Скрыть
8:10
8:13
8:16
8:17
Церковнославянский (рус)
И бы́сть егда́ состарѣ́ся самуи́лъ, и поста́ви сы́ны своя́ суди́ти Изра́илеви.
И сiя́ имена́ сыно́мъ его́: пе́рвенецъ Иои́ль, и и́мя второ́му Аві́а, судiи́ въ вирсаве́и.
И не по­идо́ша сы́нове его́ путе́мъ его́: и уклони́шася вслѣ́дъ лихо­има́нiя, и прiима́ху да́ры, и развраща́ху суды́.
И собра́шася му́жiе Изра́илевы, и прiидо́ша къ самуи́лу во Армаѳе́мъ
и рѣ́ша ему́: се́, ты́ состарѣ́л­ся еси́, сы́нове же тво­и́ не хо́дятъ по пути́ тво­ему́: и ны́нѣ поста́ви надъ на́ми царя́, да су́дитъ ны́, я́коже и про́чiи язы́ки.
И бы́сть лука́въ глаго́лъ предъ очи́ма самуи́ловыма, я́ко рѣ́ша: да́ждь на́мъ царя́, да су́дитъ ны́. И помоли́ся самуи́лъ ко Го́споду.
И рече́ Госпо́дь самуи́лу: послу́шай гла́са люді́й, я́коже глаго́лютъ къ тебѣ́, я́ко не тебе́ уничижи́ша, но мене́ уничижи́ша, е́же не ца́р­ст­вовати ми́ надъ ни́ми:
по всѣ́мъ дѣло́мъ, я́же сотвори́ша ми́, от­ него́же дне́ изведо́хъ и́хъ изъ земли́ Еги́петски до дне́шняго дне́, и оста́виша мя́, и послужи́ша бого́мъ ины́мъ, та́ко ті́и творя́тъ и тебѣ́:
и ны́нѣ послу́шай гла́са и́хъ: оба́че засвидѣ́тел­ст­вуя засвидѣ́тел­ст­вуеши и́мъ и воз­вѣсти́ши и́мъ пра́вду царе́ву, и́же ца́р­ст­вовати бу́детъ надъ ни́ми.
И рече́ самуи́лъ вся́ словеса́ Госпо́дня къ лю́демъ прося́щымъ от­ него́ царя́,
и глаго́ла [и́мъ]: сiе́ бу́детъ оправда́нiе царе́во, и́же ца́р­ст­вовати и́мать надъ ва́ми: сы́ны ва́шя во́зметъ и поста́витъ я́ колесни́чники своя́, и на ко́ни вса́дитъ и́хъ, и предтеку́щихъ предъ колесни́цами его́:
и поста́витъ я́ себѣ́ со́тники и ты́сящники и жа́телми жа́твы сво­ея́, и объи́мутъ объима́нiемъ гро́здiя его́, и твори́ти ору́дiя во́инская его́ и ору́дiя колесни́цъ его́:
и дще́ри ва́шя во́зметъ въ мирова́рницы и въ пова́рницы и въ хлѣ́бницы:
и се́ла ва́ша и виногра́ды ва́шя и ма́сличины ва́шя благі́я во́зметъ и да́стъ рабо́мъ сво­и́мъ:
и сѣ́мена ва́ша и виногра́ды ва́шя одеся́т­ст­вуетъ и да́стъ скопце́мъ сво­и́мъ и рабо́мъ сво­и́мъ:
и рабы́ ва́шя и рабы́ни ва́шя и стада́ ва́ша блага́я и ослы́ ва́шя отъ­и́метъ и одеся́т­ст­вуетъ на дѣла́ своя́:
и па́жити ва́шя одеся́т­ст­вуетъ, и вы́ бу́дете ему́ раби́:
и возопiе́те въ де́нь о́нъ от­ лица́ царя́ ва́­шего, его́же избра́сте себѣ́, и не услы́шитъ ва́съ Госпо́дь въ де́нь о́нъ, я́ко вы́ са́ми избра́сте себѣ́ царя́.
И не восхотѣ́ша лю́дiе послу́шати самуи́ла и рѣ́ша ему́: ни́, но ца́рь да бу́детъ надъ на́ми,
и бу́демъ и мы́ я́коже вси́ язы́цы: и суди́ти и́мать на́съ ца́рь на́шъ, и изы́детъ предъ на́ми, и побо́ретъ поборе́нiемъ о на́съ.
И слы́ша самуи́лъ вся́ глаго́лы люді́й и глаго́ла я́ во у́шы Го́сподеви.
И рече́ Госпо́дь къ самуи́лу: послу́шай гла́са и́хъ, и поста́ви и́мъ царя́. И рече́ самуи́лъ къ муже́мъ Изра́илевымъ: да и́детъ кі́йждо ва́съ во сво́й гра́дъ.
Синодальный
Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем.
Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия; они были судьями в Вирсавии.
Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно.
И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму,
и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов.
И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу.
И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними;
как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою;
итак послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними.
И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя,
и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его;
и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его;
и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы;
и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим;
и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим;
и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела;
от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами;
и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда.
Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами,
и мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши.
И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Господа.
И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Самуил Израильтянам: пойдите каждый в свой город.
Греческий
καὶ ἐγένετο ὡς ἐγήρασεν Σαμουηλ καὶ κατέστησεν τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ δικαστὰς τῷ Ισραηλ
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν αὐτοῦ πρωτότοκος Ιωηλ καὶ ὄνομα τοῦ δευτέρου Αβια δικασταὶ ἐν Βηρσαβεε
καὶ οὐκ ἐπορεύ­θησαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν ὁδῷ αὐτοῦ καὶ ἐξέκλιναν ὀπίσω τῆς συν­τελείας καὶ ἐλάμβανον δῶρα καὶ ἐξέκλινον δικαιώματα
καὶ συν­αθροίζον­ται ἄνδρες Ισραηλ καὶ παρα­γίνον­ται εἰς Αρμαθαιμ προ­̀ς Σαμουηλ
καὶ εἶπαν αὐτῷ ἰδοὺ σὺ γεγήρακας καὶ οἱ υἱοί σου οὐ πορεύ­ον­ται ἐν τῇ ὁδῷ σου καὶ νῦν κατα­́στησον ἐφ᾿ ἡμᾶς βασιλέα δικάζειν ἡμᾶς καθὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη
καὶ ἦν πονηρὸν τὸ ῥῆμα ἐν ὀφθαλμοῖς Σαμουηλ ὡς εἶπαν δὸς ἡμῖν βασιλέα δικάζειν ἡμᾶς καὶ προ­σηύξατο Σαμουηλ προ­̀ς κύριον
καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Σαμουηλ ἄκουε τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ καθὰ ἂν λαλήσωσίν σοι ὅτι οὐ σὲ ἐξουθενήκασιν ἀλλ᾿ ἢ ἐμὲ ἐξουδενώκασιν τοῦ μὴ βασιλεύ­ειν ἐπ᾿ αὐτῶν
κατα­̀ πάν­τα τὰ ποιήματα ἃ ἐποίησάν μοι ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐδούλευον θεοῖς ἑτέροις οὕτως αὐτοὶ ποι­οῦσιν καὶ σοί
καὶ νῦν ἄκουε τῆς φωνῆς αὐτῶν πλη­̀ν ὅτι δια­μαρτυρό­με­νος δια­μαρτύρῃ αὐτοῖς καὶ ἀπαγγελεῖς αὐτοῖς τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέως ὃς βασιλεύ­σει ἐπ᾿ αὐτούς
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πᾶν τὸ ῥῆμα κυρίου προ­̀ς τὸν λαὸν τοὺς αἰτοῦν­τας παρ᾿ αὐτοῦ βασιλέα
καὶ εἶπεν τοῦτο ἔσται τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέως ὃς βασιλεύ­σει ἐφ᾿ ὑμᾶς τοὺς υἱοὺς ὑμῶν λήμψ­σε­ται καὶ θή­σε­ται αὐτοὺς ἐν ἅρμασιν αὐτοῦ καὶ ἱππεῦσιν αὐτοῦ καὶ προ­τρέχον­τας τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ
καὶ θέσθαι αὐτοὺς ἑαυτῷ χιλιάρχους καὶ ἑκατον­τάρχους καὶ θερίζειν θερισμὸν αὐτοῦ καὶ τρυγᾶν τρυγητὸν αὐτοῦ καὶ ποιεῖν σκεύ­η πολεμικὰ αὐτοῦ καὶ σκεύ­η ἁρμάτων αὐτοῦ
καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν λήμψ­σε­ται εἰς μυρεψοὺς καὶ εἰς μαγειρίσ­σας καὶ εἰς πεσ­σούσας
καὶ τοὺς ἀγροὺς ὑμῶν καὶ τοὺς ἀμπελῶνας ὑμῶν καὶ τοὺς ἐλαιῶνας ὑμῶν τοὺς ἀγαθοὺς λήμψ­σε­ται καὶ δώσει τοῖς δούλοις αὐτοῦ
καὶ τὰ σπέρματα ὑμῶν καὶ τοὺς ἀμπελῶνας ὑμῶν ἀπο­δεκατώσει καὶ δώσει τοῖς εὐνούχοις αὐτοῦ καὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ
καὶ τοὺς δούλους ὑμῶν καὶ τὰς δούλας ὑμῶν καὶ τὰ βουκόλια ὑμῶν τὰ ἀγαθὰ καὶ τοὺς ὄνους ὑμῶν λήμψ­σε­ται καὶ ἀπο­δεκατώσει εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ
καὶ τὰ ποίμνια ὑμῶν ἀπο­δεκατώσει καὶ ὑμεῖς ἔσεσθε αὐτῷ δοῦλοι
καὶ βοήσεσθε ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ προ­σώπου βασιλέως ὑμῶν οὗ ἐξελέξασθε ἑαυτοῖς καὶ οὐκ ἐπακού­σε­ται κύριος ὑμῶν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ὅτι ὑμεῖς ἐξελέξασθε ἑαυτοῖς βασιλέα
καὶ οὐκ ἠβούλετο ὁ λαὸς ἀκοῦσαι τοῦ Σαμουηλ καὶ εἶπαν αὐτῷ οὐχί ἀλλ᾿ ἢ βασιλεὺς ἔσται ἐφ᾿ ἡμᾶς
καὶ ἐσόμεθα καὶ ἡμεῖς κατα­̀ πάν­τα τὰ ἔθνη καὶ δικάσει ἡμᾶς βασιλεὺς ἡμῶν καὶ ἐξελεύ­­σε­ται ἔμπρο­σθεν ἡμῶν καὶ πολεμήσει τὸν πόλεμον ἡμῶν
καὶ ἤκουσεν Σαμουηλ πάν­τας τοὺς λόγους τοῦ λαοῦ καὶ ἐλάλησεν αὐτοὺς εἰς τὰ ὦτα κυρίου
καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Σαμουηλ ἄκουε τῆς φωνῆς αὐτῶν καὶ βασίλευσον αὐτοῖς βασιλέα καὶ εἶπεν Σαμουηλ προ­̀ς ἄνδρας Ισραηλ ἀπο­τρεχέτω ἕκασ­τος εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ
Шемуел карыганда, Ысрайылга љз уулдарын башкаруучу кылды.
Улуу баласынын ысымы Жоел, экинчи баласынын ысымы Абия болчу. Алар Бейер-Шебада башкаруучу эле.
Бирок уулдары анын жолу менен жєрєшкљн жок, дєнєйљкордук кылып пара алып, туура эмес бийлик жєргєзєштє.
Ошондо Ысрайылдын бардык аксакалдары чогулуп, Рамага, Шемуелге келишти.
Алар ага: «Сен карып калдыњ, уулдарыњ сенин жолуњ менен жєрєшпљйт, ошондуктан башка элдердикиндей эле, биздин єстєбєзгљ падыша кой, ал бизди башкарсын», – дешти.
Алардын «Биздин єстєбєзгљ падыша кой» деген сљзє Шемуелге жаккан жок. Шемуел Тењирге сыйынды.
Ошондо Тењир Шемуелге мындай деди: «Эл сага эмне десе, ошонун бардыгын кыл, анткени алар сенден баш тартышкан жок, Мен падыша болбошум єчєн, Менден баш тартышты.
Мен Мисирден алып чыккан кєндљн ушул кєнгљ чейин алар Мени таштап, башка кудайларга кызмат кылышты. Сага да ушундай кылып жатышат.
Аларды ук, бирок љздљрєнљ бийлик жєргєзљ турган падышанын укуктарын аларга айтып эскертип кой».
Шемуел љзєнљн падыша сураган элге Тењирдин сљзєн толук айтып берди.
Ал аларга мындай деди: «Силерге падышачылык кылчу падышанын укуктары мындай болот: ал уулдарыњарды алат да, љзєнєн майдан арабаларын айдатат, атчан жоокер кылат, алар арабалардын алдында чуркашат.
Алардын арасынан мињ башы, элєє башы коёт, љз жерлерине иштетет, эгинин ордурат, согуш куралдарын жана араба шаймандарын жасатат.
Кыздарыњарды алып, жыпар жыттуу заттарды жасатат, тамак бышыртат, нан жаптырат.
Силердин эњ жакшы талааларыњарды жана зайтун бактарыњар менен жєзємзарларыњарды алып, љз кулдарына берет.
Эгинињердин, жєзємєњљрдєн ондон бир бљлєгєн алып, эбнухтары менен кулдарына берет.
Кулдарыњарды, кєњдљрєњљрдє, бодо малыњарды, эшектерињерди, мыкты жаш жигиттерињерди алып, љзєнєн иштерине пайдаланат.
Майда малыњардын ондон бир бљлєгєн алат. Ага љзєњљр да кул болосуњар.
Љзєњљр тандап алган падышањардан запкы кљрєп боздойсуњар, ошондо Тењир силерге жооп бербейт».
Бирок эл Шемуелдин сљзєнљ макул болбой, мындай деди: «Жок, бизге падыша бийлик кылсын.
Ошондо биз башка элдердей болобуз: бизге падыша бийлик кылсын, биздин алдыбызда жєрсєн, согушту башкарсын».
Шемуел элдин айткан сљзєнєнєн баарын угуп, аларды Тењирге айтып берди.
Ошондо Тењир Шемуелге мындай деди: «Элдин сљзєн ук, аларга падыша коюп бер». Шемуел ысрайылдыктарга: «Ар бирињер љз шаарыњарга баргыла», – деди.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки