Скрыть
7:2
7:3
7:4
7:5
7:7
7:8
7:9
7:10
7:11
7:16
7:17
7:18
7:19
7:21
7:22
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37
7:38
7:39
7:40
Церковнославянский (рус)
И сі́и сы́нове Иссаха́ровы: Ѳола́ и Фуа́, и ясу́въ и сомвра́мъ, четы́ре.
Сы́нове же Ѳолы́: Озі́й и Рафеа́, и иерiи́лъ и ами́нъ, и Иафѳа́мъ и самуи́лъ, кня́зи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, и́же от­ колѣ́на Ѳоли́на, крѣ́пцы си́лою по родо́мъ и́хъ, и́хже число́ во дни́ дави́довы два́десять и двѣ́ ты́сящы и ше́сть со́тъ.
Сы́нове же Озі́ины Иезрі́й, и сы́нове Иезрі́ины Михаи́лъ и Авді́а, и Иои́ль и Иесі́а, пя́ть всѣ́хъ князе́й.
И съ ни́ми по родо́мъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, препоя́сани и си́льни ко ополче́нiю на бра́нь, три́десять и ше́сть ты́сящъ: мно́го бо имѣ́ша же́нъ и сыно́въ.
Бра́тiя же и́хъ во всѣ́хъ племенѣ́хъ Иссаха́ровыхъ крѣ́пцы си́лою, о́смьдесятъ и се́дмь ты́сящъ сочте́нiе всѣ́хъ и́хъ.
Сы́нове же Венiами́новы: Вала́й и Хово́ръ и Иедiи́лъ, три́.
Сы́нове же влла́евы: есево́нъ и Озі́а, и Озiи́лъ и иериму́ѳъ и урі́а, пя́ть князе́й домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, крѣ́пцы си́лою, и число́ и́хъ два́десять и двѣ́ ты́сящы и три́десять четы́ре.
Сы́нове же Хово́ровы: замiрі́а и Иоа́въ, и Елiе́зеръ и Елiа́на, и Амарі́а и иериму́ѳъ и Аві́а и Анаѳо́ѳъ и Елмеѳе́мъ: вси́ сі́и сы́нове Хово́ровы.
Сочте́нiе же и́хъ по родо́мъ и́хъ, кня́зи домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, крѣ́пцы си́лою, два́десять ты́сящъ и двѣ́сти.
Сы́нове же Иедiи́левы Валаа́мъ, и сы́нове Валаа́мовы Иео́съ и Венiами́нъ, и Ао́ѳъ и Аханаа́нъ, и зиѳа́нъ и Ѳарси́съ и Асаи́ръ:
вси́ сі́и сы́нове Иедiи́левы, кня́зи племе́нъ крѣпча́йшiи си́лою, седмь­на́­де­сять ты́сящъ и двѣ́сти ко ополче́нiю съ си́лою исходя́щiи.
И Сафа́нъ и ифа́нъ, сы́нове иериму́ѳовы, есу́дъ сы́нъ его́,
Нефѳали́мъ сы́нъ его́, и есiи́лъ и гои́ни, и Иесе́ръ и Селли́мъ, сы́нове его́, Валаа́мъ сы́нъ его́.
Сы́нове Манассі́и: езрiи́лъ, его́же роди́ нало́жница его́ Си́ра, роди́ же ему́ и Махи́ра отца́ Галаа́дова.
Махи́ръ же поя́тъ жену́ Офи́рови и Сафи́нови, и и́мя сестрѣ́ его́ мооха́, и́мя же второ́му Салпаа́дъ. Роди́шажеся Салпаа́ду дще́ри.
И роди́ мооха́ жена́ Махи́рова сы́на и нарече́ и́мя его́ Фаре́съ: и и́мя бра́ту его́ сороо́ръ: и сы́нове его́ Ула́мъ и рака́мъ.
Сы́нове же Ула́мовы Валаа́мъ: сі́и сы́нове Галаа́да сы́на Махи́рова сы́на Манассі́ева.
Сестра́ же его́ малехе́ѳъ роди́ Иесу́да и Авiезе́ра и маа́лу.
Бѣ́ху же сы́нове семíра: Аи́мъ и Cихе́мъ, и докiи́мъ и енiа́мъ.
Сы́нове же Ефре́мли Ѳусала́мъ, и раа́мъ сы́нъ его́, и Ѳаа́мъ сы́нъ его́, и Елаа́дъ сы́нъ его́, и Ѳаа́ сы́нъ его́,
и зава́дъ сы́нъ его́, и соѳе́ла сы́нъ его́, и езе́ръ и езла́да. Уби́ша же и́хъ му́жiе ге́ѳстiи, и́же роди́шася въ земли́ то́й: зане́ изыдо́ша взя́ти скоты́ и́хъ.
И пла́кася Ефре́мъ оте́цъ и́хъ мно́ги дни́: и прiидо́ша бра́тiя его́, да утѣ́шатъ его́.
И вни́де къ женѣ́ сво­е́й: и зача́ во чре́вѣ, и роди́ сы́на, и нарече́ и́мя его́ Варiа́, я́ко въ злы́хъ до́му его́ рожде́нъ е́сть.
Дщи́ же его́ сараа́, и бо о́ныхъ оста́в­шихся: и созда́ веѳоро́нъ ни́жнiй и вы́шнiй и са́дру.
Рафа́й же сы́нъ его́, и расе́фъ и Ѳала́й сы́нове его́, и Ѳаа́нъ сы́нъ его́,
и лада́нъ сы́нъ его́, и Амiу́дъ сы́нъ его́, Елисама́ сы́нъ его́,
ру́нъ сы́нъ его́, Иосі́й сы́нъ его́.
И одержа́нiе и́хъ и обита́нiе и́хъ Веѳи́ль и ве́си его́ проти́ву восто́ка Наара́ня, и къ за́паднѣй странѣ́ газе́ра и ве́си его́, и Cихе́мъ и ве́си его́ да́же до Га́зы и ве́си ея́,
и да́же до предѣ́лъ сыно́въ Манассі́иныхъ, веѳса́нъ и ве́си его́, Ѳанаа́хъ и ве́си его́, и Магеддо́нъ и ве́си его́, до́ръ и ве́си его́: въ тѣ́хъ всели́шася сы́нове Ио́сифа сы́на Изра́илева.
Сы́нове Аси́ровы: Иамна́ и есу́дъ, и Иесу́е и Варiа́, и сарре́а сестра́ и́хъ.
Сы́нове же Вари́евы Хове́ръ и Мелхiи́лъ: се́й оте́цъ заве́ѳовъ.
И Хове́ръ роди́ Иафле́та и соми́ра, и хоѳа́на и сулу́ сестру́ и́хъ.
И сы́нове Иафле́товы: фасе́хъ и Амамаа́ѳъ и Асоа́ѳъ: сі́и сы́нове Иафле́товы.
Сы́нове же соми́ровы: ихiу́ръ, равго́а и Иава́ и Ара́мъ.
Сы́нове же Асу́да бра́та его́: Софа́ и Иамна́, и ели́мъ и ала́мъ.
Сы́нове со́фовы: суе́, Арiафе́ръ и суа́нъ, и вори́нъ и имра́мъ,
и Васа́ръ и Иу́дъ, и са́мма и селимва́нъ, и Иеѳра́нъ и веера́.
Сы́нове же Иеѳе́ровы: Иеѳо́нъ и фасфа́ и Аре́й.
Сы́нове же ола́ни: Оре́хъ и Анiи́лъ и расі́а.
Вси́ сі́и сы́нове Аси́ровы, вси́ кня́зи домо́въ оте́че­ст­ва избра́н­нiи и крѣ́пцы си́лою, кня́зи, во­ево́ды: сочте́нiе и́хъ во вре́мя бра́ни на ополче́нiе два́десять ше́сть ты́сящъ муже́й.
1 Сыновья Иссахара; 6 сыновья Вениамина; 13 сыновья Неффалима; 14 сыновья Манассии; 20 сыновья Ефрема и их местожительства; 30 сыновья Ассира.
Сыновья Иссахара: Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо.
Сыновья Фолы: Уззий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях; число их во дни Давида было двадцать две тысячи и шестьсот.
Сын Уззия: Израхия; а сыновья Израхии: Михаил, Овадиа, Иоиль и Ишшия, пятеро. Все они главные.
У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войска тридцать шесть тысяч; потому что у них было много жен и сыновей.
Братьев же их, во всех поколениях Иссахаровых, людей воинственных, было восемьдесят семь тысяч, внесенных в родословные записи.
У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил, трое.
Сыновья Белы: Ецбон, Уззий, Уззиил, Иеримоф и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их двадцать две тысячи тридцать четыре.
Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремоф, Авия, Анафоф и Алемеф: все эти сыновья Бехера.
В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных – двадцать тысяч и двести.
Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар.
Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные; семнадцать тысяч и двести было выходящих на войну.
И Шупим и Хупим, сыновья Ира; Хушим, сын Ахера.
Сыновья Неффалима: Иахцеил, Гуни, Иецер и Шиллем, дети Валлы.
Сыновья Манассии: Асриил, которого родила наложница его Арамеянка; она же родила Махира, отца Галаадова.
Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, – имя сестры их Мааха; имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери.
Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его: Улам и Рекем.
Сын Улама: Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассиина.
Сестра его Молехеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу.
Сыновья Шемиды были: Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам.
Сыновья Ефрема: Шутелах, и Беред, сын его, и Фахаф, сын его, и Елеада, сын его, и Фахаф, сын его,
и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и Езер и Елеад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их.
И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его.
Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя: Берия, потому что несчастье постигло дом его.
И дочь у него была Шеера. Она построила Беф-Орон нижний и верхний и Уззен-Шееру.
И Рефай, сын его, и Решеф, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его,
Лаедан, сын его, Аммиуд, сын его, Елишама, сын его,
Нон, сын его, Иисус, сын его.
Владения их и места жительства их были: Вефиль и зависящие от него города; к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города; Сихем и зависящие от него города до Газы и зависящих от нее городов.
А со стороны сыновей Манассииных: Беф-Сан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева.
Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Серах.
Сыновья Берии: Хевер и Малхиил. Он отец Бирзаифа.
Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их.
Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета.
Сыновья Шемера: Ахи, Рохга, Ихубба и Арам.
Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал.
Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра,
Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера.
Сыновья Иефера: Иефунни, Фиспа и Ара.
Сыновья Уллы: Арах, Ханниил и Риция.
Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске, для войны, по счету двадцать шесть тысяч человек.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible