Скрыть
24:13
24:15
24:16
24:17
24:18
24:27
24:29
Церковнославянский (рус)
И сыно́мъ Ааро́нимъ раздѣле́нiя: сы́нове Ааро́ни: Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
И умро́ста Нада́въ и Авiу́дъ пре́жде отца́ сво­его́, и сы́нове не бы́ша и́ма: и свяще́н­ствова Елеаза́ръ и Иѳама́ръ, сы́нове Ааро́ни.
И раздѣли́ и́хъ дави́дъ, и садо́къ от­ сыно́въ Елеаза́ровыхъ, Ахимеле́хъ же от­ сыно́въ Иѳама́ровыхъ по сочисле́нiю и́хъ, по служе́нiю и́хъ и по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ.
И обрѣто́шася сы́нове Елеаза́ровы мно́жайшiи въ нача́лники си́лъ, не́жели сы́нове Иѳама́ровы: и раздѣли́ и́хъ сыно́мъ Елеаза́ровымъ въ нача́лники въ до́мы оте́че­ст­въ шесть­на́­де­сять, и сыно́мъ Иѳама́ровымъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, о́смь.
Раздѣли́ же и́хъ по жре́биемъ между́ и́ми, поне́же бя́ху нача́лницы святи́лища и нача́лницы Бо́жiи въ сынѣ́хъ Елеаза́ровыхъ и въ сынѣ́хъ Иѳама́ровыхъ:
описа́ же и́хъ самаі́а сы́нъ наѳанаи́ль пи́сарь от­ Леви́тъ предъ царе́мъ и кня́зи и садо́комъ свяще́н­никомъ и Ахимеле́хомъ сы́номъ Авiаѳа́ра, и нача́лницы оте́че­ст­въ свяще́н­никовъ и леви́товъ до́му оте́че­ст­ва, еди́нъ ко Елеаза́ру и еди́нъ ко Иѳама́ру.
И изы́де жре́бiй пе́рвый Иоари́му, Иеді́ю вторы́й,
Хари́ву тре́тiй, сеори́му четве́ртый,
Мелхі́ю пя́тый, меiами́ну шесты́й,
акко́су седмы́й, Аві́и осмы́й,
иису́ю девя́тый, сехені́и деся́тый,
Елiаси́ву единонадеся́тый, Иаки́му дванадеся́тый,
Оффа́ю тринадеся́тый, Иесваа́лу четыренадеся́тый,
велгі́и пятый­на́­де­сять, Емми́ру шестый­на́­де­сять,
Иеѳі́ю седмый­на́­де­сять, Афессі́ю осмый­на́­де­сять,
фетті́ю девятый­на́­де­сять, и езекі́илю двадеся́тый,
Ахи́ну два́десять пе́рвый, гамуи́лу два́десять вторы́й,
далеі́ю два́десять тре́тiй, Иеи́лю два́десять четве́ртый.
Сiе́ сочисле́нiе и́хъ по служе́нiю и́хъ входи́ти въ до́мъ Госпо́день по чи́ну сво­ему́, руко́ю Ааро́на отца́ и́хъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ.
И сыно́мъ Леві́инымъ про́чiимъ: сыно́мъ Амвра́млимъ Соваи́лъ, сыно́мъ Соваи́лимъ Иадаі́а,
сыно́мъ раві́инымъ нача́лникъ Иесі́а,
сыно́мъ Иасарі́инымъ Саломо́ѳъ, сыно́мъ Саломо́ѳовымъ Иа́ѳъ:
сы́нове Иедiу́а: иерiа́въ пе́рвый, Амаді́а вторы́й, Иазiи́лъ тре́тiй, Иекмоа́мъ четве́ртый.
Сыно́мъ Озiи́лимъ ми́ха, сы́нове Ми́хины сами́ръ:
бра́тъ ми́хинъ Исі́а, сы́нъ Исі́инъ заха́рiа.
Сы́нове Мера́рины: Мооли́ и муси́, сы́нъ Озі́инъ вон­ні́й:
сы́нове Мера́рины Озі́а: сы́нове его́ Иесома́ и закху́ръ и Иовѳи́:
Моолі́ю Елеаза́ръ [и Иѳама́ръ]. У́мре же Елеаза́ръ, не бѣ́ша ему́ сы́нове.
Ки́су сы́нъ ки́совъ иерамеи́лъ.
Сы́нове му́сины: Мооли́ и еде́ръ и еримо́ѳъ. Сі́и сы́нове леви́тстiи по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
Прiя́ша же и ті́и жре́бiя, я́коже и бра́тiя и́хъ сы́нове Ааро́ни, предъ дави́домъ царе́мъ и садо́комъ и Ахимеле́хомъ и нача́лники оте́че­ст­въ свяще́н­ническихъ и леви́тскихъ: патрiа́рси Ааро́ни, я́коже и бра́тiя его́ юнѣ́йшiи.
Синодальный
И вот распределения сыновей Аароновых: сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елеазар и Ифамар.
И распределил их Давид – Садока из сыновей Елеазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их.
И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифамара восемь.
Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара,
и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских: брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова.
И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии,
третий Хариму, четвертый Сеориму,
пятый Малхию, шестой Миямину,
седьмой Гаккоцу, восьмой Авии,
девятый Иешую, десятый Шехании,
одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму,
тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешеваву,
пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Имеру,
семнадцатый Хезиру, восемнадцатый Гапицецу,
девятнадцатый Петахии, двадцатый Иезекиилю,
двадцать первый Иахину, двадцать второй Гамулу,
двадцать третий Делаии, двадцать четвертый Маазии.
Вот порядок их при служении их, как им приходить в дом Господень, по уставу их чрез Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев.
У прочих сыновей Левия – распределение: из сынов Амрама: Шуваил; из сынов Шуваила: Иедия;
от Рехавии: из сынов Рехавии Ишшия был первый;
от Ицгара: Шеломоф; из сыновей Шеломофа: Иахав;
из сыновей Хеврона: первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам.
Из сыновей Озиила: Миха; из сыновей Михи: Шамир.
Брат Михи Ишшия; из сыновей Ишшии: Захария.
Сыновья Мерари: Махли и Муши; из сыновей Иаазии: Бено.
Из сыновей Мерари у Иаазии: Бено и Шогам, и Заккур и Иври.
У Махлия – Елеазар; у него сыновей не было.
У Киса: из сыновей Киса: Иерахмиил;
сыновья Мушия: Махли, Едер и Иеримоф. Вот сыновья левитов по поколениям их.
Бросали и они жребий, наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских: глава семейства наравне с меньшим братом своим.
И҆ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ раздѣлє́нїѧ: сы́нове а҆арѡ̑ни: нада́въ и҆ а҆вїꙋ́дъ, и҆ є҆леаза́ръ и҆ і҆ѳама́ръ.
И҆ ᲂу҆мро́ста нада́въ и҆ а҆вїꙋ́дъ пре́жде ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ сы́нове не бы́ша и҆́ма: и҆ свѧще́нствова є҆леаза́ръ и҆ і҆ѳама́ръ, сы́нове а҆арѡ̑ни.
И҆ раздѣлѝ и҆̀хъ даві́дъ, и҆ садѡ́къ ѿ сынѡ́въ є҆леаза́ровыхъ, а҆хїмеле́хъ же ѿ сынѡ́въ і҆ѳама́ровыхъ по сочисле́нїю и҆́хъ, по слꙋже́нїю и҆́хъ и҆ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ.
И҆ ѡ҆брѣто́шасѧ сы́нове є҆леаза́рѡвы мно́жайшїи въ нача́льники си́лъ, не́жели сы́нове і҆ѳама́рѡвы: и҆ раздѣлѝ и҆̀хъ сынѡ́мъ є҆леаза́рѡвымъ въ нача́льники въ до́мы ѻ҆те́чествъ шестьна́десѧть, и҆ сынѡ́мъ і҆ѳама́рѡвымъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, ѻ҆́смь.
Раздѣли́ же и҆̀хъ по жре́бїємъ междꙋ̀ и҆́ми, поне́же бѧ́хꙋ нача̑льницы свѧти́лища и҆ нача̑льницы бж҃їи въ сынѣ́хъ є҆леаза́ровыхъ и҆ въ сынѣ́хъ і҆ѳама́ровыхъ:
ѡ҆писа́ же и҆̀хъ самаі́а сы́нъ наѳанаи́ль пи́сарь ѿ леѵі̑тъ пред̾ царе́мъ и҆ кнѧ̑зи и҆ садѡ́комъ свѧще́нникомъ и҆ а҆хїмеле́хомъ сы́номъ а҆вїаѳа́ра, и҆ нача̑льницы ѻ҆те́чествъ свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ до́мꙋ ѻ҆те́чества, є҆ди́нъ ко є҆леаза́рꙋ и҆ є҆ди́нъ ко і҆ѳама́рꙋ.
И҆ и҆зы́де жре́бїй пе́рвый і҆ѡарі́мꙋ, і҆еді́ю вторы́й,
харі́вꙋ тре́тїй, сеѡрі́мꙋ четве́ртый,
мелхі́ю пѧ́тый, меїамі́нꙋ шесты́й,
а҆ккѡ́сꙋ седмы́й, а҆ві́и ѻ҆смы́й,
і҆исꙋ́ю девѧ́тый, сехені́и десѧ́тый,
є҆лїасі́вꙋ є҆динонадесѧ́тый, і҆акі́мꙋ дванадесѧ́тый,
ѻ҆ффа́ю тринадесѧ́тый, і҆есваа́лꙋ четыренадесѧ́тый,
велгі́и пѧтыйна́десѧть, є҆мми́рꙋ шестыйна́десѧть,
і҆еѳі́ю седмыйна́десѧть, а҆фессі́ю ѻ҆смыйна́десѧть,
фетті́ю девѧтыйна́десѧть, и҆ є҆зекі́илю двадесѧ́тый,
а҆хі́нꙋ два́десѧть пе́рвый, гамꙋи́лꙋ два́десѧть вторы́й,
далеі́ю два́десѧть тре́тїй, і҆еи́лю два́десѧть четве́ртый.
Сїѐ сочисле́нїе и҆́хъ по слꙋже́нїю и҆́хъ входи́ти въ до́мъ гдⷭ҇ень по чи́нꙋ своемꙋ̀, рꙋко́ю а҆арѡ́на ѻ҆тца̀ и҆́хъ, ꙗ҆́коже повелѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ.
И҆ сынѡ́мъ леѵі̑инымъ прѡ́чїимъ: сынѡ́мъ а҆мвра̑млимъ сѡваи́лъ, сынѡ́мъ сѡваи̑лимъ і҆адаі́а,
сынѡ́мъ раві̑инымъ нача́льникъ і҆есі́а,
сынѡ́мъ і҆асарі̑инымъ салѡмѡ́ѳъ, сынѡ́мъ салѡмѡ́ѳѡвымъ і҆а́ѳъ:
сы́нове і҆едїꙋ́а: і҆ерїа́въ пе́рвый, а҆маді́а вторы́й, і҆азїи́лъ тре́тїй, і҆екмоа́мъ четве́ртый.
Сынѡ́мъ ѻ҆зїи̑лимъ мі́ха, сы́нове мі̑хины сами́ръ:
бра́тъ мі́хинъ і҆сі́а, сы́нъ і҆сі́инъ заха́рїа.
Сы́нове мера̑рїны: моолі̀ и҆ мꙋсі̀, сы́нъ ѻ҆зі́инъ вонні́й:
сы́нове мера̑рїны ѻ҆зі́а: сы́нове є҆гѡ̀ і҆есома̀ и҆ закхꙋ́ръ и҆ і҆ѡвѳі̀:
моолі́ю є҆леаза́ръ (и҆ і҆ѳама́ръ). Оу҆́мре же є҆леаза́ръ, не бѣ́ша є҆мꙋ̀ сы́нове.
Кі́сꙋ сы́нъ кі́совъ і҆ерамеи́лъ.
Сы́нове мꙋ̑сїны: моолі̀ и҆ є҆де́ръ и҆ є҆рїмѡ́ѳъ. Сі́и сы́нове леѵі́тстїи по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ.
Прїѧ́ша же и҆ ті́и жрє́бїѧ, ꙗ҆́коже и҆ бра́тїѧ и҆́хъ сы́нове а҆арѡ̑ни, пред̾ даві́домъ царе́мъ и҆ садѡ́комъ и҆ а҆хїмеле́хомъ и҆ нача̑льники ѻ҆те́чествъ свѧще́нническихъ и҆ леѵі́тскихъ: патрїа́рси а҆арѡ̑ни, ꙗ҆́коже и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ ю҆нѣ́йшїи.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки