Скрыть
24:4
Церковнославянский (рус)
Седми́ лѣ́тъ бѣ́ Иоа́съ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и четы́редесять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Саві́а от­ вирсаве́и.
Сотвори́ же Иоа́съ уго́дное предъ Го́сподемъ во вся́ дни́ Иода́а свяще́н­ника.
И поя́тъ ему́ Иода́й жены́ двѣ́, и роди́ша сы́ны и дще́ри.
И бы́сть по си́хъ, и взы́де на се́рдце Иоа́су, да воз­нови́тъ до́мъ Госпо́день.
И собра́ свяще́н­ники и леви́ты и рече́ и́мъ: иди́те во гра́ды Иу́дины, и собери́те от­ всего́ Изра́иля сребро́ ко обновле́нiю хра́ма Госпо́дня от­ лѣ́та до лѣ́та, и поспѣ́шно сотвори́те. Леви́ти же не потща́шася.
И при­­зва́ ца́рь Иоа́съ Иода́а нача́лника и рече́ ему́: почто́ не надсматря́лъ еси́ леви́товъ, е́же при­­нести́ от­ Иу́ды и от­ Иерусали́ма, е́же уста́влено е́сть от­ Моисе́а человѣ́ка Бо́жiя, егда́ собра́ Изра́иля въ ски́нiю свидѣ́нiя?
Гоѳолі́а бо бѣ́ нечести́ва, и сы́нове ея́ разори́ша до́мъ Бо́жiй, я́ко свята́я до́му Госпо́дня сотвори́ша Ваали́му.
И повелѣ́ ца́рь, да сотворя́тъ ковче́жецъ и поста́вятъ при­­ вратѣ́хъ Госпо́днихъ извнѣ́,
и да проповѣ́дятъ во Иуде́и и во Иерусали́мѣ, при­­носи́ти Го́споду, я́коже уста́ви Моисе́й ра́бъ Бо́жiй надъ Изра́илемъ въ пусты́ни.
И да́ша вси́ нача́лницы и вси́ лю́дiе, и вноша́ху и влага́ху въ ковче́жецъ, до́ндеже напо́лнися.
И бы́сть егда́ при­­ноша́ху ковче́жецъ къ настоя́телемъ царе́вымъ рука́ми леви́тскими, и егда́ уви́дѣша, я́ко умно́жися сребро́, и при­­хожда́­ше пи́сарь царе́въ и настоя́тель вели́каго жерца́, и выбира́ху изъ ковче́жца, и [па́ки] поставля́ху на мѣ́сто его́: та́ко творя́ху от­ дне́ до дне́, и собра́ша сребра́ мно́го.
И вдаде́ е́ ца́рь и Иода́й жре́цъ творя́щымъ дѣла́ на дѣ́ло до́му Госпо́дня: и наима́ху каменосѣ́чцы и древодѣ́ли, да устроя́ютъ до́мъ Госпо́день, и ковачы́ желѣ́зу и мѣ́ди, да укрѣпя́тъ до́мъ Госпо́день.
И творя́ху творя́щiи дѣла́, и взы́де долгота́ дѣ́лъ рука́ми и́хъ, и воз­ста́виша до́мъ Госпо́день въ состоя́нiе [пре́жнее] его́, и укрѣпи́ша.
Егда́ же соверши́ша, при­­несо́ша ко царю́ и ко Иода́ю оста́нокъ сребра́, изъ него́же сотвори́ша сосу́ды въ до́мъ Госпо́день, сосу́ды въ служе́нiе всесожже́нiй, и кади́лницы златы́я и сре́бряныя, и при­­ноша́ху всесожже́нiя въ дому́ Госпо́дни непреста́н­но, во вся́ дни́ Иода́евы.
И состарѣ́ся Иода́й испо́лненъ дні́й, и у́мре сы́й ста́ три́десяти лѣ́тъ внегда́ сконча́тися ему́:
и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ со царми́, поне́же сотвори́ благо́е со Изра́илемъ и съ Бо́гомъ и съ до́момъ его́.
И бы́сть по сконча́нiи Иода́евѣ, внидо́ша нача́лницы Иу́дины и поклони́шася царю́: тогда́ послу́ша и́хъ ца́рь.
И оста́виша це́рковь Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ и служа́ху Аста́ртѣ и истука́н­нымъ: и бы́сть гнѣ́въ [Госпо́день] на Иу́ду и Иерусали́мъ въ де́нь то́й.
И посла́ къ ни́мъ проро́ки, да обратя́т­ся ко Го́споду, и не послу́шаша: и засвидѣ́тел­ст­вова и́мъ, и не покори́шася.
И Ду́хъ Бо́жiй облече́ аза́рiю свяще́н­ника сы́на Иода́ева, и ста́ предъ людьми́ и рече́ и́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: почто́ преступа́ете повелѣ́нiя Госпо́дня? не поспѣши́т­ся ва́мъ, я́ко оста́висте Го́спода, и оста́витъ ва́съ.
И нападо́ша на него́ и поби́ша и́ ка́менiемъ по повелѣ́нiю Иоа́са царя́, во дворѣ́ до́му Госпо́дня.
И не воспомяну́ Иоа́съ ца́рь милосе́рдiя, е́же сотвори́ Иода́й оте́цъ его́ съ ни́мъ, но уби́ сы́на его́: и́же, егда́ умира́­ше, рече́: да ви́дитъ и су́дитъ Госпо́дь.
И бы́сть по сконча́нiи лѣ́та, воста́ на него́ си́ла Си́рская, и прiи́де на Иу́ду и на Иерусали́мъ, и уби́ша вся́ нача́лники въ лю́дехъ въ це́ркви, и ве́сь плѣ́нъ и́хъ посла́ша ко царю́ въ Дама́скъ:
зане́ въ ма́лыхъ муже́хъ прiи́де си́ла Си́рская, и Бо́гъ предаде́ въ ру́цѣ и́хъ си́лу мно́гу зѣло́, зане́ оста́виша Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ: и на Иоа́са сотвори́ су́дъ.
И по от­ше́­ст­вiи и́хъ от­ него́, оста́влену ему́ су́щу въ болѣ́знехъ вели́кихъ, и нападо́ша на него́ раби́ его́ за кро́вь свяще́н­ника сы́на Иода́ева, и уби́ша его́ на посте́ли его́, и у́мре: и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ, но не погребо́ша его́ во гробѣ́хъ ца́рскихъ.
Напа́дшiи же на него́, заве́дъ сы́нъ семаа́ѳовъ Аммани́тянинъ и Иозаве́дъ сы́нъ самари́ѳовъ Моави́тянинъ,
и сы́нове его́ вси́, и при­­ступи́ша къ нему́ пя́ть. И про́чая слове́съ его́, се́, напи́сана въ лѣтопи́сцѣ ца́рстѣмъ. И воцари́ся Амасі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
Синодальный
Семи лет был Иоас, когда воцарился, и сорок лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Цивья из Вирсавии.
И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника.
И взял ему Иодай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей.
И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень,
и собрал он священников и левитов и сказал им: пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех Израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле. Но не поспешили левиты.
И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему: почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием Израильтян для скинии собрания?
Ибо нечестивая Гофолия и сыновья ее разорили дом Божий и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов.
И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне.
И провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на Израильтян в пустыне.
И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился.
В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам чрез левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра.
И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня.
И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его.
И кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра. И сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во все дни Иодая.
И состарился Иодай и, насытившись днями жизни, умер: сто тридцать лет было ему, когда он умер.
И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома Его.
Но по смерти Иодая пришли князья Иудейские и поклонились царю; тогда царь стал слушаться их.
И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить деревам посвященным и идолам, – и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их.
И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали.
И Дух Божий облек Захарию, сына Иодая священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: так говорит Господь: для чего вы преступаете повеления Господни? не будет успеха вам; и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас.
И сговорились против него, и побили его камнями, по приказанию царя [Иоаса], на дворе дома Господня.
И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он умирая говорил: да видит Господь и да взыщет!
И по истечении года выступило против него войско Сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск.
Хотя в небольшом числе людей приходило войско Сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд,
и когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его, за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах.
Заговорщиками же против него были: Завад, сын Шимеафы Аммонитянки, и Иегозавад, сын Шимрифы Моавитянки.
О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него.
Киргизский
Жааш такка отурганда, жети жашта болчу, ал Иерусалимде кырк жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Сибия эле, ал бейер-шебалык аял болчу.
Ыйык кызмат кылуучу Жойат тирєє кезинде Жааш Тењирге жаккан иштерди кылды.
Жойат ага эки аял алып берди, алардан ал уул-кыздуу болду.
Ошондон кийин Жааштын жєрљгєнљ Тењирдин єйєн жањыртуу керек деген ой келди.
Ал ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди чогултуп, аларга: «Жєйєт аймагынын шаарларын кыдыргыла, Кудайдын єйєн жыл сайын оњдоп туруу єчєн, бєт ысрайылдыктардан кємєш чогулткула. Бул ишке батыраак киришкиле», – деди. Бирок лебилер шашылган жок.
Падыша алардын башчысы Жойатты чакырып, ага мындай деди: «Тењирдин кулу Муса менен Ысрайыл жамааты жыйын чатыры єчєн белгилеген алымды Жєйєт аймагынан, Иерусалимден чогултуп келєєсєн лебилерден эмне єчєн талап кылбай жатасыњ?»
Анткени кудайсыз аял Аталея менен анын уулдары Кудайдын єйєн талап-тоноп бєтєшкљн. Тењирдин єйєнљ арналгандардын баарын Баалга жумшашкан.
Падыша буйрук берди, ошондо алар бир єкљк жасашып, аны Тењир єйєнєн сыртына, кире беришке коюшту.
Алар Жєйєт аймагына жана Иерусалимге Тењирге арнап алым алып келєєнє буйрушту. Бул алымды Кудайдын кулу Муса чљлдљ ысрайылдыктарга салган.
Бардык башкаруучулар, бардык эл тартууларды кубаныч менен алып келип, єкљк толгуча салып жатышты.
Лебилер єкљктє падыша кызматчыларына кљтљрєп келгенде, алар кємєштєн кљп экенин кљрєштє. Ошондо падышанын катчысы менен башкы ыйык кызмат кылуучунун ишенимдєє кишиси келип, єкљктљгєнє тљгєп, єкљктє љз ордуна койду. Алар кєн сайын ушундай кылып, эњ кљп кємєш чогултушту.
Аны падыша менен Жойат Тењир єйєндљгє жумушту башкаруучуларга берди. Алар Тењир єйєн оњдош єчєн, таш сомдоочуларды, жыгач усталарды жалдашты, ошондой эле Тењир єйєн бекемдеш єчєн, темир усталарды, жез усталарды жалдашты.
Жумушчулардын башчылары ишти баштап, оњдоо ишин жєргєзєштє. Ошентип, алар Кудай єйєн мурунку калыбына келтиришти, аны бекемдешти.
Жумуштардын бардыгын бєтєрєшкљндљн кийин, алар падыша менен Жойатка калган кємєштљрдє љткљрєп беришти. Андан Кудай єйєндљгє кызматка жана бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты алып келєєгљ керектелєєчє идиштерди, табактарды, ошондой эле алтын-кємєш идиштерди жасашты. Жойаттын љмєрє љткєчљ, Кудай єйєнљ дайыма бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды алып келип турушту.
Жойат карылыгы жетип, љмєргљ тоюп љлдє. Ал љлгљндљ жєз отуз жашта болчу.
Аны Дљљттєн шаарындагы падышалар жаткан жайга коюшту, анткени ал Кудай єчєн да, Кудай єйє єчєн да Ысрайылда жакшы иштерди кылган.
Бирок Жойаттын кљзє љткљндљн кийин, Жєйєт тљрљлљрє келип, падышага таазим кылышты. Ошондо падыша аларды уга баштады.
Ошентип, алар ата-бабаларынын Кудай-Тењиринин єйєн таштап, Ашейра мамыларына, буркандарга табына башташты. Ушул кєнљљсє єчєн Тењир Жєйєт менен Иерусалимге каарданды.
Алар Тењирге кайрылыш єчєн, Тењир аларга пайгамбарларын жљнљттє. Пайгамбарлар аларга эскертишти, бирок алар укпай коюшту.
Ыйык кызмат кылуучу Жойаттын уулу Захарияга Кудайдын Руху тєштє, ал бийик жерге чыгып, эл алдында туруп, аларга: «Тењир мындай дейт: “Силер эмне єчєн Тењирдин буйругун аткарбай жатасыњар? Силер ийгиликке жетпейсињер, силер Тењирди таштап салдыњар, Ал да силерди таштап салат”», – деди.
Ошондо ага каршы уюшуп, падышанын буйругу боюнча аны Тењир єйєнєн короосунда таш барањга алышты.
Жааш падыша љзєнљ Захариянын атасы Жойаттын кандай жакшылык кылганын унутуп, анын уулун љлтєрдє. Ал љлєп бара жатып, мындай деди: «Тењир кљрєп турат, Ал Љзє жазаласын».
Бир жылдан кийин ага Сирия аскерлери кол салды. Жєйєт аймагы менен Иерусалимге кирип барып, элдин арасындагы бардык тљрљлљрдє кырып салышты. Алардан алынган олжолордун бардыгын Дамаск падышасына жљнљтєштє.
Сириянын аскерлери анчалык кљп болбосо да, Тењир алардын колуна сансыз кљп аскерлерди салып берди, анткени бул эл љз ата-бабаларынын Кудай-Тењирин таштап койгон. Жааш ушундайча жазасын алды.
Алар аны оор жарадар кылып кетишкенден кийин, ыйык кызмат кылуучу Жойаттын уулунун каны єчєн, кулдары ага каршы уюшуп, аны жаткан тљшљгєндљ љлтєрєштє, ал ошол жерде љлдє. Аны Дљљттєн шаарына коюшту, бирок падышалар жаткан жайга коюшкан жок.
Ага каршы кастык уюштургандар: амондук аял Шиматтын уулу Забат жана мааптык аял Шимриттин уулу Жейозабат болду.
Анын уулдары жљнєндљ, ага каршы пайгамбарчылыктар жљнєндљ, Кудай єйєн калыбына келтирєє жљнєндљ падышалардын китебинде жазылган. Анын ордуна уулу Аматсия падыша болду.
ὢν ἑπτὰ ἐτῶν Ιωας ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ τεσ­σαράκον­τα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Σαβια ἐκ Βηρσαβεε
καὶ ἐποίησεν Ιωας τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας Ιωδαε τοῦ ἱερέως
καὶ ἔλαβεν αὐτῷ Ιωδαε γυναῖκας δύο καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐγένετο ἐπι­̀ καρδίαν Ιωας ἐπι­σκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου
καὶ συν­ήγαγεν τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐξέλθατε εἰς τὰς πόλεις Ιουδα καὶ συν­αγάγετε ἀπο­̀ παν­τὸς Ισραηλ ἀργύριον κατισχῦσαι τὸν οἶκον κυρίου ἐνιαυτὸν κατ᾿ ἐνιαυτὸν καὶ σπεύ­σατε λαλῆσαι καὶ οὐκ ἔσπευσαν οἱ Λευῖται
καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Ιωας τὸν Ιωδαε τὸν ἄρχον­τα καὶ εἶπεν αὐτῷ δια­̀ τί οὐκ ἐπεσκέψω περὶ τῶν Λευιτῶν τοῦ εἰσενέγκαι ἀπο­̀ Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ τὸ κεκριμένον ὑπὸ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ ὅτε ἐξεκκλησίασεν τὸν Ισραηλ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου
ὅτι Γοθολια ἦν ἡ ἄνομος καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῆς κατέσπασαν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ γὰρ τὰ ἅγια οἴκου κυρίου ἐποίησαν ταῖς Βααλιμ
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς γενηθήτω γλωσ­σόκομον καὶ τεθήτω ἐν πύλῃ οἴκου κυρίου ἔξω
καὶ κηρυξάτωσαν ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ εἰσενέγκαι κυρίῳ καθὼς εἶπεν Μωυσῆς παῖς τοῦ θεοῦ ἐπι­̀ τὸν Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ
καὶ ἔδωκαν πάν­τες ἄρχον­τες καὶ πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἰσέφερον καὶ ἐνέβαλλον εἰς τὸ γλωσ­σόκομον ἕως οὗ ἐπλη­ρώθη
καὶ ἐγένετο ὡς εἰσέφερον τὸ γλωσ­σόκομον προ­̀ς τοὺς προ­στάτας τοῦ βασιλέως δια­̀ χειρὸς τῶν Λευιτῶν καὶ ὡς εἶδον ὅτι ἐπλεόνασεν τὸ ἀργύριον καὶ ἦλθεν ὁ γραμματεὺς τοῦ βασιλέως καὶ ὁ προ­στάτης τοῦ ἱερέως τοῦ μεγά­λου καὶ ἐξεκένωσαν τὸ γλωσ­σόκομον καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ οὕτως ἐποίουν ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ συν­ήγαγον ἀργύριον πολύ
καὶ ἔδωκεν αὐτὸ ὁ βασιλεὺς καὶ Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τοῖς ποι­οῦσιν τὰ ἔργα εἰς τὴν ἐργασίαν οἴκου κυρίου καὶ ἐμισθοῦν­το λατόμους καὶ τέκτονας ἐπι­σκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ χαλκεῖς σιδήρου καὶ χαλκοῦ ἐπι­σκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου
καὶ ἐποίουν οἱ ποι­οῦν­τες τὰ ἔργα καὶ ἀνέβη μῆκος τῶν ἔργων ἐν χερσὶν αὐτῶν καὶ ἀνέστησαν τὸν οἶκον κυρίου ἐπι­̀ τὴν στάσιν αὐτοῦ καὶ ἐνίσχυσαν
καὶ ὡς συν­ετέλεσαν ἤνεγκαν προ­̀ς τὸν βασιλέα καὶ προ­̀ς Ιωδαε τὸ κατα­́λοιπον τοῦ ἀργυρίου καὶ ἐποίησαν σκεύ­η εἰς οἶκον κυρίου σκεύ­η λειτουργικὰ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυίσκας χρυσᾶς καὶ ἀργυρᾶς καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις ἐν οἴκῳ κυρίου δια­̀ παν­τὸς πάσας τὰς ἡμέρας Ιωδαε
καὶ ἐγήρασεν Ιωδαε πλή­ρης ἡμερῶν καὶ ἐτελεύ­τησεν ὢν ἑκατὸν καὶ τριάκον­τα ἐτῶν ἐν τῷ τελευτᾶν αὐτόν
καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ μετὰ τῶν βασιλέων ὅτι ἐποίησεν ἀγαθωσύνην μετὰ Ισραηλ καὶ μετὰ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ
καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ιωδαε εἰσῆλθον οἱ ἄρχον­τες Ιουδα καὶ προ­σεκύνησαν τὸν βασιλέα τότε ἐπήκουσεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς
καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ ἐδούλευον ταῖς ᾿Αστάρταις καὶ τοῖς εἰδώλοις καὶ ἐγένετο ὀργὴ ἐπι­̀ Ιουδαν καὶ ἐπι­̀ Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ
καὶ ἀπέστειλεν προ­̀ς αὐτοὺς προ­φήτας ἐπι­στρέψαι προ­̀ς κύριον καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ διεμαρτύραν­το αὐτοῖς καὶ οὐκ ἤκουσαν
καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐνέδυσεν τὸν Αζαριαν τὸν τοῦ Ιωδαε τὸν ἱερέα καὶ ἀνέστη ἐπάνω τοῦ λαοῦ καὶ εἶπεν τάδε λέγει κύριος τί παρα­πορεύ­εσθε τὰς ἐν­τολὰς κυρίου καὶ οὐκ εὐοδωθήσεσθε ὅτι ἐγκατελίπετε τὸν κύριον καὶ ἐγκατα­λείψει ὑμᾶς
καὶ ἐπέθεν­το αὐτῷ καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν δι᾿ ἐν­τολῆς Ιωας τοῦ βασιλέως ἐν αὐλῇ οἴκου κυρίου
καὶ οὐκ ἐμνήσθη Ιωας τοῦ ἐλέους οὗ ἐποίησεν μετ᾿ αὐτοῦ Ιωδαε ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐθανάτωσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπέθνῃσκεν εἶπεν ἴδοι κύριος καὶ κρινάτω
καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν συν­τέλειαν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀνέβη ἐπ᾿ αὐτὸν δύναμις Συρίας καὶ ἦλθεν ἐπι­̀ Ιουδαν καὶ ἐπι­̀ Ιερουσαλημ καὶ κατέφθειραν πάν­τας τοὺς ἄρχον­τας τοῦ λαοῦ ἐν τῷ λαῷ καὶ πάν­τα τὰ σκῦλα αὐτῶν ἀπέστειλαν τῷ βασιλεῖ Δαμασκοῦ
ὅτι ἐν ὀλίγοις ἀνδράσιν παρεγένετο δύναμις Συρίας καὶ ὁ θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν δύναμιν πολλὴν σφόδρα ὅτι ἐγκατέλιπον κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ μετὰ Ιωας ἐποίησεν κρίματα
καὶ μετὰ τὸ ἀπελθεῖν αὐτοὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐγκατα­λιπεῖν αὐτὸν ἐν μαλακίαις μεγά­λαις καὶ ἐπέθεν­το αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐν αἵμασιν υἱοῦ Ιωδαε τοῦ ἱερέως καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐπι­̀ τῆς κλίνης αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ καὶ οὐκ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ τῶν βασιλέων
καὶ οἱ ἐπι­θέμενοι ἐπ᾿ αὐτὸν Ζαβεδ ὁ τοῦ Σαμαθ ὁ Αμμανίτης καὶ Ιωζαβεδ ὁ τοῦ Σομαρωθ ὁ Μωαβίτης
καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πάν­τες καὶ προ­σῆλθον αὐτῷ οἱ πέν­τε καὶ τὰ λοιπὰ ἰδοὺ γεγραμμένα ἐπι­̀ τὴν γραφὴν τῶν βασιλέων καὶ ἐβασίλευσεν Αμασιας υἱὸς αὐτοῦ ἀν­τ᾿ αὐτοῦ
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки