Скрыть
Церковнославянский (рус)
И взя́ша иноплеме́н­ницы киво́тъ Бо́жiй и изнесо́ша его́ от­ Авенезе́ра во азо́тъ:
и взя́ша иноплеме́н­ницы киво́тъ Госпо́день и внесо́ша его́ въ хра́мъ даго́новъ, и поста́виша его́ бли́зъ даго́на.
И обу́треневаша азо́тяне нау́трiе и внидо́ша въ хра́мъ даго́новъ: и уви́дѣша, и се́, даго́нъ паде́ на зе́млю на лице́ свое́ предъ киво́томъ Бо́жiимъ. И воз­двиго́ша даго́на, и поста́виша его́ на мѣ́стѣ сво­е́мъ.
И бы́сть егда́ воста́ша зау́тра, и се́, даго́нъ лежа́­ше лице́мъ на земли́ предъ киво́томъ завѣ́та Госпо́дня: глава́ же даго́нова и о́бѣ плеснѣ́ но́гъ его́ отъ­я́ты на пра́зѣ осо́бо ка́яждо, и о́бѣ дла́ни ру́къ его́ лежа́щѣ при­­ две́рехъ, то́чiю тру́пъ даго́новъ оста́ся.
Того́ ра́ди не вступа́ютъ жерцы́ даго́новы и вси́ входя́щiи въ хра́мъ даго́новъ на пра́гъ до́му даго́нова во азо́тѣ да́же до дне́ сего́: я́ко преступа́юще преступа́ютъ.
И отяготѣ́ рука́ Госпо́дня на азо́тѣ, и наведе́ на ни́хъ, и воскипѣ́ и́мъ на сѣда́лищахъ и́хъ, во азо́тѣ и въ предѣ́лѣхъ его́, и посредѣ́ страны́ его́ умно́жишася мы́шы: и бы́сть смуще́нiе сме́рти вели́ко во гра́дѣ.
И ви́дѣша му́жiе азо́тстiи, я́ко та́ко [бы́сть], и глаго́лаша: я́ко не пребу́детъ киво́тъ Бо́га Изра́илева съ на́ми, я́ко же́стока рука́ его́ на ны́ и на даго́на бо́га на́­шего.
И посла́в­ше собра́ша во­ево́дъ иноплеме́н­ничихъ къ себѣ́ и глаго́лаша: что́ сотвори́мъ киво́ту Бо́га Изра́илева? И рѣ́ша геѳе́е: да пре́йдетъ киво́тъ Бо́га Изра́илева къ на́мъ въ ге́ѳъ. И пре́йде киво́тъ Бо́га Изра́илева въ ге́ѳъ.
И бы́сть по преше́­ст­вiи его́, и бы́сть рука́ Госпо́дня на гра́дѣ, мяте́жъ ве́лiй зѣло́: и порази́ му́жы гра́да от­ ма́ла до вели́ка, и порази́ и́хъ на сѣда́лищахъ и́хъ. И сотвори́ша геѳе́е себѣ́ сѣда́лища [зла́та],
и от­пусти́ша киво́тъ Бо́жiй во Аскало́нъ. И бы́сть егда́ вни́де киво́тъ Бо́га Изра́илева во Аскало́нъ, и возопи́ша Аскалони́тяне глаго́люще: почто́ воз­врати́сте киво́тъ Бо́га Изра́илева къ на́мъ, умори́ти ны́ и лю́ди на́шя?
И посла́ша и собра́ша вся́ во­ево́ды иноплеме́н­ничи и рѣ́ша: от­пусти́те киво́тъ Бо́га Изра́илева, и да поста́вит­ся на мѣ́стѣ сво­е́мъ, и да не умори́тъ на́съ и люді́й на́шихъ. Я́ко бы́сть мяте́жъ сме́рти во все́мъ гра́дѣ тя́жекъ зѣло́, егда́ вни́де киво́тъ Бо́га Изра́илева та́мо.
И живу́щiи и не уме́ршiи уязви́шася на сѣда́лищахъ, и взы́де во́пль гра́да до небесе́.
Синодальный
Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот.
И взяли Филистимляне ковчег Божий, и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона.
И встали Азотяне рано на другой день, и вот, Дагон лежит лицем своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место.
И встали они поутру на следующий день, и вот, Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним; голова Дагонова и [обе ноги его и] обе руки его [лежали] отсеченные, каждая особо, на пороге, осталось только туловище Дагона.
Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня, [а переступают чрез него].
И отяготела рука Господня над Азотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами, в Азоте и в окрестностях его, [а внутри страны размножились мыши, и было в городе великое отчаяние].
И увидели это Азотяне и сказали: да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука Его и для нас и для Дагона, бога нашего.
И послали, и собрали к себе всех владетелей Филистимских, и сказали: что нам делать с ковчегом Бога Израилева? И сказали [Гефяне]: пусть ковчег Бога Израилева перейдет [к нам] в Геф. И отправили ковчег Бога Израилева в Геф.
После того, как отправили его, была рука Господа на городе – ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты.
И отослали они ковчег Божий в Аскалон; и когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили Аскалонитяне, говоря: принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтоб умертвить нас и народ наш.
И послали, и собрали всех владетелей Филистимских, и сказали: отошлите ковчег Бога Израилева; пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе; весьма отяготела рука Божия на них, [когда пришел туда ковчег Бога Израилева].
И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес.
Таджикский
Ва фалиштиён сандуқи Худоро забт намуда, аз Эбен-Эзер ба Ашдӯд оварданд.
Ва фалиштиён сандуқи Худоро гирифтанд, ва онро ба хонаи Доҷӯн оварданд; ва онро назди Доҷӯн гузоштанд.
Ва фардои он ашдӯдиён бармаҳал бархостанд, ва инак, Доҷӯн пеши сандуқи Парвардигор рӯ ба замин ғалтидааст; ва онҳо Доҷӯнро бардоштанд, ва онро аз нав дар ҷояш гузоштанд.
Ва фардои он бомдодон онҳо бархостанд, ва инак, Доҷӯн пеши сандуқи Парвардигор рӯ ба замин ғалтидааст; ва каллаи Доҷӯн ва ду кафи дасташ шикаста кандагӣ қатъ гардида, бар остона хобидааст; фақат тани Доҷӯн дар ҷояш мондааст.
Бинобар ин коҳинони Доҷӯн, ва ҳамаи онҳое ки ба хонаи Доҷӯн меоянд, то имрӯз бар остонаи Доҷӯн дар Ашдӯд пой намемонанд.
Ва дасти Парвардигор бар ашдӯдиён гарон омад, ва Ӯ ҳоли онҳоро хароб намуда, дар Ашдӯд ва ноҳияҳои он ба обилаҳо гирифтор кард.
Ва чун мардуми Ашдӯд диданд, ки аҳвол чунин аст, гуфтанд: «Сандуқи Худои Исроил бо мо нахоҳад монд, зеро ки дасти Ӯ бар мо ва бар худои мо Доҷӯн гарон омад».
Ва фиристода, ҳамаи сарварони фалиштиёнро назди худ ҷамъ карда, гуфтанд: «Бо сандуқи Худои Исроил чӣ кунем?» Ва гуфтанд: «Бигзор сандуқи Худои Исроил ба Ҷат гузаронида шавад». Ва сандуқи Худои Исроилро гузарониданд.
Ва чунин воқеъ шуд, ки баъд аз гузаронидани он, дасти Парвардигор дар ин шаҳр боиси даҳшати бузурге гардид, ва мардуми шаҳрро аз хурд то калон зарба зад, ва бар танашон обилаҳо пайдо шуд.
Ва сандуқи Худоро ба Эқрӯн фиристоданд, ва ҳангоме ки сандуқи Худо ба Эқрӯн расид, эқрӯниён фарёд зада, гуфтанд: «Сандуқи Худои Исроилро назди мо гузаронидаанд, то ки мо ва қавми моро бикушанд!»
Ва фиристода, ҳамаи сарварони фалиштиёнро ҷамъ карда, гуфтанд: «Сандуқи Худои Исроилро равона кунед, то ки он ба макони худ баргардад, ва мо ва қавми моро накушад». Зеро ки дар тамоми шаҳр даҳшати ҳалокатоваре ҳукмфармо буд: дасти Худо дар он ҷо бағоят гарон омада буд.
Ва касоне ки намурда буданд, ба обилаҳо гирифтор гардиданд, ва фарёди аҳли шаҳр то ба осмон баланд шуд.

И҆ взѧ́ша и҆ноплемє́нницы кївѡ́тъ бж҃їй и҆ и҆знесо́ша є҆го̀ ѿ а҆венезе́ра во а҆зѡ́тъ:
и҆ взѧ́ша и҆ноплемє́нницы кївѡ́тъ гдⷭ҇ень и҆ внесо́ша є҆го̀ въ хра́мъ дагѡ́новъ, и҆ поста́виша є҆го̀ бли́з̾ дагѡ́на.
И҆ ѡ҆бꙋ́треневаша а҆зѡ́тѧне наꙋ́трїе и҆ внидо́ша въ хра́мъ дагѡ́новъ: и҆ ᲂу҆ви́дѣша, и҆ сѐ, дагѡ́нъ падѐ на зе́млю на лицѐ своѐ пред̾ кївѡ́томъ бж҃їимъ. И҆ воздвиго́ша дагѡ́на, и҆ поста́виша є҆го̀ на мѣ́стѣ свое́мъ.
И҆ бы́сть є҆гда̀ воста́ша заꙋ́тра, и҆ сѐ, дагѡ́нъ лежа́ше лице́мъ на землѝ пред̾ кївѡ́томъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ: глава́ же дагѡ́нова и҆ ѻ҆́бѣ плеснѣ̑ но́гъ є҆гѡ̀ ѿѧ̑ты на пра́зѣ ѡ҆со́бѡ ка́ѧждо, и҆ ѻ҆́бѣ дла̑ни рꙋ́къ є҆гѡ̀ лежа́щѣ при две́рехъ, то́чїю трꙋ́пъ дагѡ́новъ ѡ҆ста́сѧ.
Тогѡ̀ ра́ди не встꙋпа́ютъ жерцы̀ дагѡ́нѡвы и҆ всѝ входѧ́щїи въ хра́мъ дагѡ́новъ на пра́гъ до́мꙋ дагѡ́нова во а҆зѡ́тѣ да́же до днѐ сегѡ̀: ꙗ҆́кѡ престꙋпа́юще престꙋпа́ютъ.
И҆ ѡ҆тѧготѣ̀ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ на а҆зѡ́тѣ, и҆ наведѐ на ни́хъ, и҆ воскипѣ̀ и҆̀мъ на сѣда́лищахъ и҆́хъ, во а҆зѡ́тѣ и҆ въ предѣ́лѣхъ є҆гѡ̀, и҆ посредѣ̀ страны̀ є҆гѡ̀ ᲂу҆мно́жишасѧ мы́шы: и҆ бы́сть смꙋще́нїе сме́рти вели́ко во гра́дѣ.
И҆ ви́дѣша мꙋ́жїе а҆зѡ́тстїи, ꙗ҆́кѡ та́кѡ (бы́сть), и҆ глаго́лаша: ꙗ҆́кѡ не пребꙋ́детъ кївѡ́тъ бг҃а і҆и҃лева съ на́ми, ꙗ҆́кѡ же́стока рꙋка̀ є҆гѡ̀ на ны̀ и҆ на дагѡ́на бо́га на́шего.
И҆ посла́вше собра́ша воево́дъ и҆ноплеме́нничихъ къ себѣ̀ и҆ глаго́лаша: что̀ сотвори́мъ кївѡ́тꙋ бг҃а і҆и҃лева; И҆ рѣ́ша геѳе́є: да пре́йдетъ кївѡ́тъ бг҃а і҆и҃лева къ на́мъ въ ге́ѳъ. И҆ пре́йде кївѡ́тъ бг҃а і҆и҃лева въ ге́ѳъ.
И҆ бы́сть по преше́ствїи є҆гѡ̀, и҆ бы́сть рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ на гра́дѣ, мѧте́жъ ве́лїй ѕѣлѡ̀: и҆ поразѝ мꙋ́жы гра́да ѿ ма́ла до вели́ка, и҆ поразѝ и҆̀хъ на сѣда́лищахъ и҆́хъ. И҆ сотвори́ша геѳе́є себѣ̀ сѣда̑лища (зла̑та),
и҆ ѿпꙋсти́ша кївѡ́тъ бж҃їй во а҆скалѡ́нъ. И҆ бы́сть є҆гда̀ вни́де кївѡ́тъ бг҃а і҆и҃лева во а҆скалѡ́нъ, и҆ возопи́ша а҆скалѡні́тѧне глаго́люще: почто̀ возврати́сте кївѡ́тъ бг҃а і҆и҃лева къ на́мъ, ᲂу҆мори́ти ны̀ и҆ лю́ди на́шѧ;
И҆ посла́ша и҆ собра́ша всѧ̑ воевѡ́ды и҆ноплемє́нничи и҆ рѣ́ша: ѿпꙋсти́те кївѡ́тъ бг҃а і҆и҃лева, и҆ да поста́витсѧ на мѣ́стѣ свое́мъ, и҆ да не ᲂу҆мори́тъ на́съ и҆ люді́й на́шихъ. Ꙗ҆́кѡ бы́сть мѧте́жъ сме́рти во все́мъ гра́дѣ тѧ́жекъ ѕѣлѡ̀, є҆гда̀ вни́де кївѡ́тъ бг҃а і҆и҃лева та́мѡ.
И҆ живꙋ́щїи и҆ не ᲂу҆ме́ршїи ᲂу҆ѧзви́шасѧ на сѣда́лищахъ, и҆ взы́де во́пль гра́да до нб҃сѐ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки