Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Поста́виша же царе́мъ обита́ющiи во Иерусали́мѣ Охозі́ю сы́на его́ ме́ншаго вмѣ́сто его́: всѣ́хъ бо ста́ршихъ изби́ша наше́дшiи на ни́хъ разбо́йницы Ара́ви и алимазо́няне, и воцари́ся Охозі́а сы́нъ Иора́мовъ ца́рь Иу́динъ:
 • два́десяти дву́ лѣ́тъ сы́й Охозі́а ца́р­ст­вовати нача́, и еди́но лѣ́то ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И и́мя ма́тери его́ Гоѳолі́а дщи́ Амврі́ина.
 • И се́й ходи́лъ е́сть по пути́ до́му Ахаа́вля, ма́ти бо его́ бѣ́ совѣ́тница, да грѣши́тъ:
 • и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ я́коже до́мъ Ахаа́вовъ, сі́и бо бы́ша ему́ совѣ́тницы по сме́рти отца́ его́, въ погубле́нiе ему́,
 • и въ совѣ́тѣхъ и́хъ хожда́­ше: и по́йде со Иора́момъ сы́номъ Ахаа́ва царя́ Изра́илева на бра́нь проти́ву азаи́ла царя́ Си́рска въ рамо́ѳъ Галаа́дскiй. И порази́ша стрѣлцы́ Иора́ма.
 • И воз­врати́ся Иора́мъ изцѣли́тися во Иезрае́ль от­ ра́нъ, и́миже ра́ниша его́ Си́ряне въ рамо́ѳѣ, внегда́ бра́тися ему́ со азаи́лемъ царе́мъ Си́рскимъ. Охозі́а же сы́нъ Иора́мль ца́рь Иу́динъ сни́де посѣти́ти Иора́ма сы́на Ахаа́вля во Иезрае́ль, разболѣ́ся бо.
 • И от­ Бо́га бы́сть превраще́нiе Охозі́и, да прiи́детъ ко Иора́му: и внегда́ прiити́ ему́, изы́де съ ни́мъ Иора́мъ проти́ву ииу́а сы́на намессі́ина, его́же пома́за Госпо́дь на до́мъ Ахаа́вль.
 • И бы́сть егда́ от­мсти́ ииу́й до́му Ахаа́влю, и обрѣ́те нача́лники Иу́дины и бра́тiю Охозі́ину, служа́щихъ Охозі́и, и уби́ и́хъ: и уби́ ииу́й Иора́ма, и убѣжа́ Охозі́а.
 • И рече́ ииу́й, е́же взыска́ти Охозі́ю: и я́ша его́ врачу́ющася въ самарі́и и при­­ведо́ша его́ ко ииу́еви, и уби́ его́, и погребо́ша его́: рѣ́ша бо, я́ко сы́нъ Иосафа́товъ е́сть, и́же взыска́ Го́спода всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ. И не бы́сть въ дому́ Охозі́инѣ воспрiя́ти си́лу о ца́р­ст­вѣ.
 • И Гоѳолі́а ма́ти Охозі́ина ви́дѣ, я́ко у́мре сы́нъ ея́, и воста́ и погуби́ все́ сѣ́мя ца́рское въ дому́ Иу́динѣ.
 • И взя́ Иосавее́ѳъ дщи́ царе́ва Иоа́са сы́на Охозі́ина, и украде́ его́ от­ среды́ сыно́въ царе́выхъ, егда́ убива́ху и́хъ, и даде́ его́ и корми́лицу его́ въ хра́мину посте́льнюю, и скры́ его́ Иосавее́ѳъ дще́рь царя́ Иора́ма, сестра́ Охозі́ина, жена́ Иода́а архiере́а, и скры́ его́ от­ лица́ Гоѳолі́ина, и не уби́ его́.
 • И бы́сть съ ни́ми въ дому́ Бо́жiи сокры́тъ ше́сть лѣ́тъ, и ца́р­ст­вова Гоѳолі́а на земли́.
 • καὶ ἐβασίλευσαν οἱ κατοικοῦν­τες ἐν Ιερουσαλημ τὸν Οχοζιαν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μικρὸν ἀν­τ᾿ αὐτοῦ ὅτι πάν­τας τοὺς πρεσβυτέρους ἀπέκτεινεν τὸ λῃστήριον τὸ ἐπελθὸν ἐπ᾿ αὐτούς οἱ ᾿Ἀραβες καὶ οἱ Αλιμαζονεῖς καὶ ἐβασίλευσεν Οχοζιας υἱὸς Ιωραμ βασιλέως Ιουδα
 • ὢν εἴκοσι ἐτῶν Οχοζιας ἐβασίλευσεν καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Γοθολια θυγάτηρ Αμβρι
 • καὶ οὗτος ἐπορεύ­θη ἐν ὁδῷ οἴκου Αχααβ ὅτι μήτηρ αὐτοῦ ἦν σύμβουλος τοῦ ἁμαρτάνειν
 • καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐναν­τίον κυρίου ὡς οἶκος Αχααβ ὅτι αὐτοὶ ἦσαν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀπο­θανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ σύμβουλοι τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτόν
 • καὶ ἐν ταῖς βουλαῖς αὐτῶν ἐπορεύ­θη καὶ ἐπορεύ­θη μετὰ Ιωραμ υἱοῦ Αχααβ εἰς πόλεμον ἐπι­̀ Αζαηλ βασιλέα Συρίας εἰς Рαμα Γαλααδ καὶ ἐπάταξαν οἱ τοξόται τὸν Ιωραμ
 • καὶ ἐπέστρεψεν Ιωραμ τοῦ ἰατρευθῆναι εἰς Ιεζραελ ἀπο­̀ τῶν πλη­γῶν ὧν ἐπάταξαν αὐτὸν οἱ Σύροι ἐν Рαμα ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν προ­̀ς Αζαηλ βασιλέα Συρίας καὶ Οχοζιας υἱὸς Ιωραμ βασιλεὺς Ιουδα κατέβη θεάσασθαι τὸν Ιωραμ υἱὸν Αχααβ εἰς Ιεζραελ ὅτι ἠρρώστει
 • καὶ παρα­̀ τοῦ θεοῦ ἐγένετο κατα­στροφὴ Οχοζια ἐλθεῖν προ­̀ς Ιωραμ καὶ ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν ἐξῆλθεν μετ᾿ αὐτοῦ Ιωραμ προ­̀ς Ιου υἱὸν Ναμεσ­σι χριστὸν κυρίου τὸν οἶκον Αχααβ
 • καὶ ἐγένετο ὡς ἐξεδίκησεν Ιου τὸν οἶκον Αχααβ καὶ εὗρεν τοὺς ἄρχον­τας Ιουδα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς Οχοζια λειτουργοῦν­τας τῷ Οχοζια καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς
 • καὶ εἶπεν τοῦ ζητῆσαι τὸν Οχοζιαν καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἰατρευόμενον ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν προ­̀ς Ιου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν καὶ ἔθαψαν αὐτόν ὅτι εἶπαν υἱὸς Ιωσαφατ ἐστίν ὃς ἐζήτησεν τὸν κύριον ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἦν ἐν οἴκῳ Οχοζια κατισχῦσαι δύναμιν περὶ τῆς βασιλείας
 • καὶ Γοθολια ἡ μήτηρ Οχοζια εἶδεν ὅτι τέθνηκεν αὐτῆς ὁ υἱός καὶ ἠγέρθη καὶ ἀπώλεσεν πᾶν τὸ σπέρμα τῆς βασιλείας ἐν οἴκῳ Ιουδα
 • καὶ ἔλαβεν Ιωσαβεθ ἡ θυγάτηρ τοῦ βασιλέως τὸν Ιωας υἱὸν Οχοζια καὶ ἔκλεψεν αὐτὸν ἐκ μέσου υἱῶν τοῦ βασιλέως τῶν θανατουμένων καὶ ἔδωκεν αὐτὸν καὶ τὴν τροφὸν αὐτοῦ εἰς ταμίειον τῶν κλινῶν καὶ ἔκρυψεν αὐτὸν Ιωσαβεθ θυγάτηρ τοῦ βασιλέως Ιωραμ ἀδελφὴ Οχοζιου γυνὴ Ιωδαε τοῦ ἱερέως καὶ ἔκρυψεν αὐτὸν ἀπο­̀ προ­σώπου Γοθολιας καὶ οὐκ ἀπέκτεινεν αὐτόν
 • καὶ ἦν μετ᾿ αὐτῆς ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ κατα­κεκρυμμένος ἓξ ἔτη καὶ Γοθολια ἐβασίλευσεν ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • И поставили царем жители Иерусалима Охозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с Аравитянами к стану, – и воцарился Охозия, сын Иорама, царя Иудейского.
 • Двадцати двух лет был Охозия, когда воцарился, и один год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Гофолия, дочь Амврия.
 • Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницею ему на беззаконные дела.
 • И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником, по смерти отца его, на погибель ему.
 • Также следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем Израильским, на войну против Азаила, царя Сирийского, в Рамоф Галаадский. И ранили Сирияне Иорама,
 • и возвратился он в Изреель лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским. И Охозия, сын Иорама, царь Иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изреель, потому что тот был болен.
 • И от Бога было это на погибель Охозии, что он пришел к Иораму: ибо, по приходе своем, он вышел с Иорамом против Ииуя, сына Намессиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова.
 • Когда совершал Ииуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей Иудейских и сыновей братьев Охозии, служивших Охозии, и умертвил их.
 • И [велел] он искать Охозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Ииую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили: он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в доме Охозии, кто мог бы царствовать.
 • Ибо Гофолия, мать Охозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина.
 • Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Охозии, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате; и таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иодая священника, сестра Охозии, скрыла Иоаса от Гофолии, и она не умертвила его.
 • И был он у них в доме Божием скрываем шесть лет; Гофолия же царствовала над землею.