Скрыть
6:8
6:10
6:11
6:12
6:13
Церковнославянский (рус)
И бѣ́ киво́тъ Госпо́день на селѣ́ иноплеме́н­никовъ се́дмь ме́сяцъ: и воскипѣ́ земля́ и́хъ мы́шами.
И при­­зва́ша иноплеме́н­ницы жерце́въ и волхво́въ и обая́н­никовъ сво­и́хъ, глаго́люще: что́ сотвори́мъ киво́ту Госпо́дню? скажи́те на́мъ, ка́ко по́слемъ его́ на мѣ́сто его́?
И рѣ́ша: а́ще от­пуща́ете вы́ киво́тъ завѣ́та Го́спода Бо́га Изра́илева, да не по́слете его́ тща́, но от­даю́ще от­дади́те ему́ за му́ки [да́ры], и тогда́ исцѣлите́ся, и уми́лостивит­ся ва́мъ: еда́ ли не от­сту́питъ рука́ его́ от­ ва́съ?
И глаго́лаша: что́ ему́ за му́ки от­дади́мъ? И рѣ́ша: по числу́ во­ево́дъ и иноплеме́н­ничихъ пя́ть сѣда́лищъ златы́хъ и пя́ть мы́шей златы́хъ, я́ко прегрѣше́нiя въ ва́съ и въ князе́хъ ва́шихъ и въ лю́дехъ:
и сотвори́те подо́бiе сѣда́лищъ ва́шихъ и подо́бiе мы́шей ва́шихъ, растлѣва́ющихъ зе́млю, и воз­дади́те сла́ву Бо́гу [Изра́илеву], я́ко да облегчи́тъ ру́ку свою́ от­ ва́съ и от­ бого́въ ва́шихъ и от­ земли́ ва́­шея:
и почто́ отягоща́ете сердца́ ва́ша, я́коже отягчи́ Еги́петъ и фарао́нъ се́рдце свое́? не егда́ ли поруга́ся и́мъ, от­пусти́ и́хъ, и от­идо́ша?
и ны́нѣ воз­ми́те и сотвори́те колесни́цу но́ву еди́ну и двѣ́ кра́вы первороди́в­шыя безъ теля́тъ, на ни́хже не бя́ше ярмо́: и впрязи́те кра́вы въ колесни́цу, а теля́та и́хъ воз­врати́те вспя́ть въ до́мъ:
и воз­ми́те киво́тъ Госпо́день, и воз­ложи́те и́ на колесни́цу, и сосу́ды златы́я от­дади́те ему́ за му́ки, и положи́те въ ковче́жцѣ от­ страны́ его́: и от­пусти́те его́, да и́детъ:
и у́зрите, а́ще путе́мъ предѣ́ловъ сво­и́хъ по́йдетъ въ веѳсами́съ, то́й сотвори́ на́мъ зло́ вели́кое сiе́: а́ще же ни́, то́ уразумѣ́емъ, я́ко не рука́ его́ при­­косну́ся на́съ, но при­­ключе́нiе сiе́ бы́сть на́мъ.
И сотвори́ша иноплеме́н­ницы та́ко, и взя́ша двѣ́ кра́вы первороди́в­шыя, и впряго́ша я́ въ колесни́цу, теля́та же и́хъ затвори́ша въ до́мѣ:
и воз­ложи́ша киво́тъ Госпо́день на колесни́цу, и ковче́жецъ, и мы́шы златы́я, и подо́бiя сѣда́лищъ сво­и́хъ:
и упра́вишася кра́вы на пути́ въ пу́ть веѳса́мскiй, на пути́ и́мже идя́ху, и тружда́хуся, и не совраща́хуся на де́сно, ниже́ на шу́е: и во­ево́ды иноплеме́н­ничи идя́ху вслѣ́дъ его́ да́же до предѣ́лъ веѳса́мскихъ.
И и́же въ веѳсами́сѣ жня́ху жа́тву пшени́цы во юдо́ли: и воз­ведо́ша о́чи сво­и́, и ви́дѣша киво́тъ Госпо́день, и воз­весели́шася во срѣ́тенiе ему́.
И колесни́ца вни́де въ село́ осі́ево су́щее въ веѳсами́сѣ, [и ста́ та́мо,] и поста́виша та́мо при­­ не́мъ ка́мень ве́лiй: и иссѣко́ша древеса́ колесни́чная, и кра́вы воз­несо́ша на всесожже́нiе Го́споду.
Леви́ти же воз­несо́ша киво́тъ Госпо́день, и ковче́жецъ и́же съ ни́мъ, и я́же въ не́мъ сосу́ды зла́ты, и положи́ша на ка́мени вели́цѣмъ: му́жiе же веѳса́мстiи воз­несо́ша всесожже́нiя и пожро́ша же́ртву въ то́й де́нь Го́споду.
И пя́ть во­ево́дъ иноплеме́н­ничи зря́ху, и воз­врати́шася во аккаро́нъ въ де́нь то́й.
И сiя́ сѣда́лища злата́я, я́же воз­да́ша иноплеме́н­ницы за му́ку Го́споду: азо́тско еди́но, Га́зско еди́но, Аскало́нско еди́но, ге́ѳско еди́но, аккаро́нско еди́но.
И златы́я мы́шы по числу́ всѣ́хъ градо́въ иноплеме́н­ничихъ пяти́ во­ево́дъ, от­ гра́да утверже́на и да́же до ве́си Ферезе́овы и до ка́мене вели́каго, на не́мже положи́ша киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и́же е́сть да́же до сего́ дне́, на селѣ́ осі́и веѳсамиси́тянина.
И не пора́довашася сы́нове Иехоні́ины въ муже́хъ веѳса́мскихъ, я́ко ви́дѣша киво́тъ Госпо́день: и уби́ въ ни́хъ пятьдеся́тъ ты́сящъ и се́дмьдесятъ муже́й. И пла́кашася лю́дiе, я́ко порази́ Госпо́дь люді́й я́звою вели́кою зѣло́.
И рѣ́ша му́жiе и́же от­ веѳсами́са: кто́ воз­мо́жетъ по­ити́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ святы́мъ си́мъ? и къ кому́ взы́детъ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня от­ на́съ?
И посла́ша послы́ къ живу́щымъ въ карiаѳiари́мѣ, глаго́люще: воз­врати́ша иноплеме́н­ницы киво́тъ Госпо́день, сни́дите и воз­неси́те его́ къ себѣ́.
Синодальный
И пробыл ковчег Господень в области Филистимской семь месяцев, [и наполнилась земля та мышами].
И призвали Филистимляне жрецов и прорицателей [и заклинателей] и сказали: что нам делать с ковчегом Господним? научите нас, как нам отпустить его в свое место.
Те сказали: если вы хотите отпустить ковчег [завета Господа] Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите Ему жертву повинности; тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука Его.
И сказали они: какую жертву повинности должны мы принести Ему? Те сказали: по числу владетелей Филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых; ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших;
итак сделайте изваяния наростов ваших и изваяния мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву; может быть, Он облегчит руку Свою над вами и над богами вашими и над землею вашею;
и для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое Египтяне и фараон? вот, когда Господь показал силу Свою над ними, то они отпустили их, и те пошли;
итак возьмите, сделайте одну колесницу новую и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой;
и возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете Ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его; и отпустите его, и пусть пойдет;
и смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое сие зло сделал нам; если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно.
И сделали они так: и взяли двух первородивших коров и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома;
и поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов.
И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису; одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево; владетели же Филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса.
Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и взглянув увидели ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его.
Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там; и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу.
Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне; жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжения и закололи жертвы Господу.
И пять владетелей Филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон.
Золотые эти наросты, которые принесли Филистимляне в жертву повинности Господу, были: один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Аккарон;
а золотые мыши были по числу всех городов Филистимских – пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина.
[Не порадовались сыны Иехониины среди мужей Вефсамисских, что видели ковчег Господа]. И поразил Он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим.
И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, сим святым Богом? и к кому Он пойдет от нас?
И послали послов к жителям Кириаф-Иарима сказать: Филистимляне возвратили ковчег Господа; придите, возьмите его к себе.
Таджикский
Ва сандуқи Парвардигор дар замини фалиштиён ҳафт моҳ монд.
Ва фалиштиён коҳинон ва ҷодугаронро даъват намуда, гуфтанд: «Бо сандуқи Парвардигор чӣ кунем? Ба мо бигӯед, ки онро ба маконаш чӣ гуна равона намоем?»
Онҳо гуфтанд: «Агар сандуқи Худои Исроилро равона мекарда бошед, онро холӣ равона накунед, балки қурбонии ҷурм барои Ӯ биёред; он гоҳ шифо хоҳед ёфт ва хоҳед донист, ки чаро дасти Ӯ аз шумо дур нашудааст».
Гуфтанд: «Чӣ гуна қурбонии ҷурм мо бояд барои Ӯ биёрем?» Онҳо гуфтанд: «Мувофиқи шумораи сарварони фалиштиён, панҷ обилаи тилло ва панҷ муши тилло биёред, зеро ки бар ҳамаи шумо ва бар сарварони шумо ҳамон як вабост.
Пас, суратҳои обилаҳои худ ва суратҳои мушҳои худро, ки заминро валангор мекунанд, бисозед, ва Худои Исроилро ҷалол диҳед; шояд Ӯ дасти Худро бар шумо ва бар худоёни шумо ва бар замини шумо нарм созад.
Чаро шумо дили худро сахт мекунед, чунон ки мисриён ва фиръавн дили худро сахт карданд? Охир, вақте ки Ӯ онҳоро ба балоҳо гирифтор кард, маҷбур шуда онҳоро ҷавоб доданд, ва онҳо рафтанд.
Ва алҳол зуд аробаи наве бисозед, ва ду модагови навзойро, ки юғ бар гарданашон монда нашуда бошад, бигиред, ва он модаговҳоро ба ароба бибандед, ва гӯсолаҳошонро аз онҳо ҷудо карда, ба хона баред.
Ва сандуқи Парвардигорро гирифта, бар ароба бимонед, ва колои тиллоро, ки ҳамчун қурбонии ҷурм барои Ӯ овардед, дар қуттие ба паҳлуи он бигузоред, ва онро равона кунед, то ки биравад.
Ва нигоҳ кунед: агар он бо роҳи ҳудуди худ сӯи Байт-Шемеш равона шавад, бидонед, ки он ин балои азимро ба сари мо овардааст; вагарна, хоҳем донист, ки дасти Ӯ моро зарба назадааст, балки он чи ба мо рӯй дод, тасодуфӣ будааст».
Ва он мардум чунин карданд: ду модагови навзойро гирифта, ба ароба бастанд, ва гӯсолаҳошонро дар хона нигоҳ доштанд.
Ва сандуқи Худоро бо қуттии мушҳои тилло ва суратҳои обилаҳо бар ароба гузоштанд.
Ва модаговҳо рост, бо роҳи Байт-Шемеш равона шуданд, бо ҳамин як роҳ мерафтанду маос мезаданд, вале ба тарафи рост ё чап майл намекарданд; ва сарварони фалиштиён аз ақиби онҳо то ҳудуди Байт-Шемеш рафтанд.
Ва аҳли Байт-Шемеш дар водӣ гандум дарав мекарданд, ва чашмони худро баланд карда, сандуқро диданд, ва аз диданаш шод гаштанд.
Ва ароба ба киштзори Еҳушаи байтшемешӣ расида бозистод, ва дар он ҷо санги калоне буд; ва чӯбҳои аробаро шикастанд, ва модаговҳоро қурбонии сӯхтанӣ барои Парвардигор бароварданд.
Ва левизодагон сандуқи Парвардигор ва қуттиеро, ки бо он буда, андарунаш колои тилло буд, фуруд оварданд, ва бар санги калон гузоштанд; ва мардуми Байт-Шемеш дар он рӯз барои Парвардигор қурбониҳои сӯхтанӣ бароварданд ва қурбониҳои саломатӣ забҳ карданд.
Ва панҷ сарвари фалиштиён инро диданд, ва ҳамон рӯз ба Эқрӯн баргаштанд.
Ва ин аст обилаҳои тилло, ки фалиштиён ҳамчун қурбонии ҷурм барои Парвардигор оварда буданд: барои Ашдӯд якто, барои Ғазза якто, барои Ашқалӯн якто, барои Ҷат якто, барои Эқрӯн якто.
Ва мушҳои тилло мувофиқи шумораи ҳамаи шаҳрҳои фалиштиён, ки ба он панҷ сарвар тааллуқ доштанд, буд, чи аз шаҳрҳои ҳисордор ва чи аз деҳоти беҳисор; ва он санги калон, ки сандуқи Парвардигорро бар он гузошта буданд, то имрӯз дар киштзори Еҳушаи байтшемешӣ боқист.
Ва мардуми Байт-Шемешро, ки ба даруни сандуқи Парвардигор назар андохта буданд, зарба зад, ва аз миёни қавм ҳафтод нафарро зарба зад; ва қавм мотам, гирифтанд, зеро ки Парвардигор қавмро зарбаи азиме зада буд.
Ва мардуми Байт-Шемеш гуфтанд: «Кист, ки ба ҳузури Парвардигор, ба ҳузури ин Худои пок, битавонад истад? Ва Ӯ аз пеши мо назди кӣ хоҳад рафт?»
Ва қосидонро назди сокинони Қирят-Еорим фиристода, гуфтанд: «Фалиштиён сандуқи Парвардигорро баргардониданд; омада, онро назди худ бибаред».

И҆ бѣ̀ кївѡ́тъ гдⷭ҇ень на селѣ̀ и҆ноплеме́нникѡвъ се́дмь мцⷭ҇ъ: и҆ воскипѣ̀ землѧ̀ и҆́хъ мы́шами.
И҆ призва́ша и҆ноплемє́нницы жерцє́въ и҆ волхвѡ́въ и҆ ѡ҆баѧ́нникѡвъ свои́хъ, глаго́люще: что̀ сотвори́мъ кївѡ́тꙋ гдⷭ҇ню; скажи́те на́мъ, ка́кѡ по́слемъ є҆го̀ на мѣ́сто є҆гѡ̀;
И҆ рѣ́ша: а҆́ще ѿпꙋща́ете вы̀ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева, да не по́слете є҆гѡ̀ тща̀, но ѿдаю́ще ѿдади́те є҆мꙋ̀ за мꙋ̑ки (да́ры), и҆ тогда̀ и҆сцѣлите́сѧ, и҆ ᲂу҆млⷭ҇тивитсѧ ва́мъ: є҆да́ ли не ѿстꙋ́питъ рꙋка̀ є҆гѡ̀ ѿ ва́съ;
И҆ глаго́лаша: что̀ є҆мꙋ̀ за мꙋ̑ки ѿдади́мъ; И҆ рѣ́ша: по числꙋ̀ воево́дъ и҆ноплеме́нничихъ пѧ́ть сѣда́лищъ златы́хъ и҆ пѧ́ть мы́шей златы́хъ, ꙗ҆́кѡ прегрѣшє́нїѧ въ ва́съ и҆ въ кнѧзе́хъ ва́шихъ и҆ въ лю́дехъ:
и҆ сотвори́те подо́бїе сѣда́лищъ ва́шихъ и҆ подо́бїе мы́шей ва́шихъ, растлѣва́ющихъ зе́млю, и҆ воздади́те сла́вꙋ бг҃ꙋ (і҆и҃левꙋ), ꙗ҆́кѡ да ѡ҆блегчи́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ ѿ ва́съ и҆ ѿ богѡ́въ ва́шихъ и҆ ѿ землѝ ва́шеѧ:
и҆ почто̀ ѡ҆тѧгоща́ете сердца̀ ва̑ша, ꙗ҆́коже ѡ҆тѧгчѝ є҆гѵ́петъ и҆ фараѡ́нъ се́рдце своѐ; не є҆гда́ ли порꙋга́сѧ и҆̀мъ, ѿпꙋстѝ и҆̀хъ, и҆ ѿидо́ша;
и҆ нн҃ѣ возми́те и҆ сотвори́те колесни́цꙋ но́вꙋ є҆ди́нꙋ и҆ двѣ̀ кра̑вы первороди́вшыѧ без̾ телѧ́тъ, на ни́хже не бѧ́ше ꙗ҆рмо̀: и҆ впрѧзи́те кра̑вы въ колесни́цꙋ, а҆ телѧ́та и҆́хъ возврати́те вспѧ́ть въ до́мъ:
и҆ возми́те кївѡ́тъ гдⷭ҇ень, и҆ возложи́те и҆̀ на колесни́цꙋ, и҆ сосꙋ́ды златы̑ѧ ѿдади́те є҆мꙋ̀ за мꙋ̑ки, и҆ положи́те въ ковче́жцѣ ѿ страны̀ є҆гѡ̀: и҆ ѿпꙋсти́те є҆го̀, да и҆́детъ:
и҆ ᲂу҆́зрите, а҆́ще пꙋте́мъ предѣ́лѡвъ свои́хъ по́йдетъ въ веѳсамѵ́съ, то́й сотворѝ на́мъ ѕло̀ вели́кое сїѐ: а҆́ще же нѝ, то̀ ᲂу҆разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ не рꙋка̀ є҆гѡ̀ прикоснꙋ́сѧ на́съ, но приключе́нїе сїѐ бы́сть на́мъ.
И҆ сотвори́ша и҆ноплемє́нницы та́кѡ, и҆ взѧ́ша двѣ̀ кра̑вы первороди́вшыѧ, и҆ впрѧго́ша ѧ҆̀ въ колесни́цꙋ, телѧ́та же и҆́хъ затвори́ша въ до́мѣ:
и҆ возложи́ша кївѡ́тъ гдⷭ҇ень на колесни́цꙋ, и҆ ковче́жецъ, и҆ мы́шы златы̑ѧ, и҆ подѡ́бїѧ сѣда́лищъ свои́хъ:
и҆ ᲂу҆пра́вишасѧ кра̑вы на пꙋтѝ въ пꙋ́ть веѳса́мскїй, на пꙋтѝ и҆́мже и҆дѧ́хꙋ, и҆ трꙋжда́хꙋсѧ, и҆ не совраща́хꙋсѧ на де́сно, нижѐ на шꙋ́е: и҆ воевѡ́ды и҆ноплемє́нничи и҆дѧ́хꙋ в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ да́же до предѣ̑лъ веѳса́мскихъ.
И҆ и҆̀же въ веѳсамѵ́сѣ жнѧ́хꙋ жа́твꙋ пшени́цы во ю҆до́ли: и҆ возведо́ша ѻ҆́чи своѝ, и҆ ви́дѣша кївѡ́тъ гдⷭ҇ень, и҆ возвесели́шасѧ во срѣ́тенїе є҆мꙋ̀.
И҆ колесни́ца вни́де въ село̀ ѡ҆сі́ево сꙋ́щее въ веѳсамѵ́сѣ, (и҆ ста̀ та́мѡ,) и҆ поста́виша та́мѡ при не́мъ ка́мень ве́лїй: и҆ и҆зсѣко́ша древеса̀ колесни̑чнаѧ, и҆ кра̑вы вознесо́ша на всесожже́нїе гдⷭ҇ꙋ.
Леѵі́ти же вознесо́ша кївѡ́тъ гдⷭ҇ень, и҆ ковче́жецъ и҆́же съ ни́мъ, и҆ ꙗ҆̀же въ не́мъ сосꙋ́ды зла̑ты, и҆ положи́ша на ка́мени вели́цѣмъ: мꙋ́жїе же веѳса́мстїи вознесо́ша всесожжє́нїѧ и҆ пожро́ша же́ртвꙋ въ то́й де́нь гдⷭ҇ꙋ.
И҆ пѧ́ть воево́дъ и҆ноплемє́нничи зрѧ́хꙋ, и҆ возврати́шасѧ во а҆ккарѡ́нъ въ де́нь то́й.
И҆ сїѧ̑ сѣда̑лища злата̑ѧ, ꙗ҆̀же возда́ша и҆ноплемє́нницы за мꙋ́кꙋ гдⷭ҇ꙋ: а҆зѡ́тско є҆ди́но, га́зско є҆ди́но, а҆скалѡ́нско є҆ди́но, ге́ѳско є҆ди́но, а҆ккарѡ́нско є҆ди́но.
И҆ златы̑ѧ мы́шы по числꙋ̀ всѣ́хъ градѡ́въ и҆ноплеме́нничихъ пѧтѝ воево́дъ, ѿ гра́да ᲂу҆тверже́на и҆ да́же до ве́си ферезе́овы и҆ до ка́мене вели́кагѡ, на не́мже положи́ша кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, и҆́же є҆́сть да́же до сегѡ̀ днѐ, на селѣ̀ ѡ҆сі́и веѳсамѷсі́тѧнина.
И҆ не пора́довашасѧ сы́нове і҆ехѡні́ины въ мꙋже́хъ веѳса́мскихъ, ꙗ҆́кѡ ви́дѣша кївѡ́тъ гдⷭ҇ень: и҆ ᲂу҆бѝ въ ни́хъ пѧтьдесѧ́тъ ты́сѧщъ и҆ се́дмьдесѧтъ мꙋже́й. И҆ пла́кашасѧ лю́дїе, ꙗ҆́кѡ поразѝ гдⷭ҇ь люді́й ꙗ҆́звою вели́кою ѕѣлѡ̀.
И҆ рѣ́ша мꙋ́жїе и҆̀же ѿ веѳсамѵ́са: кто̀ возмо́жетъ поитѝ пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ ст҃ы́мъ си́мъ; и҆ къ комꙋ̀ взы́детъ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ ѿ на́съ;
И҆ посла́ша послы̀ къ живꙋ́щымъ въ карїаѳїарі́мѣ, глаго́люще: возврати́ша и҆ноплемє́нницы кївѡ́тъ гдⷭ҇ень, сни́дите и҆ вознеси́те є҆го̀ къ себѣ̀.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки