Скрыть
Пavелъ, звaнъ ґпcлъ їи7съ хrт0въ в0лею б9іею, и3 сwсfeнъ брaтъ,
цр7кви б9іей сyщей въ корjнfэ, њсщ7є1н­нымъ њ хrтЁ їи7сэ, зв†н­нымъ ст7ы6мъ, со всёми при­зывaющими и4мz гDа нa­шегw їи7са хrтA, во всsцэмъ мёстэ, тёхъ же и3 нa­шемъ:
[(ҐЗа? 123.Ґ)] блгdть вaмъ и3 ми1ръ t­ бг7а nц7A нa­шегw и3 гDа їи7са хrтA.
Благодарю2 бг7а мо­его2 всегдA њ вaсъ, њ блгdти б9іей дaн­нэй вaмъ њ хrтЁ їи7сэ,
ћкw во всeмъ њбогати1стесz њ нeмъ, во всsцэмъ сл0вэ и3 всsцэмъ рaзумэ,
ћкоже свидётел­ст­во хrт0во и3звэсти1сz въ вaсъ:
ћкw вaмъ не лиши1тисz ни во є3ди1нэмъ даровaніи, чaющымъ t­кровeніz гDа нa­шегw їи7са хrтA,
и4же и3 ўтверди1тъ вaсъ дaже до концA непови1н­ныхъ въ дeнь гDа нa­шегw їи7са хrтA.
Вёренъ бг7ъ, и4мже звaни бhсте во nбщeніе сн7а є3гw2 їи7са хrтA, гDа нa­шегw.
[(ҐЗа? 124.Ґ)] Молю1 же вы2, брaтіе, и4менемъ гDа нa­шегw їи7са хrтA, да т0жде глаг0лете вси2, и3 да не бyдутъ въ вaсъ р†спри, да бyдете же ўтверждeни въ т0мже разумёніи и3 въ т0йже мhсли.
Возвэсти1сz бо ми2 њ вaсъ, брaтіе мо‰, [пHслан­нымъ] t­ хл0иса {t­ домaшнихъ хл0иса}, ћкw рвє1ніz въ вaсъ сyть.
Глаг0лю же сE, ћкw кjйждо вaсъ глаг0летъ: а4зъ ќбw є4смь пavловъ, а4зъ же ґполлHсовъ, а4зъ же ки1финъ, а4зъ же хrт0въ.
Е3дA раздэли1сz хrт0съ, є3дA пavелъ распsт­сz по вaсъ; и3ли2 во и4мz пavлово крести1стесz;
Благодарю2 бг7а, ћкw ни є3ди1наго t­ вaсъ крести1хъ, т0чію крjспа и3 гaіа,
да не кто2 речeтъ, ћкw въ моE и4мz крести1хъ.
Крести1хъ же и3 стефани1новъ д0мъ: пр0чее не вёмъ, а4ще кого2 и3н0го крести1хъ.
Не послa бо менE хrт0съ крести1ти, но благовэсти1ти, не въ премyдрости сл0ва, да не и3спраздни1т­сz кrтъ хrт0въ.
[(ҐЗа? 125.Ґ)] Сл0во бо кrтное погибaющымъ ќбw ю3р0д­ст­во є4сть, ґ спасaємымъ нaмъ си1ла б9іz є4сть.
Пи1сано бо є4сть: погублю2 премyдрость премyдрыхъ, и3 рaзумъ разyмныхъ t­вeргу.
ГдЁ премyдръ; гдЁ кни1жникъ; гдЁ совопр0сникъ вёка сегw2; Не њбуи1 ли бг7ъ премyдрость мjра сегw2;
Понeже бо въ премdрости б9іей не разумЁ мjръ премyдростію бг7а, бlго­изв0лилъ бг7ъ бyй­ст­вомъ пр0повэди спcти2 вёру­ю­щихъ.
Понeже и3 їудeє знaменіz пр0сzтъ, и3 є4ллини премyдрости и4щутъ:
мh же проповёдуемъ хrтA рaспzта, їудeємъ ќбw соблaзнъ, є4ллинwмъ же безyміе,
самBмъ же зв†н­нымъ їудeємъ же и3 є4ллинwмъ хrтA, б9ію си1лу и3 б9ію премdрость:
занE бyее б9іе премdрэе человBкъ є4сть, и3 немощн0е б9іе крэпчaе человBкъ є4сть.
[За?.] Ви1дите бо звaніе вa­ше, брaтіе, ћкw не мн0зи премyдри по пл0ти, не мн0зи си1льни, не мн0зи благор0дни:
но б{zz мjра и3збрA бг7ъ, да прем{дрыz посрами1тъ, и3 нeмwщнаz мjра и3збрA бг7ъ, да посрами1тъ крBпкаz:
и3 худорHднаz мjра и3 ўничижє1н­наz и3збрA бг7ъ, и3 не с{щаz, да с{щаz ўпраздни1тъ,
ћкw да не похвaлит­сz всsка пл0ть пред8 бг7омъ.
И#з8 негHже вы2 є3стE њ хrтЁ їи7сэ, и4же бhсть нaмъ премdрость t­ бг7а, прaвда же и3 њсщ7eніе и3 и3збавлeніе,
да, ћкоже пи1шет­сz: хвалsйсz, њ гDэ да хвaлит­сz.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов