Скрыть
24:13
24:15
24:16
24:17
24:18
24:27
24:29
Церковнославянский (рус)
И сыно́мъ Ааро́нимъ раздѣле́нiя: сы́нове Ааро́ни: Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
И умро́ста Нада́въ и Авiу́дъ пре́жде отца́ сво­его́, и сы́нове не бы́ша и́ма: и свяще́н­ствова Елеаза́ръ и Иѳама́ръ, сы́нове Ааро́ни.
И раздѣли́ и́хъ дави́дъ, и садо́къ от­ сыно́въ Елеаза́ровыхъ, Ахимеле́хъ же от­ сыно́въ Иѳама́ровыхъ по сочисле́нiю и́хъ, по служе́нiю и́хъ и по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ.
И обрѣто́шася сы́нове Елеаза́ровы мно́жайшiи въ нача́лники си́лъ, не́жели сы́нове Иѳама́ровы: и раздѣли́ и́хъ сыно́мъ Елеаза́ровымъ въ нача́лники въ до́мы оте́че­ст­въ шесть­на́­де­сять, и сыно́мъ Иѳама́ровымъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, о́смь.
Раздѣли́ же и́хъ по жре́биемъ между́ и́ми, поне́же бя́ху нача́лницы святи́лища и нача́лницы Бо́жiи въ сынѣ́хъ Елеаза́ровыхъ и въ сынѣ́хъ Иѳама́ровыхъ:
описа́ же и́хъ самаі́а сы́нъ наѳанаи́ль пи́сарь от­ Леви́тъ предъ царе́мъ и кня́зи и садо́комъ свяще́н­никомъ и Ахимеле́хомъ сы́номъ Авiаѳа́ра, и нача́лницы оте́че­ст­въ свяще́н­никовъ и леви́товъ до́му оте́че­ст­ва, еди́нъ ко Елеаза́ру и еди́нъ ко Иѳама́ру.
И изы́де жре́бiй пе́рвый Иоари́му, Иеді́ю вторы́й,
Хари́ву тре́тiй, сеори́му четве́ртый,
Мелхі́ю пя́тый, меiами́ну шесты́й,
акко́су седмы́й, Аві́и осмы́й,
иису́ю девя́тый, сехені́и деся́тый,
Елiаси́ву единонадеся́тый, Иаки́му дванадеся́тый,
Оффа́ю тринадеся́тый, Иесваа́лу четыренадеся́тый,
велгі́и пятый­на́­де­сять, Емми́ру шестый­на́­де­сять,
Иеѳі́ю седмый­на́­де­сять, Афессі́ю осмый­на́­де­сять,
фетті́ю девятый­на́­де­сять, и езекі́илю двадеся́тый,
Ахи́ну два́десять пе́рвый, гамуи́лу два́десять вторы́й,
далеі́ю два́десять тре́тiй, Иеи́лю два́десять четве́ртый.
Сiе́ сочисле́нiе и́хъ по служе́нiю и́хъ входи́ти въ до́мъ Госпо́день по чи́ну сво­ему́, руко́ю Ааро́на отца́ и́хъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ.
И сыно́мъ Леві́инымъ про́чiимъ: сыно́мъ Амвра́млимъ Соваи́лъ, сыно́мъ Соваи́лимъ Иадаі́а,
сыно́мъ раві́инымъ нача́лникъ Иесі́а,
сыно́мъ Иасарі́инымъ Саломо́ѳъ, сыно́мъ Саломо́ѳовымъ Иа́ѳъ:
сы́нове Иедiу́а: иерiа́въ пе́рвый, Амаді́а вторы́й, Иазiи́лъ тре́тiй, Иекмоа́мъ четве́ртый.
Сыно́мъ Озiи́лимъ ми́ха, сы́нове Ми́хины сами́ръ:
бра́тъ ми́хинъ Исі́а, сы́нъ Исі́инъ заха́рiа.
Сы́нове Мера́рины: Мооли́ и муси́, сы́нъ Озі́инъ вон­ні́й:
сы́нове Мера́рины Озі́а: сы́нове его́ Иесома́ и закху́ръ и Иовѳи́:
Моолі́ю Елеаза́ръ [и Иѳама́ръ]. У́мре же Елеаза́ръ, не бѣ́ша ему́ сы́нове.
Ки́су сы́нъ ки́совъ иерамеи́лъ.
Сы́нове му́сины: Мооли́ и еде́ръ и еримо́ѳъ. Сі́и сы́нове леви́тстiи по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
Прiя́ша же и ті́и жре́бiя, я́коже и бра́тiя и́хъ сы́нове Ааро́ни, предъ дави́домъ царе́мъ и садо́комъ и Ахимеле́хомъ и нача́лники оте́че­ст­въ свяще́н­ническихъ и леви́тскихъ: патрiа́рси Ааро́ни, я́коже и бра́тiя его́ юнѣ́йшiи.
Синодальный
И вот распределения сыновей Аароновых: сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елеазар и Ифамар.
И распределил их Давид – Садока из сыновей Елеазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их.
И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифамара восемь.
Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара,
и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских: брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова.
И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии,
третий Хариму, четвертый Сеориму,
пятый Малхию, шестой Миямину,
седьмой Гаккоцу, восьмой Авии,
девятый Иешую, десятый Шехании,
одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму,
тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешеваву,
пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Имеру,
семнадцатый Хезиру, восемнадцатый Гапицецу,
девятнадцатый Петахии, двадцатый Иезекиилю,
двадцать первый Иахину, двадцать второй Гамулу,
двадцать третий Делаии, двадцать четвертый Маазии.
Вот порядок их при служении их, как им приходить в дом Господень, по уставу их чрез Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев.
У прочих сыновей Левия – распределение: из сынов Амрама: Шуваил; из сынов Шуваила: Иедия;
от Рехавии: из сынов Рехавии Ишшия был первый;
от Ицгара: Шеломоф; из сыновей Шеломофа: Иахав;
из сыновей Хеврона: первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам.
Из сыновей Озиила: Миха; из сыновей Михи: Шамир.
Брат Михи Ишшия; из сыновей Ишшии: Захария.
Сыновья Мерари: Махли и Муши; из сыновей Иаазии: Бено.
Из сыновей Мерари у Иаазии: Бено и Шогам, и Заккур и Иври.
У Махлия – Елеазар; у него сыновей не было.
У Киса: из сыновей Киса: Иерахмиил;
сыновья Мушия: Махли, Едер и Иеримоф. Вот сыновья левитов по поколениям их.
Бросали и они жребий, наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских: глава семейства наравне с меньшим братом своим.
Таджикский
Ва ин аст тақсимоти банӣ Ҳорун: писарони Ҳорун: Нодоб ва Абиҳу, Элъозор ва Итомор.
Ва Нодоб ва Абиҳу пеш аз падари худ мурданд, ва онҳо писаре надоштанд; ва Элъозор ва Итомор коҳинӣ карданд.
Ва Довуд онҳоро бо ёрии Содӯқ аз банӣ Элъозор ва Аҳималик ва аз банӣ Итомор ба навбатҳои онҳо дар хизматашон тақсим кард.
Ва дар миёни банӣ Элъозор мардони сардор назар ба банӣ Итомор бештар ёфт шуданд, пас онҳоро ба таври зерин тақсим карданд: аз банӣ Элъозор шонздаҳ сардори хонавода, ва аз банӣ Итомор ҳашт сардори хонавода.
Ва онҳоро ба воситаи қуръа тақсим карданд, – якеро бо дигаре, – зеро ки сарварони покгоҳ ва сарварони хонаи Худо ҳам аз банӣ Элъозор буданд ва ҳам аз банӣ Итомор.
Ва Шамаъё писари Натанъили котиб, ки аз левизодагон буд, номҳои онҳоро ба ҳузури подшоҳ ва сарварон, ва Содӯқи коҳин, ва Аҳималик писари Абётор, ва сардорони хонаводаҳои коҳинон ва левизодагон навишт; як хонавода аз банӣ Элъозор гирифта шуд, ва сипас аз банӣ Итомор гирифта шуд.
Ва қуръаи якум барои Еҳӯёриб баромад, дуюм – барои Едаъё;
Сеюм – барои Ҳорим, чорум – барои Саӯрим;
Панҷум – барои Малкиё, шашум– барои Миёмин;
Ҳафтум – барои Ҳаққӯс, ҳаштум – барои Абиё;
Нӯҳум – барои Ешуа, даҳум – барои Шаканёҳу;
Ёздаҳум – барои Элёшиб, дувоздаҳум – барои Ёқим;
Сездаҳум – барои Ҳуффо, чордаҳум – барои Ешабъоб;
Понздаҳум – барои Билҷо, шонздаҳум – барои Иммир;
Ҳафдаҳум – барои Ҳизир, ҳаждаҳум – барои Ҳафиссис;
Нуздаҳум–барои Фатаҳё, бистум – барои Ҳизқиёл;
Бисту якум – барои Ёкин, бисту дуюм – барои Ҷомул;
Бисту сеюм – барои Далоёҳу, бисту чорум – барои Маазёҳу.
Ҳамин аст навбатҳои онҳо дар хизматашон, барои дохил шудан ба хонаи Парвардигор, мувофиқи дастуруламале ки ба воситаи падарашон Ҳорун ба онҳо дода шудааст, чунон ки Парвардигор Худои Исроил ба вай фармуда буд.
Ва дар бораи бақияи банӣ Левӣ: аз писарони Амром – Шубоил, аз писарони Шубоил – Еҳдиёҳу;
Аз Раҳабёҳу: аз писарони Раҳабёҳу – сардорашон Йишшиё;
Аз йисҳориён – Шалӯмӯт; аз писарони Шалӯмӯт – Яҳат;
Ва аз писарони Ҳебрӯн: Ериёҳу – сардорашон, Амарёҳу – дуюм, Яҳазиил – сеюм, Еқамъом – чорум;
Писарони Узиил: Мико; аз писарони Мико – Шомир;
Бародари Мико – Йишшиё; аз писарони Йишшиё – Закарёҳу;
Писарони Марорӣ: Маҳлӣ ва Мушӣ; писарони Яазиёҳу – Банӯ;
Писарони Марорӣ: аз они Яазиёҳу – Банӯ ва Шӯҳам ва Заккур ва Ибрӣ;
Аз они Маҳлӣ – Элъозор, вале вай писаре надошт;
Аз они Қиш: писарони Қиш – Ераҳмеил;
Ва писарони Мушӣ: Маҳлӣ ва Эдар ва Еримӯт. Инҳо писарони левизодагон аз рӯи хонаводаҳошон мебошанд.
Ва онҳо низ, дар баробари бародарони худ банӣ Ҳорун, ба ҳузури подшоҳ Довуд ва Содӯқ ва Аҳималик ва сардорони хонаводаҳои коҳинон ва левизодагон қуръа партофтанд, – сардори хонавода дар баробари бародари хурдии худ.

Porro filiis Aaron hae partiones erant. Filii Aaron: Nadab et Abiu et Eleazar et Ithamar.
Mortui sunt autem Nadab et Abiu ante patrem suum absque liberis; sacerdotioque functus est Eleazar et Ithamar.
Et divisit eos David cum Sadoc de filiis Eleazari et cum Achimelech de filiis Ithamar, secundum vices suas et ministerium.
Inventique sunt multo plures filii Eleazar secundum capita virorum quam filii Ithamar; divisit igitur eis, hoc est filiis Eleazar principes per familias sedecim, et filiis Ithamar per familias et domos suas octo.
Porro divisit utrasque inter se familias sortibus; erant enim principes sanctuarii et principes Dei tam de filiis Eleazar quam de filiis Ithamar.
Descripsitque eos Semeias filius Nathanael scriba Levites coram rege et principibus et Sadoc sacerdote et Achimelech filio Abiathar, principibus quoque familiarum sacerdotalium et leviticarum: unam familiam pro Eleazar et unam pro Ithamar.
Exivit autem sors prima Ioiarib, secunda Iedaiae,
tertia Harim, quarta Seorim,
quinta Melchia, sexta Miamin,
septima Accos, octava Abia,
nona Iesua, decima Sechenia,
undecima Eliasib, duodecima Iacim,
tertia decima Hoppha, quarta decima Isbaab,
quinta decima Belga, sexta decima Emmer,
septima decima Hezir, octava decima Aphses,
nona decima Phethahia, vicesima Hezechiel,
vicesima prima Iachin, vicesima secunda Gamul,
vicesima tertia Dalaiau, vicesima quarta Maaziau.
Hae vices eorum secundum ministeria sua, ut ingrediantur domum Domini, et iuxta ritum suum sub manu Aaron patris eorum, sicut praecepit Dominus, Deus Israel.
Porro filiorum Levi, qui reliqui fuerant: de filiis Amram Subael et de filiis Subael Iehedeia.
De filiis quoque Rohobiae princeps Iesias.
De Isaaritis vero Salomoth; de filiis Salomoth Iahath.
De Hebronitis: Ieriau, Amarias secundus, Iahaziel tertius, Iecmaam quartus.
Filius Oziel Micha; de filiis Micha Samir;
frater Micha Iesia; de filiis Iesiae Zacharias.
Filii Merari: Moholi et Musi. Filii eius: Iaziau et Bani.
Filius Merari: de Iaziau filio suo Soam et Zacchur et Hebri.
Porro de Moholi filius Eleazar, qui non habebat liberos.
Filius vero Cis Ierameel;
filii Musi: Moholi, Eder et Ierimoth. Isti filii Levi secundum familias suas.
Ipsi quoque miserunt sortes sicut fratres sui, filii Aaron coram David rege et Sadoc et Achimelech et principibus familiarum sacerdotalium et leviticarum tam maiores quam minores; omnes sors aequaliter dividebat.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки