Скрыть
Церковнославянский (рус)
[Зач. 122.] Па́велъ, зва́нъ апо́столъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, и сосѳе́нъ бра́тъ,
це́ркви Бо́жiей су́щей въ кори́нѳѣ, освяще́н­нымъ о Христѣ́ Иису́сѣ, зва́н­нымъ святы́мъ, со всѣ́ми при­­зыва́ющими и́мя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, во вся́цѣмъ мѣ́стѣ, тѣ́хъ же и на́­шемъ:
[Зач. 123.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
Благодарю́ Бо́га мо­его́ всегда́ о ва́съ, о благода́ти Бо́жiей да́н­нѣй ва́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ,
я́ко во все́мъ обогати́стеся о не́мъ, во вся́цѣмъ сло́вѣ и вся́цѣмъ ра́зумѣ,
я́коже свидѣ́тел­ст­во Христо́во извѣсти́ся въ ва́съ:
я́ко ва́мъ не лиши́тися ни во еди́нѣмъ дарова́нiи, ча́ющымъ от­крове́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
и́же и утверди́тъ ва́съ да́же до конца́ непови́н­ныхъ въ де́нь Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
Вѣ́ренъ Бо́гъ, и́мже зва́ни бы́сте во обще́нiе Сы́на его́ Иису́са Христа́, Го́спода на́­шего.
[Зач. 124.] Молю́ же вы́, бра́тiе, и́менемъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, да то́жде глаго́лете вси́, и да не бу́дутъ въ ва́съ ра́спри, да бу́дете же утвержде́ни въ то́мже разумѣ́нiи и въ то́йже мы́сли.
Возвѣсти́ся бо ми́ о ва́съ, бра́тiе моя́, [по́слан­нымъ] от­ хло́иса {от­ дома́шнихъ хло́иса}, я́ко рве́нiя въ ва́съ су́ть.
Глаго́лю же се́, я́ко кі́йждо ва́съ глаго́летъ: а́зъ у́бо е́смь па́вловъ, а́зъ же аполло́совъ, а́зъ же ки́финъ, а́зъ же Христо́въ.
Еда́ раздѣли́ся Христо́съ, еда́ па́велъ распя́т­ся по ва́съ? или́ во и́мя па́влово крести́стеся?
Благодарю́ Бо́га, я́ко ни еди́наго от­ ва́съ крести́хъ, то́чiю кри́спа и га́iа,
да не кто́ рече́тъ, я́ко въ мое́ и́мя крести́хъ.
Крести́хъ же и стефани́новъ до́мъ: про́чее не вѣ́мъ, а́ще кого́ ино́го крести́хъ.
Не посла́ бо мене́ Христо́съ крести́ти, но благовѣсти́ти, не въ прему́дрости сло́ва, да не испраздни́т­ся кре́стъ Христо́въ.
[Зач. 125А.] Сло́во бо кре́стное погиба́ющымъ у́бо юро́д­ст­во е́сть, а спаса́емымъ на́мъ си́ла Бо́жiя е́сть.
Пи́сано бо е́сть: погублю́ прему́дрость прему́дрыхъ, и ра́зумъ разу́мныхъ от­ве́ргу.
Гдѣ́ прему́дръ? гдѣ́ кни́жникъ? гдѣ́ совопро́сникъ вѣ́ка сего́? Не обуи́ ли Бо́гъ прему́дрость мíра сего́?
Поне́же бо въ прему́дрости Бо́жiей не разумѣ́ мíръ прему́дростiю Бо́га, благо­изво́лилъ Бо́гъ бу́й­ст­вомъ про́повѣди спасти́ вѣ́ру­ю­щихъ.
Поне́же и Иуде́е зна́менiя про́сятъ, и е́ллини прему́дрости и́щутъ:
мы́ же проповѣ́дуемъ Христа́ ра́спята, Иуде́емъ у́бо собла́знъ, е́ллиномъ же безу́мiе,
самѣ́мъ же зва́н­нымъ Иуде́емъ же и е́ллиномъ Христа́, Бо́жiю си́лу и Бо́жiю прему́дрость:
зане́ бу́ее Бо́жiе прему́дрѣе человѣ́къ е́сть, и немощно́е Бо́жiе крѣпча́е человѣ́къ е́сть.
[Зач. 125Б.] Ви́дите бо зва́нiе ва́­ше, бра́тiе, я́ко не мно́зи прему́дри по пло́ти, не мно́зи си́льни, не мно́зи благоро́дни:
но бу́яя мíра избра́ Бо́гъ, да прему́дрыя посрами́тъ, и не́мощная мíра избра́ Бо́гъ, да посрами́тъ крѣ́пкая:
и худоро́дная мíра и уничиже́н­ная избра́ Бо́гъ, и не су́щая, да су́щая упраздни́тъ,
я́ко да не похва́лит­ся вся́ка пло́ть предъ Бо́гомъ.
Изъ него́же вы́ есте́ о Христѣ́ Иису́сѣ, и́же бы́сть на́мъ прему́дрость от­ Бо́га, пра́вда же и освяще́нiе и избавле́нiе,
да, я́коже пи́шет­ся: хваля́йся, о Го́сподѣ да хва́лит­ся.
И азъ при­­шедъ къ вамъ, братiе, прiидохъ не по превосходному словеси или премудрости воз­вѣщая вамъ свидѣтел­ст­во Божiе:
не судихъ бо вѣдѣти что въ васъ, точiю Иисуса Христа, и сего распята:
и азъ въ немощи и страсѣ и трепетѣ мнозѣ быхъ въ васъ.
И слово мое и проповѣдь моя не въ препрѣтелныхъ человѣческiя премудрости словесѣхъ, но въ явленiи духа и силы,
да вѣра ваша не въ мудрости человѣчестѣй, но въ силѣ Божiей будетъ.
[Зач. 126.] Премудрость же глаголемъ въ совершен­ныхъ, премудрость же не вѣка сего, ни князей вѣка сего престающихъ,
но глаголемъ премудрость Божiю, въ тайнѣ сокровен­ную, юже предустави Богъ прежде вѣкъ въ славу нашу,
юже никтоже от­ князей вѣка сего разумѣ: аще бо быша разумѣли, не быша Господа славы распяли.
Но якоже есть писано: [Зач. 127.] ихже око не видѣ, и ухо не слыша, и на сердце человѣку не взыдоша, яже уготова Богъ любящымъ его.
Намъ же Богъ от­крылъ есть Духомъ сво­имъ: Духъ бо вся испытуетъ, и глубины Божiя.
Кто бо вѣсть от­ человѣкъ, яже въ человѣцѣ, точiю духъ человѣка, живущiй въ немъ? Такожде и Божiя никтоже вѣсть, точiю Духъ Божiй.
Мы же не духа мiра сего прiяхомъ, но Духа иже от­ Бога, да вѣмы яже от­ Бога дарован­ная намъ,
яже и глаголемъ не въ наученыхъ человѣческiя премудрости словесѣхъ, но въ наученыхъ Духа святаго, духовная духовными сразсуждающе.
Душевенъ же человѣкъ не прiемлетъ яже Духа Божiя: юрод­ст­во бо ему есть, и не можетъ разумѣти, зане духовнѣ востязует­ся.
Духовный же востязуетъ убо вся, а самъ той ни от­ единаго востязует­ся.
Кто бо разумѣ умъ Господень, иже изъяснитъ и? Мы же умъ Христовъ имамы.
И азъ, братiе, не могохъ вамъ глаголати яко духовнымъ, но яко плотянымъ, яко младенцемъ о Христѣ.
Млекомъ вы напо­ихъ, а не брашномъ: ибо не у можасте, но ниже еще можете нынѣ,
еще бо плотстiи есте. Идѣже бо въ васъ зависти и рвенiя и распри, не плотстiи ли есте и по человѣку ходите?
Егда бо глаголетъ кто: азъ убо есмь павловъ, другій же: азъ аполлосовъ: не плотстiи ли есте?
Кто убо есть павелъ? кто же ли аполлосъ? Но точiю служителiе, имиже вѣровасте, и комуждо якоже Господь даде.
Азъ насадихъ, аполлосъ напо­и, Богъ же воз­расти:
тѣмже ни насаждаяй есть что, ни напаяяй, но воз­ращаяй Богъ.
Насаждаяй же и напаяяй едино еста: кійждо же свою мзду прiиметъ по сво­ему труду.
[Зач. 128.] Богу бо есмы споспѣшницы: Божiе тяжанiе, Божiе зданiе есте.
По благодати Божiей дан­нѣй мнѣ, яко премудръ архитектонъ основанiе положихъ, инъ же назидаетъ: кійждо же да блюдетъ, како назидаетъ.
Основанiя бо инаго никтоже можетъ положити паче лежащаго, еже есть Иисусъ Христосъ.
Аще ли кто назидаетъ на основанiи семъ злато, сребро, каменiе честное, дрова, сѣно, тростiе,
когождо дѣло явлено будетъ: день бо явитъ, зане огнемъ от­крывает­ся: и когождо дѣло, яковоже есть, огнь искуситъ.
[И] егоже аще дѣло пребудетъ, еже назда, мзду прiиметъ:
[а] егоже дѣло сгоритъ, отщетит­ся: самъ же спасет­ся, такожде якоже огнемъ.
Не вѣсте ли, яко храмъ Божiй есте, и Духъ Божiй живетъ въ васъ?
Аще кто Божiй храмъ растлитъ, растлитъ сего Богъ: храмъ бо Божiй святъ есть, иже есте вы.
[Зач. 129.] Никтоже себе да прельщаетъ: аще кто мнит­ся мудръ быти въ васъ въ вѣцѣ семъ, буй да бываетъ, яко да премудръ будетъ.
Премудрость бо мiра сего буй­ст­во у Бога есть, писано бо есть: запинаяй премудрымъ въ ковар­ст­вѣ ихъ.
И паки: Господь вѣсть помышленiя человѣческа {мудрыхъ}, яко суть суетна.
Тѣмже никтоже да хвалит­ся въ человѣцѣхъ, вся бо ваша суть:
аще павелъ, или аполлосъ, или кифа, или мiръ, или животъ, или смерть, или настоящая, или будущая, вся ваша суть:
вы же Христовы, Христосъ же Божiй.
[Зач. 130А.] Тако насъ да непщуетъ человѣкъ, яко слугъ Христовыхъ и стро­ителей таинъ Божiихъ:
а еже прочее ищет­ся въ стро­ителехъ, да вѣренъ кто обрящет­ся.
Мнѣ же не велико есть, да от­ васъ истяжуся, или от­ человѣческаго дне {суда}: но ни самъ себе востязую.
Ничесоже бо въ себѣ свѣмъ, но ни о семъ оправдаюся: востязуяй же мя Господь есть.
[Зач. 130Б.] Тѣмже прежде времене ничтоже судите, дондеже прiидетъ Господь, иже во свѣтѣ при­­ведетъ тайная тмы и объявитъ совѣты сердечныя, и тогда похвала будетъ комуждо от­ Бога.
Сiя же, братiе [моя], преобразихъ на себе и аполлоса васъ ради, да от­ наю научитеся не паче написан­ныхъ мудр­ст­вовати, да не единъ по единому гордитеся на другаго.
Кто бо тя разсуждаетъ? Что же имаши, егоже нѣси прiялъ? Аще же и прiялъ еси, что хвалишися яко не прiемъ?
Се, сыти есте, се, обогатистеся, безъ насъ воцаристеся: и о, дабы воцарилися есте, да и мы быхомъ съ вами цар­ст­вовали.
[Зач. 131.] Мню бо, яко Богъ ны послан­ники послѣднiя яви, яко насмертники: зане позоръ быхомъ мiру и ангеломъ и человѣкомъ.
Мы [убо] буи Христа ради, вы же мудри о Христѣ: мы немощни, вы же крѣпцы: вы славни, мы же безчестни.
До нынѣшняго часа и алчемъ, и жаждемъ, и наготуемъ, и страждемъ, и скитаемся,
и труждаемся, дѣла­ю­ще сво­ими руками. Укоряеми, благословляемъ: гоними, терпимъ:
хулими, утѣшаемся {молимъ}: якоже отреби мiру быхомъ, всѣмъ попранiе доселѣ.
Не срамляя васъ сiя пишу, но якоже чада моя воз­люблен­ная наказую.
Аще бо [и] многи пѣстуны имате о Христѣ, но не многи отцы: о Христѣ бо Иисусѣ благовѣ­ст­вованiемъ азъ вы родихъ.
Молю же васъ: подобни мнѣ бывайте, якоже азъ Христу.
[Зач. 132.] Сего ради послахъ къ вамъ тимоѳеа, иже ми есть чадо воз­люблено и вѣрно о Господѣ, иже вамъ воспомянетъ пути моя, яже о Христѣ Иисусѣ, якоже вездѣ и во всяцѣй церкви учу.
Яко не грядущу ми къ вамъ, разгордѣшася нѣцыи:
прiиду же скоро къ вамъ, аще Господь восхощетъ, и уразумѣю не слово разгордѣв­шихся, но силу:
не въ словеси бо цар­ст­во Божiе, но въ силѣ.
Что хощете? съ палицею ли прiиду къ вамъ, или съ любо­вiю и духомъ кротости?
Отнюдъ слышит­ся въ васъ блуженiе, и таково блуженiе, яковоже ни во языцѣхъ именует­ся, яко нѣко­ему имѣти жену отчую.
И вы разгордѣсте, и не паче плакасте, да измет­ся от­ среды васъ содѣявый дѣло сiе.
Зане азъ убо аще не у васъ сый тѣломъ, ту же живый духомъ, уже судихъ, яко тамо сый: содѣяв­шаго сице сiе,
о имени Господа на­шего Иисуса Христа собрав­шымся вамъ и мо­ему духу, съ силою Господа на­шего Иисуса Христа,
предати таковаго сатанѣ во изможденiе плоти, да духъ спасет­ся въ день Господа на­шего Иисуса Христа.
Не добра похвала ваша. [Зач. 133.] Не вѣсте ли, яко малъ квасъ все смѣшенiе кваситъ?
Очистите убо ветхiй квасъ, да будете ново смѣшенiе, якоже есте безквасни: ибо пасха наша за ны пожренъ бысть Христосъ.
Тѣмже да празднуемъ не въ квасѣ ветсѣ, ни въ квасѣ злобы и лукав­ст­ва, но въ безквасiихъ чистоты и истины.
[Зач. 134.] Писахъ вамъ въ посланiи не при­­мѣшатися блудникомъ:
и не всяко блудникомъ мiра сего, или лихо­имцемъ, или хищникомъ, или идолослужителемъ, понеже убо должни бы есте были от­ мiра [сего] изыти:
нынѣ же писахъ вамъ не при­­мѣшатися, аще нѣкiй, братъ именуемь, будетъ блудникъ, или лихо­имецъ, или идолослужитель, или досадитель, или пiяница, или хищникъ: съ таковымъ ниже ясти.
Что бо ми и внѣшнихъ судити? Не внутрен­нихъ ли вы судите?
Внѣшнихъ же Богъ судитъ. И измите злаго от­ васъ самѣхъ.
Смѣ́етъ ли кто́ от­ ва́съ, ве́щь имѣ́я ко ино́му, суди́тися от­ непра́ведныхъ, а не от­ святы́хъ?
Не вѣ́сте ли, я́ко святі́и мíрови и́мутъ суди́ти? и а́ще ва́ми су́дъ прiи́метъ мíръ, недосто́йни есте́ суди́щемъ худы́мъ?
Не вѣ́сте ли, я́ко а́ггеловъ суди́ти и́мамы, а не то́чiю жите́йскихъ?
Жите́йская бо суди́ща а́ще и́мате, уничиже́н­ныхъ въ це́ркви, си́хъ посажда́ете.
Къ сра́му ва́мъ глаго́лю: та́ко ли нѣ́сть въ ва́съ му́дръ ни еди́нъ, и́же мо́жетъ разсуди́ти между́ бра́тiй сво­и́хъ?
Но бра́тъ съ бра́томъ су́дит­ся, и то́ предъ невѣ́рными.
Уже́ у́бо от­ню́дъ ва́мъ сра́мъ е́сть, я́ко тяжбы́ и́мате между́ собо́ю. Почто́ не па́че оби́дими есте́? почто́ не па́че лише́ни быва́ете?
Но вы́ [са́ми] оби́дите и лиша́ете, да еще́ бра́тiю.
Или́ не вѣ́сте, я́ко непра́ведницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ? Не льсти́те себе́: ни блудницы́, ни идолослужи́теле, ни прелюбо­дѣ́е, [ни скверни́теле,] ни малакі́и, ни мужело́жницы,
ни лихо­и́мцы, ни та́тiе, ни пiя́ницы, ни досади́теле, ни хи́щницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ.
И си́ми [у́бо] нѣ́цыи бѣ́сте, но омы́стеся, но освяти́стеся, но оправди́стеся и́менемъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и Ду́хомъ Бо́га на́­шего.
[Зач. 135.] Вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не вся́ на по́льзу: вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не а́зъ облада́нъ бу́ду от­ чего́.
Бра́шна чре́ву, и чре́во бра́шномъ: Бо́гъ же и сiе́ и сiя́ упраздни́тъ. Тѣ́ло же не блуже́нiю, но Го́сподеви, и Госпо́дь тѣ́лу.
Бо́гъ же и Го́спода воз­дви́же, и на́съ воз­дви́гнетъ си́лою сво­е́ю.
Не вѣ́сте ли, я́ко тѣлеса́ ва́ша у́дове Христо́вы су́ть? Взе́мь ли у́бо у́ды Христо́вы, сотворю́ у́ды блудни́чи? Да не бу́детъ.
Или́ не вѣ́сте, я́ко при­­лѣпля́яйся сквернодѣ́йцѣ еди́но тѣ́ло е́сть [съ блудодѣ́йцею]? бу́дета бо, рече́, о́ба въ пло́ть еди́ну.
Прилѣпля́яйся же Го́сподеви еди́нъ ду́хъ е́сть [съ Го́сподемъ].
Бѣ́гайте блудодѣя́нiя: вся́къ [бо] грѣ́хъ, его́же а́ще сотвори́тъ человѣ́къ, кромѣ́ тѣ́ла е́сть: а блудя́й во свое́ тѣ́ло согрѣша́етъ.
Или́ не вѣ́сте, я́ко тѣлеса́ ва́ша хра́мъ живу́щаго въ ва́съ свята́го Ду́ха су́ть, его́же и́мате от­ Бо́га, и нѣ́сте сво­и́?
ку́плени бо есте́ цѣно́ю. [Зач. 136.] Просла́вите у́бо Бо́га въ тѣлесѣ́хъ ва́шихъ и въ душа́хъ ва́шихъ, я́же су́ть Бо́жiя.
Синодальный