Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Царств

 
 • И бѣ́ мýжъ от­ сынóвъ Венiами́новыхъ, емýже и́мя ки́съ, сы́нъ Авiи́ловъ, сы́на Иáредова, сы́на вахи́рова, сы́на Афéкова, сы́на мýжа Иеминéова, мýжъ си́ленъ крѣ́постiю.
 • И семý бѣ́ сы́нъ, и́мя емý Саýлъ, добровели́ченъ, мýжъ блáгъ: и не бѣ́ въ сынѣ́хъ Изрáилевыхъ блáгъ пáче егó, от­ рáменъ и вы́ше высóкъ пáче всѣ́хъ людíй.
 • И заблуди́ша осля́та ки́са отцá Саýлова. И речé ки́съ къ Саýлу сы́ну сво­емý: воз­ми́ съ собóю еди́наго от­ óтрокъ, и востáв­ше иди́те и по­ищи́те осля́тъ.
 • И про­идóша гóру Ефрéмлю, и про­идóша зéмлю селхá, и не обрѣтóша: и про­идóша зéмлю сегали́млю, и не бѣ́: и про­идóша зéмлю Иами́ню, и не обрѣтóша.
 • И при­­шéдшымъ и́мъ въ зéмлю Си́фову, и речé Саýлъ ко óтроку сво­емý и́же съ ни́мъ: гряди́ и воз­врати́мся, да не кáко отéцъ мóй остáвя осля́та, печéт­ся о нáсъ.
 • И речé емý óтрокъ: сé, здѣ́ человѣ́къ Бóжiй во грáдѣ сéмъ, и человѣ́къ слáвенъ: всé éже áще речéтъ при­­ходя́щымъ къ немý, бýдетъ и́мъ: и ны́нѣ пóйдемъ тáмо, да воз­вѣсти́тъ нáмъ пýть нáшъ, и́мже пóйдемъ.
 • И речé Саýлъ óтроку сво­емý и́же съ ни́мъ: сé, пóйдемъ, и чтó при­­несéмъ къ человѣ́ку Бóжiю? я́ко хлѣ́бы оскудѣ́ша от­ врéтищъ нáшихъ, и ктомý нѣ́сть у нáсъ, éже внести́ къ человѣ́ку Бóжiю от­ имѣ́нiя нá­шего.
 • И при­­ложи́ óтрокъ от­вѣщáти Саýлу и речé: сé, обрѣтáет­ся въ руцѣ́ мо­éй четвéртая чáсть си́кля сребрá, и дáси человѣ́ку Бóжiю, и воз­вѣсти́тъ нáмъ пýть нáшъ.
 • Прéжде бо во Изрáили си́це глагóлаше кíйждо, егдá ктó идя́ше вопрошáти Бóга: гряди́, да и́демъ къ прозорли́вцу: я́ко прорóка нарицáху лю́дiе прéжде прозорли́вцемъ.
 • И речé Саýлъ óтроку сво­емý: дóбръ глагóлъ твóй: гряди́, да и́демъ. И идóша во грáдъ, идѣ́же бѣ́ человѣ́къ Бóжiй.
 • Восходя́щымъ же и́мъ на восхóдъ грáда, и сé, обрѣтóша дѣви́цъ изшéдшихъ почерпсти́ воды́, и рѣ́ша и́мъ: éсть ли здѣ́ прозорли́вецъ?
 • И от­вѣщáша и́мъ дѣви́цы, глагóлющя: éсть, сé предъ лицéмъ вáшимъ: ны́нѣ же потщи́теся, я́ко днé рáди грядéтъ во грáдъ, я́ко жéртва днéсь лю́демъ въ вáмѣ:
 • и егдá вни́дете во грáдъ, тáко обря́щете егó во грáдѣ, прéжде нéже взы́ти емý въ вáму я́сти: я́ко не и́мутъ я́сти лю́дiе, дóндеже вни́детъ сéй, я́ко тóй благослови́тъ жéртву, и по си́хъ ядя́тъ стрáн­нiи: и ны́нѣ взы́дите, я́ко днé рáди обря́щете егó.
 • И взыдóша во грáдъ. И́мже входя́щымъ среди́ грáда, и сé, самуи́лъ изы́де во срѣ́тенiе и́мъ, éже взы́ти въ вáму.
 • И Госпóдь от­кры́ во ýхо самуи́лу днéмъ еди́нымъ прéжде при­­шé­ст­вiя къ немý Саýля, глагóля:
 • я́коже врéмя сié, ýтро послю́ къ тебѣ́ мýжа от­ плéмене Венiами́нова, и да помáжеши егó царя́ надъ людьми́ мо­и́ми Изрáилемъ, и спасéтъ лю́ди моя́ от­ руки́ иноплемéн­ничи: я́ко при­­зрѣ́хъ на смирéнiе людíй мо­и́хъ, я́ко взы́де вóпль и́хъ ко мнѣ́.
 • И ви́дѣ самуи́лъ Саýла, и Госпóдь речé къ немý: сé, человѣ́къ, о нéмже рекóхъ ти́: сéй бýдетъ въ лю́дехъ мо­и́хъ цáр­ст­вовати.
 • И при­­бли́жися Саýлъ къ самуи́лу посредѣ́ грáда и речé: воз­вѣсти́ ми, котóрый дóмъ прозорли́вца.
 • И от­вѣщá самуи́лъ Саýлу и речé: áзъ сáмъ éсмь: взы́ди предо мнóю въ вáму, и я́ждь со мнóю днéсь, и от­пущý тя заýтра, и вся́ я́же въ сéрдцы тво­éмъ воз­вѣщý ти:
 • и о осля́тѣхъ тво­и́хъ заблуди́в­шихъ днéсь трéтiй дéнь, не помышля́й въ сéрдцы сво­éмъ о ни́хъ, и́бо обрѣтóшася: и комý крáсная Изрáилева? не тебѣ́ ли и дóму отцá тво­егó?
 • И от­вѣщá Саýлъ и речé: не сы́нъ ли éсмь áзъ мýжа Иеминéа, мéншаго ски́птра плéмене Изрáилева? и плéмене малѣ́йшаго от­ всегó ски́птра Венiами́нова? и отéче­с­т­во моé мéншее пáче всѣ́хъ отéче­ст­въ Венiами́новыхъ? и вскýю глагóлалъ еси́ ко мнѣ́ по глагóлу семý?
 • И поя́тъ самуи́лъ Саýла и óтрока егó, и введé я́ во обитáлище, и дадé и́мъ тáмо мѣ́сто въ пéрвыхъ звáныхъ, я́ко въ седми́десяти мужéхъ.
 • И речé самуи́лъ пóвару: дáждь ми́ чáсть, ю́же дáхъ ти́, и о нéйже рѣ́хъ ти́ положи́ти ю́ у себé.
 • И взя́ пóваръ плечé, и предложи́ é Саýлови. И речé самуи́лъ Саýлу: сé, избы́токъ, предложи́ предъ ся́ и я́ждь, я́ко во свидѣ́тел­ст­во предложи́ся тебѣ́ пáче ины́хъ, при­­косни́ся. И ядé Саýлъ съ самуи́ломъ въ тóй дéнь.
 • И сни́де от­ вáмы во грáдъ, и постлáша Саýлови на гóрницѣ, и спá.
 • И бы́сть егдá при­­ближá­шеся ýтро, и воз­звá самуи́лъ Саýла на гóрницѣ, и речé: востáни, и от­пущý тя. И востá Саýлъ, и изы́де сáмъ и самуи́лъ вóнъ.
 • И́мже исходя́щымъ въ чáсть грáда, и речé самуи́лъ къ Саýлу: рцы́ ю́ноши, да предъи́детъ предъ нáми: а ты́ стáни я́коже днéсь, и слы́шанъ сотворю́ тебѣ́ глагóлъ Бóжiй.
 • И взя́ самуи́лъ сосýдъ съ елéемъ, и воз­лiя́ на главý егó, и лобызá егó, и речé емý: не помáза ли тебé Госпóдь на цáр­ст­во лю́демъ сво­и́мъ и́же во Изрáили? и ты́ цáр­ст­вовати бýдеши въ лю́дехъ Госпóднихъ, и ты́ спасéши я́ от­ руки́ врáгъ и́хъ о́крестъ: и сié тебѣ́ знáменiе, я́ко помáза тя́ Госпóдь надъ наслѣ́дiемъ сво­и́мъ въ кня́зя:
 • егдá отъи́деши днéсь от­ менé, обря́щеши двá мýжа при­­ гробѣ́хъ Рахи́линыхъ въ предѣ́лѣхъ Венiами́нихъ въ Силóмѣ, въ вакалáѳѣ скáчущихъ зѣ́лно, и рекýтъ тебѣ́: обрѣтóшася осля́та, и́хже ходи́сте искáти: и сé, отéцъ твóй от­вéрже глагóлъ о осля́техъ и зѣлó печéт­ся вáсъ рáди, глагóля: чтó сотворю́ о сы́нѣ мо­éмъ?
 • и отъи́деши от­тýду, и дáлѣе прiи́деши до дубрáвы Ѳавóра, и обря́щеши тáмо три́ мýжы восходя́щыя къ Бóгу въ Веѳи́ль, еди́наго ведýща трóе козля́тъ, а другáго несýща три́ врéтища хлѣ́бовъ, а трéтiяго несýща мѣ́хъ винá:
 • и вопрóсятъ тя́ я́же о ми́рѣ, и дадýтъ ти́ двá начáтка хлѣ́бовъ, и вóзмеши от­ рýкъ и́хъ:
 • и по си́хъ да взы́деши на хóлмъ Бóжiй, идѣ́же éсть собрáнiе иноплемéн­никъ, тáмо начáлницы иноплемéн­ничи: и бýдетъ егдá вни́деши тáмо во грáдъ, сря́щеши ли́къ прорóковъ исходя́щихъ от­ вáмы, и предъ ни́ми свирѣ́ли и тимпáны, и сопѣ́ли и гýсли, и тíи прорицáющiи:
 • и сни́детъ на тя́ Дýхъ Госпóдень, и воспрорóче­ст­вуеши съ ни́ми, и обрати́шися въ мýжа инóго:
 • и бýдетъ егдá прiи́дутъ знамéнiя сiя́ на тя́, твори́ вся́, ели́ка обря́щетъ рукá твоя́, я́ко Бóгъ съ тобóю:
 • и сни́деши прéжде менé въ Галгáлы, и сé, áзъ сни́ду къ тебѣ́ воз­нести́ всесожжéнiе и пожрéти жéртвы ми́рны: сéдмь днíй пождéши, дóндеже прiидý къ тебѣ́, и покажý ти, чтó сотвори́ши.
 • И бы́сть внегдá от­врати́ти емý плещы́ своя́ от­ити́ от­ самуи́ла, преложи́ емý Бóгъ сéрдце на и́но. И прiидóша вся́ знамéнiя сiя́ въ дéнь о́нъ.
 • И взы́де от­тýду на хóлмъ, и сé, ли́къ прорóческiй проти́ву емý: и взы́де нáнь Дýхъ Бóжiй, и прорицá­ше средѣ́ и́хъ.
 • И бы́ша вси́ ви́дѣв­шiи егó вчерá и трéтiяго днé, и ви́дѣша, и сé, тóй посредѣ́ прорóкъ прорицáяй. И рѣ́ша лю́дiе кíйждо ко и́скрен­нему сво­емý: чтó сié бы́в­шее сы́ну ки́сову? едá и Саýлъ во прорóцѣхъ?
 • И от­вѣщá нѣ́кто от­ ни́хъ и речé: и ктó отéцъ емý? не ки́съ ли? И сегó рáди бы́сть въ при́тчу: едá и Саýлъ во прорóцѣхъ?
 • И скончá прорóче­ст­вуя, и прiи́де от­тýду на хóлмъ.
 • И речé ýжикъ егó къ немý и ко óтрочищу егó: кáмо ходи́сте? И рѣ́ша: осля́тъ искáти, и ви́дѣхомъ, я́ко нѣ́сть и́хъ, и внидóхомъ къ самуи́лу.
 • И речé ýжикъ къ Саýлу: воз­вѣсти́ ми ны́нѣ, чтó ти речé самуи́лъ?
 • И речé Саýлъ ýжику сво­емý: вѣ́стiю воз­вѣсти́ ми, я́ко обрѣтóшася осля́та. Словесé же о цáр­ст­вѣ не воз­вѣсти́ емý, éже речé самуи́лъ.
 • И заповѣ́да самуи́лъ всѣ́мъ лю́демъ прiити́ ко Гóсподу въ Массифáѳъ.
 • И речé самуи́лъ къ сынóмъ Изрáилевымъ: сiя́ речé Госпóдь Бóгъ Изрáилевъ, глагóля: áзъ изведóхъ отцы́ вáшя сы́ны Изрáилевы изъ Еги́пта, и изъя́хъ вы́ от­ руки́ фараóна царя́ Еги́петскаго и от­ всѣ́хъ цáр­ст­въ оскорбля́ющихъ вы́:
 • и вы́ днéсь уничижи́сте Бóга вá­шего, и́же сáмъ éсть спасáяй вы́ от­ всѣ́хъ зóлъ вáшихъ и скорбéй вáшихъ, и рѣ́сте: ни́, но царя́ да постáвиши надъ нáми: и ны́нѣ стáните предъ Гóсподемъ по хорýгвамъ вáшымъ и по племенéмъ вáшымъ и по ты́сящамъ вáшымъ.
 • И при­­ведé самуи́лъ вся́ колѣ́на Изрáилева, и падé жрéбiй на хорýгвь Венiами́ню.
 • И при­­ведé хорýгвь Венiами́ню по племенáмъ, и падé жрéбiй на плéмя маттарíино: и при­­ведóша плéмя маттарíино по мужéмъ, и падé жрéбiй на Саýла сы́на ки́сова: и искáху егó, и не обрѣтá­шеся.
 • И вопроси́ самуи́лъ ещé Гóспода, глагóля: áще прiи́детъ сѣ́мо мýжъ ещé? И речé Госпóдь: сé, тóй сокры́ся въ сосýдѣхъ.
 • И течé самуи́лъ, и взя́ егó от­тýду, и постáви егó посредѣ́ людíй: и бы́сть вы́шше всѣ́хъ людíй, от­ рáменъ и вы́шше.
 • И речé самуи́лъ ко всѣ́мъ лю́демъ: ви́дѣсте ли, егóже избрá себѣ́ Госпóдь, я́ко нѣ́сть подóбенъ емý во всѣ́хъ вáсъ? И познáша вси́ лю́дiе и рѣ́ша: да живéтъ цáрь.
 • И речé самуи́лъ къ лю́демъ оправдáнiя цáр­ст­вiя, и написá въ кни́зѣ, и положи́ предъ Гóсподемъ.
 • И от­пусти́ самуи́лъ вся́ лю́ди, и идóша кíйждо во своя́ си, и Саýлъ и́де въ дóмъ свóй въ гаваю́: и идóша съ ни́мъ сы́нове си́лъ, и́хже коснéся Госпóдь сердéцъ и́хъ, съ Саýломъ.
 • Сы́нове же поги́белнiи рѣ́ша: ктó спасéтъ нáсъ, сéй ли? И безчé­ст­воваша егó, и не при­­несóша емý дарóвъ.
 • Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный.
 • У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый; и не было никого из Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего народа.
 • И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему: возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц.
 • И прошел он гору Ефремову и прошел землю Шалишу, но не нашли; и прошли землю Шаалим, и там их нет; и прошел он землю Вениаминову, и не нашли.
 • Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас.
 • Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый; все, что он ни скажет, сбывается; сходим теперь туда; может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти.
 • И сказал Саул слуге своему: вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию; что у нас?
 • И опять отвечал слуга Саулу и сказал: вот в руке моей четверть сикля серебра; я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш.
 • Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «пойдем к прозорливцу»; ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем.
 • И сказал Саул слуге своему: хорошо ты говоришь; пойдем. И пошли в город, где человек Божий.
 • Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: есть ли здесь прозорливец?
 • Те отвечали им и сказали: есть; вот, он впереди тебя; только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте;
 • когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту, на обед; ибо народ не начнет есть, доколе он не придет; потому что он благословит жертву, и после того станут есть званые; итак ступайте, теперь еще застанете его.
 • И пошли они в город. Когда же вошли в средину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтоб идти на высоту.
 • А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал:
 • завтра в это время Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу Моему – Израилю, и он спасет народ Мой от руки Филистимлян; ибо Я призрел на народ Мой, так как вопль его достиг до Меня.
 • Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: вот человек, о котором Я говорил тебе; он будет управлять народом Моим.
 • И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: скажи мне, где дом прозорливца?
 • И отвечал Самуил Саулу, и сказал: я прозорливец, иди впереди меня на высоту; и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе;
 • а об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься; они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?
 • И отвечал Саул и сказал: не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?
 • И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около тридцати человек.
 • И сказал Самуил повару: подай ту часть, которую я дал тебе и о которой я сказал тебе: «отложи ее у себя».
 • И взял повар плечо и что было при нем и положил пред Саулом. И сказал [Самуил]: вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к сему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ. И обедал Саул с Самуилом в тот день.
 • И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле, [и постлали Саулу на кровле, и он спал].
 • Утром встали они так: когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: встань, я провожу тебя. И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил.
 • Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас, – и он пошел вперед; – а ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог.
 • И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего [в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки врагов их, окружающих их, и вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над наследием Своим]:
 • когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: «нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим?»
 • И пойдешь оттуда далее и придешь к дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вефиль: один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином;
 • и будут приветствовать они тебя и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их.
 • После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд Филистимский; [там начальники Филистимские;] и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют;
 • и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком.
 • Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог.
 • И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв; семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать.
 • Как скоро Саул обратился, чтоб идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день.
 • Когда пришли они к холму, вот встречается им сонм пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них.
 • Все знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: что это сталось с сыном Кисовым? неужели и Саул во пророках?
 • И отвечал один из бывших там и сказал: а у тех кто отец? Посему вошло в пословицу: «неужели и Саул во пророках?»
 • И перестал он пророчествовать, и пошел на высоту.
 • И сказал дядя Саулов ему и слуге его: куда вы ходили? Он сказал: искать ослиц, но, видя, что их нет, зашли к Самуилу.
 • И сказал дядя Саулов: расскажи мне, что сказал вам Самуил.
 • И сказал Саул дяде своему: он объявил нам, что ослицы нашлись. А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему.
 • И созвал Самуил народ к Господу в Массифу
 • и сказал сынам Израилевым: так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки Египтян и от руки всех царств, угнетавших вас.
 • А вы теперь отвергли Бога вашего, Который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали Ему: «царя поставь над нами». Итак предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим.
 • И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово.
 • И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево; и приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов; и искали его, и не находили.
 • И вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И сказал Господь: вот он скрывается в обозе.
 • И побежали и взяли его оттуда, и он стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа.
 • И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь!
 • И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом. И отпустил весь народ, каждого в дом свой.
 • Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву; и пошли с ним храбрые, которых се́рдца коснулся Бог.
 • А негодные люди говорили: ему ли спасать нас? И презрели его и не поднесли ему даров; но он как бы не замечал того.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь