Скрыть
7:11
Церковнославянский (рус)
И прiидо́ша му́жiе карiаѳiари́мстiи и взя́ша киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и внесо́ша его́ въ до́мъ Аминада́вль и́же на холмѣ́: и Елеаза́ра сы́на его́ освяти́ша сохраня́ти киво́тъ завѣ́та Госпо́дня.
И бы́сть от­ него́же дне́ бѣ́ киво́тъ въ карiаѳiари́мѣ, умно́жишася дні́е, и бы́ти два́десять лѣ́тъ: и воз­зрѣ́ ве́сь до́мъ Изра́илевъ вслѣ́дъ Го́спода.
И рече́ самуи́лъ ко всему́ до́му Изра́илеву, глаго́ля: а́ще всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ вы́ обраща́етеся ко Го́споду, от­ими́те бо́ги чужды́я от­ среды́ ва́съ, и дубра́вы, и угото́вайте сердца́ ва́ша ко Го́споду, и порабо́тайте ему́ еди́ному, и изба́витъ ва́съ от­ руки́ иноплеме́н­ничи.
И от­верго́ша сы́нове Изра́илевы Ваали́ма и дубра́вы Астаро́ѳа, и порабо́таша Го́споду еди́ному.
И рече́ самуи́лъ: собери́те ко мнѣ́ всего́ Изра́иля въ Массифа́ѳъ, и помолю́ся о ва́съ ко Го́споду.
И собра́шася лю́дiе въ Массифа́ѳъ, и почерпа́ху во́ду и пролива́ху предъ Го́сподемъ на зе́млю: и пости́шася въ то́й де́нь, и рѣ́ша: согрѣши́хомъ предъ Го́сподемъ. И судя́ше самуи́лъ сы́ны Изра́илевы въ Массифа́ѳѣ.
И услы́шаша иноплеме́н­ницы, я́ко собра́шася вси́ сы́нове Изра́илевы въ Массифа́ѳъ, и взыдо́ша во­ево́ды иноплеме́н­ничи на Изра́иля. И слы́шаша сы́нове Изра́илевы и убоя́шася от­ лица́ иноплеме́н­никъ:
и рѣ́ша сы́нове Изра́илевы къ самуи́лу: не премолчи́ о на́съ вопiя́ ко Го́споду Бо́гу на́­шему, да изба́витъ ны́ от­ руки́ иноплеме́н­ничи. И рече́ самуи́лъ: не бу́ди мнѣ́ е́же от­ступи́ти от­ Го́спода Бо́га мо­его́ и не вопи́ти о ва́съ съ моле́нiемъ.
И взя́ самуи́лъ ягня́ еди́но ссу́щее, и при­­несе́ е́ на всесожже́нiе со всѣ́ми людьми́ Го́сподеви: и возопи́ самуи́лъ ко Го́споду о Изра́или, и послу́ша его́ Госпо́дь.
И бя́ше самуи́лъ воз­нося́й всесожже́нiе, и иноплеме́н­ницы при­­бли́жишася на бра́нь на Изра́иля: и воз­гремѣ́ Госпо́дь гла́сомъ ве́лiимъ въ де́нь о́нъ на иноплеме́н­ники, и смято́шася и падо́ша предъ Изра́илемъ:
и изыдо́ша му́жiе Изра́илевы от­ Массифа́ѳа, и погна́ша иноплеме́н­никовъ, и би́ша и́хъ да́же до подо́лiя веѳхо́ръ.
И взя́ самуи́лъ ка́мень еди́нъ и поста́ви его́ между́ Массифа́ѳомъ и между́ ве́тхимъ: и нарече́ и́мя ему́ Авенезе́ръ, си́рѣчь ка́мень по́мощи, и рече́: до здѣ́ помо́же на́мъ Госпо́дь.
И смири́ Госпо́дь иноплеме́н­ники, и не при­­ложи́ша ктому́ ити́ въ предѣ́лы Изра́илевы: и бы́сть рука́ Госпо́дня на иноплеме́н­никовъ во вся́ дни́ самуи́ловы.
И от­да́шася гра́ды, и́хже взя́ша иноплеме́н­ницы от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, и от­да́ша и́хъ Изра́илю, от­ аккаро́на да́же до ге́ѳа, и предѣ́лы Изра́иля свободи́шася от­ руки́ иноплеме́н­ничи: и бѣ́ ми́ръ между́ Изра́илемъ и между́ Аморре́емъ.
И судя́ше самуи́лъ Изра́илю во вся́ дни́ живота́ сво­его́.
И хожда́­ше от­ го́да до го́да, и о́крестъ Веѳи́ля и Галга́лы и Массифа́ѳа, и сужда́­ше Изра́иля во всѣ́хъ свяще́н­ныхъ си́хъ.
Бя́ше же ему́ воз­враще́нiе во Армаѳе́мъ, я́ко та́мо бя́ше до́мъ его́: и судя́ше та́мо Изра́иля, и созда́ та́мо олта́рь Го́сподеви.
Синодальный
И пришли жители Кириаф-Иарима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм, а Елеазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа.
С того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло много времени, лет двадцать. И обратился весь дом Израилев к Господу.
И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян.
И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.
И сказал Самуил: соберите всех Израильтян в Массифу и я помолюсь о вас Господу.
И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе.
Когда же услышали Филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели Филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись Филистимлян.
И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтоб Он спас нас от руки Филистимлян. [И сказал Самуил: да не будет этого со мною, чтоб отступить от Господа Бога моего, и не взывать о вас в молитве!]
И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его [со всем народом] во всесожжение Господу, и воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь.
И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над Филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем.
И выступили Израильтяне из Массифы, и преследовали Филистимлян, и поражали их до места под Вефхором.
И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер*, сказав: до сего места помог нам Господь. //*Камень помощи.
Так усмирены были Филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы; и была рука Господня на Филистимлянах во все дни Самуила.
И возвращены были Израилю города, которые взяли Филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук Филистимлян, и был мир между Израилем и Аморреями.
И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей:
из года в год он ходил и обходил Вефиль, и Галгал и Массифу и судил Израиля во всех сих местах;
потом возвращался в Раму; ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу.
Греческий
καὶ ἔρχον­ται οἱ ἄνδρες Καριαθιαριμ καὶ ἀνάγουσιν τὴν κιβωτὸν δια­θήκης κυρίου καὶ εἰσάγουσιν αὐτὴν εἰς οἶκον Αμιναδαβ τὸν ἐν τῷ βουνῷ καὶ τὸν Ελεαζαρ υἱὸν αὐτοῦ ἡγίασαν φυλάσ­σειν τὴν κιβωτὸν δια­θήκης κυρίου
καὶ ἐγενήθη ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἦν ἡ κιβωτὸς ἐν Καριαθιαριμ ἐπλή­θυναν αἱ ἡμέραι καὶ ἐγένον­το εἴκοσι ἔτη καὶ ἐπέβλεψεν πᾶς οἶκος Ισραηλ ὀπίσω κυρίου
καὶ εἶπεν Σαμουηλ προ­̀ς πάν­τα οἶκον Ισραηλ λέγων εἰ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν ὑμεῖς ἐπι­στρέφετε προ­̀ς κύριον περιέλετε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους ἐκ μέσου ὑμῶν καὶ τὰ ἄλση καὶ ἑτοιμάσατε τὰς καρδίας ὑμῶν προ­̀ς κύριον καὶ δουλεύ­σατε αὐτῷ μόνῳ καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων
καὶ περιεῖλον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὰς Βααλιμ καὶ τὰ ἄλση Ασταρωθ καὶ ἐδούλευσαν κυρίῳ μόνῳ
καὶ εἶπεν Σαμουηλ ἀθροίσατε πάν­τα Ισραηλ εἰς Μασ­σηφαθ καὶ προ­σεύξομαι περὶ ὑμῶν προ­̀ς κύριον
καὶ συν­ήχθησαν εἰς Μασ­σηφαθ καὶ ὑδρεύ­ον­ται ὕδωρ καὶ ἐξέχεαν ἐνώπιον κυρίου ἐπι­̀ τὴν γῆν καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπαν ἡμαρτήκαμεν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐδίκαζεν Σαμουηλ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ εἰς Μασ­σηφαθ
καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι συν­ηθροίσθησαν πάν­τες οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς Μασ­σηφαθ καὶ ἀνέβησαν σατράπαι ἀλλοφύλων ἐπι­̀ Ισραηλ καὶ ἀκούουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐφοβήθησαν ἀπο­̀ προ­σώπου ἀλλοφύλων
καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ προ­̀ς Σαμουηλ μὴ παρα­σιωπήσῃς ἀφ᾿ ἡμῶν τοῦ μὴ βοᾶν προ­̀ς κύριον θεόν σου καὶ σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων
καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ ἄρνα γαλαθηνὸν ἕνα καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ὁλοκαύτωσιν σὺν παν­τὶ τῷ λαῷ τῷ κυρίῳ καὶ ἐβόησεν Σαμουηλ προ­̀ς κύριον περὶ Ισραηλ καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ κύριος
καὶ ἦν Σαμουηλ ἀναφέρων τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ ἀλλόφυλοι προ­σῆγον εἰς πόλεμον ἐπι­̀ Ισραηλ καὶ ἐβρόν­τησεν κύριος ἐν φωνῇ μεγά­λῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπι­̀ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ συν­εχύθησαν καὶ ἔπταισαν ἐνώπιον Ισραηλ
καὶ ἐξῆλθαν ἄνδρες Ισραηλ ἐκ Μασ­σηφαθ καὶ κατεδίωξαν τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἕως ὑποκάτω τοῦ Βαιθχορ
καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ λίθον ἕνα καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἀνὰ μέσον Μασ­σηφαθ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς παλαιᾶς καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αβενεζερ λίθος τοῦ βοηθοῦ καὶ εἶπεν ἕως ἐν­ταῦθα ἐβοήθησεν ἡμῖν κύριος
καὶ ἐταπείνωσεν κύριος τοὺς ἀλλοφύλους καὶ οὐ προ­σέθεν­το ἔτι προ­σελθεῖν εἰς ὅριον Ισραηλ καὶ ἐγενήθη χεὶρ κυρίου ἐπι­̀ τοὺς ἀλλοφύλους πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ Σαμουηλ
καὶ ἀπεδόθησαν αἱ πόλεις ἃς ἔλαβον οἱ ἀλλόφυλοι παρα­̀ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀπέδωκαν αὐτὰς τῷ Ισραηλ ἀπο­̀ ᾿Ασκαλῶνος ἕως Αζοβ καὶ τὸ ὅριον Ισραηλ ἀφείλαν­το ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων καὶ ἦν εἰρήνη ἀνὰ μέσον Ισραηλ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ Αμορραίου
καὶ ἐδίκαζεν Σαμουηλ τὸν Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ
καὶ ἐπορεύ­ετο κατ᾿ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτὸν καὶ ἐκύκλου Βαιθηλ καὶ τὴν Γαλγαλα καὶ τὴν Μασ­σηφαθ καὶ ἐδίκαζεν τὸν Ισραηλ ἐν πᾶσι τοῖς ἡγιασ­μέ­νοις τούτοις
ἡ δὲ ἀπο­στροφὴ αὐτοῦ εἰς Αρμαθαιμ ὅτι ἐκεῖ ἦν ὁ οἶκος αὐτοῦ καὶ ἐδίκαζεν ἐκεῖ τὸν Ισραηλ καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ
基列耶琳人就下来,将耶和华的约柜接上去,放在山上亚比拿达的家中,分派他儿子以利亚撒看守耶和华的约柜。
约柜在基列耶琳许久。过了二十年,以色列全家都倾向耶和华。
撒母耳对以色列全家说,你们若一心归顺耶和华,就要把外邦的神和亚斯她录从你们中间除掉,专心归向耶和华,单单地事奉他。他必救你们脱离非利士人的手。
以色列人就除掉诸巴力和亚斯她录,单单地事奉耶和华。
撒母耳说,要使以色列众人聚集在米斯巴,我好为你们祷告耶和华。
他们就聚集在米斯巴,打水浇在耶和华面前,当日禁食,说,我们得罪了耶和华。于是撒母耳在米斯巴审判以色列人。
非利士人听见以色列人聚集在米斯巴,非利士的首领就上来要攻击以色列人。以色列人听见,就惧怕非利士人。
以色列人对撒母耳说,愿你不住地为我们呼求耶和华我们的神,救我们脱离非利士人的手。
撒母耳就把一只吃奶的羊羔献与耶和华作全牲的燔祭,为以色列人呼求耶和华。耶和华就应允他。
撒母耳正献燔祭的时候,非利士人前来要与以色列人争战。当日,耶和华大发雷声,惊乱非利士人,他们就败在以色列人面前。
以色列人从米斯巴出来,追赶非利士人,击杀他们,直到伯甲的下边。
撒母耳将一块石头立在米斯巴和善的中间,给石头起名叫以便以谢,说,到如今耶和华都帮助我们。
从此,非利士人就被制伏,不敢再入以色列人的境内。撒母耳作士师的时候,耶和华的手攻击非利士人。
非利士人所取以色列人的城邑,从以革伦直到迦特,都归以色列人了。属这些城的四境,以色列人也从非利士人手下收回。那时以色列人与亚摩利人和好。
撒母耳平生作以色列的士师。
他每年巡行到伯特利,吉甲,米斯巴,在这几处审判以色列人。
随后回到拉玛,因为他的家在那里。也在那里审判以色列人,且为耶和华筑了一座坛。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки