεβ εἰς Εφραθα καὶ ἡ γυνὴ Εσερων Αβια καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ασχωδ πατέρα Θεκωε
καὶ ἦσαν υἱοὶ Ιερεμεηλ πρωτοτόκου Εσερων ὁ πρωτότοκος Рαμ καὶ Βαανα καὶ Αραν καὶ Ασομ ἀδελφὸς αὐτοῦ
καὶ ἦν γυνὴ ἑτέρα τῷ Ιερεμεηλ καὶ ὄνομα αὐτῇ Αταρα αὕτη ἐστὶν μήτηρ Οζομ
καὶ ἦσαν υἱοὶ Рαμ πρωτοτόκου Ιερεμεηλ Μαας καὶ Ιαμιν καὶ Ακορ
καὶ ἦσαν υἱοὶ Οζομ Σαμαι καὶ Ιαδαε καὶ υἱοὶ Σαμαι Ναδαβ καὶ Αβισουρ
καὶ ὄνομα τῆς γυναικὸς Αβισουρ Αβιχαιλ καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Αχαβαρ καὶ τὸν Μωλιδ
υἱοὶ Ναδαβ Σαλαδ καὶ Αφφαιμ καὶ ἀπέθανεν Σαλαδ οὐκ ἔχων τέκνα
καὶ υἱοὶ Αφφαιμ Ισεμιηλ καὶ υἱοὶ Ισεμιηλ Σωσαν καὶ υἱοὶ Σωσαν Αχλαι
καὶ υἱοὶ Ιαδαε Αχισαμαι Ιεθερ Ιωναθαν καὶ ἀπέθανεν Ιεθερ οὐκ ἔχων τέκνα
καὶ υἱοὶ Ιωναθαν Φαλεθ καὶ Οζαζα οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Ιερεμεηλ
καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Σωσαν υἱοί ἀλλ᾿ ἢ θυγατέρες καὶ τῷ Σωσαν παῖς Αἰγύπτιος καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιωχηλ
καὶ ἔδωκεν Σωσαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Ιωχηλ παιδὶ αὐτοῦ εἰς γυναῖκα καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Εθθι
καὶ Εθθι ἐγέννησεν τὸν Ναθαν καὶ Ναθαν ἐγέννησεν τὸν Ζαβεδ
καὶ Ζαβεδ ἐγέννησεν τὸν Αφαληλ καὶ Αφαληλ ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ
καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιηου καὶ Ιηου ἐγέννησεν τὸν Αζαριαν
καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Χελλης καὶ Χελλης ἐγέννησεν τὸν Ελεασα
καὶ Ελεασα ἐγέννησεν τὸν Σοσομαι καὶ Σοσομαι ἐγέννησεν τὸν Σαλουμ
καὶ Σαλουμ ἐγέννησεν τὸν Ιεχεμιαν καὶ Ιεχεμιας ἐγέννησεν τὸν Ελισαμα
καὶ υἱοὶ Χαλεβ ἀδελφοῦ Ιερεμεηλ Μαρισα ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ οὗτος πατὴρ Ζιφ καὶ υἱοὶ Μαρισα πατρὸς Χεβρων
καὶ υἱοὶ Χεβρων Κορε καὶ Θαπους καὶ Рεκομ καὶ Σεμαα
καὶ Σεμαα ἐγέννησεν τὸν Рαεμ πατέρα Ιερκααν καὶ Ιερκααν ἐγέννησεν τὸν Σαμαι
καὶ υἱὸς αὐτοῦ Μαων καὶ Μαων πατὴρ Βαιθσουρ
καὶ Γαιφα ἡ παλλακὴ Χαλεβ ἐγέννησεν τὸν Αρραν καὶ τὸν Μωσα καὶ τὸν Γεζουε καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Γεζουε
καὶ υἱοὶ Ιαδαι Рαγεμ καὶ Ιωαθαμ καὶ Γηρσωμ καὶ Φαλετ καὶ Γαιφα καὶ Σαγαφ
καὶ ἡ παλλακὴ Χαλεβ Μωχα ἐγέννησεν τὸν Σαβερ καὶ τὸν Θαρχνα
καὶ ἐγέννησεν Σαγαφ πατέρα Μαρμηνα καὶ τὸν Σαου πατέρα Μαχαβηνα καὶ πατέρα Γαιβαα καὶ θυγάτηρ Χαλεβ Ασχα
οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χαλεβ υἱοὶ Ωρ πρωτοτόκου Εφραθα Σωβαλ πατὴρ Καριαθιαριμ
Σαλωμων πατὴρ Βαιθλαεμ Αριμ πατὴρ Βαιθγεδωρ
καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Σωβαλ πατρὶ Καριαθιαριμ Αραα Εσι Αμμανιθ
Εμοσφεως πόλις Ιαϊρ Αιθαλιμ καὶ Μιφιθιμ καὶ Ησαμαθιμ καὶ Ημασαραϊμ ἐκ τούτων ἐξήλθοσαν οἱ Σαραθαῖοι καὶ οἱ Εσθαωλαῖοι
υἱοὶ Σαλωμων Βαιθλαεμ Νετωφαθι Αταρωθ οἴκου Ιωαβ καὶ ἥμισυ τῆς Μαναθι Ησαρεϊ
πατριαὶ γραμματέων κατοικοῦν­τες Ιαβες Θαργαθιιμ Σαμαθιιμ Σωκαθιιμ οὗτοι οἱ Κιναῖοι οἱ ἐλθόν­τες ἐκ Μεσημα πατρὸς οἴκου Рηχαβ
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки