Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сі́и же бы́ша сы́нове дави́довы, и́же роди́шася ему́ въ Хевро́нѣ: перворожде́н­ный Амно́нъ от­ Ахинаа́мы Иезраили́тиды: вторы́й далуі́а от­ Авиге́и карми́лскiя:
 • тре́тiй Авессало́мъ сы́нъ маа́хи, дще́ре Ѳоломі́а царя́ гесу́рска: четве́ртый Адо́нiа сы́нъ Агги́ѳинъ:
 • пя́тый Сафаті́а от­ Авита́лы: шесты́й Иеѳраа́мъ от­ агла́и жены́ его́:
 • ше́сть роди́шася ему́ въ Хевро́нѣ, идѣ́же ца́р­ст­вова се́дмь лѣ́тъ и ше́сть ме́сяцъ: и три́десять три́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ.
 • И сі́и роди́шася ему́ во Иерусали́мѣ: самаа́ и Сова́въ, и наѳа́нъ и соломо́нъ, четы́ри от­ вирсаві́и дще́ре Амiи́ловы:
 • и ева́ръ и Елисама́, и Елифале́тъ
 • и наги́съ, и Нафе́къ и Иафiе́,
 • и Елисама́ и Елiада́къ и Елифале́тъ, де́вять.
 • Вси́ сы́нове дави́дова кромѣ́ сыно́въ подло́жничихъ и Ѳама́ры сестры́ и́хъ.
 • Сы́нове же соломо́ни: ровоа́мъ, Аві́а сы́нъ его́, а́са сы́нъ его́, Иосафа́тъ сы́нъ его́,
 • Иора́мъ сы́нъ его́, Охозі́а сы́нъ его́, Иоа́съ сы́нъ его́,
 • Амасі́а сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́, Иоаѳа́мъ сы́нъ его́,
 • Аха́зъ сы́нъ его́, езекі́а сы́нъ его́, Манассі́а сы́нъ его́,
 • Амо́нъ сы́нъ его́, Иосі́а сы́нъ его́.
 • Сы́нове же Иосі́ины: пе́рвенецъ Иоаха́зъ, вторы́й Иоаки́мъ, тре́тiй седекі́а, четве́ртый Селлу́мъ.
 • Сы́нове же Иоаки́мовы: Иехоні́а сы́нъ его́, седекі́а сы́нъ его́.
 • Сы́нове же Иехоні́ины: Аси́ръ, Салаѳiи́ль сы́нъ его́,
 • Мелхира́мъ, фадаі́а и Анеса́ръ, и Иезекі́а и осамо́нъ и Саваді́а.
 • Сы́нове же Салаѳiи́левы: зорова́вель и семе́й. Сы́нове же зорова́велевы: мосолла́мъ и Анані́а, и Салими́нъ сестра́ и́хъ,
 • и Асуве́а и ое́лъ, и Варахі́а и Асаді́а и Асове́дъ, пя́ть.
 • Сы́нове же Анані́ины: Фалтiа́съ, и Иесі́а сы́нъ его́, Рафа́лъ сы́нъ его́, орна́ сы́нъ его́, Авді́а сы́нъ его́, сехені́а сы́нъ его́,
 • и сы́нъ сехені́инъ саме́а. И сы́нове саме́ины: хатту́съ и Иои́лъ, и веррі́а и ноаді́а и са́фъ, ше́сть.
 • И сы́нове ноаді́ины: Елiоне́й и езекі́а и езрика́мъ, трiе́.
 • Сы́нове Елiоне́евы: уаді́а и Елiасево́нъ, и фадаі́а и акау́мъ, и Иоана́нъ и дале́а и Ана́нъ, се́дмь..
 • И посла́ хира́мъ ца́рь ти́рскiй послы́ къ дави́ду, и древа́ ке́дрова, и зда́телей стѣ́нъ, и древодѣ́лей, да сози́ждутъ ему́ до́мъ.
 • И позна́ дави́дъ, я́ко угото́ва его́ Госпо́дь царе́мъ надъ Изра́илемъ, я́ко воз­дви́жеся въ высоту́ ца́р­ст­во его́, ра́ди люді́й его́ Изра́иля,
 • и поя́тъ дави́дъ еще́ жены́ во Иерусали́мѣ: и роди́шася ему́ еще́ сы́нове и дще́ри.
 • И сiя́ имена́ и́хъ, и́же роди́шася ему́ во Иерусали́мѣ: саммаа́ и Сова́въ, наѳа́нъ и соломо́нъ,
 • и Иеваа́ръ и Елису́й и Елифаа́ѳъ
 • и наге́ѳъ, и Нафа́гъ и Иафiе́,
 • и Елисама́ и Валiада́ и Елифале́тъ.
 • И услы́шаша иноплеме́н­ницы, я́ко пома́занъ бы́сть дави́дъ въ царя́ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ, и изыдо́ша вси́ иноплеме́н­ницы взыска́ти дави́да. И услы́ша дави́дъ и изы́де проти́ву и́хъ.
 • Иноплеме́н­ницы же прiидо́ша и разлiя́шася во юдо́ли исполи́новъ.
 • И вопроси́ дави́дъ Бо́га, глаго́ля: а́ще взы́ду на иноплеме́н­ники, и преда́си ли и́хъ въ ру́ки моя́? И рече́ ему́ Бо́гъ: взы́ди, и преда́мъ и́хъ въ ру́ки твоя́.
 • И изы́де во Ваа́лъ-фараси́нъ, и порази́ и́хъ та́мо дави́дъ. И рече́ дави́дъ: разсѣче́ Бо́гъ враги́ моя́ руко́ю мо­е́ю, я́коже разсѣче́нiе воды́. Сего́ ра́ди нарече́ и́мя мѣ́сту тому́ фараси́нъ, разсѣче́нiе.
 • И оста́виша та́мо бо́ги своя́ иноплеме́н­ницы, и́хже дави́дъ повелѣ́ сожещи́ огне́мъ.
 • И при­­ложи́ша еще́ иноплеме́н­ницы, и разлiя́шася еще́ во юдо́ли исполи́новъ.
 • И вопроси́ па́ки дави́дъ Бо́га. И рече́ ему́ Бо́гъ: не исходи́ за ни́ми: от­врати́ся от­ ни́хъ, и прiи́деши на ни́хъ пря́мо гру́шей:
 • и бу́детъ егда́ услы́шиши гла́съ шу́ма верхо́въ гру́шей, тогда́ изы́деши на бра́нь, я́ко изы́де Бо́гъ предъ тобо́ю, да порази́тъ полки́ иноплеме́н­нически.
 • И сотвори́ дави́дъ, я́коже повелѣ́ ему́ Бо́гъ: и порази́ полки́ Филисти́мовъ от­ гавао́на да́же до гази́ра.
 • И просла́вися и́мя дави́дово во всѣ́хъ страна́хъ, и Госпо́дь даде́ стра́хъ его́ на вся́ язы́ки.
 • Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон, от Ахиноамы Изреелитянки; второй – Далуия, от Авигеи Кармилитянки;
 • третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского; четвертый – Адония, сын Аггифы;
 • пятый – Сафатия, от Авиталы; шестой – Ифреам, от Аглаи, жены его, –
 • шесть родившихся у него в Хевроне; царствовал же он там семь лет и шесть месяцев; а тридцать три года царствовал в Иерусалиме.
 • А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, четверо от Вирсавии, дочери Аммииловой;
 • Ивхар, Елишама, Елифелет,
 • Ногаг, Нефег, Иафиа,
 • Елишама, Елиада и Елифелет – девятеро.
 • Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их Фамарь.
 • Сын Соломона Ровоам; его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат,
 • его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас,
 • его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам,
 • его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия,
 • его сын Амон, его сын Иосия.
 • Сыновья Иосии: первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селлум.
 • Сыновья Иоакима: Иехония, сын его; Седекия, сын его.
 • Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его;
 • Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия.
 • И сыновья Федаии: Зоровавель и Шимей. Сыновья же Зоровавеля: Мешуллам и Ханания, и Шеломиф, сестра их,
 • и еще пять: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед.
 • И сыновья Ханании: Фелатия и Исаия; его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шехания.
 • Сын Шехании: Шемаия; сыновья Шемаии: Хаттуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат, шестеро.
 • Сыновья Неарии: Елиоенай, Езекия и Азрикам, трое.
 • Сыновья Елиоеная: Годавьягу, Елеашив, Фелаия, Аккув, Иоханан, Делаия и Анани, семеро.
 • И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом.
 • Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его, ради народа его Израиля,
 • тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей.
 • И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Совав, Нафан, Соломон,
 • Евеар, Елисуа, Елфалет,
 • Ногах, Нафек, Иафиа,
 • и Елисама, Веелиада и Елифалеф.
 • И услышали Филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них.
 • И Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов.
 • И вопросил Давид Бога, говоря: идти ли мне против Филистимлян, и предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь: иди, и Я предам их в руки твои.
 • И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид; и сказал Давид: сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды. Посему и дали имя месту тому: Ваал-Перацим.
 • И оставили там Филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем.
 • И пришли опять Филистимляне и расположились по долине.
 • И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев;
 • и когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан Филистимлян.
 • И сделал Давид, как повелел ему Бог; и поразили стан Филистимский, от Гаваона до Газера.
 • И пронеслось имя Давидово по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов.