Скрыть
7:1
7:2
7:4
7:6
7:8
7:11
7:12
7:13
7:14
7:16
7:21
7:24
7:26
7:27
7:28
7:30
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37
7:38
7:40
Церковнославянский (рус)
А о ни́хже писа́сте ми́, добро́ человѣ́ку женѣ́ не при­­каса́тися.
Но блудодѣя́нiя ра́ди кі́йждо свою́ жену́ да и́мать, и ка́яждо [жена́] сво­его́ му́жа да и́мать.
Женѣ́ му́жъ до́лжную любо­́вь да воз­дае́тъ: та́кожде и жена́ му́жу.
Жена́ сво­и́мъ тѣ́ломъ не владѣ́етъ, но му́жъ: та́кожде и му́жъ сво­и́мъ тѣ́ломъ не владѣ́етъ, но жена́.
Не лиша́йте себе́ дру́гъ дру́га, то́чiю по согла́сiю до вре́мене, да пребыва́ете въ постѣ́ и моли́твѣ, и па́ки вку́пѣ собира́йтеся, да не искуша́етъ ва́съ сатана́ невоз­держа́нiемъ ва́шимъ.
Сiе́ же глаго́лю по совѣ́ту, [а] не по повелѣ́нiю.
Хощу́ бо, да вси́ человѣ́цы бу́дутъ, я́коже и а́зъ: но кі́йждо свое́ дарова́нiе и́мать от­ Бо́га, о́въ у́бо си́це, о́въ же си́це.
Глаго́лю же безбра́чнымъ и вдови́цамъ: добро́ и́мъ е́сть, а́ще пребу́дутъ я́коже и а́зъ:
а́ще ли не удержа́т­ся, да посяга́ютъ: лу́чше бо е́сть жени́тися, не́жели разжиза́тися.
А ожени́в­шымся завѣщава́ю не а́зъ, но Госпо́дь: женѣ́ от­ му́жа не разлуча́тися:
а́ще ли же и разлучи́т­ся, да пребыва́етъ безбра́чна, или́ да смири́т­ся съ му́жемъ [сво­и́мъ]: и му́жу жены́ не от­пуща́ти.
Про́чымъ же а́зъ глаго́лю, [а] не Госпо́дь: [Зач. 137.] а́ще кото́рый бра́тъ жену́ и́мать невѣ́рну, и та́ благоволи́тъ жи́ти съ ни́мъ, да не оставля́етъ ея́:
и жена́ а́ще и́мать му́жа невѣ́рна, и то́й благоволи́тъ жи́ти съ не́ю, да не оставля́етъ его́:
святи́т­ся бо му́жъ невѣ́ренъ о женѣ́ вѣ́рнѣ, и святи́т­ся жена́ невѣ́рна о му́жи вѣ́рнѣ: ина́че бо ча́да ва́ша нечи́ста бы́ли бы, ны́нѣ же свя́та су́ть.
А́ще ли невѣ́рный от­луча́ет­ся, да разлучи́т­ся: не порабо́тися [бо] бра́тъ или́ сестра́ въ таковы́хъ: въ ми́ръ бо при­­зва́ на́съ [Госпо́дь] Бо́гъ.
Что́ бо вѣ́си, же́но, а́ще му́жа спасе́ши? Или́ что́ вѣ́си, му́жу, а́ще жену́ спасе́ши?
То́чiю ко­ему́ждо я́коже раздѣли́лъ е́сть Бо́гъ, кі́йждо я́коже при́званъ бы́сть Го́сподемъ, та́ко да хо́дитъ: и та́ко во всѣ́хъ це́рквахъ повелѣва́ю.
Во обрѣ́занiи ли кто́ при́званъ бы́сть? Да не от­то́ргнет­ся {да не твори́тъ себѣ́ необрѣ́занiя}: въ необрѣ́занiи ли кто́ при́званъ бы́сть? Да не обрѣ́зует­ся.
Обрѣ́занiе ничто́же е́сть, и необрѣ́занiе ничто́же е́сть, но соблюде́нiе за́повѣдiй Бо́жiихъ.
Кі́йждо въ зва́нiи, въ не́мже при́званъ бы́сть, въ то́мъ да пребыва́етъ.
Ра́бъ ли при́званъ бы́лъ еси́? Да не неради́ши {да не печа́лишися}: но а́ще и мо́жеши свобо́денъ бы́ти, бо́лше порабо́ти себе́.
При́зван­ный бо о Го́сподѣ ра́бъ, свобо́дникъ Госпо́день е́сть: та́кожде и при́зван­ный свобо́дникъ, ра́бъ е́сть Христо́въ.
Цѣно́ю ку́плени есте́: не бу́дите раби́ человѣ́комъ.
[Зач. 138.] Кі́йждо, въ не́мже при́званъ бы́сть, бра́тiе, въ то́мъ да пребыва́етъ предъ Бо́гомъ.
О дѣ́вахъ же повелѣ́нiя Госпо́дня не и́мамъ, совѣ́тъ же даю́, я́ко поми́лованъ от­ Го́спода вѣ́ренъ бы́ти.
Мню́ у́бо сiе́ добро́ бы́ти за настоя́щую ну́жду, я́ко добро́ человѣ́ку та́ко бы́ти.
Привяза́л­ся ли еси́ женѣ́? Не ищи́ разрѣше́нiя. Отрѣши́л­ся ли еси́ жены́? Не ищи́ жены́.
А́ще ли же и оже́нишися, не согрѣши́лъ еси́: и а́ще пося́гнетъ дѣ́ва, не согрѣши́ла е́сть. Ско́рбь же пло́ти имѣ́ти бу́дутъ такові́и: а́зъ же вы́ щажду́.
Сiе́ же глаго́лю, бра́тiе, я́ко вре́мя прекраще́но е́сть про́чее, да и иму́щiи жены́, я́коже не иму́щiи бу́дутъ:
и пла́чущiися, я́коже не пла́чущiи: и ра́ду­ю­щiися, я́коже не ра́ду­ю­щеся: и купу́ющiи, я́ко не содержа́ще:
и тре́бу­ю­щiи мíра сего́, я́ко не тре́бу­ю­ще: прехо́дитъ бо о́бразъ мíра сего́.
Хощу́ же ва́съ безпеча́льныхъ бы́ти. Не ожени́выйся пече́т­ся о Госпо́днихъ, ка́ко угоди́ти Го́сподеви:
а ожени́выйся пече́т­ся о мiрски́хъ, ка́ко угоди́ти женѣ́. Раздѣли́ся жена́ и дѣ́ва:
непося́гшая пече́т­ся о Госпо́днихъ, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, да бу́детъ свя́та́ и тѣ́ломъ и ду́хомъ: а пося́гшая пече́т­ся о мiрски́хъ, ка́ко угоди́ти му́жу.
[Зач. 139.] Сiе́ же на по́льзу ва́мъ самѣ́мъ глаго́лю: не да сило́ ва́мъ наложу́, но къ благообра́зiю и благоприступа́нiю Го́сподеви безмо́лвну.
А́ще ли же кто́ безобрази́ти о дѣ́вѣ сво­е́й непщу́етъ, а́ще е́сть превоз­ра́стна, и та́ко должна́ е́сть бы́ти: е́же хо́щетъ, да твори́тъ: не согрѣша́етъ, а́ще пося́гнетъ.
А и́же сто­и́тъ тве́рдо се́рдцемъ, не имы́й ну́жды, вла́сть же и́мать о сво­е́й во́ли, и се́ разсуди́лъ е́сть въ се́рдцы сво­е́мъ блюсти́ дѣ́ву свою́, до́брѣ твори́тъ.
Тѣ́мже и вдая́й бра́ку свою́ дѣ́ву до́брѣ твори́тъ: и не вдая́й лу́чше твори́тъ.
Жена́ при­­вя́зана е́сть зако́номъ, въ ели́ко вре́мя живе́тъ му́жъ ея́: а́ще же у́мретъ му́жъ ея́, свобо́дна е́сть, за него́же хо́щетъ, пося́гнути, то́чiю о Го́сподѣ.
Блаже́н­нѣйша же е́сть, а́ще та́ко пребу́детъ, по мо­ему́ совѣ́ту: мню́ся бо и а́зъ Ду́ха Бо́жiя имѣ́ти.
1 О браке. 8 Пусть безбрачный и брачный остаются так, как они есть. 17 «Каждый поступай так, как Бог ему определил». 25 О браке девицы и вдовы.
А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины.
Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа.
Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу.
Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена.
Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.
Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление.
Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе.
Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я.
Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться.
А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, –
если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, – и мужу не оставлять жены своей.
Прочим же я говорю, а не Господь: [Зач. 137.] если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее;
и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его.
Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы.
Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь.
Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?
Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам.
Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезывайся.
Обрезание ничто и необрезание ничто, но всё в соблюдении заповедей Божиих.
Каждый оставайся в том звании, в котором призван.
Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся.
Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов.
Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков.
[Зач. 138.] В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом.
Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным.
По настоящей нужде за лучшее признаю́, что хорошо человеку оставаться та́к.
Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены.
Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль.
Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие;
и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие;
и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего.
А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу;
а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею:
незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу.
[Зач. 139.] Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения.
Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые выходят замуж.
Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает.
Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше.
Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе.
Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а думаю, и я имею Духа Божия.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible