Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла 1-е послание к коринфянам

 
 • [Зач. 122.] Па́велъ, зва́нъ апо́столъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, и сосѳе́нъ бра́тъ,
 • це́ркви Бо́жiей су́щей въ кори́нѳѣ, освяще́н­нымъ о Христѣ́ Иису́сѣ, зва́н­нымъ святы́мъ, со всѣ́ми при­­зыва́ющими и́мя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, во вся́цѣмъ мѣ́стѣ, тѣ́хъ же и на́­шемъ:
 • [Зач. 123.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благодарю́ Бо́га мо­его́ всегда́ о ва́съ, о благода́ти Бо́жiей да́н­нѣй ва́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ,
 • я́ко во все́мъ обогати́стеся о не́мъ, во вся́цѣмъ сло́вѣ и вся́цѣмъ ра́зумѣ,
 • я́коже свидѣ́тел­ст­во Христо́во извѣсти́ся въ ва́съ:
 • я́ко ва́мъ не лиши́тися ни во еди́нѣмъ дарова́нiи, ча́ющымъ от­крове́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • и́же и утверди́тъ ва́съ да́же до конца́ непови́н­ныхъ въ де́нь Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • Вѣ́ренъ Бо́гъ, и́мже зва́ни бы́сте во обще́нiе Сы́на его́ Иису́са Христа́, Го́спода на́­шего.
 • [Зач. 124.] Молю́ же вы́, бра́тiе, и́менемъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, да то́жде глаго́лете вси́, и да не бу́дутъ въ ва́съ ра́спри, да бу́дете же утвержде́ни въ то́мже разумѣ́нiи и въ то́йже мы́сли.
 • Возвѣсти́ся бо ми́ о ва́съ, бра́тiе моя́, [по́слан­нымъ] от­ хло́иса {от­ дома́шнихъ хло́иса}, я́ко рве́нiя въ ва́съ су́ть.
 • Глаго́лю же се́, я́ко кі́йждо ва́съ глаго́летъ: а́зъ у́бо е́смь па́вловъ, а́зъ же аполло́совъ, а́зъ же ки́финъ, а́зъ же Христо́въ.
 • Еда́ раздѣли́ся Христо́съ, еда́ па́велъ распя́т­ся по ва́съ? или́ во и́мя па́влово крести́стеся?
 • Благодарю́ Бо́га, я́ко ни еди́наго от­ ва́съ крести́хъ, то́чiю кри́спа и га́iа,
 • да не кто́ рече́тъ, я́ко въ мое́ и́мя крести́хъ.
 • Крести́хъ же и стефани́новъ до́мъ: про́чее не вѣ́мъ, а́ще кого́ ино́го крести́хъ.
 • Не посла́ бо мене́ Христо́съ крести́ти, но благовѣсти́ти, не въ прему́дрости сло́ва, да не испраздни́т­ся кре́стъ Христо́въ.
 • [Зач. 125А.] Сло́во бо кре́стное погиба́ющымъ у́бо юро́д­ст­во е́сть, а спаса́емымъ на́мъ си́ла Бо́жiя е́сть.
 • Пи́сано бо е́сть: погублю́ прему́дрость прему́дрыхъ, и ра́зумъ разу́мныхъ от­ве́ргу.
 • Гдѣ́ прему́дръ? гдѣ́ кни́жникъ? гдѣ́ совопро́сникъ вѣ́ка сего́? Не обуи́ ли Бо́гъ прему́дрость мíра сего́?
 • Поне́же бо въ прему́дрости Бо́жiей не разумѣ́ мíръ прему́дростiю Бо́га, благо­изво́лилъ Бо́гъ бу́й­ст­вомъ про́повѣди спасти́ вѣ́ру­ю­щихъ.
 • Поне́же и Иуде́е зна́менiя про́сятъ, и е́ллини прему́дрости и́щутъ:
 • мы́ же проповѣ́дуемъ Христа́ ра́спята, Иуде́емъ у́бо собла́знъ, е́ллиномъ же безу́мiе,
 • самѣ́мъ же зва́н­нымъ Иуде́емъ же и е́ллиномъ Христа́, Бо́жiю си́лу и Бо́жiю прему́дрость:
 • зане́ бу́ее Бо́жiе прему́дрѣе человѣ́къ е́сть, и немощно́е Бо́жiе крѣпча́е человѣ́къ е́сть.
 • [Зач. 125Б.] Ви́дите бо зва́нiе ва́­ше, бра́тiе, я́ко не мно́зи прему́дри по пло́ти, не мно́зи си́льни, не мно́зи благоро́дни:
 • но бу́яя мíра избра́ Бо́гъ, да прему́дрыя посрами́тъ, и не́мощная мíра избра́ Бо́гъ, да посрами́тъ крѣ́пкая:
 • и худоро́дная мíра и уничиже́н­ная избра́ Бо́гъ, и не су́щая, да су́щая упраздни́тъ,
 • я́ко да не похва́лит­ся вся́ка пло́ть предъ Бо́гомъ.
 • Изъ него́же вы́ есте́ о Христѣ́ Иису́сѣ, и́же бы́сть на́мъ прему́дрость от­ Бо́га, пра́вда же и освяще́нiе и избавле́нiе,
 • да, я́коже пи́шет­ся: хваля́йся, о Го́сподѣ да хва́лит­ся.
 • 奉 神 旨 意 , 蒙 召 作 耶 稣 基 督 使 徒 的 保 罗 , 同 兄 弟 所 提 尼 ,
 • 写 信 给 在 哥 林 多 神 的 教 会 , 就 是 在 基 督 耶 稣 里 成 圣 , 蒙 召 作 圣 徒 的 , 以 及 所 有 在 各 处 求 告 我 主 耶 稣 基 督 之 名 的 人 。 基 督 是 他 们 的 主 , 也 是 我 们 的 主 。
 • 愿 恩 惠 平 安 , 从 神 我 们 的 父 , 并 主 耶 稣 基 督 , 归 与 你 们 。
 • 我 常 为 你 们 感 谢 我 的 神 , 因 神 在 基 督 耶 稣 里 所 赐 给 你 们 的 恩 惠 。
 • 又 因 你 们 在 他 里 面 凡 事 富 足 , 口 才 知 识 都 全 备 。
 • 正 如 我 为 基 督 作 的 见 证 , 在 你 们 心 里 得 以 坚 固 。
 • 以 致 你 们 在 恩 赐 上 没 有 一 样 不 及 人 的 。 等 候 我 们 的 主 耶 稣 基 督 显 现 。
 • 他 也 必 坚 固 你 们 到 底 , 叫 你 们 在 我 们 主 耶 稣 基 督 的 日 子 , 无 可 责 备 。
 • 神 是 信 实 的 , 你 们 原 是 被 他 所 召 , 好 与 他 儿 子 , 我 们 的 主 耶 稣 基 督 , 一 同 得 分 。
 • 弟 兄 们 , 我 藉 我 们 主 耶 稣 基 督 的 名 , 劝 你 们 都 说 一 样 的 话 。 你 们 中 间 也 不 可 分 党 。 只 要 一 心 一 意 彼 此 相 合 。
 • 因 为 革 来 氏 家 里 的 人 , 曾 对 我 题 起 弟 兄 们 来 , 说 你 们 中 间 有 分 争 。
 • 我 的 意 思 就 是 你 们 各 人 说 , 我 是 属 保 罗 的 。 我 是 属 亚 波 罗 的 。 我 是 属 矶 法 的 。 我 是 属 基 督 的 。
 • 基 督 是 分 开 的 麽 。 保 罗 为 你 们 钉 了 十 字 架 麽 。 你 们 是 奉 保 罗 的 名 受 了 洗 麽 。
 • 我 感 谢 神 , 除 了 基 列 司 布 并 该 犹 以 外 , 我 没 有 给 你 们 一 个 人 施 洗 。
 • 免 得 有 人 说 , 你 们 是 奉 我 的 名 受 洗 。
 • 我 也 给 司 提 反 家 施 过 洗 。 此 外 给 别 人 施 洗 没 有 , 我 却 记 不 清 。
 • 基 督 差 遣 我 , 原 不 是 为 施 洗 , 乃 是 为 传 福 音 。 并 不 用 智 慧 的 言 语 , 免 得 基 督 的 十 字 架 落 了 空 。
 • 因 为 十 字 架 的 道 理 , 在 那 灭 亡 的 人 为 愚 拙 。 在 我 们 得 救 的 人 却 为 神 的 大 能 。
 • 就 如 经 上 所 记 , 我 要 灭 绝 智 慧 人 的 智 慧 , 废 弃 聪 明 人 的 聪 明 。
 • 智 慧 人 在 那 里 文 士 在 那 里 。 这 世 上 的 辩 士 在 那 里 。 神 岂 不 是 叫 这 世 上 的 智 慧 变 成 愚 拙 麽 。
 • 世 人 凭 自 己 的 智 慧 , 既 不 认 识 神 , 神 就 乐 意 用 人 所 当 作 愚 拙 的 道 理 , 拯 救 那 些 信 的 人 。 这 就 是 神 的 智 慧 了 。
 • 犹 太 人 是 要 神 迹 , 希 利 尼 人 是 求 智 慧 。
 • 我 们 却 是 传 钉 十 字 架 的 基 督 , 在 犹 太 人 为 绊 脚 石 , 在 外 邦 人 为 愚 拙 。
 • 但 在 那 蒙 召 的 无 论 是 犹 太 人 , 希 利 尼 人 , 基 督 总 为 神 的 能 力 , 神 的 智 慧 。
 • 因 神 的 愚 拙 总 比 人 智 慧 。 神 的 软 弱 总 比 人 强 壮 。
 • 弟 兄 们 哪 , 可 见 你 们 蒙 召 的 , 按 着 肉 体 有 智 慧 的 不 多 , 有 能 力 的 不 多 , 有 尊 贵 的 也 不 多 。
 • 神 却 拣 选 了 世 上 愚 拙 的 , 叫 有 智 慧 的 羞 愧 。 又 拣 选 了 世 上 软 弱 的 , 叫 那 强 壮 的 羞 愧 。
 • 神 也 拣 选 了 世 上 卑 贱 的 , 被 人 厌 恶 的 , 以 及 那 无 有 的 , 为 要 废 掉 那 有 的 。
 • 使 一 切 有 血 气 的 , 在 神 面 前 一 个 也 不 能 自 夸 。
 • 但 你 们 得 在 基 督 耶 稣 里 , 是 本 乎 神 , 神 又 使 他 成 为 我 们 的 智 慧 , 公 义 , 圣 洁 , 救 赎 。
 • 如 经 上 所 记 , 夸 口 的 当 指 着 主 夸 口 。

 • [Зач. 122.] Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат,
 • церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас:
 • [Зач. 123.] благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе,
 • потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, –
 • ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, –
 • так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа,
 • Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.
 • Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.
 • [Зач. 124.] Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.
 • Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры.
 • Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов».
 • Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?
 • Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия,
 • дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.
 • Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.
 • Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.
 • [Зач. 125А.] Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия.
 • Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.
 • Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?
 • Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
 • Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
 • а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,
 • для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;
 • потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.
 • [Зач. 125Б.] Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;
 • но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
 • и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, –
 • для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
 • От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением,
 • чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом.