Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И егда́ соверши́ соломо́нъ моля́ся, и о́гнь сни́де съ небесе́ и пояде́ всесожже́нiя и же́ртвы и сла́ва Госпо́дня испо́лни до́мъ:
 • и не можа́ху свяще́н­ницы вни́ти въ хра́мъ Госпо́день во вре́мя о́но, я́ко испо́лни сла́ва Госпо́дня до́мъ Госпо́день.
 • И вси́ сы́нове Изра́илевы ви́дяху сходя́щь о́гнь и сла́ву Госпо́дню на до́мъ, и падо́ша ни́цъ на зе́млю на помо́стъ по́стланъ ка́менiемъ, и поклони́шася, и восхвали́ша Го́спода, я́ко бла́гъ, я́ко во вѣ́къ ми́лость его́.
 • Ца́рь же и вси́ лю́дiе пожро́ша же́ртвы предъ Го́сподемъ.
 • И пожре́ ца́рь соломо́нъ же́ртву воло́въ два́десять и двѣ́ ты́сящы, ове́цъ сто́ и два́десять ты́сящъ, и освяти́ до́мъ Бо́жiй ца́рь и вси́ лю́дiе.
 • Свяще́н­ницы же стоя́ху на стра́жахъ сво­и́хъ, и леви́ти во орга́ны поя́ху пѣ́сни Госпо́дни, я́же сотвори́ дави́дъ ца́рь къ похвале́нiю Го́спода: [я́ко бла́гъ,] я́ко во вѣ́къ ми́лость его́, пѣ́сни дави́довы [пою́ще] рука́ми сво­и́ми: и свяще́н­ницы поя́ху труба́ми предъ ни́ми, и ве́сь Изра́иль стоя́ше.
 • Освяти́ же соломо́нъ сре́днее двора́, и́же предъ це́рковiю Госпо́днею, при­­несе́ бо ту́ всесожже́нiя и ту́ки ми́рныхъ, я́ко олта́рь мѣ́дянъ, его́же сотвори́ соломо́нъ, не можа́­ше вмѣсти́ти всесожже́нiй и же́ртвъ и ту́ковъ.
 • И сотвори́ соломо́нъ пра́здникъ во вре́мя о́но се́дмь дні́й, и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ, собра́нiе вели́ко зѣло́ от­ вхо́да во Ема́ѳъ да́же до пото́ка Еги́петска:
 • сотвори́ же въ де́нь осмы́й торже­с­т­во́, поне́же освяще́нiю олтаря́ сотвори́ се́дмь дні́й пра́здникъ.
 • И въ де́нь два́десять тре́тiй ме́сяца седма́го от­пусти́ люді́й въ жили́ще и́хъ веселя́щихся и ра́ду­ю­щихся о благи́хъ, я́же сотвори́ Госпо́дь дави́ду и соломо́ну и Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • И соверши́ соломо́нъ до́мъ Госпо́день и до́мъ царе́въ: и вся́, ели́ка восхотѣ́ въ се́рдцы сво­е́мъ соломо́нъ твори́ти въ дому́ Госпо́дни и въ дому́ сво­е́мъ, благопоспѣши́ся.
 • И яви́ся Госпо́дь соломо́ну но́щiю и рече́ ему́: услы́шахъ моле́нiе твое́ и избра́хъ мѣ́сто сiе́ мнѣ́ въ до́мъ же́ртвы:
 • а́ще заключу́ не́бо, и до́ждь не излiе́т­ся, и а́ще повелю́ пруго́мъ поя́сти дре́во, и а́ще послю́ губи́тел­ст­во на лю́ди моя́,
 • и а́ще посра́млени бу́дутъ лю́дiе мо­и́, на ни́хже при́звано е́сть и́мя мое́, и помо́лят­ся, и взы́щутъ лица́ мо­его́, и от­вратя́т­ся от­ путі́й сво­и́хъ злы́хъ: и а́зъ услы́шу съ небесе́ и ми́лостивъ бу́ду грѣхо́мъ и́хъ, и изцѣлю́ зе́млю и́хъ:
 • и ны́нѣ о́чи мо­и́ бу́дутъ от­ве́рстѣ, и у́ши мо­и́ послу́шнѣ къ моле́нiю мѣ́ста сего́:
 • и ны́нѣ избра́хъ и освяти́хъ до́мъ се́й, да бу́детъ на мое́ ту́ да́же до вѣ́ка, и бу́дутъ о́чи мо­и́ и се́рдце мое́ ту́ вся́ дни́:
 • ты́ же а́ще ходи́ти бу́деши предо мно́ю, я́коже ходи́лъ дави́дъ оте́цъ тво́й, и сотвори́ши по всѣ́мъ, я́же повелѣ́хъ тебѣ́, и повелѣ́нiя моя́ и судьбы́ моя́ сохрани́ши:
 • и воз­дви́гну престо́лъ ца́р­ст­ва тво­его́, я́коже завѣща́хъ дави́ду отцу́ тво­ему́ глаго́ля: не отъ­и́мет­ся от­ тебе́ му́жъ во́ждь во Изра́или:
 • а́ще же от­вратите́ся вы́ и оста́вите повелѣ́нiя моя́ и за́повѣди моя́, я́же преда́хъ ва́мъ, и по́йдете и послу́жите бого́мъ ины́мъ и покло́нитеся и́мъ,
 • исто́ргну ва́съ от­ земли́, ю́же да́хъ ва́мъ: и до́мъ се́й, его́же освяти́хъ и́мени мо­ему́, от­ве́ргу от­ лица́ мо­его́ и преда́мъ его́ въ при́тчу и въ по́вѣсть всѣ́мъ язы́комъ:
 • и до́мъ се́й высо́кiй [въ при́тчу], вся́къ мимоходя́й его́ ужа́снет­ся и рече́тъ: почто́ сотвори́ Госпо́дь та́ко земли́ се́й и до́му сему́?
 • и от­вѣща́ютъ: я́ко оста́виша Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, и́же изведе́ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, и прiя́ша бо́ги чужды́я, и поклони́шася и́мъ, и порабо́таша и́мъ, и сего́ ра́ди наведе́ на ни́хъ вся́ сiя́ зла́я.
 • καὶ ὡς συν­ετέλεσεν Σαλωμων προ­σευχό­με­νος καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας καὶ δόξα κυρίου ἔπλη­σεν τὸν οἶκον
 • καὶ οὐκ ἠδύναν­το οἱ ἱερεῖς εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅτι ἔπλη­σεν δόξα κυρίου τὸν οἶκον
 • καὶ πάν­τες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἑώρων κατα­βαῖνον τὸ πῦρ καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπι­̀ τὸν οἶκον καὶ ἔπεσον ἐπι­̀ προ­́σωπον ἐπι­̀ τὴν γῆν ἐπι­̀ τὸ λιθόστρωτον καὶ προ­σεκύνησαν καὶ ᾔνουν τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαθόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
 • καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς θύον­τες θύματα ἔναν­τι κυρίου
 • καὶ ἐθυσίασεν Σαλωμων τὴν θυσίαν μόσχων εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδας καὶ βοσκημάτων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ ἐνεκαίνισεν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαός
 • καὶ οἱ ἱερεῖς ἐπι­̀ τὰς φυλακὰς αὐτῶν ἑστηκότες καὶ οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοις ᾠδῶν κυρίου τοῦ Δαυιδ τοῦ βασιλέως τοῦ ἐξομολογεῖσθαι ἔναν­τι κυρίου ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν ὕμνοις Δαυιδ δια­̀ χειρὸς αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς σαλπίζον­τες ταῖς σάλπιγξιν ἐναν­τίον αὐτῶν καὶ πᾶς Ισραηλ ἑστηκώς
 • καὶ ἡγίασεν Σαλωμων τὸ μέσον τῆς αὐλῆς τῆς ἐν οἴκῳ κυρίου ὅτι ἐποίησεν ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα τῶν σωτηρίων ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ὃ ἐποίησεν Σαλωμων οὐκ ἐξεποίει δέξασθαι τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ μαναα καὶ τὰ στέατα
 • καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν ἑορτὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἑπτὰ ἡμέραις καὶ πᾶς Ισραηλ μετ᾿ αὐτοῦ ἐκκλησία μεγά­λη σφόδρα ἀπο­̀ εἰσόδου Αιμαθ καὶ ἕως χειμάρρου Αἰγύπτου
 • καὶ ἐποίησεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον ὅτι ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἐποίησεν ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτήν
 • καὶ ἐν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἀπέστειλεν τὸν λαὸν εἰς τὰ σκηνώματα αὐτῶν εὐφραινο­μέ­νους καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐπι­̀ τοῖς ἀγαθοῖς οἷς ἐποίησεν κύριος τῷ Δαυιδ καὶ τῷ Σαλωμων καὶ τῷ Ισραηλ λαῷ αὐτοῦ
 • καὶ συν­ετέλεσεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πάν­τα ὅσα ἠθέλησεν ἐν τῇ ψυχῇ Σαλωμων τοῦ ποιῆσαι ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ εὐοδώθη
 • καὶ ὤφθη ὁ θεὸς τῷ Σαλωμων τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ ἤκουσα τῆς προ­σευχῆς σου καὶ ἐξελεξάμην ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐμαυτῷ εἰς οἶκον θυσίας
 • ἐὰν συσχῶ τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γένηται ὑετός καὶ ἐὰν ἐν­τείλωμαι τῇ ἀκρίδι κατα­φαγεῖν τὸ ξύλον καὶ ἐὰν ἀπο­στείλω θάνατον ἐν τῷ λαῷ μου
 • καὶ ἐὰν ἐν­τραπῇ ὁ λαός μου ἐφ᾿ οὓς τὸ ὄνομά μου ἐπι­κέκληται ἐπ᾿ αὐτούς καὶ προ­σεύξων­ται καὶ ζητήσωσιν τὸ προ­́σωπόν μου καὶ ἀπο­στρέψωσιν ἀπο­̀ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν καὶ ἐγὼ εἰσακούσομαι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν καὶ ἰάσομαι τὴν γῆν αὐτῶν
 • νῦν οἱ ὀφθαλμοί μου ἔσον­ται ἀνεῳγ­μέ­νοι καὶ τὰ ὦτά μου ἐπήκοα τῇ προ­σευχῇ τοῦ τόπου τούτου
 • καὶ νῦν ἐξελεξάμην καὶ ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον τοῦ εἶναι ὄνομά μου ἐκεῖ ἕως αἰῶνος καὶ ἔσον­ται οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἡ καρδία μου ἐκεῖ πάσας τὰς ἡμέρας
 • καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇς ἐναν­τίον μου ὡς Δαυιδ ὁ πατήρ σου καὶ ποιήσῃς κατα­̀ πάν­τα ἃ ἐνετειλάμην σοι καὶ τὰ προ­στάγματά μου καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξῃ
 • καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τῆς βασιλείας σου ὡς διεθέμην Δαυιδ τῷ πατρί σου λέγων οὐκ ἐξαρθή­σε­ταί σοι ἀνὴρ ἡγού­με­νος ἐν Ισραηλ
 • καὶ ἐὰν ἀπο­στρέψητε ὑμεῖς καὶ ἐγκατα­λίπητε τὰ προ­στάγματά μου καὶ τὰς ἐν­τολάς μου ἃς ἔδωκα ἐναν­τίον ὑμῶν καὶ πορευθῆτε καὶ λατρεύ­σητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προ­σκυνήσητε αὐτοῖς
 • καὶ ἐξαρῶ ὑμᾶς ἀπο­̀ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα αὐτοῖς καὶ τὸν οἶκον τοῦτον ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου ἀπο­στρέψω ἐκ προ­σώπου μου καὶ δώσω αὐτὸν εἰς παρα­βολὴν καὶ εἰς διήγημα ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν
 • καὶ ὁ οἶκος οὗτος ὁ ὑψηλός πᾶς ὁ δια­πορευό­με­νος αὐτὸν ἐκστή­σε­ται καὶ ἐρεῖ χάριν τίνος ἐποίησεν κύριος τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ
 • καὶ ἐροῦσιν διότι ἐγκατέλιπον κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόν­τα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἀν­τελάβον­το θεῶν ἑτέρων καὶ προ­σεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς δια­̀ τοῦτο ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς πᾶσαν τὴν κακίαν ταύτην
 • Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом.
 • И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень.
 • И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицем Господа.
 • И принес царь Соломон в жертву двадцать две тысячи волов и сто двадцать тысяч овец: так освятили дом Божий царь и весь народ.
 • Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость Его, так как Давид славословил чрез них; священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял.
 • Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред домом Господним: ибо принес там всесожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжения и хлебного приношения, и туков.
 • И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним – собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емаф до реки Египетской;
 • а в день восьмой сделали попразднство, ибо освящение жертвенника совершали семь дней и праздник семь дней.
 • И в двадцать третий день седьмого месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу Своему.
 • И окончил Соломон дом Господень и дом царский; и все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно.
 • И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: Я услышал молитву твою и избрал Себе место сие в дом жертвоприношения.
 • Если Я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую язву на народ Мой,
 • и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их.
 • Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои внимательны к молитве на месте сем.
 • И ныне Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Мое было там во веки; и очи Мои и сердце Мое будут там во все дни.
 • И если ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что Я повелел тебе, и будешь хранить уставы Мои и законы Мои,
 • то утвержу престол царства твоего, как Я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя [муж,] владеющий Израилем.
 • Если же вы отступите и оставите уставы Мои и заповеди Мои, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им,
 • то Я истреблю Израиля с лица земли Моей, которую Я дал им, и храм сей, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов.
 • И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим?
 • И скажут: за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, – за то Он навел на них все это бедствие.