Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Въ лѣ́то же седмо́е укрѣпи́ся Иода́й, и взя́ со́тники, аза́рiю сы́на Иора́мля и Исма́ила сы́на Иоана́ня, и аза́рiю сы́на ови́дова и Амасі́ю сы́на Аді́ева и Елисафа́на сы́на заха́рiина съ собо́ю въ до́мъ Госпо́день.
 • И обыдо́ша Иуде́ю, и собра́ша леви́ты от­ всѣ́хъ градо́въ Иу́диныхъ и нача́лники оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ, и прiидо́ша во Иерусали́мъ.
 • И завѣща́ все́ собра́нiе Иу́дино завѣ́тъ въ дому́ Бо́жiи со царе́мъ: и показа́ и́мъ сы́на царе́ва и рече́ и́мъ [Иода́й]: се́, сы́нъ царе́въ да воцари́т­ся, я́коже глаго́ла Госпо́дь о до́мѣ дави́довѣ:
 • и ны́нѣ сло́во сiе́, е́же сотворите́: тре́тiя ча́сть от­ ва́съ да изы́детъ въ суббо́ту, свяще́н­никовъ и леви́товъ, и во врата́ вхо́довъ,
 • и тре́тiя ча́сть въ дому́ царе́вѣ, и тре́тiя ча́сть во вратѣ́хъ сре́днихъ, и вси́ лю́дiе [да бу́дутъ] во дво́рѣхъ до́му Госпо́дня:
 • и никто́же да вни́детъ въ до́мъ Госпо́день, то́кмо свяще́н­ницы и леви́ти и и́же слу́жатъ от­ Леви́тъ: ті́и вни́дутъ, я́ко освяще́ни су́ть, вси́ же лю́дiе да держа́тъ стра́жу Госпо́дню:
 • леви́ти же да хо́дятъ о́крестъ царя́, кі́йждо имѣ́я ору́жiе свое́ въ руку́ свое́ю, и входя́й въ це́рковъ да убiе́т­ся, и да бу́дутъ со царе́мъ, входя́щу ему́ и исходя́щу.
 • И сотвори́ша леви́ти и ве́сь Иу́да по всему́, ели́ка повелѣ́ и́мъ Иода́й жре́цъ: и взя́ша кі́йждо му́жы своя́ от­ нача́ла суббо́ты да́же до исхо́да суббо́ты: зане́же не оста́ви Иода́й жре́цъ слу́жбы дневны́я.
 • И даде́ Иода́й свяще́н­никъ со́тникомъ по чи́ну поста́влен­нымъ мечы́ и щиты́ и броня́, я́же бя́ху царя́ дави́да въ дому́ Бо́жiи,
 • и поста́ви вся́ лю́ди, ко­его́ждо во ору́жiи его́, от­ десны́я страны́ це́ркве да́же до лѣ́выя страны́ олтаря́ и це́ркве, надъ царе́мъ о́крестъ:
 • и изведе́ сы́на царе́ва, и воз­ложи́ша на него́ дiади́му и свидѣ́нiя, и поста́виша его́ царе́мъ, и пома́за его́ Иода́й жре́цъ и сы́нове его́ и реко́ша да живе́тъ ца́рь.
 • И услы́ша Гоѳолі́а гла́съ люді́й теку́щихъ и исповѣ́да­ю­щихъ и хва́лящихъ царя́, и вни́де ко царю́ въ це́рковь Госпо́дню,
 • и ви́дѣ, и се́, ца́рь стоя́ше на степе́ни сво­е́мъ, на вхо́дѣ же кня́зи и трубы́, и нача́лницы о́крестъ царя́: и вси́ лю́дiе земли́ воз­ра́довашася и воструби́ша труба́ми, и пою́ще во орга́ны пѣвцы́, и хва́ляще хвало́ю. И растерза́ Гоѳолі́а ри́зы своя́, и возопи́ и рече́: напа́да­ю­ще напа́даете.
 • Изы́де же Иода́й архiере́й, и повелѣ́ со́тникомъ и нача́лникомъ си́лы и рече́ и́мъ: изри́ните ю́ во́нъ изъ це́ркве, и изыди́те вслѣ́дъ ея́, и да убiе́т­ся мече́мъ. Рече́ бо свяще́н­никъ да не у́мретъ въ дому́ Госпо́дни.
 • И да́ша е́й осла́бу на ма́ло, до́ндеже про́йде врата́ ко́н­никъ до́му царе́ва и уби́ша ю́ та́мо.
 • И завѣща́ Иода́й завѣ́тъ между́ собо́ю и всѣ́ми людьми́ и царе́мъ, да бы́ша бы́ли лю́дiе Госпо́дни.
 • И внидо́ша вси́ лю́дiе земли́ въ до́мъ Ваа́ловъ и разори́ша его́, и олтари́ его́ и и́долы его́ сокруши́ша, и Матѳа́на жерца́ Ваа́лова уби́ша предъ олтаре́мъ его́.
 • И вручи́ Иода́й жре́цъ дѣла́ до́му Госпо́дня въ руку́ свяще́н­никовъ и леви́товъ, и воз­ста́ви дневны́я чреды́ жерце́въ и леви́товъ, я́же раздѣли́ дави́дѣ въ дому́ Госпо́дни, и воз­несе́ всесожже́нiя Го́сподеви, я́коже пи́сано е́сть въ зако́нѣ Моисе́овѣ, въ ра́дости и пѣ́нiихъ по расположе́нiю дави́дову:
 • и поста́ви при­­две́рники во вратѣ́хъ до́му Госпо́дня, и да не вни́детъ нечи́стъ во вся́цѣй ве́щи:
 • и взя́ оте́че­ст­въ нача́лники, и си́льныя, и нача́лники люді́й, и вся́ лю́ди земли́, и воз­ведо́ша царя́ от­ до́му Госпо́дня, и вни́де врата́ми вну́трен­ними въ до́мъ царе́въ, и посади́ша царя́ на престо́лѣ ца́рстѣмъ.
 • И воз­весели́шася вси́ лю́дiе зе́мстiи и гра́дъ упоко́ися, и Гоѳолі́а убiе́на е́сть мече́мъ.
 • καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἐκραταίωσεν Ιωδαε καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατον­τάρχους τὸν Αζαριαν υἱὸν Ιωραμ καὶ τὸν Ισμαηλ υἱὸν Ιωαναν καὶ τὸν Αζαριαν υἱὸν Ωβηδ καὶ τὸν Μαασαιαν υἱὸν Αδαια καὶ τὸν Ελισαφαν υἱὸν Ζαχαρια μετ᾿ αὐτοῦ εἰς οἶκον
 • καὶ ἐκύκλωσαν τὸν Ιουδαν καὶ συν­ήγαγον τοὺς Λευίτας ἐκ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδα καὶ ἄρχον­τας πατριῶν τοῦ Ισραηλ καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ
 • καὶ διέθεν­το πᾶσα ἐκκλησία Ιουδα δια­θήκην ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ μετὰ τοῦ βασιλέως καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἰδοὺ ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέως βασιλευσάτω καθὼς ἐλάλησεν κύριος ἐπι­̀ τὸν οἶκον Δαυιδ
 • νῦν ὁ λόγος οὗτος ὃν ποιήσετε τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰσπορευέσθωσαν τὸ σάββατον τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ εἰς τὰς πύλας τῶν εἰσόδων
 • καὶ τὸ τρίτον ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῇ μέσῃ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐν αὐλαῖς οἴκου κυρίου
 • καὶ μὴ εἰσελθέτω εἰς οἶκον κυρίου ἐὰν μὴ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ λειτουργοῦν­τες τῶν Λευιτῶν αὐτοὶ εἰσελεύ­σον­ται ὅτι ἅγιοί εἰσιν καὶ πᾶς ὁ λαὸς φυλασ­σέτω φυλακὰς κυρίου
 • καὶ κυκλώσουσιν οἱ Λευῖται τὸν βασιλέα κύκλῳ ἀνδρὸς σκεῦος ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ ὁ εἰσπορευό­με­νος εἰς τὸν οἶκον ἀπο­θανεῖται καὶ ἔσον­ται μετὰ τοῦ βασιλέως εἰσπορευο­μέ­νου καὶ ἐκπορευο­μέ­νου
 • καὶ ἐποίησαν οἱ Λευῖται καὶ πᾶς Ιουδα κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ ἱερεύς καὶ ἔλαβον ἕκασ­τος τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς τοῦ σαββάτου ἕως ἐξόδου τοῦ σαββάτου ὅτι οὐ κατέλυσεν Ιωδαε τὰς ἐφημερίας
 • καὶ ἔδωκεν τὰς μαχαίρας καὶ τοὺς θυρεοὺς καὶ τὰ ὅπλα ἃ ἦν τοῦ βασιλέως Δαυιδ ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ
 • καὶ ἔστησεν πάν­τα τὸν λαόν ἕκαστον ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτοῦ ἀπο­̀ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς δεξιᾶς ἕως τῆς ὠμίας τῆς ἀριστερᾶς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ἐπι­̀ τὸν βασιλέα κύκλῳ
 • καὶ ἐξήγαγεν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ βασίλειον καὶ τὰ μαρτύρια καὶ ἐβασίλευσαν καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Ιωδαε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ εἶπαν ζήτω ὁ βασιλεύς
 • καὶ ἤκουσεν Γοθολια τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ τῶν τρεχόν­των καὶ ἐξομολογουμένων καὶ αἰνούν­των τὸν βασιλέα καὶ εἰσῆλθεν προ­̀ς τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου
 • καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς ἐπι­̀ τῆς στάσεως αὐτοῦ καὶ ἐπι­̀ τῆς εἰσόδου οἱ ἄρχον­τες καὶ αἱ σάλπιγγες περὶ τὸν βασιλέα καὶ πᾶς ὁ λαὸς ηὐφράνθη καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς σάλπιγξιν καὶ οἱ ᾄδον­τες ἐν τοῖς ὀργάνοις ᾠδοὶ καὶ ὑμνοῦν­τες αἶνον καὶ διέρρηξεν Γοθολια τὴν στολὴν αὐτῆς καὶ ἐβόησεν καὶ εἶπεν ἐπι­τιθέμενοι ἐπι­τίθεσθε
 • καὶ ἐξῆλθεν Ιωδαε ὁ ἱερεύς καὶ ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τοῖς ἑκατον­τάρχοις καὶ τοῖς ἀρχηγοῖς τῆς δυνάμεως καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐκβάλετε αὐτὴν ἐκτὸς τοῦ οἴκου καὶ εἰσέλθατε ὀπίσω αὐτῆς καὶ ἀπο­θανέτω μαχαίρᾳ ὅτι εἶπεν ὁ ἱερεύς μὴ ἀπο­θανέτω ἐν οἴκῳ κυρίου
 • καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἄνεσιν καὶ διῆλθεν δια­̀ τῆς πύλης τῶν ἱππέων τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὴν ἐκεῖ
 • καὶ διέθετο Ιωδαε δια­θήκην ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ βασιλέως εἶναι λαὸν τῷ κυρίῳ
 • καὶ εἰσῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς εἰς οἶκον Βααλ καὶ κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ εἴδωλα αὐτοῦ ἐλέπτυναν καὶ τὸν Ματθαν ἱερέα τῆς Βααλ ἐθανάτωσαν ἐναν­τίον τῶν θυσιαστηρίων αὐτοῦ
 • καὶ ἐνεχείρησεν Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τὰ ἔργα οἴκου κυρίου δια­̀ χειρὸς ἱερέων καὶ Λευιτῶν καὶ ἀνέστησεν τὰς ἐφημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν ἃς διέστειλεν Δαυιδ ἐπι­̀ τὸν οἶκον κυρίου καὶ ἀνενέγκαι ὁλοκαυτώματα κυρίῳ καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Μωυσῆ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἐν ᾠδαῖς δια­̀ χειρὸς Δαυιδ
 • καὶ ἔστησαν οἱ πυλωροὶ ἐπι­̀ τὰς πύλας οἴκου κυρίου καὶ οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται ἀκάθαρτος εἰς πᾶν πρᾶγμα
 • καὶ ἔλαβεν τοὺς πατριάρχας καὶ τοὺς δυνατοὺς καὶ τοὺς ἄρχον­τας τοῦ λαοῦ καὶ πάν­τα τὸν λαὸν τῆς γῆς καὶ ἀνεβίβασαν τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου καὶ εἰσῆλθεν δια­̀ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ ἐκάθισαν τὸν βασιλέα ἐπι­̀ τὸν θρόνον τῆς βασιλείας
 • καὶ ηὐφράνθη πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς καὶ ἡ πόλις ἡσύχασεν καὶ τὴν Γοθολιαν ἐθανάτωσαν μαχαίρᾳ
 • Но в седьмой год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен: Азарию, сына Иерохамова, и Исмаила, сына Иегохананова, и Азарию, сына Оведова, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри.
 • И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим.
 • И заключило все собрание союз в доме Божием с царем. И сказал им Иодай: вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых.
 • Вот что вы сделайте: треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов,
 • и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господня.
 • И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены; весь же народ пусть стоит на страже Господней.
 • И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить.
 • И сделали левиты и все Иудеи, что приказал Иодай священник; и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед.
 • И роздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божием;
 • и поставил весь народ, каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома, вокруг царя.
 • И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем; и помазали его Иодай и сыновья его и сказали: да живет царь!
 • И услышала Гофолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень,
 • и увидела: и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными и искусные в славословии. И разодрала Гофолия одежды свои и закричала: заговор! заговор!
 • И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: выведите ее вон [из храма], и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом. Потому что священник сказал: не умертвите ее в доме Господнем.
 • И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее.
 • И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним.
 • И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его и истуканов его сокрушили; и Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками.
 • И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, [и восстановил дневные череды священников и левитов,] как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением, по уставу Давидову.
 • И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь.
 • И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли чрез верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол.
 • И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гофолию умертвили мечом.