Скрыть
6:8
6:10
6:11
6:12
6:13
Церковнославянский (рус)
И бѣ́ киво́тъ Госпо́день на селѣ́ иноплеме́н­никовъ се́дмь ме́сяцъ: и воскипѣ́ земля́ и́хъ мы́шами.
И при­­зва́ша иноплеме́н­ницы жерце́въ и волхво́въ и обая́н­никовъ сво­и́хъ, глаго́люще: что́ сотвори́мъ киво́ту Госпо́дню? скажи́те на́мъ, ка́ко по́слемъ его́ на мѣ́сто его́?
И рѣ́ша: а́ще от­пуща́ете вы́ киво́тъ завѣ́та Го́спода Бо́га Изра́илева, да не по́слете его́ тща́, но от­даю́ще от­дади́те ему́ за му́ки [да́ры], и тогда́ исцѣлите́ся, и уми́лостивит­ся ва́мъ: еда́ ли не от­сту́питъ рука́ его́ от­ ва́съ?
И глаго́лаша: что́ ему́ за му́ки от­дади́мъ? И рѣ́ша: по числу́ во­ево́дъ и иноплеме́н­ничихъ пя́ть сѣда́лищъ златы́хъ и пя́ть мы́шей златы́хъ, я́ко прегрѣше́нiя въ ва́съ и въ князе́хъ ва́шихъ и въ лю́дехъ:
и сотвори́те подо́бiе сѣда́лищъ ва́шихъ и подо́бiе мы́шей ва́шихъ, растлѣва́ющихъ зе́млю, и воз­дади́те сла́ву Бо́гу [Изра́илеву], я́ко да облегчи́тъ ру́ку свою́ от­ ва́съ и от­ бого́въ ва́шихъ и от­ земли́ ва́­шея:
и почто́ отягоща́ете сердца́ ва́ша, я́коже отягчи́ Еги́петъ и фарао́нъ се́рдце свое́? не егда́ ли поруга́ся и́мъ, от­пусти́ и́хъ, и от­идо́ша?
и ны́нѣ воз­ми́те и сотвори́те колесни́цу но́ву еди́ну и двѣ́ кра́вы первороди́в­шыя безъ теля́тъ, на ни́хже не бя́ше ярмо́: и впрязи́те кра́вы въ колесни́цу, а теля́та и́хъ воз­врати́те вспя́ть въ до́мъ:
и воз­ми́те киво́тъ Госпо́день, и воз­ложи́те и́ на колесни́цу, и сосу́ды златы́я от­дади́те ему́ за му́ки, и положи́те въ ковче́жцѣ от­ страны́ его́: и от­пусти́те его́, да и́детъ:
и у́зрите, а́ще путе́мъ предѣ́ловъ сво­и́хъ по́йдетъ въ веѳсами́съ, то́й сотвори́ на́мъ зло́ вели́кое сiе́: а́ще же ни́, то́ уразумѣ́емъ, я́ко не рука́ его́ при­­косну́ся на́съ, но при­­ключе́нiе сiе́ бы́сть на́мъ.
И сотвори́ша иноплеме́н­ницы та́ко, и взя́ша двѣ́ кра́вы первороди́в­шыя, и впряго́ша я́ въ колесни́цу, теля́та же и́хъ затвори́ша въ до́мѣ:
и воз­ложи́ша киво́тъ Госпо́день на колесни́цу, и ковче́жецъ, и мы́шы златы́я, и подо́бiя сѣда́лищъ сво­и́хъ:
и упра́вишася кра́вы на пути́ въ пу́ть веѳса́мскiй, на пути́ и́мже идя́ху, и тружда́хуся, и не совраща́хуся на де́сно, ниже́ на шу́е: и во­ево́ды иноплеме́н­ничи идя́ху вслѣ́дъ его́ да́же до предѣ́лъ веѳса́мскихъ.
И и́же въ веѳсами́сѣ жня́ху жа́тву пшени́цы во юдо́ли: и воз­ведо́ша о́чи сво­и́, и ви́дѣша киво́тъ Госпо́день, и воз­весели́шася во срѣ́тенiе ему́.
И колесни́ца вни́де въ село́ осі́ево су́щее въ веѳсами́сѣ, [и ста́ та́мо,] и поста́виша та́мо при­­ не́мъ ка́мень ве́лiй: и иссѣко́ша древеса́ колесни́чная, и кра́вы воз­несо́ша на всесожже́нiе Го́споду.
Леви́ти же воз­несо́ша киво́тъ Госпо́день, и ковче́жецъ и́же съ ни́мъ, и я́же въ не́мъ сосу́ды зла́ты, и положи́ша на ка́мени вели́цѣмъ: му́жiе же веѳса́мстiи воз­несо́ша всесожже́нiя и пожро́ша же́ртву въ то́й де́нь Го́споду.
И пя́ть во­ево́дъ иноплеме́н­ничи зря́ху, и воз­врати́шася во аккаро́нъ въ де́нь то́й.
И сiя́ сѣда́лища злата́я, я́же воз­да́ша иноплеме́н­ницы за му́ку Го́споду: азо́тско еди́но, Га́зско еди́но, Аскало́нско еди́но, ге́ѳско еди́но, аккаро́нско еди́но.
И златы́я мы́шы по числу́ всѣ́хъ градо́въ иноплеме́н­ничихъ пяти́ во­ево́дъ, от­ гра́да утверже́на и да́же до ве́си Ферезе́овы и до ка́мене вели́каго, на не́мже положи́ша киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и́же е́сть да́же до сего́ дне́, на селѣ́ осі́и веѳсамиси́тянина.
И не пора́довашася сы́нове Иехоні́ины въ муже́хъ веѳса́мскихъ, я́ко ви́дѣша киво́тъ Госпо́день: и уби́ въ ни́хъ пятьдеся́тъ ты́сящъ и се́дмьдесятъ муже́й. И пла́кашася лю́дiе, я́ко порази́ Госпо́дь люді́й я́звою вели́кою зѣло́.
И рѣ́ша му́жiе и́же от­ веѳсами́са: кто́ воз­мо́жетъ по­ити́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ святы́мъ си́мъ? и къ кому́ взы́детъ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня от­ на́съ?
И посла́ша послы́ къ живу́щымъ въ карiаѳiари́мѣ, глаго́люще: воз­врати́ша иноплеме́н­ницы киво́тъ Госпо́день, сни́дите и воз­неси́те его́ къ себѣ́.
Синодальный
И пробыл ковчег Господень в области Филистимской семь месяцев, [и наполнилась земля та мышами].
И призвали Филистимляне жрецов и прорицателей [и заклинателей] и сказали: что нам делать с ковчегом Господним? научите нас, как нам отпустить его в свое место.
Те сказали: если вы хотите отпустить ковчег [завета Господа] Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите Ему жертву повинности; тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука Его.
И сказали они: какую жертву повинности должны мы принести Ему? Те сказали: по числу владетелей Филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых; ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших;
итак сделайте изваяния наростов ваших и изваяния мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву; может быть, Он облегчит руку Свою над вами и над богами вашими и над землею вашею;
и для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое Египтяне и фараон? вот, когда Господь показал силу Свою над ними, то они отпустили их, и те пошли;
итак возьмите, сделайте одну колесницу новую и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой;
и возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете Ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его; и отпустите его, и пусть пойдет;
и смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое сие зло сделал нам; если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно.
И сделали они так: и взяли двух первородивших коров и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома;
и поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов.
И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису; одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево; владетели же Филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса.
Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и взглянув увидели ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его.
Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там; и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу.
Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне; жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжения и закололи жертвы Господу.
И пять владетелей Филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон.
Золотые эти наросты, которые принесли Филистимляне в жертву повинности Господу, были: один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Аккарон;
а золотые мыши были по числу всех городов Филистимских – пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина.
[Не порадовались сыны Иехониины среди мужей Вефсамисских, что видели ковчег Господа]. И поразил Он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим.
И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, сим святым Богом? и к кому Он пойдет от нас?
И послали послов к жителям Кириаф-Иарима сказать: Филистимляне возвратили ковчег Господа; придите, возьмите его к себе.
Киргизский
Тењирдин келишим сандыгы Пелишти жеринде жети ай болду.
Пелиштиликтер буткана кызматчылары менен сыйкырчыларды чакырып, мындай дешти: «Тењирдин келишим сандыгын эмне кылалы? Аны љз ордуна кантип жљнљтєє керектигин бизге айткыла».
Тигилер: «Эгер Ысрайылдын Кудайынын келишим сандыгын кайра жљнљткєњљр келсе, аны куру жљнљтпљгєлљ. Ага айып єчєн чалынуучу курмандыкты чалгыла, ошондо айыгасыњар жана Анын колу эмне себептен силердин єстєњљрдљн алынбаганын билесињер», – дешти.
Анан алар дагы мындай дешти: «Биз айып єчєн чалынуучу курмандыкка Ага эмне чалышыбыз керек?» Тигилер мындай дешти: «Пелиштилик тљрљлљрдєн санына жараша беш алтын ирињдєє шишик жана беш алтын чычкан чалгыла, анткени силердин тљрљлљрєњљр да, силер да бир жаза алдыњар.
Ошондуктан силер жерди кыйратуучу алтын ирињдєє шишиктер менен алтын чычкандардын балбалдарын жасап, Ысрайылдын Кудайын дањктагыла. Балким, Ал силердин єстєњљрдљгє, кудайыњардын єстєндљгє, жерињердин єстєндљгє Љзєнєн колун жењилдетер.
Мисирликтер менен фараон жєрљктљрєн љжљрлљнтєшкљндљй, силер да эмнеге жєрљгєњљрдє љжљрлљнтєп жатасыњар? Тењир мисирликтерге Љз кєчєн кљргљзгљндљ, алар ысрайылдыктарды коё беришкен, алар кетишкен.
Ошондуктан бир жањы араба жасагыла, моюнтурук салынбаган, эки саан уй алып, аларды арабага чеккиле. Музоолорун бљлєп алып, єйгљ алып кеткиле.
Тењирдин келишим сандыгын арабага салгыла. Ал эми айып єчєн чалынуучу курмандыкка алып келген алтын буюмдарыњарды єкљккљ салып, анын капталына койгула да, коё бергиле, кете берсин.
Анан карап тургула, эгер ал љз жерине, Бейт-Шемешке барса, анда ушул чоњ жамандыкты биздин башыбызга Ал тєшєргљн болот. Эгер андай болбосо, анда бизди кыйраткан Анын колу эмес, бул жамандык биздин башыбызга кокусунан тєшкљн болот».
Анан алар мындай кылышты: эки саан уй алып, арабага чегишти, музоолорун єйгљ калтырышты.
Тењирдин келишим сандыгын жана алтын чычкандар менен алтын ирињдєє шишиктердин балбалдары салынган єкљктє арабага салышты.
Ошондо уйлар тєз эле Бейт-Шемешти кљздљй кеткен жолго тєшєштє. Мљљрљгљн боюнча оњго да, солго да бурулбай, бир жол менен кетишти. Пелиштинин тљрљлљрє Бейт-Шемештин чегине чейин алардын артынан ээрчип барышты.
Ошол кезде љрљљндљ буудай оруп жаткан Бейт-Шемештин тургундары Тењирдин келишим сандыгын кљрєп, кљргљндљрєнљ сєйєнєштє.
Араба бейт-шемештик Жошуянын талаасына келип, ошол жерге токтоп калды. Ал жерде чоњ таш бар эле. Алар арабаны жарып, отун кылышты да, уйларды Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чалышты.
Лебилер Тењирдин келишим сандыгын жана анын жанындагы алтын буюмдар салынган єкљктє алып, жанагы чоњ таштын єстєнљ коюшту. Ошол кєнє Бейт-Шемештин тургундары Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды алып келип, курмандыктарды чалышты.
Пелиштилик беш тљрљ муну кљрдє да, ошол кєнє Экронго кайтып келди.
Пелиштиликтердин айып єчєн чалынуучу курмандыкка алып келген алтын ирињдєє шишиктеринин бири Азот єчєн, бири Аза єчєн, бири Гат єчєн, бири Ашкелон єчєн, бири Экрон єчєн эле.
Ал эми алтын чычкандардын саны Пелиштинин бардык шаарларынын – беш тљрљнєн, бекемделген шаарлардан ачык жаткан айылдарга чейин, Тењирдин келишим сандыгы коюлган чоњ ташка чейинки шаарлар менен кыштактардын санына жараша болгон. Ал таш ушул кєнгљ чейин бейт-шемештик Жошуянын талаасында турат.
Кудай Бейт-Шемештин тургундарын Тењирдин келишим сандыгынын ичин караганы єчєн љлтєрдє. Ошондо элєє мињ жетимиш киши љлтєрдє. Эл боздоп жиберди, анткени Тењир элге чоњ кыргын салган эле.
Ошондо Бейт-Шемештин тургундары мындай дешти: «Тењирдин – бул ыйык Кудайдын алдында ким тура алат? Ал бизден кимге барат?»
Анан алар Кырыйат-Жарымдын тургундарына элчилерди жиберип, мындай деп айттырышты: «Пелиштиликтер Тењирдин келишим сандыгын кайра кайтарып беришти. Келип, аны љзєњљргљ алып кеткиле».
L'arche de l'Éternel fut sept mois dans le pays des Philistins.
Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent: Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu.
Ils répondirent: Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité; alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous.
Les Philistins dirent: Quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: Cinq tumeurs d'or et cinq souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes.
Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël: peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux, et sur votre pays.
Pourquoi endurciriez-vous votre coeur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur coeur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël?
Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez deux vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug; attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles.
Vous prendrez l'arche de l'Éternel, et vous la mettrez sur le char; vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché; puis vous la renverrez, et elle partira.
Suivez-la du regard: si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth Schémesch, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal; sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard.
Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison.
Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel, et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs.
Les vaches prirent directement le chemin de Beth Schémesch; elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent, ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth Schémesch.
Les habitants de Beth Schémesch moissonnaient les blés dans la vallée; ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche, et se réjouirent en la voyant.
Le char arriva dans le champ de Josué de Beth Schémesch, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char, et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel.
Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel, et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or; et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth Schémesch offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel.
Les cinq princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Ékron le même jour.
Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché: une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Askalon, une pour Gath, une pour Ékron.
Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux cinq chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel, et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth Schémesch.
L'Éternel frappa les gens de Beth Schémesch, lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel; il frappa [cinquante mille] soixante-dix hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie.
Les gens de Beth Schémesch dirent: Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter, en s'éloignant de nous?
Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath Jearim, pour leur dire: Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel; descendez, et faites-la monter vers vous.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки