Скрыть
3:18
3:20
3:21
3:22
3:23
3:24
Церковнославянский (рус)
Сі́и же бы́ша сы́нове дави́довы, и́же роди́шася ему́ въ Хевро́нѣ: перворожде́н­ный Амно́нъ от­ Ахинаа́мы Иезраили́тиды: вторы́й далуі́а от­ Авиге́и карми́лскiя:
тре́тiй Авессало́мъ сы́нъ маа́хи, дще́ре Ѳоломі́а царя́ гесу́рска: четве́ртый Адо́нiа сы́нъ Агги́ѳинъ:
пя́тый Сафаті́а от­ Авита́лы: шесты́й Иеѳраа́мъ от­ агла́и жены́ его́:
ше́сть роди́шася ему́ въ Хевро́нѣ, идѣ́же ца́р­ст­вова се́дмь лѣ́тъ и ше́сть ме́сяцъ: и три́десять три́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ.
И сі́и роди́шася ему́ во Иерусали́мѣ: самаа́ и Сова́въ, и наѳа́нъ и соломо́нъ, четы́ри от­ вирсаві́и дще́ре Амiи́ловы:
и ева́ръ и Елисама́, и Елифале́тъ
и наги́съ, и Нафе́къ и Иафiе́,
и Елисама́ и Елiада́къ и Елифале́тъ, де́вять.
Вси́ сы́нове дави́дова кромѣ́ сыно́въ подло́жничихъ и Ѳама́ры сестры́ и́хъ.
Сы́нове же соломо́ни: ровоа́мъ, Аві́а сы́нъ его́, а́са сы́нъ его́, Иосафа́тъ сы́нъ его́,
Иора́мъ сы́нъ его́, Охозі́а сы́нъ его́, Иоа́съ сы́нъ его́,
Амасі́а сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́, Иоаѳа́мъ сы́нъ его́,
Аха́зъ сы́нъ его́, езекі́а сы́нъ его́, Манассі́а сы́нъ его́,
Амо́нъ сы́нъ его́, Иосі́а сы́нъ его́.
Сы́нове же Иосі́ины: пе́рвенецъ Иоаха́зъ, вторы́й Иоаки́мъ, тре́тiй седекі́а, четве́ртый Селлу́мъ.
Сы́нове же Иоаки́мовы: Иехоні́а сы́нъ его́, седекі́а сы́нъ его́.
Сы́нове же Иехоні́ины: Аси́ръ, Салаѳiи́ль сы́нъ его́,
Мелхира́мъ, фадаі́а и Анеса́ръ, и Иезекі́а и осамо́нъ и Саваді́а.
Сы́нове же Салаѳiи́левы: зорова́вель и семе́й. Сы́нове же зорова́велевы: мосолла́мъ и Анані́а, и Салими́нъ сестра́ и́хъ,
и Асуве́а и ое́лъ, и Варахі́а и Асаді́а и Асове́дъ, пя́ть.
Сы́нове же Анані́ины: Фалтiа́съ, и Иесі́а сы́нъ его́, Рафа́лъ сы́нъ его́, орна́ сы́нъ его́, Авді́а сы́нъ его́, сехені́а сы́нъ его́,
и сы́нъ сехені́инъ саме́а. И сы́нове саме́ины: хатту́съ и Иои́лъ, и веррі́а и ноаді́а и са́фъ, ше́сть.
И сы́нове ноаді́ины: Елiоне́й и езекі́а и езрика́мъ, трiе́.
Сы́нове Елiоне́евы: уаді́а и Елiасево́нъ, и фадаі́а и акау́мъ, и Иоана́нъ и дале́а и Ана́нъ, се́дмь..
Синодальный
Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон, от Ахиноамы Изреелитянки; второй – Далуия, от Авигеи Кармилитянки;
третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского; четвертый – Адония, сын Аггифы;
пятый – Сафатия, от Авиталы; шестой – Ифреам, от Аглаи, жены его, –
шесть родившихся у него в Хевроне; царствовал же он там семь лет и шесть месяцев; а тридцать три года царствовал в Иерусалиме.
А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, четверо от Вирсавии, дочери Аммииловой;
Ивхар, Елишама, Елифелет,
Ногаг, Нефег, Иафиа,
Елишама, Елиада и Елифелет – девятеро.
Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их Фамарь.
Сын Соломона Ровоам; его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат,
его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас,
его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам,
его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия,
его сын Амон, его сын Иосия.
Сыновья Иосии: первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селлум.
Сыновья Иоакима: Иехония, сын его; Седекия, сын его.
Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его;
Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия.
И сыновья Федаии: Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля: Мешуллам и Ханания, и Шеломиф, сестра их,
и еще пять: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед.
И сыновья Ханании: Фелатия и Исаия; его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шехания.
Сын Шехании: Шемаия; сыновья Шемаии: Хаттуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат, шестеро.
Сыновья Неарии: Елиоенай, Езекия и Азрикам, трое.
Сыновья Елиоеная: Годавьягу, Елеашив, Фелаия, Аккув, Иоханан, Делаия и Анани, семеро.
Сі́и же бы́ша сы́нове даві́дѡвы, и҆̀же роди́шасѧ є҆мꙋ̀ въ хеврѡ́нѣ: перворожде́нный а҆мнѡ́нъ ѿ а҆хїнаа́мы і҆езраилі́тїды: вторы́й далꙋі́а ѿ а҆вїге́и карми́льскїѧ:
тре́тїй а҆вессалѡ́мъ сы́нъ маа́хи, дще́ре ѳоломі́а царѧ̀ гесꙋ́рска: четве́ртый а҆дѡ́нїа сы́нъ а҆ггі́ѳинъ:
пѧ́тый сафаті́а ѿ а҆вїта́лы: шесты́й і҆еѳраа́мъ ѿ а҆гла́и жены̀ є҆гѡ̀:
ше́сть роди́шасѧ є҆мꙋ̀ въ хеврѡ́нѣ, и҆дѣ́же ца́рствова се́дмь лѣ́тъ и҆ ше́сть мцⷭ҇ъ: и҆ три́десѧть трѝ лѣ̑та ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.
И҆ сі́и роди́шасѧ є҆мꙋ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: самаа̀ и҆ сѡва́въ, и҆ наѳа́нъ и҆ соломѡ́нъ, четы́ри ѿ вирсаві́и дще́ре а҆мїи́ловы:
и҆ є҆ва́ръ и҆ є҆лїсама̀, и҆ є҆лїфале́тъ
и҆ наги́съ, и҆ нафе́къ и҆ і҆афїѐ,
и҆ є҆лїсама̀ и҆ є҆лїада́къ и҆ є҆лїфале́тъ, де́вѧть.
Всѝ сы́нове даві́дѡва кромѣ̀ сынѡ́въ подло́жничихъ и҆ ѳама́ры сєстры̀ и҆́хъ.
Сы́нове же соломѡ́ни: ровоа́мъ, а҆ві́а сы́нъ є҆гѡ̀, а҆́са сы́нъ є҆гѡ̀, і҆ѡсафа́тъ сы́нъ є҆гѡ̀,
і҆ѡра́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, ѻ҆хозі́а сы́нъ є҆гѡ̀, і҆ѡа́съ сы́нъ є҆гѡ̀,
а҆масі́а сы́нъ є҆гѡ̀, ѻ҆зі́а {Є҆вр.: а҆зарі́а.} сы́нъ є҆гѡ̀, і҆ѡаѳа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀,
а҆ха́зъ сы́нъ є҆гѡ̀, є҆зекі́а сы́нъ є҆гѡ̀, манассі́а сы́нъ є҆гѡ̀,
а҆мѡ́нъ сы́нъ є҆гѡ̀, і҆ѡсі́а сы́нъ є҆гѡ̀.
Сы́нове же і҆ѡсі̑ины: пе́рвенецъ і҆ѡаха́зъ, вторы́й і҆ѡакі́мъ, тре́тїй седекі́а, четве́ртый селлꙋ́мъ.
Сы́нове же і҆ѡакі́мѡвы: і҆ехоні́а сы́нъ є҆гѡ̀, седекі́а сы́нъ є҆гѡ̀.
Сы́нове же і҆ехоні̑ины: а҆сі́ръ, салаѳїи́ль сы́нъ є҆гѡ̀,
мелхїра́мъ, фадаі́а и҆ а҆неса́ръ, и҆ і҆езекі́а и҆ ѡ҆самѡ́нъ и҆ саваді́а.
Сы́нове же салаѳїи́лєвы: зорова́вель и҆ семе́й. Сы́нове же зорова́велєвы: мосолла́мъ и҆ а҆нані́а, и҆ салїми́нъ сестра̀ и҆́хъ,
и҆ а҆сꙋве́а и҆ ѻ҆е́лъ, и҆ варахі́а и҆ а҆саді́а и҆ а҆сове́дъ, пѧ́ть.
Сы́нове же а҆нані̑ины: фалтїа́съ, и҆ і҆есі́а сы́нъ є҆гѡ̀, рафа́лъ сы́нъ є҆гѡ̀, ѻ҆рна̀ сы́нъ є҆гѡ̀, а҆вді́а сы́нъ є҆гѡ̀, сехені́а сы́нъ є҆гѡ̀,
и҆ сы́нъ сехені́инъ саме́а. И҆ сы́нове самє́ины: хаттꙋ́съ и҆ і҆ѡи́лъ, и҆ веррі́а и҆ нѡаді́а и҆ са́фъ, ше́сть.
И҆ сы́нове нѡаді̑ины: є҆лїоне́й и҆ є҆зекі́а и҆ є҆зрїка́мъ, трїѐ.
Сы́нове є҆лїоне́євы: ᲂу҆аді́а и҆ є҆лїасевѡ́нъ, и҆ фадаі́а и҆ а҆каꙋ́мъ, и҆ і҆ѡана́нъ и҆ дале́а и҆ а҆на́нъ, се́дмь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки