Скрыть
3:2
3:3
3:4
3:6
3:7
3:8
3:11
3:12
3:13
3:14
3:17
3:18
3:20
3:21
3:22
3:23
3:24
Церковнославянский (рус)
Сі́и же бы́ша сы́нове дави́довы, и́же роди́шася ему́ въ Хевро́нѣ: перворожде́н­ный Амно́нъ от­ Ахинаа́мы Иезраили́тиды: вторы́й далуі́а от­ Авиге́и карми́лскiя:
тре́тiй Авессало́мъ сы́нъ маа́хи, дще́ре Ѳоломі́а царя́ гесу́рска: четве́ртый Адо́нiа сы́нъ Агги́ѳинъ:
пя́тый Сафаті́а от­ Авита́лы: шесты́й Иеѳраа́мъ от­ агла́и жены́ его́:
ше́сть роди́шася ему́ въ Хевро́нѣ, идѣ́же ца́р­ст­вова се́дмь лѣ́тъ и ше́сть ме́сяцъ: и три́десять три́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ.
И сі́и роди́шася ему́ во Иерусали́мѣ: самаа́ и Сова́въ, и наѳа́нъ и Соломо́нъ, четы́ри от­ вирсаві́и дще́ре Амiи́ловы:
и ева́ръ и Елисама́, и Елифале́тъ
и наги́съ, и Нафе́къ и Иафiе́,
и Елисама́ и Елiада́къ и Елифале́тъ, де́вять.
Вси́ сы́нове дави́довы кромѣ́ сыно́въ подло́жничихъ и Ѳама́ры сестры́ и́хъ.
Сы́нове же Соломо́ни: ровоа́мъ, Аві́а сы́нъ его́, а́са сы́нъ его́, Иосафа́тъ сы́нъ его́,
Иора́мъ сы́нъ его́, Охозі́а сы́нъ его́, Иоа́съ сы́нъ его́,
Амасі́а сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́, Иоаѳа́мъ сы́нъ его́,
Аха́зъ сы́нъ его́, езекі́а сы́нъ его́, Манассі́а сы́нъ его́,
Амо́нъ сы́нъ его́, Иосі́а сы́нъ его́.
Сы́нове же Иосі́ины: пе́рвенецъ Иоаха́зъ, вторы́й Иоаки́мъ, тре́тiй седекі́а, четве́ртый Селлу́мъ.
Сы́нове же Иоаки́мовы: Иехоні́а сы́нъ его́, седекі́а сы́нъ его́.
Сы́нове же Иехоні́ины: Аси́ръ, Салаѳiи́ль сы́нъ его́,
Мелхира́мъ, фадаі́а и Анеса́ръ, и Иезекі́а и осамо́нъ и Саваді́а.
Сы́нове же Салаѳiи́левы: зорова́вель и Семе́й. Сы́нове же зорова́велевы: мосолла́мъ и Анані́а, и Салими́нъ сестра́ и́хъ,
и Асуве́а и ое́лъ, и Варахі́а и Асаді́а и Асове́дъ, пя́ть.
Сы́нове же Анані́ины: Фалтiа́съ, и Иесі́а сы́нъ его́, Рафа́лъ сы́нъ его́, орна́ сы́нъ его́, Авді́а сы́нъ его́, сехені́а сы́нъ его́,
и сы́нъ сехені́инъ саме́а. И сы́нове саме́ины: хатту́съ и Иои́лъ, и веррі́а и ноаді́а и са́фъ, ше́сть.
И сы́нове ноаді́ины: Елiоне́й и езекі́а и езрика́мъ, трiе́.
Сы́нове Елiоне́евы: уаді́а и Елiасево́нъ, и фадаі́а и акау́мъ, и Иоана́нъ и дале́а и Ана́нъ, се́дмь..
1 Сыновья Давида; 10 потомки Соломона.
Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон, от Ахиноамы Изреелитянки; второй – Далуия, от Авигеи Кармилитянки;
третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского; четвертый – Адония, сын Аггифы;
пятый – Сафатия, от Авиталы; шестой – Ифреам, от Аглаи, жены его, –
шесть родившихся у него в Хевроне; царствовал же он там семь лет и шесть месяцев; а тридцать три года царствовал в Иерусалиме.
А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, четверо от Вирсавии, дочери Аммииловой;
Ивхар, Елишама, Елифелет,
Ногаг, Нефег, Иафиа,
Елишама, Елиада и Елифелет – девятеро.
Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их Фамарь.
Сын Соломона Ровоам; его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат,
его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас,
его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам,
его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия,
его сын Амон, его сын Иосия.
Сыновья Иосии: первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селлум.
Сыновья Иоакима: Иехония, сын его; Седекия, сын его.
Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его;
Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия.
И сыновья Федаии: Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля: Мешуллам и Ханания, и Шеломиф, сестра их,
и еще пять: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед.
И сыновья Ханании: Фелатия и Исаия; его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шехания.
Сын Шехании: Шемаия; сыновья Шемаии: Хаттуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат, шестеро.
Сыновья Неарии: Елиоенай, Езекия и Азрикам, трое.
Сыновья Елиоеная: Годавьягу, Елеашив, Фелаия, Аккув, Иоханан, Делаия и Анани, семеро.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible