Скрыть
24:13
24:15
24:16
24:17
24:18
24:27
24:29
Церковнославянский (рус)
И сыно́мъ Ааро́нимъ раздѣле́нiя: сы́нове Ааро́ни: Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
И умро́ста Нада́въ и Авiу́дъ пре́жде отца́ сво­его́, и сы́нове не бы́ша и́ма: и свяще́н­ствова Елеаза́ръ и Иѳама́ръ, сы́нове Ааро́ни.
И раздѣли́ и́хъ дави́дъ, и садо́къ от­ сыно́въ Елеаза́ровыхъ, Ахимеле́хъ же от­ сыно́въ Иѳама́ровыхъ по сочисле́нiю и́хъ, по служе́нiю и́хъ и по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ.
И обрѣто́шася сы́нове Елеаза́ровы мно́жайшiи въ нача́лники си́лъ, не́жели сы́нове Иѳама́ровы: и раздѣли́ и́хъ сыно́мъ Елеаза́ровымъ въ нача́лники въ до́мы оте́че­ст­въ шесть­на́­де­сять, и сыно́мъ Иѳама́ровымъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, о́смь.
Раздѣли́ же и́хъ по жре́биемъ между́ и́ми, поне́же бя́ху нача́лницы святи́лища и нача́лницы Бо́жiи въ сынѣ́хъ Елеаза́ровыхъ и въ сынѣ́хъ Иѳама́ровыхъ:
описа́ же и́хъ самаі́а сы́нъ наѳанаи́ль пи́сарь от­ Леви́тъ предъ царе́мъ и кня́зи и садо́комъ свяще́н­никомъ и Ахимеле́хомъ сы́номъ Авiаѳа́ра, и нача́лницы оте́че­ст­въ свяще́н­никовъ и леви́товъ до́му оте́че­ст­ва, еди́нъ ко Елеаза́ру и еди́нъ ко Иѳама́ру.
И изы́де жре́бiй пе́рвый Иоари́му, Иеді́ю вторы́й,
Хари́ву тре́тiй, сеори́му четве́ртый,
Мелхі́ю пя́тый, меiами́ну шесты́й,
акко́су седмы́й, Аві́и осмы́й,
иису́ю девя́тый, сехені́и деся́тый,
Елiаси́ву единонадеся́тый, Иаки́му дванадеся́тый,
Оффа́ю тринадеся́тый, Иесваа́лу четыренадеся́тый,
велгі́и пятый­на́­де­сять, Емми́ру шестый­на́­де­сять,
Иеѳі́ю седмый­на́­де­сять, Афессі́ю осмый­на́­де­сять,
фетті́ю девятый­на́­де­сять, и езекі́илю двадеся́тый,
Ахи́ну два́десять пе́рвый, гамуи́лу два́десять вторы́й,
далеі́ю два́десять тре́тiй, Иеи́лю два́десять четве́ртый.
Сiе́ сочисле́нiе и́хъ по служе́нiю и́хъ входи́ти въ до́мъ Госпо́день по чи́ну сво­ему́, руко́ю Ааро́на отца́ и́хъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ.
И сыно́мъ Леві́инымъ про́чiимъ: сыно́мъ Амвра́млимъ Соваи́лъ, сыно́мъ Соваи́лимъ Иадаі́а,
сыно́мъ раві́инымъ нача́лникъ Иесі́а,
сыно́мъ Иасарі́инымъ Саломо́ѳъ, сыно́мъ Саломо́ѳовымъ Иа́ѳъ:
сы́нове Иедiу́а: иерiа́въ пе́рвый, Амаді́а вторы́й, Иазiи́лъ тре́тiй, Иекмоа́мъ четве́ртый.
Сыно́мъ Озiи́лимъ ми́ха, сы́нове Ми́хины сами́ръ:
бра́тъ ми́хинъ Исі́а, сы́нъ Исі́инъ заха́рiа.
Сы́нове Мера́рины: Мооли́ и муси́, сы́нъ Озі́инъ вон­ні́й:
сы́нове Мера́рины Озі́а: сы́нове его́ Иесома́ и закху́ръ и Иовѳи́:
Моолі́ю Елеаза́ръ [и Иѳама́ръ]. У́мре же Елеаза́ръ, не бѣ́ша ему́ сы́нове.
Ки́су сы́нъ ки́совъ иерамеи́лъ.
Сы́нове му́сины: Мооли́ и еде́ръ и еримо́ѳъ. Сі́и сы́нове леви́тстiи по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
Прiя́ша же и ті́и жре́бiя, я́коже и бра́тiя и́хъ сы́нове Ааро́ни, предъ дави́домъ царе́мъ и садо́комъ и Ахимеле́хомъ и нача́лники оте́че­ст­въ свяще́н­ническихъ и леви́тскихъ: патрiа́рси Ааро́ни, я́коже и бра́тiя его́ юнѣ́йшiи.
Синодальный
И вот распределения сыновей Аароновых: сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елеазар и Ифамар.
И распределил их Давид – Садока из сыновей Елеазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их.
И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифамара восемь.
Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара,
и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских: брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова.
И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии,
третий Хариму, четвертый Сеориму,
пятый Малхию, шестой Миямину,
седьмой Гаккоцу, восьмой Авии,
девятый Иешую, десятый Шехании,
одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму,
тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешеваву,
пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Имеру,
семнадцатый Хезиру, восемнадцатый Гапицецу,
девятнадцатый Петахии, двадцатый Иезекиилю,
двадцать первый Иахину, двадцать второй Гамулу,
двадцать третий Делаии, двадцать четвертый Маазии.
Вот порядок их при служении их, как им приходить в дом Господень, по уставу их чрез Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев.
У прочих сыновей Левия – распределение: из сынов Амрама: Шуваил; из сынов Шуваила: Иедия;
от Рехавии: из сынов Рехавии Ишшия был первый;
от Ицгара: Шеломоф; из сыновей Шеломофа: Иахав;
из сыновей Хеврона: первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам.
Из сыновей Озиила: Миха; из сыновей Михи: Шамир.
Брат Михи Ишшия; из сыновей Ишшии: Захария.
Сыновья Мерари: Махли и Муши; из сыновей Иаазии: Бено.
Из сыновей Мерари у Иаазии: Бено и Шогам, и Заккур и Иври.
У Махлия – Елеазар; у него сыновей не было.
У Киса: из сыновей Киса: Иерахмиил;
сыновья Мушия: Махли, Едер и Иеримоф. Вот сыновья левитов по поколениям их.
Бросали и они жребий, наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских: глава семейства наравне с меньшим братом своим.
καὶ τοῖς υἱοῖς Ααρων δια­ιρέσεις υἱοὶ Ααρων Ναδαβ καὶ Αβιουδ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ
καὶ ἀπέθανεν Ναδαβ καὶ Αβιουδ ἐναν­τίον τοῦ πατρὸς αὐτῶν καὶ υἱοὶ οὐκ ἦσαν αὐτοῖς καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ υἱοὶ Ααρων
καὶ διεῖλεν αὐτοὺς Δαυιδ καὶ Σαδωκ ἐκ τῶν υἱῶν Ελεαζαρ καὶ Αχιμελεχ ἐκ τῶν υἱῶν Ιθαμαρ κατα­̀ τὴν ἐπι­́σκεψιν αὐτῶν κατα­̀ τὴν λειτουργίαν αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
καὶ εὑρέθησαν υἱοὶ Ελεαζαρ πλείους εἰς ἄρχον­τας τῶν δυνατῶν παρα­̀ τοὺς υἱοὺς Ιθαμαρ καὶ διεῖλεν αὐτούς τοῖς υἱοῖς Ελεαζαρ ἄρχον­τας εἰς οἴκους πατριῶν ἓξ καὶ δέκα καὶ τοῖς υἱοῖς Ιθαμαρ ὀκτὼ κατ᾿ οἴκους πατριῶν
καὶ διεῖλεν αὐτοὺς κατα­̀ κλήρους τούτους προ­̀ς τούτους ὅτι ἦσαν ἄρχον­τες τῶν ἁγίων καὶ ἄρχον­τες κυρίου ἐν τοῖς υἱοῖς Ελεαζαρ καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς Ιθαμαρ
καὶ ἔγραψεν αὐτοὺς Σαμαιας υἱὸς Ναθαναηλ ὁ γραμματεὺς ἐκ τοῦ Λευι κατέναν­τι τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόν­των καὶ Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Αχιμελεχ υἱὸς Αβιαθαρ καὶ ἄρχον­τες τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν οἴκου πατριᾶς εἷς εἷς τῷ Ελεαζαρ καὶ εἷς εἷς τῷ Ιθαμαρ
καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πρῶτος τῷ Ιαριβ τῷ Ιδεϊα ὁ δεύ­τερος
τῷ Χαρημ ὁ τρίτος τῷ Σεωριμ ὁ τέταρτος
τῷ Μελχια ὁ πέμπτος τῷ Μιαμιν ὁ ἕκτος
τῷ Κως ὁ ἕβδομος τῷ Αβια ὁ ὄγδοος
τῷ ᾿Ιησοῦ ὁ ἔνα­τος τῷ Σεχενια ὁ δέκα­τος
τῷ Ελιασιβ ὁ ἑνδέκα­τος τῷ Ιακιμ ὁ δωδέκα­τος
τῷ Οχχοφφα ὁ τρισκαιδέκα­τος τῷ Ισβααλ ὁ τεσ­σαρεσκαιδέκα­τος
τῷ Βελγα ὁ πεν­τεκαιδέκα­τος τῷ Εμμηρ ὁ ἑκκαιδέκα­τος
τῷ Χηζιρ ὁ ἑπτακαιδέκα­τος τῷ Αφεσ­ση ὁ ὀκτωκαιδέκα­τος
τῷ Φεταια ὁ ἐννεακαιδέκα­τος τῷ Εζεκηλ ὁ εἰκοστός
τῷ Ιαχιν ὁ εἷς καὶ εἰκοστός τῷ Γαμουλ ὁ δεύ­τερος καὶ εἰκοστός
τῷ Δαλαια ὁ τρίτος καὶ εἰκοστός τῷ Μαασαι ὁ τέταρτος καὶ εἰκοστός
αὕτη ἡ ἐπι­́σκεψις αὐτῶν κατα­̀ τὴν λειτουργίαν αὐτῶν τοῦ εἰσπορεύ­εσθαι εἰς οἶκον κυρίου κατα­̀ τὴν κρίσιν αὐτῶν δια­̀ χειρὸς Ααρων πατρὸς αὐτῶν ὡς ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ
καὶ τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς κατα­λοίποις τοῖς υἱοῖς Αμβραμ Σουβαηλ τοῖς υἱοῖς Σουβαηλ Ιαδια­
τῷ Рααβια ὁ ἄρχων Ιεσιας
καὶ τῷ Ισ­σαρι Σαλωμωθ τοῖς υἱοῖς Σαλωμωθ Ιαθ
υἱοὶ Ιεδιου Αμαδια­ ὁ δεύ­τερος Ιαζιηλ ὁ τρίτος Ιοκομ ὁ τέταρτος
υἱοὶ Οζιηλ Μιχα υἱοὶ Μιχα Σαμηρ
ἀδελφὸς Μιχα Ισια υἱοὶ Ισια Ζαχαρια
υἱοὶ Μεραρι Μοολι καὶ Μουσι υἱοὶ Οζια υἱοὶ Βοννι
υἱοὶ Μεραρι τῷ Οζια υἱοὶ αὐτοῦ Ισοαμ καὶ Ζακχουρ καὶ Αβδι
τῷ Μοολι Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ καὶ ἀπέθανεν Ελεαζαρ καὶ οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοί
τῷ Κις υἱοὶ τοῦ Κις Ιραμαηλ
καὶ υἱοὶ τοῦ Μουσι Μοολι καὶ Εδερ καὶ Ιαριμωθ οὗτοι υἱοὶ τῶν Λευιτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ κλήρους καθὼς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν υἱοὶ Ααρων ἐναν­τίον τοῦ βασιλέως καὶ Σαδωκ καὶ Αχιμελεχ καὶ ἀρχόν­των πατριῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν πατριάρχαι αρααβ καθὼς οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ νεώτεροι
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки