Апостола Павла 1-е послание к коринфянам, 6:20-20, 7:1-12

 
 • Смёетъ ли кто2 t­ вaсъ, вeщь и3мёz ко и3н0му, суди1тисz t­ непрaведныхъ, ґ не t­ ст7hхъ;
 • Не вёсте ли, ћкw ст7jи мjрови и4мутъ суди1ти; и3 а4ще вaми сyдъ пріи1метъ мjръ, недост0йни є3стE суди1щємъ худы6мъ;
 • Не вёсте ли, ћкw а4ггелwвъ суди1ти и4мамы, ґ не т0чію житeйскихъ;
 • Житє1йскаz бо суди6ща а4ще и4мате, ўничижeн­ныхъ въ цр7кви, си1хъ посаждaете.
 • Къ срaму вaмъ глаг0лю: тaкw ли нёсть въ вaсъ мyдръ ни є3ди1нъ, и4же м0жетъ разсуди1ти междY брaтій сво­и1хъ;
 • Но брaтъ съ брaтомъ сyдит­сz, и3 то2 пред8 невёрными.
 • ЎжE u5бо t­ню1дъ вaмъ срaмъ є4сть, ћкw тzжбы6 и4мате междY соб0ю. Почто2 не пaче њби1дими є3стE; почто2 не пaче лишeни бывaете;
 • Но вы2 [сaми] њби1дите и3 лишaете, да є3щE брaтію.
 • И#ли2 не вёсте, ћкw непрaвєдницы цр\­ст­віz б9іz не наслёдzтъ; Не льсти1те себE: ни блудницы2, ни їдwлослужи1телє, ни прелюбо­дёє, [ни скверни1телє,] ни малак‡и, ни мужел0жницы,
 • ни лихо­и1мцы, ни тaтіе, ни пі‰ницы, ни досади1телє, ни хи6щницы цр\­ст­віz б9іz не наслёдzтъ.
 • И# си1ми [ќбw] нёцыи бёсте, но њмhстесz, но њст7и1стесz, но њправди1стесz и4менемъ гDа нa­шегw їи7са хrтA и3 дх7омъ бг7а нa­шегw.
 • [(ҐЗа? 135.Ґ)] Вс‰ ми2 лёть сyть, но не вс‰ на п0льзу: вс‰ ми2 лёть сyть, но не а4зъ њбладaнъ бyду t­ чегw2.
 • Бр†шна чрeву, и3 чрeво брaшнwмъ: бг7ъ же и3 сіE и3 сі‰ ўпраздни1тъ. Тёло же не блужeнію, но гDеви, и3 гDь тёлу.
 • Бг7ъ же и3 гDа воз­дви1же, и3 нaсъ воз­дви1гнетъ си1лою сво­eю.
 • Не вёсте ли, ћкw тэлесA в†ша ќдове хrтHвы сyть; Взeмь ли u5бо ќды хrтHвы, сотворю2 ќды блудни6чи; Да не бyдетъ.
 • И#ли2 не вёсте, ћкw при­лэплszйсz сквернодёйцэ є3ди1но тёло є4сть [съ блудодёйцею]; бyдета бо, речE, џба въ пл0ть є3ди1ну.
 • Прилэплszйсz же гDеви є3ди1нъ дyхъ є4сть [съ гDемъ].
 • Бёгайте блудодэsніz: всsкъ [бо] грёхъ, є3г0же а4ще сотвори1тъ человёкъ, кромЁ тёла є4сть: ґ блудsй во своE тёло согрэшaетъ.
 • И#ли2 не вёсте, ћкw тэлесA в†ша хрaмъ живyщагw въ вaсъ ст7aгw дх7а сyть, є3г0же и4мате t­ бг7а, и3 нёсте сво­и2;
 • кyплени бо є3стE цэн0ю. [(ҐЗа? 136.Ґ)] Прослaвите u5бо бг7а въ тэлесёхъ вaшихъ и3 въ душaхъ вaшихъ, ±же сyть б9іz.
 • Ґ њ ни1хже писaсте ми2, добро2 человёку женЁ не при­касaтисz.
 • Но блудодэsніz рaди кjйждо свою2 женY да и4мать, и3 кazждо [женA] сво­его2 мyжа да и4мать.
 • ЖенЁ мyжъ д0лжную любо­1вь да воз­даeтъ: тaкожде и3 женA мyжу.
 • ЖенA сво­и1мъ тёломъ не владёетъ, но мyжъ: тaкожде и3 мyжъ сво­и1мъ тёломъ не владёетъ, но женA.
 • Не лишaйте себє2 дрyгъ дрyга, т0чію по соглaсію до врeмене, да пребывaете въ постЁ и3 моли1твэ, и3 пaки вкyпэ собирaйтесz, да не и3скушaетъ вaсъ сатанA невоз­держaніемъ вaшимъ.
 • Сіe же глаг0лю по совёту, [ґ] не по повелёнію.
 • Хощy бо, да вси2 человёцы бyдутъ, ћкоже и3 а4зъ: но кjйждо своE даровaніе и4мать t­ бг7а, џвъ ќбw си1це, џвъ же си1це.
 • Глаг0лю же безбр†чнымъ и3 вдови1цамъ: добро2 и5мъ є4сть, а4ще пребyдутъ ћкоже и3 а4зъ:
 • а4ще ли не ўдержaт­сz, да посzгaютъ: лyчше бо є4сть жени1тисz, нeжели разжизaтисz.
 • Ґ њжени1в­шымсz завэщавaю не а4зъ, но гDь: женЁ t­ мyжа не разлучaтисz:
 • а4ще ли же и3 разлучи1т­сz, да пребывaетъ безбрaчна, и3ли2 да смири1т­сz съ мyжемъ [сво­и1мъ]: и3 мyжу жены2 не t­пущaти.
 • Пр0чымъ же а4зъ глаг0лю, [ґ] не гDь: [За? 137] а4ще кот0рый брaтъ женY и4мать невёрну, и3 тA благоволи1тъ жи1ти съ ни1мъ, да не њставлsетъ є3S:
 • и3 женA а4ще и4мать мyжа невёрна, и3 т0й благоволи1тъ жи1ти съ нeю, да не њставлsетъ є3гw2:
 • свzти1т­сz бо мyжъ невёренъ њ женЁ вёрнэ, и3 свzти1т­сz женA невёрна њ мyжи вёрнэ: и3нaче бо ч†да в†ша нечи6ста бhли бы, н­н7э же ст7а сyть.
 • А$ще ли невёрный t­лучaет­сz, да разлучи1т­сz: не пораб0тисz [бо] брaтъ и3ли2 сестрA въ таковhхъ: въ ми1ръ бо при­звA нaсъ [гDь] бг7ъ.
 • Чт0 бо вёси, жeно, а4ще мyжа спасeши; И#ли2 что2 вёси, мyжу, а4ще женY спасeши;
 • Т0чію ко­емyждо ћкоже раздэли1лъ є4сть бг7ъ, кjйждо ћкоже при1званъ бhсть гDемъ, тaкw да х0дитъ: и3 тaкw во всёхъ цр7квахъ повелэвaю.
 • Во њбрёзаніи ли кто2 при1званъ бhсть; да не t­т0ргнет­сz {да не твори1тъ себЁ неwбрёзаніz}: въ неwбрёзаніи ли кто2 при1званъ бhсть; да не њбрёзует­сz.
 • W#брёзаніе ничт0же є4сть, и3 неwбрёзаніе ничт0же є4сть, но соблюдeніе зaповэдій б9іихъ.
 • Кjйждо въ звaніи, въ нeмже при1званъ бhсть, въ т0мъ да пребывaетъ.
 • Рaбъ ли при1званъ бhлъ є3си2; да не неради1ши {да не печaлишисz}: но а4ще и3 м0жеши своб0денъ бhти, б0лше пораб0ти себE.
 • При1зван­ный бо њ гDэ рaбъ, своб0дникъ гDень є4сть: тaкожде и3 при1зван­ный своб0дникъ, рaбъ є4сть хrт0въ.
 • Цэн0ю кyплени є3стE: не бyдите раби2 человёкwмъ.
 • [(ҐЗа? 138.Ґ)] Кjйждо, въ нeмже при1званъ бhсть, брaтіе, въ т0мъ да пребывaетъ пред8 бг7омъ.
 • W# дёвахъ же повелёніz гDнz не и4мамъ, совётъ же даю2, ћкw поми1лованъ t­ гDа вёренъ бhти.
 • Мню2 u5бо сіE добро2 бhти за настоsщую нyжду, ћкw добро2 человёку тaкw бhти.
 • Привzзaл­сz ли є3си2 женЁ; не и3щи2 разрэшeніz. Tрэши1л­сz ли є3си2 жены2; не и3щи2 жены2.
 • А$ще ли же и3 њжeнишисz, не согрэши1лъ є3си2: и3 а4ще посsгнетъ дёва, не согрэши1ла є4сть. Ск0рбь же пл0ти и3мёти бyдутъ таковjи: а4зъ же вы2 щаждY.
 • Сіe же глаг0лю, брaтіе, ћкw врeмz прекращeно є4сть пр0чее, да и3 и3мyщіи жєны2, ћкоже не и3мyщіи бyдутъ:
 • и3 плaчущіисz, ћкоже не плaчущіи: и3 рaду­ю­щіисz, ћкоже не рaду­ю­щесz: и3 купyющіи, ћкw не содержaще:
 • и3 трeбу­ю­щіи мjра сегw2, ћкw не трeбу­ю­ще: прех0дитъ бо њ1бразъ мjра сегw2.
 • Хощy же вaсъ безпечaльныхъ бhти. Не њжени1выйсz печeт­сz њ гDнихъ, кaкw ўгоди1ти гDеви:
 • ґ њжени1выйсz печeт­сz њ мірски1хъ, кaкw ўгоди1ти женЁ. Раздэли1сz женA и3 дёва:
 • непосsгшаz печeт­сz њ гDнихъ, кaкw ўгоди1ти гDеви, да бyдетъ ст7A и3 тёломъ и3 дyхомъ: ґ посsгшаz печeт­сz њ мірски1хъ, кaкw ўгоди1ти мyжу.
 • [(ҐЗа? 139.Ґ)] Сіe же на п0льзу вaмъ самBмъ глаг0лю: не да сило2 вaмъ наложY, но къ благоwбрaзію и3 благоприступaнію гDеви безм0лвну.
 • А$ще ли же кто2 без8wбрази1ти њ дёвэ сво­eй непщyетъ, а4ще є4сть превоз­рaстна, и3 тaкw должнA є4сть бhти: є4же х0щетъ, да твори1тъ: не согрэшaетъ, а4ще посsгнетъ.
 • Ґ и4же сто­и1тъ твeрдw сeрдцемъ, не и3мhй нyжды, влaсть же и4мать њ сво­eй в0ли, и3 сE разсуди1лъ є4сть въ сeрдцы сво­eмъ блюсти2 дёву свою2, д0брэ твори1тъ.
 • Тёмже и3 вдаsй брaку свою2 дёву д0брэ твори1тъ: и3 не вдаsй лyчше твори1тъ.
 • ЖенA при­вsзана є4сть зак0номъ, въ є3ли1ко врeмz живeтъ мyжъ є3S: а4ще же ќмретъ мyжъ є3S, своб0дна є4сть, за нег0же х0щетъ, посsгнути, т0чію њ гDэ.
 • Бlжeн­нэйша же є4сть, а4ще тaкw пребyдетъ, по мо­емY совёту: мню1сz бо и3 а4зъ дх7а б9іz и3мёти.
 • Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
 • Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?
 • Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?
 • А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви.
 • К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?
 • Но брат с братом судится, и притом перед неверными.
 • И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?
 • Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев.
 • Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
 • ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют.
 • И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
 • [Зач. 135.] Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.
 • Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
 • Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
 • Разве не знаете, что телá ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!
 • Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть.
 • А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
 • Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела.
 • Не знаете ли, что телá ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
 • Ибо вы куплены дорогою ценою. || [Зач. 136.] Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии.
 • А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины.
 • Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа.
 • Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу.
 • Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена.
 • Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.
 • Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление.
 • Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе.
 • Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я.
 • Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться.
 • А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, –
 • если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, – и мужу не оставлять жены своей.
 • Прочим же я говорю, а не Господь: || [Зач. 137.] если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее;
 • и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его.
 • Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы.
 • Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь.
 • Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?
 • Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам.
 • Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезывайся.
 • Обрезание ничто и необрезание ничто, но всё в соблюдении заповедей Божиих.
 • Каждый оставайся в том звании, в котором призван.
 • Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся.
 • Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов.
 • Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков.
 • [Зач. 138.] В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом.
 • Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным.
 • По настоящей нужде за лучшее признаю́, что хорошо человеку оставаться тáк.
 • Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены.
 • Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль.
 • Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие;
 • и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие;
 • и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего.
 • А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу;
 • а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею:
 • незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу.
 • [Зач. 139.] Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения.
 • Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые выходят замуж.
 • Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает.
 • Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше.
 • Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе.
 • Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а думаю, и я имею Духа Божия.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта