Скрыть
6:8
6:10
6:11
6:12
6:13
Церковнославянский (рус)
И бѣ́ киво́тъ Госпо́день на селѣ́ иноплеме́н­никовъ се́дмь ме́сяцъ: и воскипѣ́ земля́ и́хъ мы́шами.
И при­­зва́ша иноплеме́н­ницы жерце́въ и волхво́въ и обая́н­никовъ сво­и́хъ, глаго́люще: что́ сотвори́мъ киво́ту Госпо́дню? скажи́те на́мъ, ка́ко по́слемъ его́ на мѣ́сто его́?
И рѣ́ша: а́ще от­пуща́ете вы́ киво́тъ завѣ́та Го́спода Бо́га Изра́илева, да не по́слете его́ тща́, но от­даю́ще от­дади́те ему́ за му́ки [да́ры], и тогда́ исцѣлите́ся, и уми́лостивит­ся ва́мъ: еда́ ли не от­сту́питъ рука́ его́ от­ ва́съ?
И глаго́лаша: что́ ему́ за му́ки от­дади́мъ? И рѣ́ша: по числу́ во­ево́дъ и иноплеме́н­ничихъ пя́ть сѣда́лищъ златы́хъ и пя́ть мы́шей златы́хъ, я́ко прегрѣше́нiя въ ва́съ и въ князе́хъ ва́шихъ и въ лю́дехъ:
и сотвори́те подо́бiе сѣда́лищъ ва́шихъ и подо́бiе мы́шей ва́шихъ, растлѣва́ющихъ зе́млю, и воз­дади́те сла́ву Бо́гу [Изра́илеву], я́ко да облегчи́тъ ру́ку свою́ от­ ва́съ и от­ бого́въ ва́шихъ и от­ земли́ ва́­шея:
и почто́ отягоща́ете сердца́ ва́ша, я́коже отягчи́ Еги́петъ и фарао́нъ се́рдце свое́? не егда́ ли поруга́ся и́мъ, от­пусти́ и́хъ, и от­идо́ша?
и ны́нѣ воз­ми́те и сотвори́те колесни́цу но́ву еди́ну и двѣ́ кра́вы первороди́в­шыя безъ теля́тъ, на ни́хже не бя́ше ярмо́: и впрязи́те кра́вы въ колесни́цу, а теля́та и́хъ воз­врати́те вспя́ть въ до́мъ:
и воз­ми́те киво́тъ Госпо́день, и воз­ложи́те и́ на колесни́цу, и сосу́ды златы́я от­дади́те ему́ за му́ки, и положи́те въ ковче́жцѣ от­ страны́ его́: и от­пусти́те его́, да и́детъ:
и у́зрите, а́ще путе́мъ предѣ́ловъ сво­и́хъ по́йдетъ въ веѳсами́съ, то́й сотвори́ на́мъ зло́ вели́кое сiе́: а́ще же ни́, то́ уразумѣ́емъ, я́ко не рука́ его́ при­­косну́ся на́съ, но при­­ключе́нiе сiе́ бы́сть на́мъ.
И сотвори́ша иноплеме́н­ницы та́ко, и взя́ша двѣ́ кра́вы первороди́в­шыя, и впряго́ша я́ въ колесни́цу, теля́та же и́хъ затвори́ша въ до́мѣ:
и воз­ложи́ша киво́тъ Госпо́день на колесни́цу, и ковче́жецъ, и мы́шы златы́я, и подо́бiя сѣда́лищъ сво­и́хъ:
и упра́вишася кра́вы на пути́ въ пу́ть веѳса́мскiй, на пути́ и́мже идя́ху, и тружда́хуся, и не совраща́хуся на де́сно, ниже́ на шу́е: и во­ево́ды иноплеме́н­ничи идя́ху вслѣ́дъ его́ да́же до предѣ́лъ веѳса́мскихъ.
И и́же въ веѳсами́сѣ жня́ху жа́тву пшени́цы во юдо́ли: и воз­ведо́ша о́чи сво­и́, и ви́дѣша киво́тъ Госпо́день, и воз­весели́шася во срѣ́тенiе ему́.
И колесни́ца вни́де въ село́ осі́ево су́щее въ веѳсами́сѣ, [и ста́ та́мо,] и поста́виша та́мо при­­ не́мъ ка́мень ве́лiй: и иссѣко́ша древеса́ колесни́чная, и кра́вы воз­несо́ша на всесожже́нiе Го́споду.
Леви́ти же воз­несо́ша киво́тъ Госпо́день, и ковче́жецъ и́же съ ни́мъ, и я́же въ не́мъ сосу́ды зла́ты, и положи́ша на ка́мени вели́цѣмъ: му́жiе же веѳса́мстiи воз­несо́ша всесожже́нiя и пожро́ша же́ртву въ то́й де́нь Го́споду.
И пя́ть во­ево́дъ иноплеме́н­ничи зря́ху, и воз­врати́шася во аккаро́нъ въ де́нь то́й.
И сiя́ сѣда́лища злата́я, я́же воз­да́ша иноплеме́н­ницы за му́ку Го́споду: азо́тско еди́но, Га́зско еди́но, Аскало́нско еди́но, ге́ѳско еди́но, аккаро́нско еди́но.
И златы́я мы́шы по числу́ всѣ́хъ градо́въ иноплеме́н­ничихъ пяти́ во­ево́дъ, от­ гра́да утверже́на и да́же до ве́си Ферезе́овы и до ка́мене вели́каго, на не́мже положи́ша киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и́же е́сть да́же до сего́ дне́, на селѣ́ осі́и веѳсамиси́тянина.
И не пора́довашася сы́нове Иехоні́ины въ муже́хъ веѳса́мскихъ, я́ко ви́дѣша киво́тъ Госпо́день: и уби́ въ ни́хъ пятьдеся́тъ ты́сящъ и се́дмьдесятъ муже́й. И пла́кашася лю́дiе, я́ко порази́ Госпо́дь люді́й я́звою вели́кою зѣло́.
И рѣ́ша му́жiе и́же от­ веѳсами́са: кто́ воз­мо́жетъ по­ити́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ святы́мъ си́мъ? и къ кому́ взы́детъ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня от­ на́съ?
И посла́ша послы́ къ живу́щымъ въ карiаѳiари́мѣ, глаго́люще: воз­врати́ша иноплеме́н­ницы киво́тъ Госпо́день, сни́дите и воз­неси́те его́ къ себѣ́.
Синодальный
И пробыл ковчег Господень в области Филистимской семь месяцев, [и наполнилась земля та мышами].
И призвали Филистимляне жрецов и прорицателей [и заклинателей] и сказали: что нам делать с ковчегом Господним? научите нас, как нам отпустить его в свое место.
Те сказали: если вы хотите отпустить ковчег [завета Господа] Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите Ему жертву повинности; тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука Его.
И сказали они: какую жертву повинности должны мы принести Ему? Те сказали: по числу владетелей Филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых; ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших;
итак сделайте изваяния наростов ваших и изваяния мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву; может быть, Он облегчит руку Свою над вами и над богами вашими и над землею вашею;
и для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое Египтяне и фараон? вот, когда Господь показал силу Свою над ними, то они отпустили их, и те пошли;
итак возьмите, сделайте одну колесницу новую и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой;
и возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете Ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его; и отпустите его, и пусть пойдет;
и смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое сие зло сделал нам; если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно.
И сделали они так: и взяли двух первородивших коров и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома;
и поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов.
И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису; одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево; владетели же Филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса.
Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и взглянув увидели ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его.
Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там; и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу.
Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне; жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжения и закололи жертвы Господу.
И пять владетелей Филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон.
Золотые эти наросты, которые принесли Филистимляне в жертву повинности Господу, были: один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Аккарон;
а золотые мыши были по числу всех городов Филистимских – пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина.
[Не порадовались сыны Иехониины среди мужей Вефсамисских, что видели ковчег Господа]. И поразил Он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим.
И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, сим святым Богом? и к кому Он пойдет от нас?
И послали послов к жителям Кириаф-Иарима сказать: Филистимляне возвратили ковчег Господа; придите, возьмите его к себе.
Еврейский
וַיְהִי אֲרוֹן־יְהוָה בִּשְׂדֵה פְלִשְׁתִּים שִׁבְעָה חֳדָשִׁים׃
וַיִּקְרְאוּ פְלִשְׁתִּים, לַכֹּהֲנִים וְלַקֹּסְמִים לֵאמֹר, מַה־נַּעֲשֶׂה לַאֲרוֹן יְהוָה; הוֹדִעֻנוּ בַּמֶּה נְשַׁלְּחֶנּוּ לִמְקוֹמוֹ׃
וַיֹּאמְרוּ, אִם־מְשַׁלְּחִים אֶת־אֲרוֹן אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אַל־תְּשַׁלְּחוּ אֹתוֹ רֵיקָם, כִּי־הָשֵׁב תָּשִׁיבוּ לוֹ אָשָׁם; אָז תֵּרָפְאוּ וְנוֹדַע לָכֶם, לָמָּה לֹא־תָסוּר יָדוֹ מִכֶּם׃
וַיֹּאמְרוּ, מָה הָאָשָׁם אֲשֶׁר נָשִׁיב לוֹ, וַיֹּאמְרוּ, מִסְפַּר סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים, חֲמִשָּׁה עָפְלֵי (טְחֹרֵי) זָהָב, וַחֲמִשָּׁה עַכְבְּרֵי זָהָב; כִּי־מַגֵּפָה אַחַת לְכֻלָּם וּלְסַרְנֵיכֶם׃
וַעֲשִׂיתֶם צַלְמֵי עָפְלֵיכֶם (טְחֹרֵיכֶם) וְצַלְמֵי עַכְבְּרֵיכֶם, הַמַּשְׁחִיתִם אֶת־הָאָרֶץ, וּנְתַתֶּם לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל כָּבוֹד; אוּלַי, יָקֵל אֶת־יָדוֹ מֵעֲלֵיכֶם, וּמֵעַל אֱלֹהֵיכֶם וּמֵעַל אַרְצְכֶם׃
וְלָמָּה תְכַבְּדוּ אֶת־לְבַבְכֶם, כַּאֲשֶׁר כִּבְּדוּ מִצְרַיִם וּפַרְעֹה אֶת־לִבָּם; הֲלוֹא כַּאֲשֶׁר הִתְעַלֵּל בָּהֶם, וַיְשַׁלְּחוּם וַיֵּלֵכוּ׃
וְעַתָּה, קְחוּ וַעֲשׂוּ עֲגָלָה חֲדָשָׁה אֶחָת, וּשְׁתֵּי פָרוֹת עָלוֹת, אֲשֶׁר לֹא־עָלָה עֲלֵיהֶם עֹל; וַאֲסַרְתֶּם אֶת־הַפָּרוֹת בָּעֲגָלָה, וַהֲשֵׁיבֹתֶם בְּנֵיהֶם מֵאַחֲרֵיהֶם הַבָּיְתָה׃
וּלְקַחְתֶּם אֶת־אֲרוֹן יְהוָה, וּנְתַתֶּם אֹתוֹ אֶל־הָעֲגָלָה, וְאֵת כְּלֵי הַזָּהָב, אֲשֶׁר הֲשֵׁבֹתֶם לוֹ אָשָׁם, תָּשִׂימוּ בָאַרְגַּז מִצִּדּוֹ; וְשִׁלַּחְתֶּם אֹתוֹ וְהָלָךְ׃
וּרְאִיתֶם, אִם־דֶּרֶךְ גְּבוּלוֹ יַעֲלֶה בֵּית שֶׁמֶשׁ, הוּא עָשָׂה לָנוּ, אֶת־הָרָעָה הַגְּדוֹלָה הַזֹּאת; וְאִם־לֹא, וְיָדַעְנוּ כִּי לֹא יָדוֹ נָגְעָה בָּנוּ, מִקְרֶה הוּא הָיָה לָנוּ׃
וַיַּעֲשׂוּ הָאֲנָשִׁים כֵּן, וַיִּקְחוּ, שְׁתֵּי פָרוֹת עָלוֹת, וַיַּאַסְרוּם בָּעֲגָלָה; וְאֶת־בְּנֵיהֶם כָּלוּ בַבָּיִת׃
וַיָּשִׂמוּ אֶת־אֲרוֹן יְהוָה אֶל־הָעֲגָלָה; וְאֵת הָאַרְגַּז, וְאֵת עַכְבְּרֵי הַזָּהָב, וְאֵת צַלְמֵי טְחֹרֵיהֶם׃
וַיִּשַּׁרְנָה הַפָּרוֹת בַּדֶּרֶךְ, עַל־דֶּרֶךְ בֵּית שֶׁמֶשׁ, בִּמְסִלָּה אַחַת, הָלְכוּ הָלֹךְ וְגָעוֹ, וְלֹא־סָרוּ יָמִין וּשְׂמֹאול; וְסַרְנֵי פְלִשְׁתִּים הֹלְכִים אַחֲרֵיהֶם, עַד־גְּבוּל בֵּית שָׁמֶשׁ׃
וּבֵית שֶׁמֶשׁ, קֹצְרִים קְצִיר־חִטִּים בָּעֵמֶק; וַיִּשְׂאוּ אֶת־עֵינֵיהֶם, וַיִּרְאוּ אֶת־הָאָרוֹן, וַיִּשְׂמְחוּ לִרְאוֹת׃
וְהָעֲגָלָה בָּאָה אֶל־שְׂדֵה יְהוֹשֻׁעַ בֵּית־הַשִּׁמְשִׁי וַתַּעֲמֹד שָׁם, וְשָׁם אֶבֶן גְּדוֹלָה; וַיְבַקְּעוּ אֶת־עֲצֵי הָעֲגָלָה, וְאֶת־הַפָּרוֹת, הֶעֱלוּ עֹלָה לַיהוָה׃ ס
וְהַלְוִיִּם הוֹרִידוּ אֶת־אֲרוֹן יְהוָה, וְאֶת־הָאַרְגַּז אֲשֶׁר־אִתּוֹ אֲשֶׁר־בּוֹ כְלֵי־זָהָב, וַיָּשִׂמוּ אֶל־הָאֶבֶן הַגְּדוֹלָה; וְאַנְשֵׁי בֵית־שֶׁמֶשׁ, הֶעֱלוּ עֹלוֹת וַיִּזְבְּחוּ זְבָחִים בַּיּוֹם הַהוּא לַיהוָה׃
וַחֲמִשָּׁה סַרְנֵי־פְלִשְׁתִּים רָאוּ; וַיָּשֻׁבוּ עֶקְרוֹן בַּיּוֹם הַהוּא׃ ס
וְאֵלֶּה טְחֹרֵי הַזָּהָב, אֲשֶׁר הֵשִׁיבוּ פְלִשְׁתִּים אָשָׁם לַיהוָה; לְאַשְׁדּוֹד אֶחָד, לְעַזָּה אֶחָד לְאַשְׁקְלוֹן אֶחָד, לְגַת אֶחָד לְעֶקְרוֹן אֶחָד׃ ס
וְעַכְבְּרֵי הַזָּהָב, מִסְפַּר כָּל־עָרֵי פְלִשְׁתִּים לַחֲמֵשֶׁת הַסְּרָנִים, מֵעִיר מִבְצָר, וְעַד כֹּפֶר הַפְּרָזִי; וְעַד אָבֵל הַגְּדוֹלָה, אֲשֶׁר הִנִּיחוּ עָלֶיהָ אֵת אֲרוֹן יְהוָה, עַד הַיּוֹם הַזֶּה, בִּשְׂדֵה יְהוֹשֻׁעַ בֵּית־הַשִּׁמְשִׁי׃
וַיַּךְ בְּאַנְשֵׁי בֵית־שֶׁמֶשׁ, כִּי רָאוּ בַּאֲרוֹן יְהוָה, וַיַּךְ בָּעָם שִׁבְעִים אִישׁ, חֲמִשִּׁים אֶלֶף אִישׁ; וַיִּתְאַבְּלוּ הָעָם, כִּי־הִכָּה יְהוָה בָּעָם מַכָּה גְדוֹלָה׃
וַיֹּאמְרוּ אַנְשֵׁי בֵית־שֶׁמֶשׁ, מִי יוּכַל לַעֲמֹד, לִפְנֵי יְהוָה הָאֱלֹהִים הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה; וְאֶל־מִי יַעֲלֶה מֵעָלֵינוּ׃ ס
וַיִּשְׁלְחוּ מַלְאָכִים, אֶל־יוֹשְׁבֵי קִרְיַת־יְעָרִים לֵאמֹר; הֵשִׁבוּ פְלִשְׁתִּים אֶת־אֲרוֹן יְהוָה, רְדוּ הַעֲלוּ אֹתוֹ אֲלֵיכֶם׃
καὶ ἦν ἡ κιβωτὸς ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ μῆνας καὶ ἐξέζεσεν ἡ γῆ αὐτῶν μύας
καὶ καλοῦσιν ἀλλόφυλοι τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς μάν­τεις καὶ τοὺς ἐπαοιδοὺς αὐτῶν λέγον­τες τί ποιήσωμεν τῇ κιβωτῷ κυρίου γνωρίσατε ἡμῖν ἐν τίνι ἀπο­στελοῦμεν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς
καὶ εἶπαν εἰ ἐξαπεστέλλετε ὑμεῖς τὴν κιβωτὸν δια­θήκης κυρίου θεοῦ Ισραηλ μὴ δὴ ἐξαποστείλητε αὐτὴν κενήν ἀλλὰ ἀπο­διδόν­τες ἀπό­δοτε αὐτῇ τῆς βασάνου καὶ τότε ἰαθήσεσθε καὶ ἐξιλασθή­σε­ται ὑμῖν μὴ οὐκ ἀπο­στῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἀφ᾿ ὑμῶν
καὶ λέγουσιν τί τὸ τῆς βασάνου ἀπο­δώσομεν αὐτῇ καὶ εἶπαν κατ᾿ ἀριθμὸν τῶν σατραπῶν τῶν ἀλλοφύλων πέν­τε ἕδρας χρυσᾶς ὅτι πταῖσμα ἓν ὑμῖν καὶ τοῖς ἄρχουσιν ὑμῶν καὶ τῷ λαῷ
καὶ μῦς χρυσοῦς ὁμοίωμα τῶν μυῶν ὑμῶν τῶν δια­φθειρόν­των τὴν γῆν καὶ δώσετε τῷ κυρίῳ δόξαν ὅπως κουφίσῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀφ᾿ ὑμῶν καὶ ἀπο­̀ τῶν θεῶν ὑμῶν καὶ ἀπο­̀ τῆς γῆς ὑμῶν
καὶ ἵνα τί βαρύνετε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐβάρυνεν Αἴγυπτος καὶ Φαραω τὴν καρδίαν αὐτῶν οὐχὶ ὅτε ἐνέπαιξεν αὐτοῖς ἐξαπέστειλαν αὐτούς καὶ ἀπῆλθον
καὶ νῦν λάβετε καὶ ποιήσατε ἅμαξαν καινὴν καὶ δύο βόας πρωτοτοκούσας ἄνευ τῶν τέκνων καὶ ζεύξατε τὰς βόας ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ ἀπαγάγετε τὰ τέκνα ἀπο­̀ ὄπισθεν αὐτῶν εἰς οἶκον
καὶ λήμψεσθε τὴν κιβωτὸν καὶ θήσετε αὐτὴν ἐπι­̀ τὴν ἅμαξαν καὶ τὰ σκεύ­η τὰ χρυσᾶ ἀπο­δώσετε αὐτῇ τῆς βασάνου καὶ θήσετε ἐν θέματι βερσεχθαν ἐκ μέρους αὐτῆς καὶ ἐξαποστελεῖτε αὐτὴν καὶ ἀπελάσατε αὐτήν καὶ ἀπελεύ­­σε­ται
καὶ ὄψεσθε εἰ εἰς ὁδὸν ὁρίων αὐτῆς πορεύ­­σε­ται κατα­̀ Βαιθσαμυς αὐτὸς πεποίηκεν ἡμῖν τὴν κακίαν ταύτην τὴν μεγά­λην καὶ ἐὰν μή καὶ γνωσόμεθα ὅτι οὐ χεὶρ αὐτοῦ ἧπται ἡμῶν ἀλλὰ σύμπτωμα τοῦτο γέγονεν ἡμῖν
καὶ ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι οὕτως καὶ ἔλαβον δύο βόας πρωτοτοκούσας καὶ ἔζευξαν αὐτὰς ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἀπεκώλυσαν εἰς οἶκον
καὶ ἔθεν­το τὴν κιβωτὸν ἐπι­̀ τὴν ἅμαξαν καὶ τὸ θέμα εργαβ καὶ τοὺς μῦς τοὺς χρυσοῦς
καὶ κατεύ­θυναν αἱ βόες ἐν τῇ ὁδῷ εἰς ὁδὸν Βαιθσαμυς ἐν τρίβῳ ἑνὶ ἐπορεύ­ον­το καὶ ἐκοπίων καὶ οὐ μεθίσταν­το δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερά καὶ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἐπορεύ­ον­το ὀπίσω αὐτῆς ἕως ὁρίων Βαιθσαμυς
καὶ οἱ ἐν Βαιθσαμυς ἐθέριζον θερισμὸν πυρῶν ἐν κοιλάδι καὶ ἦραν ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον κιβωτὸν κυρίου καὶ ηὐφράνθησαν εἰς ἀπάν­τησιν αὐτῆς
καὶ ἡ ἅμαξα εἰσῆλθεν εἰς ἀγρὸν Ωσηε τὸν ἐν Βαιθσαμυς καὶ ἔστησαν ἐκεῖ παρ᾿ αὐτῇ λίθον μέγαν καὶ σχίζουσιν τὰ ξύλα τῆς ἁμάξης καὶ τὰς βόας ἀνήνεγκαν εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ κυρίῳ
καὶ οἱ Λευῖται ἀνήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου καὶ τὸ θέμα εργαβ μετ᾿ αὐτῆς καὶ τὰ ἐπ᾿ αὐτῆς σκεύ­η τὰ χρυσᾶ καὶ ἔθεν­το ἐπι­̀ τοῦ λίθου τοῦ μεγά­λου καὶ οἱ ἄνδρες Βαιθσαμυς ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ θυσίας ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῷ κυρίῳ
καὶ οἱ πέν­τε σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἑώρων καὶ ἀνέστρεψαν εἰς ᾿Ασκαλῶνα τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
καὶ αὗται αἱ ἕδραι αἱ χρυσαῖ ἃς ἀπέδωκαν οἱ ἀλλόφυλοι τῆς βασάνου τῷ κυρίῳ τῆς ᾿Αζώτου μίαν τῆς Γάζης μίαν τῆς ᾿Ασκαλῶνος μίαν τῆς Γεθ μίαν τῆς Ακκαρων μίαν
καὶ μῦς οἱ χρυσοῖ κατ᾿ ἀριθμὸν πασῶν πόλεων τῶν ἀλλοφύλων τῶν πέν­τε σατραπῶν ἐκ πόλεως ἐστερεωμένης καὶ ἕως κώμης τοῦ Φερεζαίου καὶ ἕως λίθου τοῦ μεγά­λου οὗ ἐπέθηκαν ἐπ᾿ αὐτοῦ τὴν κιβωτὸν δια­θήκης κυρίου τοῦ ἐν ἀγρῷ Ωσηε τοῦ Βαιθσαμυσίτου
καὶ οὐκ ἠσμένισαν οἱ υἱοὶ Ιεχονιου ἐν τοῖς ἀνδράσιν Βαιθσαμυς ὅτι εἶδαν κιβωτὸν κυρίου καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκον­τα ἄνδρας καὶ πεν­τήκον­τα χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ ἐπένθησεν ὁ λαός ὅτι ἐπάταξεν κύριος ἐν τῷ λαῷ πλη­γὴν μεγά­λην σφόδρα
καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες οἱ ἐκ Βαιθσαμυς τίς δυνή­σε­ται διελθεῖν ἐνώπιον κυρίου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ προ­̀ς τίνα ἀναβή­σε­ται κιβωτὸς κυρίου ἀφ᾿ ἡμῶν
καὶ ἀπο­στέλλουσιν ἀγγέλους προ­̀ς τοὺς κατοικοῦν­τας Καριαθιαριμ λέγον­τες ἀπεστρόφασιν ἀλλόφυλοι τὴν κιβωτὸν κυρίου κατα­́βητε καὶ ἀναγάγετε αὐτὴν προ­̀ς ἑαυτούς
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки