Скрыть
Церковнославянский (рус)
[Зач. 262.] Па́велъ и Силуа́нъ и Тимоѳе́й це́ркви солу́нстѣй о Бо́зѣ Отцѣ́ и Го́сподѣ Иису́сѣ Христѣ́: благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
Благодари́мъ Бо́га всегда́ о всѣ́хъ ва́съ, помина́нiе о ва́съ творя́ще въ моли́твахъ на́шихъ,
непреста́н­но помина́юще ва́­ше дѣ́ло вѣ́ры, и тру́дъ любве́, и терпѣ́нiе упова́нiя Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, предъ Бо́гомъ и Отце́мъ на́шимъ,
вѣ́дяще, бра́тiе воз­лю́блен­ная, от­ Бо́га избра́нiе ва́­ше:
я́ко благовѣ­ст­вова́нiе на́­ше не бы́сть къ ва́мъ въ сло́вѣ то́чiю, но и въ си́лѣ, и въ Ду́сѣ святѣ, и во извѣще́нiи мно́зѣ, я́коже и вѣ́сте, какови́ бы́хомъ въ ва́съ ра́ди ва́съ.
[Зач. 263.] И вы́ подо́бницы бы́сте на́мъ и Го́споду, прiе́мше сло́во въ ско́рби мно́зѣ съ ра́достiю Ду́ха свята́го,
я́ко бы́ти ва́мъ о́бразъ всѣ́мъ вѣ́ру­ю­щымъ въ македо́нiи и Аха́iи.
От ва́съ бо промче́ся сло́во Госпо́дне не то́кмо въ македо́нiи и Аха́iи, но и во вся́ко мѣ́сто вѣ́ра ва́ша, я́же къ Бо́гу, изы́де, я́ко не тре́бовати на́мъ глаго́лати что́.
Ті́и бо о на́съ воз­вѣща́ютъ, како́въ вхо́дъ имѣ́хомъ къ ва́мъ, и ка́ко обрати́стеся къ Бо́гу от­ и́долъ, рабо́тати Бо́гу жи́ву и и́стин­ну
и жда́ти Сы́на его́ съ небе́съ, его́же воскреси́ изъ ме́ртвыхъ, Иису́са, избавля́ющаго на́съ от­ гнѣ́ва гряду́щаго.
Синодальный
[Зач. 262.] Павел и Силуан и Тимофей – церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших,
непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим,
зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия;
потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами.
[Зач. 263.] И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго,
так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.
Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать.
Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному
и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
Таджикский
Павлус ва Силвонус ва Тимотиюс ба калисои Таслўникӣ, ки дар Худои Падар ва Исои Масеҳи Худованд аст: файз ва осоиштагӣ аз ҷоноби Падари мо Худо ва Исои Масеҳи Худованд бар шумо бод.
Ҳамеша Худоро барои ҳамаи шумо шукргузорӣ намуда, дар дуоҳои худ шуморо зикр мекунем,
Ва доимо кори имон ва меҳанти муҳаббат ва сабри умеди шуморо, ки ба Худованди мо Исои Масеҳ доред, ба ҳузури Худо ва Падари мо ба ёд меоварем,
Чун медонем, ки шумо, эй бародарон ва эй маҳбубони Худо, баргузида шудаед;
Зеро ки башорати мо назди шумо на танҳо дар сухан балки низ дар қувват ва дар Рўҳулқудс ва дар эътимоди бузурге буд; ва шумо медонед, ки мо дар миёни шумо барои шумо чӣ гуна будем.
Ва шумо тақлидкунандагони мо ва Худованд гардида, каломеро дар ранҷу заҳмати азиме бо шодии Рўҳулқудс қабул кардед,
Ба тавре ки барои ҳамаи имондорони Мақдуния ва Охоия намунаи ибрат шудед.
Зеро ки аз шумо каломи Худованд на танҳо дар Мақдуния ва Охоия шунида шуд, балки имоне ки шумо ба Худо доред, дар ҳама ҷо овоза шуд, ба дараҷае ки моро ҳоҷат нест чизе бигўем.
Зеро вақте ки худи онҳо дар бораи мо ҳикоят мекунанд, мегўянд, ки чӣ гуна мо ба миёни шумо дохил шудем, ва чӣ гуна шумо аз бутҳо гашта ба Худо руҷўъ намудед, то ки Худои Ҳай ва ҳақиқиро бандагӣ кунед
Ва Писари Ўро аз осмон мунтазир шавед, ки Худо Ўро аз мурдагон эҳьё кард, яъне Исоро, ки моро аз ғазаби оянда халосӣ медиҳад.

[Заⷱ҇ 262] Па́ѵелъ и҆ сїлꙋа́нъ и҆ тїмоѳе́й цр҃кви солꙋ́нстѣй ѡ҆ бз҃ѣ ѻ҆ц҃ѣ̀ и҆ гдⷭ҇ѣ і҆и҃сѣ хрⷭ҇тѣ̀: блгⷣть ва́мъ и҆ ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀.
Благодари́мъ бг҃а всегда̀ ѡ҆ всѣ́хъ ва́съ, помина́нїе ѡ҆ ва́съ творѧ́ще въ моли́твахъ на́шихъ,
непреста́ннѡ помина́юще ва́ше дѣ́ло вѣ́ры, и҆ трꙋ́дъ любвѐ, и҆ терпѣ́нїе ᲂу҆пова́нїѧ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, пред̾ бг҃омъ и҆ ѻ҆ц҃е́мъ на́шимъ,
вѣ́дѧще, бра́тїе возлю́бленнаѧ, ѿ бг҃а и҆збра́нїе ва́ше:
ꙗ҆́кѡ бл҃говѣствова́нїе на́ше не бы́сть къ ва́мъ въ сло́вѣ то́чїю, но и҆ въ си́лѣ, и҆ въ дс҃ѣ ст҃ѣ, и҆ во и҆звѣще́нїи мно́зѣ, ꙗ҆́коже и҆ вѣ́сте, каковѝ бы́хомъ въ ва́съ ра́ди ва́съ.
[Заⷱ҇ 263] И҆ вы̀ подѡ́бницы бы́сте на́мъ и҆ гдⷭ҇ꙋ, прїе́мше сло́во въ ско́рби мно́зѣ съ ра́достїю дх҃а ст҃а́гѡ,
ꙗ҆́кѡ бы́ти ва́мъ ѡ҆́бразъ всѣ̑мъ вѣ́рꙋющымъ въ македо́нїи и҆ а҆ха́їи.
Ѿ ва́съ бо промче́сѧ сло́во гдⷭ҇не не то́кмѡ въ македо́нїи и҆ а҆ха́їи, но и҆ во всѧ́ко мѣ́сто вѣ́ра ва́ша, ꙗ҆́же къ бг҃ꙋ, и҆зы́де, ꙗ҆́кѡ не тре́бовати на́мъ глаго́лати что̀.
Ті́и бо ѡ҆ на́съ возвѣща́ютъ, како́въ вхо́дъ и҆мѣ́хомъ къ ва́мъ, и҆ ка́кѡ ѡ҆брати́стесѧ къ бг҃ꙋ ѿ і҆́дѡлъ, рабо́тати бг҃ꙋ жи́вꙋ и҆ и҆́стиннꙋ
и҆ жда́ти сн҃а є҆гѡ̀ съ нб҃съ, є҆го́же воскр҃сѝ и҆з̾ ме́ртвыхъ, і҆и҃са, и҆збавлѧ́ющаго на́съ ѿ гнѣ́ва грѧдꙋ́щагѡ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки