Скрыть
Церковнославянский (рус)
[Зач. 68Б.] Е́же бѣ́ испе́рва, е́же слы́шахомъ, е́же ви́дѣхомъ очи́ма на́шима, е́же узрѣ́хомъ, и ру́ки на́шя осяза́ша, о словеси́ живо́тнѣмъ:
и живо́тъ яви́ся, и ви́дѣхомъ, и свидѣ́тел­ст­вуемъ, и воз­вѣща́емъ ва́мъ живо́тъ вѣ́чный, и́же бѣ́ у Отца́ и яви́ся на́мъ:
е́же ви́дѣхомъ и слы́шахомъ, повѣ́даемъ ва́мъ, да и вы́ обще́нiе и́мате съ на́ми: обще́нiе же на́­ше со Отце́мъ и съ сы́номъ его́ Иису́сомъ Христо́мъ.
И сiя́ пи́шемъ ва́мъ, да ра́дость ва́ша бу́детъ испо́лнена.
И сiе́ е́сть обѣтова́нiе, е́же слы́шахомъ от­ него́ и повѣ́даемъ ва́мъ, я́ко Бо́гъ свѣ́тъ е́сть, и тмы́ въ не́мъ нѣ́сть ни еди́ныя.
[Зач. 69.] А́ще рече́мъ, я́ко обще́нiе и́мамы съ ни́мъ, и во тмѣ́ хо́димъ, лже́мъ и не твори́мъ и́стины:
а́ще же во свѣ́тѣ хо́димъ, я́коже са́мъ то́й е́сть во свѣ́тѣ, обще́нiе и́мамы дру́гъ ко дру́гу, и кро́вь Иису́са Христа́ Сы́на его́ очища́етъ на́съ от­ вся́каго грѣха́.
А́ще рече́мъ, я́ко грѣха́ не и́мамы, себе́ прельща́емъ, и и́стины нѣ́сть въ на́съ.
А́ще исповѣ́даемъ грѣхи́ на́шя, вѣ́ренъ е́сть и пра́веденъ, да оста́витъ на́мъ грѣхи́ на́шя и очи́ститъ на́съ от­ вся́кiя непра́вды.
А́ще рече́мъ, я́ко не согрѣши́хомъ, лжа́ твори́мъ его́, и сло́во его́ нѣ́сть въ на́съ.
Синодальный
[Зач. 68Б.] О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, –
ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, –
о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
[Зач. 69.] Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;
если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и сло́ва Его нет в нас.
Таджикский
Дар бораи он чи аз ибтидо буд, ва мо онро шунидаем ва бо чашмони худ дидаем ва муроқиба намудаем, ва онро дастҳои мо ламс кардааст, дар бораи Калми ҳаёт,
Зеро ки ҳаёт зоҳир шуд, ва мо дидаем ва шаҳодат медиҳем ва ба шумо аз ҳаёти ҷовидоние хабар медиҳем, ки бо Падар буд ва ба мо зоҳир шуд,
Дар бораи он чи мо дидаем ва шунидаем, ба шумо хабар медиҳем, то ки шумо низ бо мо мушоракат дошта бошед; валекин мушоракати мо бо Падар ва бо Писари Ў Исои Масеҳ аст.
Ва инро мо ба шумо менависем, то ки шодии шумо комил бошад.
Ва ин аст паёме ки мо аз Ў шунидаем в ба шумо хабар медиҳем: Худо нур аст, ва дар Ў ҳеҷ зулмоте нест.
Агар мо гўем, ки бо Ў мушоракат дорем, вале дар зулмот мегардем, мо дурўғ мегўем ва бар тибқи ростӣ рафтор намекунем;
Аммо агар дар нур мегашта бошем, чунон ки Ў дар нур аст, бо якдигар мушоракат дорем, ва Хуни Пасари Ў Исои Масеҳ моро аз ҳар гуноҳ пок менамояд.
Агар гўем, ки мо гуноҳе надорем, худаморо фиреб медиҳем, ва дар мо ростӣ нест.
Агар мо гуноҳҳои худро эътироф кунем, Ў амин ва одил аст, ки гуноҳҳои моро биомурзад ва моро аз ҳар ноинсофӣ пок намояд.
Агар гўем, ки мо гуноҳе накардаем, Ўро дурўғгўй месозем, ва каломи Ў дар мо нест.
[Заⷱ҇ 68] Є҆́же бѣ̀ и҆спе́рва, є҆́же слы́шахомъ, є҆́же ви́дѣхомъ ѻ҆чи́ма на́шима, є҆́же ᲂу҆зрѣ́хомъ, и҆ рꙋ́ки на́шѧ ѡ҆сѧза́ша, ѡ҆ словесѝ живо́тнѣмъ:
и҆ живо́тъ ꙗ҆ви́сѧ, и҆ ви́дѣхомъ, и҆ свидѣ́тельствꙋемъ, и҆ возвѣща́емъ ва́мъ живо́тъ вѣ́чный, и҆́же бѣ̀ ᲂу҆ ѻ҆ц҃а̀ и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ:
є҆́же ви́дѣхомъ и҆ слы́шахомъ, повѣ́даемъ ва́мъ, да и҆ вы̀ ѻ҆бще́нїе и҆́мате съ на́ми: ѻ҆бще́нїе же на́ше со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ съ сн҃омъ є҆гѡ̀ і҆и҃сомъ хрⷭ҇то́мъ.
И҆ сїѧ̑ пи́шемъ ва́мъ, да ра́дость ва́ша бꙋ́детъ и҆спо́лнена.
И҆ сїѐ є҆́сть ѡ҆бѣтова́нїе, є҆́же слы́шахомъ ѿ негѡ̀ и҆ повѣ́даемъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ свѣ́тъ є҆́сть, и҆ тьмы̀ въ не́мъ нѣ́сть ни є҆ди́ныѧ.
[Заⷱ҇ 69] А҆́ще рече́мъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆бще́нїе и҆́мамы съ ни́мъ, и҆ во тьмѣ̀ хо́димъ, лже́мъ и҆ не твори́мъ и҆́стины:
а҆́ще же во свѣ́тѣ хо́димъ, ꙗ҆́коже са́мъ то́й є҆́сть во свѣ́тѣ, ѻ҆бще́нїе и҆́мамы дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, и҆ кро́вь і҆и҃са хрⷭ҇та̀ сн҃а є҆гѡ̀ ѡ҆чища́етъ на́съ ѿ всѧ́кагѡ грѣха̀.
А҆́ще рече́мъ, ꙗ҆́кѡ грѣха̀ не и҆́мамы, себѐ прельща́емъ, и҆ и҆́стины нѣ́сть въ на́съ.
А҆́ще и҆сповѣ́даемъ грѣхѝ на́шѧ, вѣ́ренъ є҆́сть и҆ првⷣнъ, да ѡ҆ста́витъ на́мъ грѣхѝ на́шѧ и҆ ѡ҆чⷭ҇титъ на́съ ѿ всѧ́кїѧ непра́вды.
А҆́ще рече́мъ, ꙗ҆́кѡ не согрѣши́хомъ, лжа̀ твори́мъ є҆го̀, и҆ сло́во є҆гѡ̀ нѣ́сть въ на́съ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки