Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 1-е послание к Тимофею

 
 • Ду́хъ же я́в­с­т­вен­нѣ глаго́летъ, я́ко въ послѣ́дняя времена́ от­сту́пятъ нѣ́цыи от­ вѣ́ры, вне́млюще духово́мъ ле́стчымъ и уче́ниемъ бѣсо́вскимъ,
 • въ лицемѣ́рiи лжеслове́сникъ, сожже́н­ныхъ сво­е́ю со́вѣстiю,
 • воз­браня́ющихъ жени́тися, удаля́тися от­ бра́­шенъ, я́же Бо́гъ сотвори́ въ снѣде́нiе со благодаре́нiемъ вѣ́рнымъ и позна́в­шымъ и́стину.
 • [Зач. 285А.] Зане́ вся́кое созда́нiе Бо́жiе добро́, и ничто́же от­ме́тно, со благодаре́нiемъ прiе́млемо,
 • освяща́ет­ся бо сло́вомъ Бо́жiимъ и моли́твою.
 • Сiя́ вся́ сказу́я бра́тiи, до́бръ бу́деши служи́тель Иису́са Христа́, пита́емь словесы́ вѣ́ры и до́брымъ уче́нiемъ, ему́же послѣ́довалъ еси́.
 • Скве́рныхъ же и ба́бiихъ ба́сней от­рица́йся, обуча́й же себе́ ко благо­че́стiю:
 • тѣле́сное бо обуче́нiе вма́лѣ е́сть поле́зно, а благо­че́стiе на все́ поле́зно е́сть, обѣтова́нiе имѣ́ющее живота́ ны́нѣшняго и гряду́щаго.
 • [Зач. 285Б.] Вѣ́рно сло́во и вся́каго прiя́тiя досто́йно.
 • На сiе́ бо и тружда́емся и поноша́еми есмы́, я́ко упова́хомъ на Бо́га жи́ва, и́же е́сть спаси́тель всѣ́мъ человѣ́комъ, па́че же вѣ́рнымъ.
 • Завѣщава́й сiя́ и учи́.
 • Никто́же о ю́ности тво­е́й да неради́тъ: но о́бразъ бу́ди вѣ́рнымъ сло́вомъ, житiе́мъ, любо­́вiю, ду́хомъ, вѣ́рою, чи́стото́ю.
 • До́ндеже прiиду́, внемли́ чте́нiю, утѣше́нiю, уче́нiю.
 • Не неради́ о сво­е́мъ дарова́нiи живу́щемъ въ тебѣ́, е́же дано́ тебѣ́ бы́сть проро́че­с­т­вомъ съ воз­ложе́нiемъ ру́къ свяще́н­ниче­ст­ва.
 • Въ си́хъ по­уча́йся, въ си́хъ пребыва́й, [въ си́хъ разумѣва́й,] да преспѣя́нiе твое́ явле́но бу́детъ во всѣ́хъ.
 • Внима́й себѣ́ и уче́нiю и пребыва́й въ ни́хъ: сiя́ бо творя́, и са́мъ спасе́шися и послу́ша­ю­щiи тебе́.
 • [Зач. 285В.] Ста́рцу не твори́ па́кости, но утѣша́й {ста́рца не укоря́й, но умоля́й} я́коже отца́: ю́ношы, я́коже бра́тiю:
 • ста́рицы, я́коже ма́тери: ю́ныя, я́коже сестры́, со вся́кою чистото́ю.
 • Вдови́цы чти́ су́щыя и́стин­ныя вдови́цы.
 • А́ще же ка́я вдови́ца ча́да или́ вну́чата и́мать, да уча́т­ся пре́жде сво́й до́мъ благо­че́сти́во устро́ити и взае́мъ воз­дая́ти роди́телемъ: сiе́ бо е́сть благо­уго́дно предъ Бо́гомъ.
 • А су́щая и́стин­ная вдови́ца и уедине́на, упова́етъ на Бо́га и пребыва́етъ въ моли́твахъ и моле́нiихъ де́нь и но́щь:
 • пита́ющаяся же простра́н­но, жива́ умерла́.
 • И сiя́ завѣщава́й, да непоро́чни бу́дутъ.
 • А́ще же кто́ о сво­и́хъ, па́че же о при́сныхъ {о дома́шнихъ} не промышля́етъ, вѣ́ры от­ве́ргл­ся е́сть и невѣ́рнаго го́ршiй е́сть.
 • Вдови́ца же да при­­чита́ет­ся не ме́нши лѣ́тъ шести́десятихъ, бы́в­ши еди́ному му́жу жена́,
 • въ дѣ́лѣхъ до́брыхъ свидѣ́тел­ст­вуема, а́ще ча́да воспита́ла е́сть, а́ще святы́хъ но́зѣ умы́, а́ще стра́н­ныя прiя́тъ, а́ще ско́рбнымъ утѣше́нiе бы́сть {ско́рбныхъ снабдѣ́}, а́ще вся́кому дѣ́лу бла́гу послѣ́довала е́сть.
 • [Зач. 286.] Ю́ныхъ же вдови́цъ от­рица́йся: егда́ бо разсвирѣ́пѣютъ о Христѣ́ {проти́ву Христа́}, посяга́ти хотя́тъ,
 • иму́щыя грѣ́хъ, я́ко пе́рвыя вѣ́ры от­верго́шася:
 • ку́пно же и пра́здны уча́т­ся обходи́ти до́мы, не то́чiю же пра́здны, но и бляди́вы и оплази́вы {любо­пы́тны}, глаго́лющыя, я́же не подоба́етъ.
 • Хощу́ у́бо ю́нымъ вдови́цамъ посяга́ти, ча́да ражда́ти, до́мъ стро́ити, ни еди́ны же вины́ дая́ти проти́вному хулы́ ра́ди:
 • се́ бо нѣ́кiя разврати́шася вслѣ́дъ сатаны́.
 • А́ще кто́ вѣ́ренъ или́ вѣ́рна и́мать вдови́цы, да довли́тъ и́хъ, и да не тяготи́т­ся це́рковь, да су́щихъ и́стин­ныхъ вдови́цъ удово́литъ.
 • Прилѣжа́щiи же до́брѣ пресви́тери сугу́быя че́сти да сподобля́ют­ся: па́че же тружда́ющiися въ сло́вѣ и уче́нiи.
 • Глаго́летъ бо писа́нiе: вола́ молотя́ща не оброти́ши: и: досто́инъ дѣ́латель мзды́ сво­ея́.
 • На пресви́тера хулы́ не прiе́мли, ра́звѣ при­­ двою́ или́ трiе́хъ свидѣ́телехъ.
 • Согрѣша́ющихъ же предъ всѣ́ми облича́й, да и про́чiи стра́хъ и́мутъ.
 • Засвидѣ́тел­ст­вую предъ Бо́гомъ, и Го́сподемъ Иису́съ Христо́мъ, и избра́н­ными [его́] а́нгелы, да сiя́ сохрани́ши безъ лицемѣ́рiя, ничесо́же творя́ по уклоне́нiю.
 • [Зач. 287.] Руки́ ско́ро не воз­лага́й ни на кого́же, ниже́ при­­обща́йся чужы́мъ грѣхо́мъ: себе́ чи́ста соблюда́й.
 • Ктому́ не пі́й воды́, но ма́ло вина́ прiе́мли, стома́ха ра́ди тво­его́ и ча́стыхъ тво­и́хъ неду́говъ.
 • Нѣ́кихъ [же] человѣ́къ грѣси́ предъявле́ни су́ть, предваря́юще на су́дъ: нѣ́кимъ же и послѣ́д­ст­вуютъ.
 • Та́кожде и до́брая дѣла́ предъявле́на су́ть: и су́щая и́нако, утаи́тися не мо́гутъ.
 • Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским,
 • через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей,
 • запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением.
 • [Зач. 285А.] Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением,
 • потому что освящается словом Божиим и молитвою.
 • Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал.
 • Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии,
 • ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.
 • [Зач. 285Б.] Слово сие верно и всякого принятия достойно.
 • Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных.
 • Проповедуй сие и учи.
 • Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
 • Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.
 • Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства.
 • О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден.
 • Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.
 • [Зач. 285В.] Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев;
 • стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою.
 • Вдовиц почитай, истинных вдовиц.
 • Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу.
 • Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь;
 • а сластолюбивая заживо умерла.
 • И сие внушай им, чтобы были беспорочны.
 • Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.
 • Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа,
 • известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу.
 • [Зач. 286.] Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать в брак.
 • Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру;
 • притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно.
 • Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию;
 • ибо некоторые уже совратились вслед сатаны.
 • Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц.
 • Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении.
 • Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин награды своей.
 • Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях.
 • Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели.
 • Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию.
 • [Зач. 287.] Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым.
 • Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов.
 • Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии.
 • Равным образом и добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут.