Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сі́и же бы́ша сы́нове дави́довы, и́же роди́шася ему́ въ Хевро́нѣ: перворожде́н­ный Амно́нъ от­ Ахинаа́мы Иезраили́тиды: вторы́й далуі́а от­ Авиге́и карми́лскiя:
 • тре́тiй Авессало́мъ сы́нъ маа́хи, дще́ре Ѳоломі́а царя́ гесу́рска: четве́ртый Адо́нiа сы́нъ Агги́ѳинъ:
 • пя́тый Сафаті́а от­ Авита́лы: шесты́й Иеѳраа́мъ от­ агла́и жены́ его́:
 • ше́сть роди́шася ему́ въ Хевро́нѣ, идѣ́же ца́р­ст­вова се́дмь лѣ́тъ и ше́сть ме́сяцъ: и три́десять три́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ.
 • И сі́и роди́шася ему́ во Иерусали́мѣ: самаа́ и Сова́въ, и наѳа́нъ и соломо́нъ, четы́ри от­ вирсаві́и дще́ре Амiи́ловы:
 • и ева́ръ и Елисама́, и Елифале́тъ
 • и наги́съ, и Нафе́къ и Иафiе́,
 • и Елисама́ и Елiада́къ и Елифале́тъ, де́вять.
 • Вси́ сы́нове дави́дова кромѣ́ сыно́въ подло́жничихъ и Ѳама́ры сестры́ и́хъ.
 • Сы́нове же соломо́ни: ровоа́мъ, Аві́а сы́нъ его́, а́са сы́нъ его́, Иосафа́тъ сы́нъ его́,
 • Иора́мъ сы́нъ его́, Охозі́а сы́нъ его́, Иоа́съ сы́нъ его́,
 • Амасі́а сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́, Иоаѳа́мъ сы́нъ его́,
 • Аха́зъ сы́нъ его́, езекі́а сы́нъ его́, Манассі́а сы́нъ его́,
 • Амо́нъ сы́нъ его́, Иосі́а сы́нъ его́.
 • Сы́нове же Иосі́ины: пе́рвенецъ Иоаха́зъ, вторы́й Иоаки́мъ, тре́тiй седекі́а, четве́ртый Селлу́мъ.
 • Сы́нове же Иоаки́мовы: Иехоні́а сы́нъ его́, седекі́а сы́нъ его́.
 • Сы́нове же Иехоні́ины: Аси́ръ, Салаѳiи́ль сы́нъ его́,
 • Мелхира́мъ, фадаі́а и Анеса́ръ, и Иезекі́а и осамо́нъ и Саваді́а.
 • Сы́нове же Салаѳiи́левы: зорова́вель и семе́й. Сы́нове же зорова́велевы: мосолла́мъ и Анані́а, и Салими́нъ сестра́ и́хъ,
 • и Асуве́а и ое́лъ, и Варахі́а и Асаді́а и Асове́дъ, пя́ть.
 • Сы́нове же Анані́ины: Фалтiа́съ, и Иесі́а сы́нъ его́, Рафа́лъ сы́нъ его́, орна́ сы́нъ его́, Авді́а сы́нъ его́, сехені́а сы́нъ его́,
 • и сы́нъ сехені́инъ саме́а. И сы́нове саме́ины: хатту́съ и Иои́лъ, и веррі́а и ноаді́а и са́фъ, ше́сть.
 • И сы́нове ноаді́ины: Елiоне́й и езекі́а и езрика́мъ, трiе́.
 • Сы́нове Елiоне́евы: уаді́а и Елiасево́нъ, и фадаі́а и акау́мъ, и Иоана́нъ и дале́а и Ана́нъ, се́дмь..
 • Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон, от Ахиноамы Изреелитянки; второй – Далуия, от Авигеи Кармилитянки;
 • третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского; четвертый – Адония, сын Аггифы;
 • пятый – Сафатия, от Авиталы; шестой – Ифреам, от Аглаи, жены его, –
 • шесть родившихся у него в Хевроне; царствовал же он там семь лет и шесть месяцев; а тридцать три года царствовал в Иерусалиме.
 • А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, четверо от Вирсавии, дочери Аммииловой;
 • Ивхар, Елишама, Елифелет,
 • Ногаг, Нефег, Иафиа,
 • Елишама, Елиада и Елифелет – девятеро.
 • Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их Фамарь.
 • Сын Соломона Ровоам; его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат,
 • его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас,
 • его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам,
 • его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия,
 • его сын Амон, его сын Иосия.
 • Сыновья Иосии: первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селлум.
 • Сыновья Иоакима: Иехония, сын его; Седекия, сын его.
 • Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его;
 • Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия.
 • И сыновья Федаии: Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля: Мешуллам и Ханания, и Шеломиф, сестра их,
 • и еще пять: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед.
 • И сыновья Ханании: Фелатия и Исаия; его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шехания.
 • Сын Шехании: Шемаия; сыновья Шемаии: Хаттуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат, шестеро.
 • Сыновья Неарии: Елиоенай, Езекия и Азрикам, трое.
 • Сыновья Елиоеная: Годавьягу, Елеашив, Фелаия, Аккув, Иоханан, Делаия и Анани, семеро.
 • Questi furono i figli che nacquero a Davide a Ebron: il primogenito Amnon, nato da Achinòam di Izreèl; il secondo Daniele, nato da Abigàil di Carmel;
 • il terzo Assalonne, figlio di Maacà, figlia di Talmài, re di Ghesur; il quarto Adonia, figlio di Agghìt;
 • il quinto Sefatia, nato da Abitàl; il sesto Itreàm, nato da sua moglie Egla.
 • Sei gli nacquero a Ebron, dove egli regnò sette anni e sei mesi, mentre regnò trentatré anni a Gerusalemme.
 • I seguenti gli nacquero a Gerusalemme: Simeà, Sobab, Natan e Salomone, ossia quattro figli natigli da Betsabea, figlia di Ammièl;
 • inoltre Ibcar, Elisamà, Elifèlet,
 • Noga, Nefeg, Iafìa,
 • Elisamà, Eliadà ed Elifèlet, ossia nove figli.
 • Tutti costoro furono figli di Davide, senza contare i figli delle sue concubine. Tamar era loro sorella.
 • Figli di Salomone: Roboamo, di cui fu figlio Abia, di cui fu figlio Asa, di cui fu figlio Giòsafat,
 • di cui fu figlio Ioram, di cui fu figlio Acazia, di cui fu figlio Ioas,
 • di cui fu figlio Amazia, di cui fu figlio Azaria, di cui fu figlio Iotam,
 • di cui fu figlio Acaz, di cui fu figlio Ezechia, di cui fu figlio Manasse,
 • di cui fu figlio Amon, di cui fu figlio Giosia.
 • Figli di Giosia: il primogenito Giovanni, il secondo Ioiakìm, il terzo Sedecìa, il quarto Sallum.
 • Figli di Ioiakìm: Ieconìa, di cui fu figlio Sedecìa.
 • Figli di Ieconìa, il prigioniero: Sealtièl,
 • Malchiràm, Pedaià, Senassàr, Iekamia, Osamà e Nedabia.
 • Figli di Pedaià: Zorobabele e Simei. Figli di Zorobabele: Mesullàm e Anania e Selomìt, loro sorella.
 • Figli di Mesullàm: Casubà, Oel, Berechia, Casadia, Iusab-Chèsed: cinque figli.
 • Figli di Anania: Pelatia, di cui fu figlio Isaia, di cui fu figlio Refaià, di cui fu figlio Arnan, di cui fu figlio Abdia, di cui fu figlio Secania.
 • Figli di Secania: Semaià, Cattus, Igal, Barìach, Nearia e Safat: sei.
 • Figli di Nearia: Elioenài, Ezechia e Azrikàm: tre.
 • Figli di Elioenài: Odavia, Eliasìb, Pelaià, Akkub, Giovanni, Delaià e Anàni: sette.