Скрыть
7:11
Церковнославянский (рус)
И прiидо́ша му́жiе карiаѳiари́мстiи и взя́ша киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и внесо́ша его́ въ до́мъ Аминада́вль и́же на холмѣ́: и Елеаза́ра сы́на его́ освяти́ша сохраня́ти киво́тъ завѣ́та Госпо́дня.
И бы́сть от­ него́же дне́ бѣ́ киво́тъ въ карiаѳiари́мѣ, умно́жишася дні́е, и бы́ти два́десять лѣ́тъ: и воз­зрѣ́ ве́сь до́мъ Изра́илевъ вслѣ́дъ Го́спода.
И рече́ самуи́лъ ко всему́ до́му Изра́илеву, глаго́ля: а́ще всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ вы́ обраща́етеся ко Го́споду, от­ими́те бо́ги чужды́я от­ среды́ ва́съ, и дубра́вы, и угото́вайте сердца́ ва́ша ко Го́споду, и порабо́тайте ему́ еди́ному, и изба́витъ ва́съ от­ руки́ иноплеме́н­ничи.
И от­верго́ша сы́нове Изра́илевы Ваали́ма и дубра́вы Астаро́ѳа, и порабо́таша Го́споду еди́ному.
И рече́ самуи́лъ: собери́те ко мнѣ́ всего́ Изра́иля въ Массифа́ѳъ, и помолю́ся о ва́съ ко Го́споду.
И собра́шася лю́дiе въ Массифа́ѳъ, и почерпа́ху во́ду и пролива́ху предъ Го́сподемъ на зе́млю: и пости́шася въ то́й де́нь, и рѣ́ша: согрѣши́хомъ предъ Го́сподемъ. И судя́ше самуи́лъ сы́ны Изра́илевы въ Массифа́ѳѣ.
И услы́шаша иноплеме́н­ницы, я́ко собра́шася вси́ сы́нове Изра́илевы въ Массифа́ѳъ, и взыдо́ша во­ево́ды иноплеме́н­ничи на Изра́иля. И слы́шаша сы́нове Изра́илевы и убоя́шася от­ лица́ иноплеме́н­никъ:
и рѣ́ша сы́нове Изра́илевы къ самуи́лу: не премолчи́ о на́съ вопiя́ ко Го́споду Бо́гу на́­шему, да изба́витъ ны́ от­ руки́ иноплеме́н­ничи. И рече́ самуи́лъ: не бу́ди мнѣ́ е́же от­ступи́ти от­ Го́спода Бо́га мо­его́ и не вопи́ти о ва́съ съ моле́нiемъ.
И взя́ самуи́лъ ягня́ еди́но ссу́щее, и при­­несе́ е́ на всесожже́нiе со всѣ́ми людьми́ Го́сподеви: и возопи́ самуи́лъ ко Го́споду о Изра́или, и послу́ша его́ Госпо́дь.
И бя́ше самуи́лъ воз­нося́й всесожже́нiе, и иноплеме́н­ницы при­­бли́жишася на бра́нь на Изра́иля: и воз­гремѣ́ Госпо́дь гла́сомъ ве́лiимъ въ де́нь о́нъ на иноплеме́н­ники, и смято́шася и падо́ша предъ Изра́илемъ:
и изыдо́ша му́жiе Изра́илевы от­ Массифа́ѳа, и погна́ша иноплеме́н­никовъ, и би́ша и́хъ да́же до подо́лiя веѳхо́ръ.
И взя́ самуи́лъ ка́мень еди́нъ и поста́ви его́ между́ Массифа́ѳомъ и между́ ве́тхимъ: и нарече́ и́мя ему́ Авенезе́ръ, си́рѣчь ка́мень по́мощи, и рече́: до здѣ́ помо́же на́мъ Госпо́дь.
И смири́ Госпо́дь иноплеме́н­ники, и не при­­ложи́ша ктому́ ити́ въ предѣ́лы Изра́илевы: и бы́сть рука́ Госпо́дня на иноплеме́н­никовъ во вся́ дни́ самуи́ловы.
И от­да́шася гра́ды, и́хже взя́ша иноплеме́н­ницы от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, и от­да́ша и́хъ Изра́илю, от­ аккаро́на да́же до ге́ѳа, и предѣ́лы Изра́иля свободи́шася от­ руки́ иноплеме́н­ничи: и бѣ́ ми́ръ между́ Изра́илемъ и между́ Аморре́емъ.
И судя́ше самуи́лъ Изра́илю во вся́ дни́ живота́ сво­его́.
И хожда́­ше от­ го́да до го́да, и о́крестъ Веѳи́ля и Галга́лы и Массифа́ѳа, и сужда́­ше Изра́иля во всѣ́хъ свяще́н­ныхъ си́хъ.
Бя́ше же ему́ воз­враще́нiе во Армаѳе́мъ, я́ко та́мо бя́ше до́мъ его́: и судя́ше та́мо Изра́иля, и созда́ та́мо олта́рь Го́сподеви.
Синодальный
И пришли жители Кириаф-Иарима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм, а Елеазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа.
С того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло много времени, лет двадцать. И обратился весь дом Израилев к Господу.
И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян.
И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.
И сказал Самуил: соберите всех Израильтян в Массифу и я помолюсь о вас Господу.
И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе.
Когда же услышали Филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели Филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись Филистимлян.
И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтоб Он спас нас от руки Филистимлян. [И сказал Самуил: да не будет этого со мною, чтоб отступить от Господа Бога моего, и не взывать о вас в молитве!]
И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его [со всем народом] во всесожжение Господу, и воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь.
И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над Филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем.
И выступили Израильтяне из Массифы, и преследовали Филистимлян, и поражали их до места под Вефхором.
И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер*, сказав: до сего места помог нам Господь. //*Камень помощи.
Так усмирены были Филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы; и была рука Господня на Филистимлянах во все дни Самуила.
И возвращены были Израилю города, которые взяли Филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук Филистимлян, и был мир между Израилем и Аморреями.
И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей:
из года в год он ходил и обходил Вефиль, и Галгал и Массифу и судил Израиля во всех сих местах;
потом возвращался в Раму; ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу.
Греческий
καὶ ἔρχον­ται οἱ ἄνδρες Καριαθιαριμ καὶ ἀνάγουσιν τὴν κιβωτὸν δια­θήκης κυρίου καὶ εἰσάγουσιν αὐτὴν εἰς οἶκον Αμιναδαβ τὸν ἐν τῷ βουνῷ καὶ τὸν Ελεαζαρ υἱὸν αὐτοῦ ἡγίασαν φυλάσ­σειν τὴν κιβωτὸν δια­θήκης κυρίου
καὶ ἐγενήθη ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἦν ἡ κιβωτὸς ἐν Καριαθιαριμ ἐπλή­θυναν αἱ ἡμέραι καὶ ἐγένον­το εἴκοσι ἔτη καὶ ἐπέβλεψεν πᾶς οἶκος Ισραηλ ὀπίσω κυρίου
καὶ εἶπεν Σαμουηλ προ­̀ς πάν­τα οἶκον Ισραηλ λέγων εἰ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν ὑμεῖς ἐπι­στρέφετε προ­̀ς κύριον περιέλετε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους ἐκ μέσου ὑμῶν καὶ τὰ ἄλση καὶ ἑτοιμάσατε τὰς καρδίας ὑμῶν προ­̀ς κύριον καὶ δουλεύ­σατε αὐτῷ μόνῳ καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων
καὶ περιεῖλον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὰς Βααλιμ καὶ τὰ ἄλση Ασταρωθ καὶ ἐδούλευσαν κυρίῳ μόνῳ
καὶ εἶπεν Σαμουηλ ἀθροίσατε πάν­τα Ισραηλ εἰς Μασ­σηφαθ καὶ προ­σεύξομαι περὶ ὑμῶν προ­̀ς κύριον
καὶ συν­ήχθησαν εἰς Μασ­σηφαθ καὶ ὑδρεύ­ον­ται ὕδωρ καὶ ἐξέχεαν ἐνώπιον κυρίου ἐπι­̀ τὴν γῆν καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπαν ἡμαρτήκαμεν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐδίκαζεν Σαμουηλ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ εἰς Μασ­σηφαθ
καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι συν­ηθροίσθησαν πάν­τες οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς Μασ­σηφαθ καὶ ἀνέβησαν σατράπαι ἀλλοφύλων ἐπι­̀ Ισραηλ καὶ ἀκούουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐφοβήθησαν ἀπο­̀ προ­σώπου ἀλλοφύλων
καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ προ­̀ς Σαμουηλ μὴ παρα­σιωπήσῃς ἀφ᾿ ἡμῶν τοῦ μὴ βοᾶν προ­̀ς κύριον θεόν σου καὶ σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων
καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ ἄρνα γαλαθηνὸν ἕνα καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ὁλοκαύτωσιν σὺν παν­τὶ τῷ λαῷ τῷ κυρίῳ καὶ ἐβόησεν Σαμουηλ προ­̀ς κύριον περὶ Ισραηλ καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ κύριος
καὶ ἦν Σαμουηλ ἀναφέρων τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ ἀλλόφυλοι προ­σῆγον εἰς πόλεμον ἐπι­̀ Ισραηλ καὶ ἐβρόν­τησεν κύριος ἐν φωνῇ μεγά­λῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπι­̀ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ συν­εχύθησαν καὶ ἔπταισαν ἐνώπιον Ισραηλ
καὶ ἐξῆλθαν ἄνδρες Ισραηλ ἐκ Μασ­σηφαθ καὶ κατεδίωξαν τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἕως ὑποκάτω τοῦ Βαιθχορ
καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ λίθον ἕνα καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἀνὰ μέσον Μασ­σηφαθ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς παλαιᾶς καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αβενεζερ λίθος τοῦ βοηθοῦ καὶ εἶπεν ἕως ἐν­ταῦθα ἐβοήθησεν ἡμῖν κύριος
καὶ ἐταπείνωσεν κύριος τοὺς ἀλλοφύλους καὶ οὐ προ­σέθεν­το ἔτι προ­σελθεῖν εἰς ὅριον Ισραηλ καὶ ἐγενήθη χεὶρ κυρίου ἐπι­̀ τοὺς ἀλλοφύλους πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ Σαμουηλ
καὶ ἀπεδόθησαν αἱ πόλεις ἃς ἔλαβον οἱ ἀλλόφυλοι παρα­̀ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀπέδωκαν αὐτὰς τῷ Ισραηλ ἀπο­̀ ᾿Ασκαλῶνος ἕως Αζοβ καὶ τὸ ὅριον Ισραηλ ἀφείλαν­το ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων καὶ ἦν εἰρήνη ἀνὰ μέσον Ισραηλ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ Αμορραίου
καὶ ἐδίκαζεν Σαμουηλ τὸν Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ
καὶ ἐπορεύ­ετο κατ᾿ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτὸν καὶ ἐκύκλου Βαιθηλ καὶ τὴν Γαλγαλα καὶ τὴν Μασ­σηφαθ καὶ ἐδίκαζεν τὸν Ισραηλ ἐν πᾶσι τοῖς ἡγιασ­μέ­νοις τούτοις
ἡ δὲ ἀπο­στροφὴ αὐτοῦ εἰς Αρμαθαιμ ὅτι ἐκεῖ ἦν ὁ οἶκος αὐτοῦ καὶ ἐδίκαζεν ἐκεῖ τὸν Ισραηλ καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ
Кырыйат-Жарымдын тургундары келип, Тењирдин келишим сандыгын алып кетишти. Аны дљњдљгє Аминадаптын єйєнљ алып барышты, анын уулу Элазарды Тењирдин келишим сандыгын кайтарууга дайындашты.
Келишим сандыгын Кырыйат-Жарымга койгон кєндљн кийин кљп убакыт љттє, жыйырма жылдай болду. Бєткєл Ысрайыл эли Тењирге кайрылды.
Ошондо Шемуел бєт Ысрайыл элине мындай деп айтты: «Эгер силер Тењирге бєт жєрљгєњљр менен кайрылып жатсањар, анда љз арањардан бљтљн кудайлар менен Ашейраны алып салгыла да, жєрљгєњљрдє Тењирге буруп, бир гана Ага кызмат кылгыла. Ошондо Ал силерди пелиштиликтердин колунан куткарат».
Ысрайыл уулдары жасалма кудайлар Ашейра менен Баалды алып таштап, бир гана Тењирге кызмат кыла башташты.
Ошондо Шемуел аларга: «Бєт Ысрайылды Миспага чогулткула, мен силер єчєн Тењирге сыйынам», – деди.
Алар чогулуп, суу сузуп, Тењир алдында тљгєштє. Ошол кєнє орозо кармап, мындай дешти: «Биз Тењирдин алдында кєнљљ кылдык». Шемуел Миспада Ысрайыл уулдарын башкарып турду.
Пелиштиликтер Ысрайыл уулдарынын Миспага чогулганын угушканда, Пелиштинин тљрљлљрє Ысрайылга каршы жљнљштє. Ысрайылдыктар муну угушканда, пелиштиликтерден коркушту.
Ошондо Ысрайыл уулдары Шемуелге: «Кудай-Тењирибизге биз єчєн жалынганыњды токтото кљрбљ, Ал бизди пелиштиликтердин колунан куткарсын», – деди.
Шемуел сєт эмген бир козуну алып, аны Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чалды да, Ысрайыл єчєн Тењирге жалынды, Тењир аны укту.
Шемуел бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты љрттљп жатканда, пелиштиликтер Ысрайыл менен согушууга келишти. Бирок ошол кєнє Тењир пелиштиликтердин єстєнљн катуу кєркєрљп, аларды дєрбљлљњгљ тєшєрдє, алар ысрайылдыктардын алдында талкаланышты.
Ысрайылдыктар Миспадан чабуулга љтєп, пелиштиликтердин артынан кууп, аларды Бейт-Каромго жеткенче талкалап жєрєп отурушту.
Анан Шемуел бир таш алып, Миспа жана Шейин шаарларынын ортосуна коюп: «Тењир бизге ушул жерге чейин жардам берди», – деп, аны Эбен-Айзер деп атады.
Пелиштиликтер ушинтип багынып беришти. Алар ошондон кийин ысрайылдыктардын жерине келбей калышты. Шемуелдин кљзє љткљнчљ, Тењирдин колу пелиштиликтерге каршы турду.
Ысрайылдын пелиштиликтер басып алган Экрондон Гатка чейинки шаарлары Ысрайылга кайра кайтарылып берилди. Ысрайыл ошол жерлерди пелиштиликтердин колунан бошотту. Ошентип, Ысрайыл менен аморлуктардын ортосунда тынчтык орноду.
Шемуел кљзє љткљнчљ, Ысрайылда башкаруучу болду.
Жыл сайын Бейтелге, Гилгалга, Миспага барып, аларды кыдырып турду. Ал Ысрайылдын ушул жерлеринин баарын башкарып турду.
Андан кийин Рамага кайтты, анткени анын єйє ошол жерде эле. Ошол жерде ал Ысрайылды башкарып турду. Ошол жерде ал Тењирге курмандык чалынуучу жай курду.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки