Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Царств

 
 • И от­бѣжé дави́дъ от­ навáѳа [и́же] въ рáмѣ и прiи́де ко Ионаѳáну и речé: чтó сотвори́хъ? и чтó непрáвда моя́? и чтó согрѣши́хъ предъ отцéмъ тво­и́мъ, я́ко и́щетъ души́ мо­ея́?
 • И речé емý Ионаѳáнъ: никáкоже, ты́ не ýмреши: сé, не и́мать сотвори́ти отéцъ мóй глагóла вели́ка, или́ мáла, и не от­кры́етъ ýха мо­егó: и чтó я́ко скры́етъ отéцъ мóй глагóлъ сéй от­ менé? не бýди сié.
 • И от­вѣщá дави́дъ Ионаѳáну и речé: вѣ́дая вѣ́даетъ отéцъ твóй, я́ко обрѣтóхъ благодáть предъ очи́ма тво­и́ма, и глагóлетъ: да не познáетъ сегó Ионаѳáнъ, нéгли не восхóщетъ: но жи́въ Госпóдь и живá душá твоя́, занé я́коже рекóхъ, испóлнися междý мнóю и междý отцéмъ тво­и́мъ дáже до смéрти.
 • И речé пáки Ионаѳáнъ къ дави́ду: чесогó желáетъ душá твоя́, и чтó сотворю́ тебѣ́?
 • И речé дави́дъ ко Ионаѳáну: сé, новомéсячiе заýтра, и áзъ сѣдя́ не ся́ду съ царéмъ я́сти, и пóслеши мя́, и скры́юся на пóли до вéчера днé трéтiяго:
 • и áще смотря́ усмóтритъ мя́ отéцъ твóй, и речéши: прося́ упроси́ся от­ менé дави́дъ от­ити́ до Виѳлеéма грáда сво­егó, я́ко жéртва днíй тáмо всемý плéмени:
 • áще тáко речéтъ: блáго: ми́ръ рабý тво­емý: áще же жéстоко от­вѣщáетъ тебѣ́, разумѣ́й, я́ко соверши́ся злóба от­ негó:
 • и да сотвори́ши ми́лость съ рабóмъ тво­и́мъ, я́ко ввéлъ еси́ въ завѣ́тъ Госпóдень рабá тво­егó съ собóю: и áще éсть непрáвда въ рабѣ́ тво­éмъ, умертви́ мя ты́, а ко отцý тво­емý почтó тáко и́маши мя́ вводи́ти?
 • И речé Ионаѳáнъ: никáкоже [бýди] тебѣ́: егдá áще разумѣвáя уразумѣ́ю, я́ко соверши́ся злóба отцá мо­егó, éже прiити́ на тебé, áще и не бýдеши во градѣ́хъ тво­и́хъ, áзъ воз­вѣщý тебѣ́.
 • И речé дави́дъ ко Ионаѳáну: ктó воз­вѣсти́тъ ми́, áще от­вѣщáетъ отéцъ твóй жéстоко?
 • И речé Ионаѳáнъ къ дави́ду: иди́, и пребýди на пóли. И идóста óба на пóле.
 • И речé Ионаѳáнъ къ дави́ду: Госпóдь Бóгъ Изрáилевъ вѣ́сть, я́ко искушý отцá мо­егó во врéмя [сié] заýтра, или́ трéтiяго днé, и сié, áще блáго бýдетъ о дави́дѣ, и не и́мамъ послáти къ тебѣ́ на пóле и воз­вѣсти́ти сiя́ во ýшы тво­и́:
 • сiя́ да сотвори́тъ Бóгъ Ионаѳáну и сiя́ да при­­ложи́тъ, áще не воз­вѣщý злáя на тя́, и от­кры́ю ýхо твоé, и от­пущý тя́, и отъи́деши въ ми́рѣ: и бýдетъ Госпóдь съ тобóю, я́коже бѣ́ со отцéмъ мо­и́мъ:
 • и áще ýбо ещé жи́въ бýду áзъ, да сотвори́ши ми́лость со мнóю:
 • и áще смéртiю умрý, да не отъ­и́меши ми́лости тво­ея́ от­ дóму мо­егó до вѣ́ка:
 • áще же ни́, егдá искорени́тъ Госпóдь враги́ дави́довы, ко­егóждо от­ лицá земли́, да обря́щет­ся и́мя Ионаѳáне въ домý дави́довѣ, и изы́щетъ Госпóдь враги́ дави́довы.
 • И при­­ложи́ Ионаѳáнъ ещé кля́тися дави́ду, я́ко воз­люби́ дýшу лю́бящаго егó.
 • И речé Ионаѳáнъ къ немý: заýтра новомéсячiе, и при­­смóтренъ бýдеши, я́ко прáздно усмóтрено бýдетъ мѣ́сто твоé:
 • ты́ же премéдлиши три́ дни́ и пребýдеши на мѣ́стѣ тво­éмъ, идѣ́же скры́ешися въ дéнь дѣ́ланiя, и ся́деши при­­ ергáвѣ óнѣмъ:
 • и áзъ утрóю стрѣлáми стрѣля́я, и стрѣлю́ вергáя до Амаггáрiа:
 • и сé, послю́ óтрока, глагóля: иди́ и обря́щи ми́ стрѣлý: и áще рекý óтроку: здѣ́ стрѣлá от­ тебé, и здѣ́, воз­ми́ ю́: и ты́ гряди́ ко мнѣ́, я́ко ми́ръ тебѣ́, и нѣ́сть о тебѣ́ слóва, жи́въ Госпóдь:
 • áще же тáко рекý ю́ноши: тáмо стрѣлá от­ тебé и дáлѣе: иди́, я́ко от­слá тя Госпóдь:
 • и глагóлъ егóже áзъ и ты́ глагóлахомъ, сé, Госпóдь свидѣ́тель междý тобóю и мнóю до вѣ́ка.
 • И скры́ся дави́дъ на пóли, и прiи́де новомéсячiе, и прiи́де цáрь на трапéзу я́сти,
 • и сѣ́де цáрь на мѣ́стѣ сво­éмъ я́коже и всегдá на престóлѣ при­­ стѣнѣ́, и предвари́ Ионаѳáна, и сѣ́де Авени́ръ от­ страны́ Саýловы, и усмóтрено бы́сть [прáздно] мѣ́сто дави́дово.
 • И не глагóла Саýлъ ничтóже въ тóй дéнь, помы́сли бо, слýчай ви́дит­ся, нечи́сту бы́ти, я́ко не очи́стися.
 • И бы́сть наýтрiе мéсяца въ дéнь вторы́й, и усмóтрено бы́сть прáздно мѣ́сто дави́дово, и речé Саýлъ ко Ионаѳáну сы́ну сво­емý: чтó я́ко не прiи́де сы́нъ Иессéевъ ни вчерá, ни днéсь на трапéзу?
 • И от­вѣщá Ионаѳáнъ къ Саýлу и речé емý: упроси́ся от­ менé дави́дъ до Виѳлеéма грáда сво­егó ити́,
 • и речé: от­пусти́ мя ны́нѣ [въ Виѳлеéмъ], я́ко жéртва колѣ́на нá­шего во грáдѣ, и заповѣ́даша мнѣ́ брáтiя моя́: и ны́нѣ áще обрѣтóхъ благодáть предъ очи́ма тво­и́ма, да пойдý ны́нѣ и узрю́ брáтiю мою́: сегó рáди не прiи́де на трапéзу царéву.
 • И разгнѣ́вася гнѣ́вомъ Саýлъ на Ионаѳáна зѣлó и речé емý: сы́не дѣ́вокъ блудни́цъ, не вѣ́мъ ли, я́ко соóбщникъ еси́ ты́ сы́ну Иессéеву въ срамотý твою́ и въ срамотý от­кровéнiя мáтере тво­ея́?
 • я́ко во вся́ дни́, въ ня́же сы́нъ Иессéевъ жи́ти и́мать на земли́, не уготóвит­ся цáр­ст­во твоé: ны́нѣ ýбо послáвъ, по­ими́ ю́ношу, я́ко сы́нъ смéрти éсть сéй.
 • И от­вѣщá Ионаѳáнъ Саýлу отцý сво­емý и речé: за чтó умирáетъ? чтó сотвори́?
 • И вéрже Саýлъ копiéмъ на Ионаѳáна, éже умертви́ти егó. И познá Ионаѳáнъ, я́ко соверши́ся злóба сiя́ от­ отцá егó, да умертви́тъ дави́да:
 • и вскочи́ Ионаѳáнъ от­ трапéзы во гнѣ́вѣ я́рости, и не ядé хлѣ́ба въ дéнь вторы́й мéсяца, я́ко сокруши́ся о дави́дѣ, занé соверши́ [злóбу] на негó отéцъ егó.
 • И бы́сть заýтра, и изы́де Ионаѳáнъ на селó, я́коже совѣщáся о свидѣ́нiи съ дави́домъ, и óтрокъ мáлъ съ ни́мъ.
 • И речé óтроку: тецы́, и обря́щи ми́ стрѣ́лы, и́миже áзъ стрѣля́ю. И óтрокъ течé, и óнъ стрѣли́ стрѣлóю за негó.
 • И прiи́де óтрокъ до мѣ́ста стрѣлы́, идѣ́же стрѣли́лъ Ионаѳáнъ. И возопи́ Ионаѳáнъ вслѣ́дъ óтрока и речé: тáмо стрѣлá от­ тебé и дáлѣе.
 • И пáки возопи́ Ионаѳáнъ вслѣ́дъ óтрока сво­егó, глагóля: потщи́ся скóро, и не стóй. И собрá óтрокъ Ионаѳáну стрѣ́лы и при­­несé и́хъ къ господи́ну сво­емý.
 • О́трокъ же не увѣ́дѣ ничесóже, тóкмо Ионаѳáнъ и дави́дъ вѣ́дѣста вéщь.
 • И от­дá Ионаѳáнъ орýжiе своé óтроку сво­емý и речé óтроку сво­емý: по­иди́ и от­неси́ во грáдъ.
 • И егдá отъи́де óтрокъ, и дави́дъ востá от­ ергáва, и падé на лицé своé, и поклони́ся емý три́жды, и облобызá кíйждо дрýгъ дрýга, и плáкася кíйждо о дрýгъ дрýзѣ до скончáнiя вели́ка.
 • И речé Ионаѳáнъ дави́ду: иди́ съ ми́ромъ, и я́коже кля́хомся мы́ óба и́менемъ Госпóднимъ, глагóлюще: Госпóдь да бýдетъ свидѣ́тель междý мнóю и тобóю и междý сѣ́менемъ мо­и́мъ и междý сѣ́менемъ тво­и́мъ до вѣ́ка.
 • И востá дави́дъ и отъи́де. Ионаѳáнъ же вни́де во грáдъ.
 • Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Ионафану: что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?
 • И сказал ему [Ионафан]: нет, ты не умрешь; вот, отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим; для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? этого не будет.
 • Давид клялся и говорил: отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам в себе: «пусть не знает о том Ионафан, чтобы не огорчился»; но жив Господь и жива душа твоя! один только шаг между мною и смертью.
 • И сказал Ионафан Давиду: чего желает душа твоя, я сделаю для тебя.
 • И сказал Давид Ионафану: вот, завтра новомесячие, и я должен сидеть с царем за столом; но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня.
 • Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: «Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем; потому что там годичное жертвоприношение всего родства его».
 • Если на это он скажет: «хорошо», то мир рабу твоему; а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него.
 • Ты же сделай милость рабу твоему, – ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою, – и если есть какая вина на мне, то умертви ты меня; зачем тебе вести меня к отцу твоему?
 • И сказал Ионафан: никак не будет этого с тобою; ибо, если я узнаю наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?
 • И сказал Давид Ионафану: кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?
 • И сказал Ионафан Давиду: иди, выйдем в поле. И вышли оба в поле.
 • И сказал Ионафан Давиду: жив Господь Бог Израилев! я завтра около этого времени, или послезавтра, выпытаю у отца моего; и если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими,
 • пусть то и то сделает Господь с Ионафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром: и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим!
 • Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню.
 • А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего во веки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида.
 • Так заключил Ионафан завет с домом Давида и сказал: да взыщет Господь с врагов Давида!
 • И снова Ионафан клялся Давиду своею любовью к нему, ибо любил его, как свою душу.
 • И сказал ему Ионафан: завтра новомесячие, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято;
 • поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель;
 • а я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в цель;
 • потом пошлю отрока, говоря: «пойди, найди стрелы»; и если я скажу отроку: «вот, стрелы сзади тебя, возьми их», то приди ко мне, ибо мир тебе, и, жив Господь, ничего тебе не будет;
 • если же так скажу отроку: «вот, стрелы впереди тебя», то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь;
 • а тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою во веки.
 • И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячие, и сел царь обедать.
 • Царь сел на своем месте, по обычаю, на седалище у стены, и Ионафан встал, и Авенир сел подле Саула; место же Давида осталось праздным.
 • И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился.
 • Наступил и второй день новомесячия, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Ионафану: почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?
 • И отвечал Ионафан Саулу: Давид выпросился у меня в Вифлеем;
 • он говорил: «отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня; итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями»; поэтому он и не пришел к обеду царя.
 • Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал ему: сын негодный и непокорный! разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей?
 • ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое; теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть.
 • И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: за что умерщвлять его? что он сделал?
 • Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Ионафан понял, что отец его решился убить Давида.
 • И встал Ионафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесячия, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его.
 • На другой день утром вышел Ионафан в поле, во время, которое назначил Давиду, и малый отрок с ним.
 • И сказал он отроку: беги, ищи стрелы, которые я пускаю. Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока.
 • И побежал отрок туда, куда Ионафан пускал стрелы, и закричал Ионафан вслед отроку и сказал: смотри, стрела впереди тебя.
 • И опять кричал Ионафан вслед отроку: скорей беги, не останавливайся. И собрал отрок Ионафанов стрелы и пришел к своему господину.
 • Отрок же не знал ничего; только Ионафан и Давид знали, в чем дело.
 • И отдал Ионафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: ступай, отнеси в город.
 • Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицем своим на землю и трижды поклонился; и целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более.
 • И сказал Ионафан Давиду: иди с миром; а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: «Господь да будет между мною и между тобою и между семенем моим и семенем твоим», то да будет на веки.
 • И встал [Давид] и пошел, а Ионафан возвратился в город.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь