Скрыть
26:12
Церковнославянский (рус)
И взя́ша вси́ лю́дiе Иу́дины [сы́на его́] Озі́ю, о́нъ же бѣ́ лѣ́тъ шести­на́­де­ся­ти, и поста́внша его́ царе́мъ вмѣ́сто Амасі́и отца́ его́.
То́й созда́ Ела́ѳъ, то́й воз­врати́ его́ Иу́дѣ по успе́нiи царя́ со отцы́ его́.
Шести­на́­де­ся­ти лѣ́тъ бы́сть Озі́а, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и пятьдеся́тъ два́ лѣ́та ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Иехелі́а от­ Иерусали́ма.
И сотвори́ пра́вое предъ Го́сподемъ по всѣ́мъ, ели́ка сотвори́ Амасі́а оте́цъ его́,
и бѣ́ взыска́я Го́спода во дни́ заха́рiи разумѣ́ющаго во стра́сѣ Госпо́дни, и во дни́ его́ взыска́ Го́спода, и благопоспѣши́ ему́ Госпо́дь.
И изы́де, и ополчи́ся проти́ву иноплеме́н­никовъ, и разори́ стѣ́ны ге́ѳски и стѣ́ны Иавни́ра и стѣ́ны азо́та и созда́ гра́ды азо́тски и во иноплеме́н­ницѣхъ.
И укрѣпи́ его́ Госпо́дь проти́ву иноплеме́н­никовъ и проти́ву Ара́вовъ, и́же обита́ху въ ка́менiихъ, и проти́ву Мине́овъ.
И да́ша Мине́е да́ры Озі́и, и прослы́ и́мя его́ да́же до вхо́да Еги́петскаго, поне́же укрѣпи́ся до высоты́.
Созда́ же Озі́а столпы́ во Иерусали́мѣ и надъ враты́ у́гла и надъ враты́ юдо́льными и надъ угла́ми, и укрѣпи́ и́хъ:
и устро́и столпы́ въ пусты́ни, и ископа́ кла́дязи мно́ги, поне́же имя́ше мно́ги скоты́ на по́ли и въ пусты́ни, и дѣ́латели виногра́довъ на гора́хъ и на карми́лѣ, бѣ́ бо му́жъ любо­земледѣ́ленъ.
Бы́сть же Озі́и си́ла творя́щая бра́нь, и исходя́щая къ ополче́нiю на бра́нь, и входя́щая на ополче́нiе въ число́: и бѣ́ число́ и́хъ подъ руко́ю Иеи́ля пи́саря и маасі́и судiи́ и подъ руко́ю Анані́и намѣ́ст­ника ца́рска.
Все́ число́ оте́че­ст­въ нача́лниковъ си́льныхъ на бра́нь двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ,
и съ ни́ми си́лы во­е́н­ныя три́ста се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ: сі́и творя́ху бра́нь въ си́лѣ крѣ́пцѣ, помога́юще царю́ проти́ву супоста́тъ.
Угото́ва же и́мъ Озі́а все́й си́лѣ щиты́ и копiя́, и шле́мы и броня́, лу́ки же и пра́щы на мета́нiе ка́менiя.
И сотвори́ во Иерусали́мѣ хи́трости ухищре́ныя вы́мысломъ, е́же бы́ти и́мъ на столпѣ́хъ и на углѣ́хъ, да ме́щутъ стрѣ́лы и ка́менiя ве́лiя: и слы́шано бы́сть устро­е́нiе его́ до дале́ча, поне́же удивле́нъ бы́сть ищя́ по́мощи [от­ Го́спода], до́ндеже укрѣпи́ся.
И егда́ укрѣпи́ся, воз­несе́ся се́рдце его́ на па́губу [свою́]: и оби́дѣ Го́спода Бо́га сво­его́, и вни́де въ це́рковь Госпо́дню покади́ти надъ олтаре́мъ ѳимiа́мовъ.
И вни́де по не́мъ аза́рiа свяще́н­никъ и съ ни́мъ свяще́н­ницы Госпо́дни о́смьдесятъ, сы́нове си́льнiи.
И ста́ша проти́вно Озі́и царю́ и реко́ша ему́: нѣ́сть твое́, Озі́е, да кади́ши ѳимiа́момъ Го́сподеви, но то́кмо свяще́н­никомъ сыно́мъ Ааро́нимъ освяще́н­нымъ кади́ти: изы́ди изъ святи́лища, я́ко от­ступи́лъ еси́ от­ Го́спода: и не вмѣни́т­ся тебѣ́ сiе́ во сла́ву от­ Го́спода Бо́га.
И прогнѣ́вася Озі́а, и въ руку́ его́ кади́лница е́же кади́ти во хра́мѣ: и внегда́ разъяри́ся о́нъ на жерцы́ Госпо́дни, и прока́за взы́де на чело́ его́же предъ свяще́н­ники въ дому́ Госпо́дни, на олтари́ ѳимiа́мнѣмъ.
И обрати́ся къ нему́ аза́рiа архiере́й и свяще́н­ницы, и се́, то́й прокаже́нъ на челѣ́ сво­е́мъ, и изгна́ша его́ от­ту́ду, и́бо и са́мъ тща́­шеся изы́ти, я́ко обличи́ его́ Госпо́дь.
Бы́сть же Озі́а ца́рь прокаже́нъ да́же до дне́ сме́рти сво­ея́ и сѣдя́ше въ дому́ от­луче́нѣ прокаже́нъ, поне́же от­то́рженъ бы́сть от­ до́му Госпо́дню: Иоаѳа́мъ же сы́нъ его́ бѣ́ надъ ца́р­ст­вомъ его́ судя́ лю́демъ земли́.
Про́чая же словеса́ Озі́и пе́рвая и послѣ́дняя напи́сана у Иса́iи сы́на Амо́сова проро́ка.
И у́спе Озі́а со отцы́ сво­и́ми, и погребо́ша его́ со отцы́ его́ въ по́ли ца́рскихъ гробо́въ, зане́ рѣ́ша, я́ко прокаже́нъ бы́сть. И воцари́ся Иоаѳа́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
Синодальный
И взял весь народ Иудейский Озию, которому было шестнадцать лет, и поставили его царем на место отца его Амасии.
Он обстроил Елаф и возвратил его Иудее, после того как почил царь с отцами своими.
Шестнадцати лет был Озия, когда воцарился, и пятьдесят два года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иехолия из Иерусалима.
И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его;
и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог.
И он вышел и сразился с Филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены Иавнеи и стены Азота; и построил города в области Азотской и у Филистимлян.
И помогал ему Бог против Филистимлян и против Аравитян, живущих в Гур-Ваале, и против Меунитян;
и давали Аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен.
И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами уго́льными и над воротами долины и на углу, и укрепил их.
И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности и на равнине, и земледельцев и садовников на горах и на Кармиле, ибо он любил земледелие.
Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами, по счету в списке их, составленном рукою Иеиела писца и Маасеи надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских.
Все число глав поколений, из храбрых воинов, было две тысячи шестьсот,
и под рукою их военной силы триста семь тысяч пятьсот, вступавших в сражение с воинским мужеством, на помощь царю против неприятеля.
И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы и латы, и луки и пращные камни.
И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен.
Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном.
И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних, людей отличных,
и воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу; это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения; выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не [будет] тебе это в честь у Господа Бога.
И разгневался Озия, – а в руке у него кадильница для каждения; и когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицем священников, в доме Господнем, у алтаря кадильного.
И взглянул на него Азария первосвященник и все священники; и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь.
И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли.
Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк.
И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили: он прокаженный. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него.
Киргизский
Бєткєл жєйєт эли чогулуп, он алтыга чыккан Узияны атасы Аматсиянын ордуна падыша кылып коюшту.
Падыша кљз жумуп, ата-бабаларына кошулду. Ошондон кийин Узия Эйлатты куруп, аны Жєйєткљ кайрып алды.
Узия он алты жашында такка отуруп, Иерусалимде элєє эки жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты – Жехолия, ал иерусалимдик эле.
Ал атасы Аматсияга окшоп, Тењирге жаккан иштерди кылды.
Ал Кудайдан коркууну єйрљткљн Захариянын тушунда Кудайга кайрылып турду. Ал Кудайга кайрылып турган убакта, Кудай аны ийгиликке жеткирип турду.
Ал пелиштиликтер менен салгылашып, Гаттын, Жапненин, Азоттун дубалдарын талкалады. Азот аймагына жана пелиштиликтердин аймагына жањы шаарларды курду.
Пелиштиликтер менен, Гур-Баалда жашаган аравиялыктар менен жана мейуниттиктер менен болгон согушта Кудай ага жардам берди.
Узияга амондуктар салык тљлљп турушту. Анын ысымы Мисир жерине чейин жетти, анткени ал абдан кєч-кубаттуу падыша болгон.
Узия Иерусалимдин бурч-бурчундагы дарбазаларынын єстєнљ, љрљљндє караган дарбазаларынын єстєнљ жана бурчуна мунараларды куруп, аларды бекемдеди.
Чљлгљ да мунараларды салып, кудуктарды казды, анткени анын ойдо да, тєздљ да кљп малы болгон. Тоолордо, Кармелде дыйкандары менен багбандары бар эле, анткени ал дыйканчылыкты жакшы кљрчє.
Узиянын кошуундарга бљлєнгљн согушка чыкчу мыкты аскерлери да болгон, аларды падышанын тљрљлљрєнљн болгон Хананиянын жетекчилиги астында Жейел катчы менен Маасея кљзљмљлчє санап чыгып, тизмеге каттаган.
Тайманбас жоокерлерди башкарган уруу башчылардын саны эки мињ алты жєз болгон.
Алардын кол астында душманга каршы салгылашта падышага жљлљк боло турган, согушка жалтанбай кире турган єч жєз жети мињ беш жєз аскери болгон.
Узия бєт аскерлери єчєн калкандарды, найзаларды, туулгаларды, соотторду, жааларды, салмоор таштарды арбын даярдады.
Ал Иерусалимдин мунараларына, бурчтарына акылдуу кишилер ойлоп тапкан жебе тарткан, таш ыргыткан куралдарды орнотту. Ошентип, анын атагы алыска кетти, анткени ал укмуштуудай коргонуп, кєч-кубаттуу падыша болуп калды.
Бирок кєч-кубаттуу болуп калганда, анын жєрљгє менменсинип кетти, ошол анын љлємєнљ себеп болду. Ал љз Кудай-Тењиринин алдында кылмышкер болуп калды. Анткени ал жыпар жыттуу зат тєтљтєлєєчє жайда жыпар жыттуу зат тєтљтєє єчєн, Тењирдин ийбадатканасына кирди.
Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Азария менен Тењирдин сексен адил ыйык кызмат кылуучусу анын артынан кирди.
Алар падыша Узияга каршы болуп, мындай дешти: «Тењирге жыпар жыттуу зат тєтљтљ турган сен эмессињ, Узия, бул иш – жыпар жыттуу зат тєтљтєєгљ арналган ыйык кызмат кылуучулардын, Арундун уулдарынын иши. Ыйык жайдан чыгып кет, сен мыйзамда жок ишти кылдыњ, бул иш єчєн Кудай-Тењирден сага урмат кљрсљтєлбљйт».
Ошондо колуна жыпар жыттуу зат тєтљтљ турган чљйчљктє кармап турган Узиянын ачуусу келди. Ал ыйык кызмат кылуучуларга ачууланган кезде, Тењирдин єйєндљгє жыпар жыттуу зат тєтљтєлљ турган жайда, ыйык кызмат кылуучулардын кљз алдында анын чекесине так тєштє, аны пес оорусу каптады.
Башкы ыйык кызмат кылуучу Азария менен бардык ыйык кызмат кылуучулар аны карап, анын чекесиндеги пес ооруну кљрєштє. Аны ал жерден чыгып кетєєгљ мажбурлашты, ал љзє да кетєєгљ шашылды, анткени Тењир аны жазалады.
Ошентип, Узия падыша љлљр-љлгљнчљ пес оорусу менен ооруп, љзєнчљ єйдљ жашады. Тењир єйєнљн чыгарылды. Падышанын єйєнљ анын уулу Жотам кљз салып, элди башкарды.
Узиянын калган иштерин, алгачкысын да, акыркысын да Амостун уулу Ышайа пайгамбар жазып калтырды.
Ошентип, Узия ата-бабаларына кошулду. Эл аны: «Бул пес оорулуу», – деп, ата-бабаларынын жанына, падышалардын мєрзљлљрєнљн обочороок талаага коюшту. Анын ордуна уулу Жотам падыша болду.
καὶ ἔλαβεν πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Οζιαν καὶ αὐτὸς δέκα καὶ ἓξ ἐτῶν καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀν­τὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Αμασιου
αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν Αιλαθ αὐτὸς ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ιουδα μετὰ τὸ κοιμηθῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ
υἱὸς δέκα ἓξ ἐτῶν ἐβασίλευσεν Οζιας καὶ πεν­τήκον­τα καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Χαλια ἀπο­̀ Ιερουσαλημ
καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἐποίησεν Αμασιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ
καὶ ἦν ἐκζητῶν τὸν κύριον ἐν ταῖς ἡμέραις Ζαχαριου τοῦ συνίον­τος ἐν φόβῳ κυρίου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐζήτησεν τὸν κύριον καὶ εὐόδωσεν αὐτῷ κύριος
καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἐπολέμησεν προ­̀ς τοὺς ἀλλοφύλους καὶ κατέσπασεν τὰ τείχη Γεθ καὶ τὰ τείχη Ιαβνη καὶ τὰ τείχη ᾿Αζώτου καὶ ᾠκοδόμησεν πόλεις ᾿Αζώτου καὶ ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις
καὶ κατίσχυσεν αὐτὸν κύριος ἐπι­̀ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐπι­̀ τοὺς ᾿Ἀραβας τοὺς κατοικοῦν­τας ἐπι­̀ τῆς πέτρας καὶ ἐπι­̀ τοὺς Μιναίους
καὶ ἔδωκαν οἱ Μιναῖοι δῶρα τῷ Οζια καὶ ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕως εἰσόδου Αἰγύπτου ὅτι κατίσχυσεν ἕως ἄνω
καὶ ᾠκοδόμησεν Οζιας πύργους ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐπι­̀ τὴν πύλην τῆς γωνίας καὶ ἐπι­̀ τὴν πύλην τῆς φάραγγος καὶ ἐπι­̀ τῶν γωνιῶν καὶ κατίσχυσεν
καὶ ᾠκοδόμησεν πύργους ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐλατόμησεν λάκκους πολλούς ὅτι κτήνη πολλὰ ὑπῆρχεν αὐτῷ ἐν Σεφηλα καὶ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ ἀμπελουργοὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ ἐν τῷ Καρμήλῳ ὅτι φιλογέωργος ἦν
καὶ ἐγένετο τῷ Οζια δυνάμεις ποι­οῦσαι πόλεμον καὶ ἐκπορευόμεναι εἰς παρα­́ταξιν εἰς ἀριθμόν καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν δια­̀ χειρὸς Ιιηλ τοῦ γραμματέως καὶ Μαασαιου τοῦ κριτοῦ δια­̀ χειρὸς Ανανιου τοῦ δια­δόχου τοῦ βασιλέως
πᾶς ὁ ἀριθμὸς τῶν πατριαρχῶν τῶν δυνατῶν εἰς πόλεμον δισχίλιοι ἑξακόσιοι
καὶ μετ᾿ αὐτῶν δύναμις πολεμικὴ τριακόσιαι χιλιάδες καὶ ἑπτακισχίλιοι πεν­τακόσιοι οὗτοι οἱ ποι­οῦν­τες πόλεμον ἐν δυνάμει ἰσχύος βοηθῆσαι τῷ βασιλεῖ ἐπι­̀ τοὺς ὑπεναν­τίους
καὶ ἡτοίμαζεν αὐτοῖς Οζιας πάσῃ τῇ δυνάμει θυρεοὺς καὶ δόρατα καὶ περικεφαλαίας καὶ θώρακας καὶ τόξα καὶ σφενδόνας εἰς λίθους
καὶ ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ μηχανὰς μεμηχανευμένας λογιστοῦ τοῦ εἶναι ἐπι­̀ τῶν πύργων καὶ ἐπι­̀ τῶν γωνιῶν βάλλειν βέλεσιν καὶ λίθοις μεγά­λοις καὶ ἠκούσθη ἡ κατα­σκευὴ αὐτῶν ἕως πόρρω ὅτι ἐθαυμαστώθη τοῦ βοηθηθῆναι ἕως οὗ κατίσχυσεν
καὶ ὡς κατίσχυσεν ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ τοῦ κατα­φθεῖραι καὶ ἠδίκησεν ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν κυρίου θυμιάσαι ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων
καὶ εἰσῆλθεν ὀπίσω αὐτοῦ Αζαριας ὁ ἱερεὺς καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἱερεῖς τοῦ κυρίου ὀγδοήκον­τα υἱοὶ δυνατοὶ
καὶ ἔστησαν ἐπι­̀ Οζιαν τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν αὐτῷ οὐ σοί Οζια θυμιάσαι τῷ κυρίῳ ἀλλ᾿ ἢ τοῖς ἱερεῦσιν υἱοῖς Ααρων τοῖς ἡγιασ­μέ­νοις θυμιάσαι ἔξελθε ἐκ τοῦ ἁγιάσμα­τος ὅτι ἀπέστης ἀπο­̀ κυρίου καὶ οὐκ ἔσται σοι τοῦτο εἰς δόξαν παρα­̀ κυρίου θεοῦ
καὶ ἐθυμώθη Οζιας καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ θυμιατήριον τοῦ θυμιάσαι ἐν τῷ ναῷ καὶ ἐν τῷ θυμωθῆναι αὐτὸν προ­̀ς τοὺς ἱερεῖς καὶ ἡ λέπρα ἀνέτειλεν ἐν τῷ μετώπῳ αὐτοῦ ἐναν­τίον τῶν ἱερέων ἐν οἴκῳ κυρίου ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων
καὶ ἐπέστρεψεν ἐπ᾿ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ὁ πρῶτος καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ἰδοὺ αὐτὸς λεπρο­̀ς ἐν τῷ μετώπῳ καὶ κατέσπευσαν αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ γὰρ αὐτὸς ἔσπευσεν ἐξελθεῖν ὅτι ἤλεγξεν αὐτὸν κύριος
καὶ ἦν Οζιας ὁ βασιλεὺς λεπρο­̀ς ἕως ἡμέρας τῆς τελευτῆς αὐτοῦ καὶ ἐν οἴκῳ αφφουσωθ ἐκάθητο λεπρο­́ς ὅτι ἀπεσχίσθη ἀπο­̀ οἴκου κυρίου καὶ Ιωαθαμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐπι­̀ τῆς βασιλείας αὐτοῦ κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς
καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Οζιου οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι γεγραμ­μέ­νοι ὑπὸ Ιεσ­σιου τοῦ προ­φήτου
καὶ ἐκοιμήθη Οζιας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ τῆς ταφῆς τῶν βασιλέων ὅτι εἶπαν ὅτι λεπρο­́ς ἐστιν καὶ ἐβασίλευσεν Ιωαθαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀν­τ᾿ αὐτοῦ
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки