Скрыть
31:9
Церковнославянский (рус)
Егда́ же сiя́ вся́ соверши́шася, изы́де ве́сь Изра́иль обрѣ́тшiйся во градѣ́хъ Иу́диныхъ, и сокруши́ша и́долы и посѣко́ша дубра́вы, и разори́ша высо́кая и тре́бища от­ всея́ Иуде́и и Венiами́на, и от­ Ефре́ма и от­ Манассі́и въ коне́цъ: и воз­врати́ся ве́сь Изра́иль, кі́йждо во одержа́нiе свое́ и во гра́ды своя́.
И уста́ви езекі́а чреды́ свяще́н­никовъ и леви́товъ, и чреды́ ко­его́ждо по служе́нiю его́, свяще́н­никовъ и леви́томъ, во всесожже́нiе и въ же́ртву спасе́нiя, и дабы́ хвали́ли и исповѣ́далися и служи́ли во вратѣ́хъ во дво́рѣхъ до́му Госпо́дня.
Ча́сть же царе́ва бы́сть от­ имѣ́нiя его́ во всесожже́нiе у́трен­нее и вече́рнее, и всесожже́нiя въ суббо́ты и въ новоме́сячiя и въ пра́здники пи́сан­ныя въ зако́нѣ Госпо́дни.
И заповѣ́да лю́демъ живу́щымъ во Иерусали́мѣ да́ти ча́сть свяще́н­никомъ и леви́томъ, да укрѣпя́т­ся во служе́нiи до́му Госпо́дня.
И егда́ уста́ви сло́во, да́ша мно́го сы́нове Изра́илевы нача́токъ пшени́цы и вина́ и еле́а и ме́да, и вся́ я́же роди́тъ земля́, и десяти́ны вся́ при­­несо́ша зѣло́ мно́го сы́нове Изра́илевы и Иу́дины.
И и́же обита́ху во градѣ́хъ Иу́диныхъ, и ті́и при­­несо́ша десяти́ны от­ телце́въ и ове́цъ, и десяти́ны от­ ко́зъ, и посвяти́ша Го́споду Бо́гу сво­ему́, и внесо́ша и положи́ша ку́пы мно́ги.
Ме́сяца тре́тiяго нача́ша ку́памъ полага́ти основа́нiя, и ме́сяца седма́го и соверши́ша и́хъ.
И вни́де езекі́а и нача́лницы, и ви́дѣша ку́пы, и благослови́ша Го́спода и лю́ди его́ Изра́иля.
Вопроси́ же езекі́а свяще́н­никовъ и леви́товъ о ку́пахъ.
И от­вѣща́ къ нему́ аза́рiа свяще́н­никъ нача́лный въ дому́ садо́ковъ и рече́ от­не́лѣже нача́ша при­­носи́ти нача́тки въ до́мъ Госпо́день, ядо́хомъ и пи́хомъ, и оста́вихомъ да́же до мно́же­ст­ва, я́ко благослови́ Госпо́дь лю́ди своя́, и оста́вихомъ еще́ мно́же­с­т­во сiе́.
И повелѣ́ езекі́а еще́ угото́вити жи́тницы въ дому́ Госпо́дни: и угото́ваша.
И внесо́ша та́мо нача́тки и десяти́ны вѣ́рно: надъ ни́ми же бѣ́ настоя́тель хонені́а леви́тъ, и семе́й бра́тъ его́ вторы́й,
и Иеiи́лъ и Озі́а, и нае́ѳъ и Асаи́лъ, и иеримо́ѳъ и Иозава́дъ, и Елiи́лъ и самахі́а, и маа́ѳъ и ванаі́а, и сы́нове его́ при­­ста́влени руко́ю хонені́и и семе́а бра́та его́, я́коже повелѣ́ езекі́а ца́рь и аза́рiа нача́лникъ до́му Госпо́дня.
И Коре́й сы́нъ Иемна́инъ леви́тъ, две́рникъ къ восто́ку надъ дая́ньми, е́же дая́ти нача́тки Госпо́дни и свята́я святы́хъ,
руко́ю одо́ма и Венiами́на, и иису́са и семе́а, и Амарі́а и сехоні́а, руко́ю свяще́н­никовъ вѣ́рно, дая́ти бра́тiи сво­е́й по чреда́мъ, ма́лу и вели́ку,
кромѣ́ рожде́н­ныхъ му́жеска по́лу от­ лѣ́тъ трiе́хъ и вы́шше, всѣ́мъ, и́же вхожда́ху въ це́рковь Госпо́дню по числу́ дні́й на де́нь, въ слу́жбу чре́дъ расположе́нiя и́хъ.
Сiе́ раздѣле́нiе свяще́н­никовъ по домо́мъ оте́че­ст­въ: и леви́ти въ чреда́хъ сво­и́хъ, от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, по чино́мъ, въ раздѣле́нiихъ.
Вся́кому рожде́н­ному же́нъ и́хъ и сыно́въ и́хъ и дще́рей и́хъ во все́ мно́же­с­т­во, поне́же вѣ́рно освяти́ша свято́е.
И сыново́мъ Ааро́нимъ свяще́н­ству­ю­щымъ въ се́лѣхъ, и и́же от­ градо́въ и́хъ во вся́цѣмъ гра́дѣ и гра́дѣ, му́жiе и́же именова́ни су́ть по и́мени, дая́ти ча́сть вся́кому му́жеску по́лу во свяще́н­ницѣхъ и вся́кому сочисля́емому въ леви́тѣхъ.
И сотвори́ та́ко езекі́а во все́й Иуде́и, и сотвори́ благо́е и пра́вое и и́стин­ное предъ Го́сподемъ Бо́гомъ сво­и́мъ,
и во вся́цѣмъ дѣ́лѣ, е́же нача́ дѣ́лати въ дому́ Госпо́дни, и въ зако́нѣ и въ повелѣ́нiихъ взыска́ Бо́га сво­его́ всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ и сотвори́, и благопоспѣши́ся ему́.
Синодальный
И по окончании всего этого, пошли все Израильтяне, там находившиеся, в города Иудейские и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассииной, до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои.
И поставил Езекия череды священников и левитов, по их распределению, каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия, у ворот дома Господня.
И определил царь часть из имущества своего на всесожжения: на всесожжения утренние и вечерние, и на всесожжения в субботы и в новомесячия, и в праздники, как написано в законе Господнем.
И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтоб они были ревностны в законе Господнем.
Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина, и масла, и меду, и всяких произведений полевых; и десятин из всего нанесли множество.
И Израильтяне и Иудеи, живущие по городам Иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их; и наложили груды, груды.
В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили.
И пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ Его Израиля.
И спросил Езекия священников и левитов об этих грудах.
И отвечал ему Азария первосвященник из дома Садокова и сказал: с того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ Свой. Из оставшегося составилось такое множество.
И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем. И приготовили.
И перенесли туда приношения, и десятины, и пожертвования, со всею точностью. И был начальником при них Хонания левит, и Симей, брат его, вторым.
А Иехиил и Азазия, и Нахаф и Асаил, и Иеримоф и Иозавад, и Елиел и Исмахия, и Махаф и Бенания были смотрителями под рукою Хонании и Симея, брата его, по распоряжению царя Езекии и Азарии, начальника при доме Божием.
Коре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу, для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных.
И под его ведением находились Еден, и Миниамин, и Иешуа, и Шемаия, и Амария и Шехания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому,
сверх списка их, всем мужеского пола от трех лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их,
и внесенным в список священникам, по поколениям их, и левитам от двадцати лет и выше, по должностям их, по отделам их,
и внесенным в список, со всеми малолетними их, с женами их и с сыновьями их и с дочерями их, – всему обществу, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу.
И для сынов Аароновых, священников в селениях вокруг городов их, при каждом городе поставлены были мужи поименованные, чтобы раздавать участки всем мужеского пола у священников и всем внесенным в список у левитов.
Вот что сделал Езекия во всей Иудее, – и он делал доброе, и справедливое, и истинное пред лицем Господа Бога своего.
И во всем, что он предпринимал на служение дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех.
Киргизский
Булардын бардыгы аяктаган соњ, ошол жердеги бєт ысрайылдыктар Жєйєт аймагынын шаарларына барышып, балбалдарды талкалап, Ашейра мамыларын кыйратышты. Бєт Жєйєт аймагындагы, Эпрайымдын, Менашенин, Бенжеминдин жерлериндеги бутканаларды, курмандык чалынуучу жайлардын бардыгын кыйратышты. Ошондон кийин гана Ысрайыл уулдары љз єйлљрєнљ, љз шаарларына кайтышты.
Хиския Тењир єйєнєн дарбазасынын жанында Аны мактап, дањктап, кызмат кылып туруш єчєн, тынчтык курмандыгын, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты чалып туруш єчєн, лебилер менен ыйык кызмат кылуучулардын љз иштерине жараша топторго бљлєп, кезегин белгилеп койду.
Падыша бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык єчєн љз малынан, Тењирдин мыйзамында жазылгандай, эртењ менен жана кечинде чалына турган бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык єчєн, ишемби сайын, ай жањырган сайын, майрам сайын чалына турган бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар єчєн бљлєп койду.
Ал Иерусалимде жашаган элге, ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер Тењирдин мыйзамдарын так аткарышы єчєн, алардын тиешелєє єлєштљрєн берип туруусун буйруду.
Бул буйрук элге жарыяланганда, Ысрайыл уулдары эгиндин, шараптын, майдын, балдын, ар кандай талаа љсємдєктљрєнєн тєшємєнєн алгачкыларынан љтљ кљп алып келишти. Алар ушулардын ондон бир бљлєгєн алып келишти.
Жєйєт аймагынын шаарларында турган ысрайылдыктар да, жєйєттљр да бодо малы менен майда малынын ондон бир бљлєгєн, љздљрєнєн Кудай-Тењирине арнаган курмандыктарынын ондон бир бљлєктљрєн алып келип, дљбљ-дљбљ кылып єйєштє.
Yчєнчє айда дљбљ-дљбљ кылып єйљ баштап, жетинчи айда бєтєштє.
Хиския менен тљрљлљр келип, дљбљ-дљбљ болуп жыйылган тартууларды кљрєп, Тењирге жана Анын эли Ысрайылга ыраазычылык билдиришти.
Хиския бул дљбљ-дљбљ болуп жыйылган тартуулар жљнєндљ ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерден сурады.
Садоктун тукумунан чыккан башкы ыйык кызмат кылуучу Азария ага мындай деп жооп берди: «Тењирдин єйєнљ тартууларды алып келе баштагандан тартып тойгончо жедик, дагы кљп артып калды, анткени Тењир элине батасын берди. Артып калгандары ушунча кљп болду».
Хиския Тењир єйєнљн бљлмљлљрдє даярдап коюуну буйруду. Бљлмљлљр даярдалды.
Ошол жерге тартууларды, курмандыктарды, ондуктарды ак ниеттєєлєк менен ташып келишти. Ошонун бардыгынын башчысы леби Канания, экинчиси анын бир тууганы Шими болду.
Канания менен анын бир тууганы Шиминин кол астындагы Жехиел, Азазия, Нахат, Асаел, Жеримот, Жозабат, Элиел, Жисмахия, Махат жана Бенай падыша Хиския менен Кудай єйєнєн башчысы Азария тарабынан коюлган кєзљтчєлљр эле.
Чыгыш тараптагы дарбазачы леби, Имнанын уулу Коре элдин Кудайга љз ыктыяры менен тартуулаган, Тењирдин урматына алып келген эњ маанилєє тартууларын алып берип туруу єчєн коюлду.
Бир туугандарынын улуусуна болобу, кичєєсєнљ болобу, бирдей таратып туруш єчєн, ыйык кызмат кылуучулардын шаарларына коюлган Эден, Миниямин, Жейшуя, Шемая, Амария, Шехания анын карамагында болушту.
Кєн сайын Кудай єйєндљ кылган кызматы, кызмат тєрє, бљлємдљрє боюнча єч жана андан жогорку жаштагы тизмеге кирген бардык эркектерден тышкары
уруулары, кызматтары, бљлємдљрє боюнча жыйырма жана андан жогорку жаштагы тизмеге кирген ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерге,
алардын тизмеге кирген жаш балдарына, аялдарына, кыздарына, уулдарына – бєткєл жамаатка бирдей таратылды, анткени алар љздљрєн ыйык кызматка толук арнашкан.
Арундун уулдары – ыйык кызмат кылуучулар єчєн алардын шаарларынын айланасындагы кыштактарга аттары аталган кишилер коюлду. Алар эркек ыйык кызмат кылуучулардын бардыгына, тизмеге кирген бардык лебилерге тиешелєє єлєшєн бљлєштєрєє єчєн коюлду.
Бєт Жєйєт аймагында Хиския мына ушундай кылды, ал љз Кудай-Тењиринин алдында жакшы, адилеттєє, туура иш кылды.
Ал љз Кудайы жљнєндљ ойлонуп, Кудайдын єйєндљ кызмат кылууга, Анын мыйзамдары менен буйруктарын аткарууга бєт жєрљгє менен аракет кылып, ийгиликке жетти.
καὶ ὡς συν­ετελέσθη πάν­τα ταῦτα ἐξῆλθεν πᾶς Ισραηλ οἱ εὑρεθέν­τες ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ συν­έτριψαν τὰς στήλας καὶ ἐξέκοψαν τὰ ἄλση καὶ κατέσπασαν τὰ ὑψηλὰ καὶ τοὺς βωμοὺς ἀπο­̀ πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ Βενιαμιν καὶ ἐξ Εφραιμ καὶ ἀπο­̀ Μανασ­ση ἕως εἰς τέλος καὶ ἐπέστρεψαν πᾶς Ισραηλ ἕκασ­τος εἰς τὴν κληρο­νο­μίαν αὐτοῦ καὶ εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν
καὶ ἔταξεν Εζεκιας τὰς ἐφημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τὰς ἐφημερίας ἑκάστου κατα­̀ τὴν ἑαυτοῦ λειτουργίαν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις εἰς τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰς τὴν θυσίαν τοῦ σωτηρίου καὶ αἰνεῖν καὶ ἐξομολογεῖσθαι καὶ λειτουργεῖν ἐν ταῖς πύλαις ἐν ταῖς αὐλαῖς οἴκου κυρίου
καὶ μερὶς τοῦ βασιλέως ἐκ τῶν ὑπαρχόν­των αὐτοῦ εἰς τὰς ὁλοκαυτώσεις τὴν πρωινὴν καὶ τὴν δειλινὴν καὶ ὁλοκαυτώσεις εἰς σάββατα καὶ εἰς τὰς νουμηνίας καὶ εἰς τὰς ἑορτὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ νόμῳ κυρίου
καὶ εἶπεν τῷ λαῷ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν Ιερουσαλημ δοῦναι τὴν μερίδα τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν ὅπως κατισχύσωσιν ἐν τῇ λειτουργίᾳ οἴκου κυρίου
καὶ ὡς προ­σέταξεν τὸν λόγον ἐπλεόνασαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπαρχὴν σίτου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ μέλιτος καὶ πᾶν γένημα ἀγροῦ καὶ ἐπι­δέκατα­ πάν­τα εἰς πλῆ­θος ἤνεγκαν
οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦν­τες ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ αὐτοὶ ἤνεγκαν ἐπι­δέκατα­ μόσχων καὶ προ­βάτων καὶ ἐπι­δέκατα­ αἰγῶν καὶ ἡγίασαν τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν καὶ εἰσήνεγκαν καὶ ἔθηκαν σωροὺς σωρούς
ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ ἤρξαν­το οἱ σωροὶ θεμελιοῦσθαι καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ συν­ετελέσθησαν
καὶ ἦλθεν Εζεκιας καὶ οἱ ἄρχον­τες καὶ εἶδον τοὺς σωροὺς καὶ ηὐλόγησαν τὸν κύριον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ισραηλ
καὶ ἐπυνθάνετο Εζεκιας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν ὑπὲρ τῶν σωρῶν
καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτὸν Αζαριας ὁ ἱερεὺς ὁ ἄρχων εἰς οἶκον Σαδωκ καὶ εἶπεν ἐξ οὗ ἦρκται ἡ ἀπαρχὴ φέρεσθαι εἰς οἶκον κυρίου ἐφάγομεν καὶ ἐπι­́ομεν καὶ κατελίπομεν ὅτι κύριος ηὐλόγησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ κατελίπομεν ἔτι τὸ πλῆ­θος τοῦτο
καὶ εἶπεν Εζεκιας ἑτοιμάσαι παστοφόρια εἰς οἶκον κυρίου καὶ ἡτοίμασαν
καὶ εἰσήνεγκαν ἐκεῖ τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰ ἐπι­δέκατα­ ἐν πίστει καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν ἐπι­στάτης Χωνενιας ὁ Λευίτης καὶ Σεμεϊ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ δια­δεχό­με­νος
καὶ Ιιηλ καὶ Οζαζιας καὶ Ναεθ καὶ Ασαηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ελιηλ καὶ Σαμαχια καὶ Μααθ καὶ Βαναιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καθεστα­μέ­νοι δια­̀ Χωνενιου καὶ Σεμεϊ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καθὼς προ­σέταξεν ὁ βασιλεὺς Εζεκιας καὶ Αζαριας ὁ ἡγού­με­νος οἴκου κυρίου
καὶ Κωρη ὁ τοῦ Ιεμνα ὁ Λευίτης ὁ πυλωρὸς κατα­̀ ἀνατολὰς ἐπι­̀ τῶν δομάτων δοῦναι τὰς ἀπαρχὰς κυρίῳ καὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων
δια­̀ χειρὸς Οδομ καὶ Βενιαμιν καὶ ᾿Ιησοῦς καὶ Σεμεϊ καὶ Αμαριας καὶ Σεχονιας δια­̀ χειρὸς τῶν ἱερέων ἐν πίστει δοῦναι τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν κατα­̀ τὰς ἐφημερίας κατα­̀ τὸν μέγαν καὶ τὸν μικρὸν
ἐκτὸς τῆς ἐπι­γονῆς τῶν ἀρσενικῶν ἀπο­̀ τριετοῦς καὶ ἐπάνω παν­τὶ τῷ εἰσπορευομένῳ εἰς οἶκον κυρίου εἰς λόγον ἡμερῶν εἰς ἡμέραν εἰς λειτουργίαν ἐφημερίαις δια­τάξεως αὐτῶν
οὗτος ὁ κατα­λοχισμὸς τῶν ἱερέων κατ᾿ οἴκους πατριῶν καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν ἀπο­̀ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐν δια­τάξει
ἐν κατα­λοχίαις ἐν πάσῃ ἐπι­γονῇ υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων αὐτῶν εἰς πᾶν τὸ πλῆ­θος ὅτι ἐν πίστει ἥγνισαν τὸ ἅγιον
τοῖς υἱοῖς Ααρων τοῖς ἱερατεύ­ουσιν καὶ οἱ ἀπο­̀ τῶν πόλεων αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἄνδρες οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι δοῦναι μερίδα παν­τὶ ἀρσενικῷ ἐν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ παν­τὶ καταριθμουμένῳ ἐν τοῖς Λευίταις
καὶ ἐποίησεν οὕτως Εζεκιας ἐν παν­τὶ Ιουδα καὶ ἐποίησεν τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθὲς ἐναν­τίον τοῦ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ
καὶ ἐν παν­τὶ ἔργῳ ἐν ᾧ ἤρξατο ἐν ἐργασίᾳ ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν τῷ νόμῳ καὶ ἐν τοῖς προ­στάγμασιν ἐξεζήτησεν τὸν θεὸν αὐτοῦ ἐξ ὅλης ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν καὶ εὐοδώθη
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки