Скрыть
Церковнославянский (рус)
[Зач. 262.] Па́велъ и Силуа́нъ и Тимоѳе́й це́ркви солу́нстѣй о Бо́зѣ Отцѣ́ и Го́сподѣ Иису́сѣ Христѣ́: благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
Благодари́мъ Бо́га всегда́ о всѣ́хъ ва́съ, помина́нiе о ва́съ творя́ще въ моли́твахъ на́шихъ,
непреста́н­но помина́юще ва́­ше дѣ́ло вѣ́ры, и тру́дъ любве́, и терпѣ́нiе упова́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, предъ Бо́гомъ и Отце́мъ на́шимъ,
вѣ́дяще, бра́тiе воз­лю́блен­ная, от­ Бо́га избра́нiе ва́­ше:
я́ко благовѣ­ст­вова́нiе на́­ше не бы́сть къ ва́мъ въ сло́вѣ то́чiю, но и въ си́лѣ, и въ Ду́сѣ святѣ, и во извѣще́нiи мно́зѣ, я́коже и вѣ́сте, какови́ бы́хомъ въ ва́съ ра́ди ва́съ.
[Зач. 263.] И вы́ подо́бницы бы́сте на́мъ и Го́споду, прiе́мше сло́во въ ско́рби мно́зѣ съ ра́достiю Ду́ха свята́го,
я́ко бы́ти ва́мъ о́бразъ всѣ́мъ вѣ́ру­ю­щымъ въ македо́нiи и Аха́iи.
От ва́съ бо промче́ся сло́во Госпо́дне не то́кмо въ македо́нiи и Аха́iи, но и во вся́ко мѣ́сто вѣ́ра ва́ша, я́же къ Бо́гу, изы́де, я́ко не тре́бовати на́мъ глаго́лати что́.
Ті́и бо о на́съ воз­вѣща́ютъ, како́въ вхо́дъ имѣ́хомъ къ ва́мъ, и ка́ко обрати́стеся къ Бо́гу от­ и́долъ, рабо́тати Бо́гу жи́ву и и́стин­ну
и жда́ти Сы́на его́ съ небе́съ, его́же воскреси́ изъ ме́ртвыхъ, Иису́са, избавля́ющаго на́съ от­ гнѣ́ва гряду́щаго.
Синодальный
[Зач. 262.] Павел и Силуан и Тимофей – церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших,
непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим,
зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия;
потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами.
[Зач. 263.] И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго,
так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.
Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать.
Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному
и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
Пαῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσ­σαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη
εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάν­τοτε περὶ πάν­των ὑμῶν μνείαν ποι­ούμενοι ἐπι­̀ τῶν προ­σευχῶν ἡμῶν ἀδια­λείπτως
μνημονεύ­ον­τες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπρο­σθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν
εἰδότες ἀδελφοὶ ἠγαπη­μέ­νοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν
ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύ­ματι ἁγίῳ καὶ ἐν πλη­ροφορίᾳ πολλῇ καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι᾿ ὑμᾶς
καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύ­μα­τος ἁγίου
ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύ­ουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ
ἀφ᾿ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ ἀλλ᾿ ἐν παν­τὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ προ­̀ς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι
αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν προ­̀ς ὑμᾶς καὶ πῶς ἐπεστρέψατε προ­̀ς τὸν θεὸν ἀπο­̀ τῶν εἰδώλων δουλεύ­ειν θεῷ ζῶν­τι καὶ ἀληθινῷ
καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки