Скрыть
Церковнославянский (рус)
И повелѣ́ соломо́нъ созида́ти до́мъ и́мени Госпо́дню и до́мъ ца́р­ст­ву сво­ему́.
И собра́ ца́рь соломо́нъ се́дмьдесятъ ты́сящъ муже́й нося́щихъ бремена́ и о́смьдесятъ ты́сящахъ каменосѣ́чцевъ въ гора́хъ, при­­ста́влен­ныхъ же надъ ни́ми три́ ты́сящы и ше́сть со́тъ.
И посла́ соломо́нъ къ хира́му царю́ ти́рску, глаго́ля: я́коже сотвори́лъ еси́ съ дави́домъ отце́мъ мои́мъ и посла́лъ еси́ ему́ ке́дры, да сози́ждетъ себѣ́ до́мъ, въ не́мже ему́ обита́ти,
и се́, а́зъ сы́нъ его́ созида́ю до́мъ и́мени Го́спода Бо́га мо­его́, да освяшу́ его́ ему́, е́же кади́ти предъ ни́мъ ѳимiа́мъ арома́товъ и предложе́нiе всегда́, и воз­носи́ти всесожже́нiя вы́ну, у́тро и къ ве́черу, и въ суббо́ты, и въ новоме́сячiихъ, и въ пра́здницѣхъ Го́спода Бо́га на́­шего: во вѣ́къ сiе́ бо Изра́или:
и до́мъ, его́же а́зъ созида́ю, вели́къ, вели́къ бо е́сть Госпо́дь Бо́гъ на́шъ па́че всѣ́хъ бого́въ,
и кто́ воз­мо́жетъ созда́ти ему́ до́мъ? а́ще бо небо и небо небесе́ не мо́гутъ вмѣсти́ти сла́вы его́: и кто́ а́зъ, созида́яй ему́ до́мъ? но то́кмо е́же кади́ти ѳимiа́мъ предъ ни́мъ:
ны́нѣ у́бо посли́ мнѣ́ му́жа му́дра, и́же вѣ́сть дѣла́ твори́ти въ зла́тѣ и сребрѣ́, и мѣ́ди и желѣ́зѣ, и порфи́рѣ и въ че́рвлени и въ синетѣ́, и и́же зна́етъ вая́ти вая́нiе, съ му́дрыми, и́же у мене́ во Иуде́и и во Иерусали́мѣ, я́же угото́ва дави́дъ оте́цъ мо́й:
и посли́ ми древа́ ке́дрова и Арке́вѳова и пе́вгова от­ Лива́на, вѣ́мъ бо а́зъ, я́ко раби́ тво­и́ умѣ́ютъ сѣщи́ древа́ от­ Лива́на:
и се́, раби́ тво­и́ съ рабы́ мо­и́ми по́йдутъ, да угото́ваютъ мнѣ́ древа́ мно́га, до́мъ бо, его́же а́зъ созида́ю, вели́къ и пресла́венъ:
и се́, дѣ́лателемъ, и́же сѣку́тъ древа́, да́хъ въ пи́щу рабо́мъ тво­и́мъ пшени́цы мѣ́ръ два́десять ты́сящъ и ячме́ня мѣ́ръ два́десять ты́сящъ, и вина́ мѣ́ръ два́десять ты́сящъ и еле́а мѣ́ръ два́десять ты́сящъ.
Рече́ же хира́мъ ца́рь ти́рскiй чрезъ писа́нiе и посла́ къ соломо́ну, глаго́ля: поне́же воз­люби́ Госпо́дь лю́ди своя́, поста́ви тя́ надъ ни́ми царя́.
И рече́ хира́мъ: благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, и́же сотвори́ не́бо и зе́млю, и́же даде́ дави́ду царю́ сы́на прему́дра и уче́на, и у́мна и разу́мна, и́же сози́ждетъ до́мъ Го́споду и до́мъ ца́р­ст­ву сво­ему́:
и ны́нѣ посла́хъ тебѣ́ му́жа му́дра и свѣ́дуща ра́зумъ, хира́ма раба́ мо­его́:
ма́терь его́ от­ дще́рей да́новыхъ, оте́цъ же его́ му́жъ ти́рянинъ, и́же вѣ́сть дѣ́лати въ зла́тѣ и сребрѣ́, и въ мѣ́ди и въ желѣ́зѣ, и въ ка́менiихъ и въ древа́хъ, и тка́ти въ порфи́рѣ и въ синетѣ́ и въ виссо́нѣ и въ червлени́цѣ, и вая́ти вся́кую рѣ́зь, и разумѣ́ти вся́ко разумѣ́нiе, ели́ка а́ще да́си ему́, съ му́дрыми тво­и́ми и съ му́дрыми господи́на мо­его́ дави́да, отца́ тво­его́:
и ны́нѣ пшени́цу и ячме́нь, и еле́й и вино́, я́же обѣща́лъ еси́, господи́не мо́й, посли́ рабо́мъ тво­и́мъ,
мы́ же бу́демъ сѣщи́ древа́ от­ Лива́на на вся́ку потре́бу твою́ и по́слемъ я́ плота́ми по мо́рю Иоппі́йскому, ты́ же при­­веде́ши я́ во Иерусали́мъ.
И собра́ соломо́нъ всѣ́хъ муже́й при­­ше́лцевъ, и́же бя́ху въ земли́ Изра́илевѣ, по сочте́нiю, и́мже сочте́ и́хъ дави́дъ оте́цъ его́, и обрѣ́тени су́ть сто́ пятьдеся́тъ три́ ты́сящы и ше́сть со́тъ:
сотвори́ же от­ ни́хъ се́дмьдесятъ ты́сящъ бременоно́сцевъ и о́смьдесятъ ты́сящъ каменосѣ́чцевъ, три́ ты́сящы и ше́сть со́тъ при­­ста́вники надъ дѣла́ми людски́ми.
Синодальный
И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя.
И отчислил Соломон семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменосеков в горах, и надзирателей над ними три тысячи шестьсот.
И послал Соломон к Хираму, царю Тирскому, сказать: как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи и со мною.
Вот я строю дом имени Господа Бога моего, для посвящения Ему, чтобы возжигать пред Ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы, и в новомесячия, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю.
И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов.
И достанет ли у кого силы построить Ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают Его? И кто я, чтобы мог построить Ему дом? Разве только для курения пред лицем Его.
Итак пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу, вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой.
И пришли мне кедровых дерев, и кипарису и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева Ливанские. И вот рабы мои пойдут с рабами твоими,
чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный.
И вот древосекам, рубящим дерева, рабам твоим, я даю в пищу: пшеницы двадцать тысяч ко́ров, и ячменю двадцать тысяч ко́ров, и вина двадцать тысяч батов, и оливкового масла двадцать тысяч батов.
И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: по любви к народу Своему, Господь поставил тебя царем над ним.
И еще сказал Хирам: благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя.
Итак я посылаю [тебе] человека умного, имеющего знания, Хирам-Авия,
сына одной женщины из дочерей Дановых, – а отец его Тирянин, – умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней и из дерев, из пряжи пурпурового, яхонтового цвета, и из виссона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего.
А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим.
Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим.
И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом, отцом его, – и нашлось их сто пятьдесят три тысячи шестьсот.
И сделал он из них семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменосеков на горах и три тысячи шестьсот надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе.
Киргизский
Сулайман Тењирдин ысымына арнап єй жана љзєнљ падыша сарайын курууну ниет кылды.
Сулайман жетимиш мињ жєк ташуучуну, сексен мињ таш сомдоочуну тоого жљнљтєп, алардын єстєнљн єч мињ алты жєз кљзљмљлчє койду.
Сулайман Тир падышасы Хирамга киши жиберип, мындай деп айттырды: «Менин атам Дљљт єйєн куруп жатканда, кедр жыгачтарын кандай жљнљтсљњ, мага да ошондой жљнљт.
Мен Кудай-Тењиримдин ысымына арнап єй куруп жатам. Ал єй Тењирдин алдында жыпар жыттуу зат тєтљтєп туруш єчєн, нан тартуусун дайыма коюп туруш єчєн, ишемби кєндљрє эртењ менен, кечинде, ай жањырганда, Кудай-Тењирибиздин майрамдарында чалынуучу бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды чалып туруш єчєн курулат. Булар Ысрайыл элине тєбљлєккљ осуятталган.
Мен куруп жаткан єй – чоњ єй, анткени Кудайыбыз Љзє улуу, бардык кудайлардан жогору.
Аны асман менен асмандардын асманы сыйдыра албай жатканда, Ага арнап єй курууга кимдин кєч-кубаты жетет? Ага арнап єй кургудай мен киммин? Анын алдында жыпар жыттуу зат тєтљтєє єчєн эле куруп жатам.
Ошондуктан мага алтындан, кємєштљн, жезден, темирден буюм жасаганды жана ачык кызыл, кочкул кызыл, жакут тєстєє жип менен токуганды, ошондой эле оймо иштерин билген кишини жибер. Ал атам Дљљт даярдаган Жєйєт аймагы менен Иерусалимдеги менин чебер усталарым менен бирге иштесин.
Мага Лебанондон кедр, кипарис, сандал жыгачтарын жљнљт, анткени мен сенин кулдарыњдын Лебанон дарактарын жакшы кыярын билем. Менин кулдарым сенин кулдарыњ менен бирге барышат.
Мен љтљ кљп жыгачтарды даярдашым керек, себеби мен куруп жаткан єй чоњ жана керемет жай болот.
Бак кыя турган кулдарыњдын тамагына жыйырма мињ кор буудай, жыйырма мињ кор арпа, жыйырма мињ бат шарап, жыйырма мињ бат зайтун майын жљнљтљм».
Тир падышасы Хирам кат аркылуу мындай деген жооп жљнљттє: «Тењир Љз элин сєйгљндєктљн, сени аларга падыша кылып койду».
Хирам дагы мындай деди: «Падыша Дљљткљ Тењирге арнап єй жана љзєнљ арнап падыша сарайын курууга ниеттенген, акылман, тєшєнєгє терењ, акыл-эстєє уул берген, асман-жерди жараткан ысрайылдыктардын Кудай-Тењирине дањк!
Мен сага билимдєє, акылдуу Хурам-Абийди жиберип жатам.
Ал – Дан уруусунун кыздарынан болгон бир аялдын уулу, атасы болсо Тир тургуну. Ал алтындан, кємєштљн, жезден, темирден, жыгачтан, асыл таштан буюм жасаганды, ачык кызыл, жакут тєстєє, зыгыр, кочкул кызыл жип менен токуганды, оймо иштерин билет. Ал сенин чебер усталарыњ жана сенин атањ, менин мырзам падыша Дљљттєн чебер усталары менен бирге сен кандай иш тапшырсањ, ошонун бардыгын аткарат.
Ал эми љзєњ айткан арпа менен буудайды, шарап менен зайтун майларын, мырзам, кулдарыња жљнљт.
Биз сага канча керек болсо, ошончо Лебанон дарагын кыйып, салга жєктљп, дењиз аркылуу Жапага жеткиребиз. Андан ары Иерусалимге љзєњ алып кетесињ».
Сулайман атасы Дљљт санагандан кийин келген Ысрайылдагы бардык келгиндерди санап чыкты, алардын саны жєз элєє єч мињ алты жєз адам болду.
Алардын ичинен сексен мињин тоодон таш сомдоочу жана жетимиш мињин жєк ташуучу кылып бљлдє да, аларды љз убагында иштетип туруу єчєн, єч мињ алты жєз кљзљмљлчє койду.
ბრძანა სოლომონმა სახლის აშენება უფლის სახელისთვის და სამეფო სახლის აშენება თავისთვის.
სოლომონმა აღრიცხა სამოცდაათიათასი მტვირთავი, ოთხმოციათასი ქვის მჭრელი მთაში და სამიათას ექვსასი მათი ზედამხედველი.
შეუთვალა სოლომონმა ხურამს, ტვიროსის მეფეს: როგორც მამაჩემს დავითს ექცეოდი და ნაძვებს უგზავნიდი მისი საცხოვრებელი სახლის ასაშენებლად, მეც ასე მომექეციო.
აჰა, ვაშენებ უფლის, ჩემი ღმერთის სახლს მისთვის საკურთხევლად, საკმევლის საკმევად, საწირი პურის მუდამჟამს მისართმევად, აღსავლენის აღსავლენად დილა-საღამოობით, შაბათობით, ახალმთვარობებისა და ჩვენი უფლის, ღმერთის დღესასწაულებისთვის, რაც სამარადისოდ აკისრია ისრაელს.
დიდია ის სახლი, უფლისათვის რომ ვაშენებ, რადგან ჩვენი ღმერთი ყველა ღმერთებზე დიდია.
ვის შესწევს ძალა, რომ უფლის სახლი ააშენოს, როცა მას ცანი და ცათა ცანიც ვერ იტევს? ან მე ვინღა ვარ, რომ მის წინაშე საკმევლის საკმევი ალაგის გარდა, სხვა სახლი ავუშენო?
ახლა კი გამომიგზავნე ოქროს, ვერცხლის, სპილენძის, რკინის და ძოწეულის, მეწამული და ლურჯი ფერის ნართების დამუშავების მცოდნე კაცი, ჩუქურთმის კვეთა რომ იცოდეს და იმუშაოს იმ ხელოსნებთან ერთად, იუდასა და იერუსალიმში რომ მყავს, რომელნიც მამაჩემმა, დავითმა, მოამზადა.
ლიბანიდან გამომიგზავნე კედარის ხეები, კვიპაროსები და სანდალოზის ხეები, რადგან ვიცი, რომ შენმა მორჩილებმა იციან ლიბანის ხეების ჭრა და აჰა, ჩემი მორჩილნი შენს მორჩილებთან ერთად იქნებიან,
რათა უხვად დამიმზადონ ხეები, რადგან სახლი მე რომ ვაშენებ, დიდებული და მშვენიერი უნდა გამოვიდეს.
აჰა, ვაძლევ ტყისმჭრელებს, ხეებს რომ ჩეხავენ, შენს მორჩილთ, ოციათას ქორ ხორბლის ფქვილს, ოციათას ქორ ქერს, ოციათას ბათ ღვინოსა და ოციათას ბათ ზეთს.
ხურამმა, ტვიროსის მეფემ, წერილით უპასუხა სოლომონს და შეუთვალა: რაკი უფალს უყვარს თავისი ერი, ამიტომ დაგადგინა მასზე მეფედ.
კიდევ ეს უთხრა ხურამმა: კურთხეულ იყოს უფალი, ღმერთი ისრაელისა, რომელმაც შექმნა ცა და მიწა, რომელმაც მეფე დავითს ბრძენი, ჭკვიანი და გონიერი ვაჟი უბოძა, რომელიც აშენებს სახლს უფლისათვის და სამეფო სახლს თავისთვის.
ახლა კი გიგზავნი ბრძენსა და გამოცდილ კაცს - ხურამ-აბის,
დანელი ქალის ძეს, მამით ტვიროსელს, რომელმაც იცის ოქროს, ვერცხლის, სპილენძის, რკინის, ქვის, ხის, ძოწეული და ლურჯი ნართების, სელის და ყირმიზის დამუშავება, ყოველგვარი ჩუქურთმის კვეთა, ყველა ჩანაფიქრის განსახორციელებლად, რაც კი დაევალება შენს ხელოსნებთან და ჩემი ბატონის, დავითის, ხელოსნებთან ერთად.
ახლა გამოუგზავნოს ჩემმა ბატონმა ის ხორბალი, ქერი, ზეთი და ღვინო, თავის მორჩილთ რომ შეჰპირდა.
ჩვენ კი ლიბანში მოვჭრით ხეებს, რამდენიც დაგჭირდება და ზღვაზე ტივებით დავაცურებთ იოფისკენ, იქიდან კი იერუსალიმს აიტანე.
აღრიცხა სოლომონმა ყველა ხიზანი, ვინც კი ისრაელის ქვეყნად დავითის, მამამისის, აღრიცხვის შემდეგ მოსულიყო. და აღმოჩნდა ასორმოცდაცამეტი ათას ექვსასი კაცი.
მათგან სამოცდაათი ათასი მტვირთავად გაამწესა, ოთხმოცი ათასი - ქვის მჭრელად მთაში, სამი ათას ექვსასი - ზედამხედველად, ხალხი რომ ემუშავებინათ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки