Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И воцари́ся Иосафа́тъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́, и укрѣпи́ся Иосафа́тъ надъ Изра́илемъ:
 • расположи́ же си́лу во всѣ́хъ градѣ́хъ Иу́диныхъ крѣ́пкихъ и поста́ви во­ево́ды во градѣ́хъ Иу́диныхъ и во градѣ́хъ Ефре́мовыхъ и́хже побра́ пре́жде а́са оте́цъ его́.
 • И бы́сть Госпо́дь со Иосафа́томъ, я́ко хожда́­ше въ путе́хъ дави́да отца́ сво­его́ пе́рвыхъ и не взыска́ и́доловъ,
 • но Го́спода Бо́га отца́ сво­его́ взыска́ и по́йде въ повелѣ́нiихъ отца́ сво­его́, а не по дѣло́мъ Изра́илевымъ:
 • и укрѣпи́ Госпо́дь ца́р­ст­во въ руку́ его́, и да́ша вся́ Иуде́а да́ры Иосафа́ту, и бы́сть ему́ бога́т­ст­во и сла́ва мно́га.
 • И воз­несе́ся се́рдце его́ въ пути́ Госпо́дни, и ктому́ изъя́ высо́кая и дубра́вы от­ земли́ Иу́дины.
 • Въ тре́тiе же лѣ́то ца́р­ст­ва сво­его́ посла́ нача́лники своя́ и сыно́въ си́льныхъ Авді́ю и заха́рiю, и наѳанаи́ла и Михе́а, да уча́тъ во градѣ́хъ Иу́диныхъ:
 • и съ ни́ми леви́ти саме́а и наѳані́а, и завді́а и Асiи́лъ, и семiрамо́ѳъ и Ионаѳа́нъ, и Адоні́а и тові́а и товадоні́а леви́ти, и съ ни́ми Елисама́ и Иора́мъ жерцы́:
 • учаху же во Иуде́и, имѣ́юще кни́гу зако́на Госпо́дня, и прохожда́ху гра́ды Иу́дины и учаху лю́ди.
 • И бы́сть стра́хъ Госпо́день на всѣ́хъ ца́р­ст­вахъ земны́хъ о́крестъ Иу́ды, и не во­ева́ша проти́ву Иосафа́та.
 • И от­ иноплеме́н­никъ Иосафа́ту да́ры при­­ноша́ху сребро́ и да́ни: Ара́ви же при­­вожда́ху ему́ овно́въ о́вчихъ се́дмь ты́сящъ и се́дмь со́тъ, и козло́въ се́дмь ты́сящъ се́дмь со́тъ.
 • И бѣ́ Иосафа́тъ предуспѣва́я вели́къ въ высоту́ и созда́ во Иуде́и до́мы и гра́ды крѣ́пки.
 • И мно́га дѣ́ла бы́ша ему́ во Иуде́и: и му́жiе ра́тницы крѣ́пцы си́льнiи во Иерусали́мѣ.
 • И сiе́ число́ и́хъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ: и во Иу́дѣ тысященача́лницы една́съ во́ждь и съ ни́мъ сы́нове си́льнiи си́лы три́ста ты́сящъ:
 • и по не́мъ Иоана́нъ нача́лникъ и съ ни́мъ двѣ́сти о́смьдесятъ ты́сящъ:
 • по не́мже Амасі́а, сы́нъ заха́рiинъ, усе́рдсвуяй Го́споду и съ ни́мъ двѣ́сти ты́сящъ муже́й си́льныхъ.
 • И от­ Венiами́ня си́льнiи си́лы Елiа́дъ, и съ ни́мъ держа́щихъ лу́къ и щиты́ двѣ́сти ты́сящъ си́льныхъ:
 • и по не́мъ Иозава́дъ, и съ ни́мъ сто́ о́смьдесятъ ты́сящъ, си́льнiи ко бра́ни.
 • Сі́и служа́щiи царю́, кромѣ́ о́ныхъ, и́хже поста́ви ца́рь по градо́мъ крѣ́пкимъ во все́й Иуде́и.
 • И воцарился Иосафат, сын его, вместо него; и укрепился он против Израильтян.
 • И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его.
 • И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов,
 • но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям Его, а не по деяниям Израильтян.
 • И утвердил Господь царство в руке его, и давали все Иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы.
 • И возвысилось сердце его на путях Господних; притом и высоты отменил он и дубравы в Иудее.
 • И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Овадию, и Захарию и Нафанаила и Михея, чтоб учили по городам Иудиным народ,
 • и с ними левитов: Шемаию и Нефанию, и Зевадию и Азаила, и Шемирамофа и Ионафана, и Адонию и Товию и Тов-Адонию, и с ними Елишаму и Иорама, священников.
 • И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня; и обходили все города Иудеи и учили народ.
 • И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом.
 • А от Филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро; также Аравитяне пригоняли к нему мелкий скот: овнов семь тысяч семьсот и козлов семь тысяч семьсот.
 • И возвышался Иосафат все более и более и построил в Иудее крепости и города для запасов.
 • Много было у него запасов в городах Иудейских, а в Иерусалиме людей военных, храбрых.
 • И вот список их по поколениям их: у Иуды начальники тысяч: Адна начальник, и у него отличных воинов триста тысяч;
 • за ним Иоханан начальник, и у него двести восемьдесят тысяч;
 • за ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него двести тысяч воинов отличных.
 • У Вениамина: отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом двести тысяч;
 • за ним Иегозавад, и у него сто восемьдесят тысяч вооруженных воинов.
 • Вот служившие царю, сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее.
 • Ва писараш Еҳӯшофот ба ҷои ӯ подшоҳ шуд, ва бар Исроил мустаҳкам гардид.
 • Ва дар ҳамаи шаҳрҳои ҳисордори Яҳудо аскаронро ҷойгир кард, ва дар замини Яҳудо ва дар шаҳрҳои Эфроим, ки падараш Осо забт карда буд, волиёнро таъин намуд.
 • Ва Парвардигор бо Еҳӯшофот буд, зеро ки ӯ бо роҳҳои аввалаи падараш Довуд рафтор намуд, ва Баалҳоро ҷӯё нашуд,
 • Балки Худои падари худро ҷӯё шуд, ва мувофиқи аҳкоми Ӯ рафтор намуд, ва на мувофиқи корҳои Исроил.
 • Ва Парвардигор мамлакатро дар дасти ӯ устувор гардонид, ва тамоми аҳли Яҳудо ҳадияҳо барои Еҳӯшофот меоварданд, ва ӯ сарват ва шукӯҳи зиёде дошт.
 • Ва дили ӯ дар роҳҳои Парвардигор фахр менамуд; ва баландиҳо ва Ашераҳоро низ аз Яҳудо дур кард.
 • Ва дар соли сеюми подшоҳии худ сарваронаш Бен-Ҳайил ва Убадё ва Закарё ва Натанъил ва Микойҳуро фиристод, то ки дар шаҳрҳои Яҳудо таълим диҳанд.
 • Ва бо онҳо левизодагон: Шамаъёҳу ва Натанъёҳу ва Асоил ва Шемиромӯт ва Еҳӯнотон ва Адӯниёҳу ва Тӯбиё ва Тӯв-Адӯниё, ки левизодагон буданд; ва бо онҳо Элишомоъ ва Еҳӯром, ки коҳинон буданд.
 • Ва онҳо дар Яҳудо таълим медоданд, ва китоби Тавроти Парвардигор бо онҳо буд; ва дар ҳамаи шаҳрҳои Яҳудо гардиш карда, қавмро таълим медоданд.
 • Ва тарси Парвардигор ҳамаи подшоҳиҳои кишварҳоеро, ки дар гирду пеши Яҳудо буданд, фаро гирифт, ва онҳо бо Еҳӯшофот ҷанг накарданд.
 • Ва аз фалиштиён барои Еҳӯшофот ҳадия ва нуқраи хироҷ оварданд; арабҳо низ барои ӯ чорво: ҳафт ҳазору ҳафтсад қӯчқор ва ҳафт ҳазору ҳафтсад нарбуз оварданд.
 • Ва Еҳӯшофот торафт бештар қувват гирифта, бузург шуд; ва дар Яҳудо қалъаҳо ва шаҳрҳои захираҳо бино кард.
 • Ва ҳунармандони сершуморе барои ӯ дар шаҳрҳои Яҳудо кор мекарданд; ва мардони ҷангии ҷасуре дар Уршалим дошт.
 • Ва ин аст шумораи онҳо аз рӯи хонаводаҳошон: аз Яҳудо мириҳазорҳо, ки сарвари онҳо Адно буд, ва бо ӯ сесад ҳазор мардони ҷангӣ буданд.
 • Ва дар паҳлуи ӯ Еҳӯҳонони сарвар буд, ва бо вай дусаду ҳаштод ҳазор сарбоз буданд.
 • Ва дар паҳлуи вай Амасё писари Зикрӣ буд, ки худро барои Парвардигор назр карда буд, ва бо ӯ дусад ҳазор мардони ҷангӣ буданд.
 • Ва аз Бинёмин Элёдои марди ҷангӣ буд, ва бо ӯ дусад ҳазор камонварон ва сипардорон буданд.
 • Ва дар паҳлуи ӯ Еҳӯзобод буд, ва бо вай саду ҳаштод ҳазор мардони омодаи ҷанг буданд.
 • Инҳо хизмати подшоҳро ба ҷо меоварданд, ғайр аз онҳое ки подшоҳ дар шаҳрҳои ҳисордор дар тамоми Яҳудо ҷойгир карда буд.

 • А замість нього зацарював син його Йосафат, та зміцнився над Ізраїлем.
 • І поставив він військо по всіх укріплених Юдиних містах, і дав залоги в Юдиному краї та в Єфремових містах, які був здобув його батько Аса.
 • І був Господь з Йосафатом, бо він ходив першими дорогами батька свого Давида, і не шукав Ваалів.
 • Бо він звертався до Бога свого батька, і ходив за Його заповідями, а не за чином Ізраїля.
 • І Господь зміцнив його царство в руці його, і вся Юдея давала дарунка Йосафатові, і було в нього багато багатства та слави.
 • І повищилось серце його на Господніх дорогах, і він іще повсовував пагірки та Астарти з Юди.
 • А третього року свого царювання послав він до своїх зверхників, до Бен-Хаїла, і до Овадії, і до Захарія, і до Натанаїла, і до Міхаї, щоб вони навчали в Юдиних містах.
 • А з ними були Левити: Шемая, і Натанія, і Зевадія, і Асаїл, і Шемірамот, і Єгонатан, і Адонійя, і Товійя, і Тов-Адонійя, Левити, а з ними Елішама та Єгорам, священики.
 • І навчали вони в Юдеї, а з ними була книга Закону Господнього.
  І ходили вони довкола по всіх Юдиних містах, і навчали серед народу.
 • І був страх Господній на всіх царствах краю, що навколо Юди, і вони не воювали з Йосафатом.
 • А від филистимлян приносили Йосафатові дари та срібло данини;
  також араби приводили йому дрібну худобу: сім тисяч і сім сотень баранів та сім тисяч і сім сотень козлів.
 • І Йосафат усе зростав угору.
  І побудував він в Юді твердині та міста на запаси.
 • І мав він багато добра по Юдиних містах, і мужів військових, хоробрих вояків в Єрусалимі.
 • А оце їхній перегляд, за домами їхніх батьків.
  Від Юди тисячники: зверхник Адна, а з ним три сотні тисяч хоробрих вояків.
 • А при ньому зверхник Єгоханан, а з ним двісті й вісімдесят тисяч.
 • А при ньому Амасія, син Зіхрі, що присвятив себе Господеві, а з ним двісті тисяч хоробрих вояків.
 • А від Веніямина: хоробрий вояк Ел́яда, а з ним двісті тисяч узброєних луком та щитом.
 • А при ньому Єгозавад, а з ним сто й вісімдесят тисяч узброєного війська.
 • Оці служили цареві, опріч тих, яких цар умістив по твердинних містах по всьому Юді.