Скрыть
Церковнославянский (рус)
И егда́ соверши́ соломо́нъ моля́ся, и о́гнь сни́де съ небесе́ и пояде́ всесожже́нiя и же́ртвы и сла́ва Госпо́дня испо́лни до́мъ:
и не можа́ху свяще́н­ницы вни́ти въ хра́мъ Госпо́день во вре́мя о́но, я́ко испо́лни сла́ва Госпо́дня до́мъ Госпо́день.
И вси́ сы́нове Изра́илевы ви́дяху сходя́щь о́гнь и сла́ву Госпо́дню на до́мъ, и падо́ша ни́цъ на зе́млю на помо́стъ по́стланъ ка́менiемъ, и поклони́шася, и восхвали́ша Го́спода, я́ко бла́гъ, я́ко во вѣ́къ ми́лость его́.
Ца́рь же и вси́ лю́дiе пожро́ша же́ртвы предъ Го́сподемъ.
И пожре́ ца́рь соломо́нъ же́ртву воло́въ два́десять и двѣ́ ты́сящы, ове́цъ сто́ и два́десять ты́сящъ, и освяти́ до́мъ Бо́жiй ца́рь и вси́ лю́дiе.
Свяще́н­ницы же стоя́ху на стра́жахъ сво­и́хъ, и леви́ти во орга́ны поя́ху пѣ́сни Госпо́дни, я́же сотвори́ дави́дъ ца́рь къ похвале́нiю Го́спода: [я́ко бла́гъ,] я́ко во вѣ́къ ми́лость его́, пѣ́сни дави́довы [пою́ще] рука́ми сво­и́ми: и свяще́н­ницы поя́ху труба́ми предъ ни́ми, и ве́сь Изра́иль стоя́ше.
Освяти́ же соломо́нъ сре́днее двора́, и́же предъ це́рковiю Госпо́днею, при­­несе́ бо ту́ всесожже́нiя и ту́ки ми́рныхъ, я́ко олта́рь мѣ́дянъ, его́же сотвори́ соломо́нъ, не можа́­ше вмѣсти́ти всесожже́нiй и же́ртвъ и ту́ковъ.
И сотвори́ соломо́нъ пра́здникъ во вре́мя о́но се́дмь дні́й, и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ, собра́нiе вели́ко зѣло́ от­ вхо́да во Ема́ѳъ да́же до пото́ка Еги́петска:
сотвори́ же въ де́нь осмы́й торже­с­т­во́, поне́же освяще́нiю олтаря́ сотвори́ се́дмь дні́й пра́здникъ.
И въ де́нь два́десять тре́тiй ме́сяца седма́го от­пусти́ люді́й въ жили́ще и́хъ веселя́щихся и ра́ду­ю­щихся о благи́хъ, я́же сотвори́ Госпо́дь дави́ду и соломо́ну и Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
И соверши́ соломо́нъ до́мъ Госпо́день и до́мъ царе́въ: и вся́, ели́ка восхотѣ́ въ се́рдцы сво­е́мъ соломо́нъ твори́ти въ дому́ Госпо́дни и въ дому́ сво­е́мъ, благопоспѣши́ся.
И яви́ся Госпо́дь соломо́ну но́щiю и рече́ ему́: услы́шахъ моле́нiе твое́ и избра́хъ мѣ́сто сiе́ мнѣ́ въ до́мъ же́ртвы:
а́ще заключу́ не́бо, и до́ждь не излiе́т­ся, и а́ще повелю́ пруго́мъ поя́сти дре́во, и а́ще послю́ губи́тел­ст­во на лю́ди моя́,
и а́ще посра́млени бу́дутъ лю́дiе мо­и́, на ни́хже при́звано е́сть и́мя мое́, и помо́лят­ся, и взы́щутъ лица́ мо­его́, и от­вратя́т­ся от­ путі́й сво­и́хъ злы́хъ: и а́зъ услы́шу съ небесе́ и ми́лостивъ бу́ду грѣхо́мъ и́хъ, и изцѣлю́ зе́млю и́хъ:
и ны́нѣ о́чи мо­и́ бу́дутъ от­ве́рстѣ, и у́ши мо­и́ послу́шнѣ къ моле́нiю мѣ́ста сего́:
и ны́нѣ избра́хъ и освяти́хъ до́мъ се́й, да бу́детъ на мое́ ту́ да́же до вѣ́ка, и бу́дутъ о́чи мо­и́ и се́рдце мое́ ту́ вся́ дни́:
ты́ же а́ще ходи́ти бу́деши предо мно́ю, я́коже ходи́лъ дави́дъ оте́цъ тво́й, и сотвори́ши по всѣ́мъ, я́же повелѣ́хъ тебѣ́, и повелѣ́нiя моя́ и судьбы́ моя́ сохрани́ши:
и воз­дви́гну престо́лъ ца́р­ст­ва тво­его́, я́коже завѣща́хъ дави́ду отцу́ тво­ему́ глаго́ля: не отъ­и́мет­ся от­ тебе́ му́жъ во́ждь во Изра́или:
а́ще же от­вратите́ся вы́ и оста́вите повелѣ́нiя моя́ и за́повѣди моя́, я́же преда́хъ ва́мъ, и по́йдете и послу́жите бого́мъ ины́мъ и покло́нитеся и́мъ,
исто́ргну ва́съ от­ земли́, ю́же да́хъ ва́мъ: и до́мъ се́й, его́же освяти́хъ и́мени мо­ему́, от­ве́ргу от­ лица́ мо­его́ и преда́мъ его́ въ при́тчу и въ по́вѣсть всѣ́мъ язы́комъ:
и до́мъ се́й высо́кiй [въ при́тчу], вся́къ мимоходя́й его́ ужа́снет­ся и рече́тъ: почто́ сотвори́ Госпо́дь та́ко земли́ се́й и до́му сему́?
и от­вѣща́ютъ: я́ко оста́виша Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ, и́же изведе́ и́хъ от­ земли́ Еги́петскiя, и прiя́ша бо́ги чужды́я, и поклони́шася и́мъ, и порабо́таша и́мъ, и сего́ ра́ди наведе́ на ни́хъ вся́ сiя́ зла́я.
Синодальный
Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом.
И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень.
И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицем Господа.
И принес царь Соломон в жертву двадцать две тысячи волов и сто двадцать тысяч овец: так освятили дом Божий царь и весь народ.
Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость Его, так как Давид славословил чрез них; священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял.
Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред домом Господним: ибо принес там всесожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжения и хлебного приношения, и туков.
И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним – собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емаф до реки Египетской;
а в день восьмой сделали попразднство, ибо освящение жертвенника совершали семь дней и праздник семь дней.
И в двадцать третий день седьмого месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу Своему.
И окончил Соломон дом Господень и дом царский; и все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно.
И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: Я услышал молитву твою и избрал Себе место сие в дом жертвоприношения.
Если Я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую язву на народ Мой,
и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их.
Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои внимательны к молитве на месте сем.
И ныне Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Мое было там во веки; и очи Мои и сердце Мое будут там во все дни.
И если ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что Я повелел тебе, и будешь хранить уставы Мои и законы Мои,
то утвержу престол царства твоего, как Я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя [муж,] владеющий Израилем.
Если же вы отступите и оставите уставы Мои и заповеди Мои, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им,
то Я истреблю Израиля с лица земли Моей, которую Я дал им, и храм сей, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов.
И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим?
И скажут: за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, – за то Он навел на них все это бедствие.
Киргизский
Сулайман сыйынып бєткљндљ, асмандан от тєшєп, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык менен башка курмандыктарды кєйгєзєп кетти, єйдєн ичи Тењирдин дањкына толду.
Ыйык кызмат кылуучулар Тењирдин єйєнљ кире албай калышты, анткени Тењирдин єйє Тењирдин дањкына толуп турган болчу.
Ысрайылдын бєт уулдары асмандан от тєшкљнєн кљрєп, Кудайдын дањкы єйгљ толгонун кљрєп, жерге, секичеге жєзтљмљндљп жыгылып таазим этишти. Тењирди: «Ал ырайымдуу, Анын ырайымы тєбљлєктєє», – деп дањкташты.
Падыша жана бєт эл Тењирдин алдында курмандык чала башташты.
Сулайман падыша курмандыкка жыйырма эки мињ букачар жана жєз жыйырма мињ кой чалды. Падыша менен бєт эл Кудайдын єйєн ушинтип ыйыкташты.
Ыйык кызмат кылуучулар љз кызматын аткарышты, лебилер Тењирди дањкташ єчєн, Дљљт падыша жасаган Тењирдин кєє аспаптары менен турушту. Дљљт алар менен Тењирди мактап ырдачу, анткени Анын ырайымы тєбљлєктєє. Ыйык кызмат кылуучулар алардын алдында сурнай тартып турушту, бєт Ысрайыл эли туруп турду.
Сулайман Тењир єйєнєн алдындагы короонун ички бљлєгєн да ыйыктады. Жезден жасалган курмандык чалынуучу жайга бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар, нан курмандыктары, майлар батпай калгандыктан, ал бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды, тынчтык курмандыктарынын майларын короонун ички бљлєгєндљ љрттљдє.
Ошол учурда Сулайман бєткєл Ысрайыл эли менен – Хаматтын кире беришинен Мисир дарыясына чейинки жерлерден келген кљп эл менен жети кєндєк чоњ майрам љткљрдє.
Ал эми сегизинчи кєнє, майрамдан кийинки кєнє ыйык чогулуш љткљрєштє, анткени курмандык чалынуучу жайды жети кєн ыйыкташты жана жети кєн майрамдашты.
Падыша жетинчи айдын жыйырма єчєнчє кєнє Тењир Дљљткљ жана Сулайманга, Љз эли Ысрайылга кљрсљткљн ырайымга кубанып, жєрљктљрє кубанычка, шаттыкка бљлљнгљн элди єй-жайларына коё берди.
Ошентип, Сулайман Кудайдын єйєн да, падыша єйєн да куруп бєттє. Сулайман жєрљгєндљ Кудайдын єйє єчєн да, љз єйє єчєн да эмне кылам деп ойлосо, ошонун баарын ийгиликтєє бєтєрдє.
Тењир Сулайманга тєн ичинде келип, мындай деди: «Мен сенин сыйынууњду уктум жана ушул жерди Љзємљ курмандык чалынуучу єй катары тандап алдым.
Мен асманды жаап коюп, жамгыр жаабай калганда, же жерди жегенге чегирткелерди каптатканда, же Љз элиме жугуштуу оору жибергенде,
Менин ысымым менен аталган Менин элим моюн сунса, сыйынса, Менин жєзємдє издесе жана жаман жолдорунан кайтса, анда Мен алардын єнєн асмандан угуп, кєнљљлљрєн кечирип, жерин дарттан айыктырам.
Эми Мен ушул жерден кљзємдє албайм, ушул жерде сыйынган сыйынууларга кулак салам.
Менин ысымым ушул єйдљ тєбљлєккљ туруш єчєн, Мен аны тандап алып, ыйыктадым. Менин кљздљрєм менен жєрљгєм дайыма ушул жерде болот.
Сен атањ Дљљт Менин алдымда жєргљндљй жєрљ турган болсоњ, Мен сага буйругандарды аткара турган болсоњ, Менин мыйзамдарым менен буйруктарымды сактай турган болсоњ,
анда Мен сенин атањ Дљљткљ убада кылып: “Сенин тукумуњдан Ысрайылды башкарган адам єзєлбљйт”, – деп айткан убадам боюнча Сенин падышачылык тагыњды бекемдейм.
Эгерде силер Мен берген мыйзамдар менен буйруктарыма моюн сунбай, алардан баш тартсањар, башка кудайларга кызмат кылып, аларга таазим кылсањар,
анда Ысрайылды Љзєм берген жерден жок кылып, Љз ысымым менен ыйыктаган ушул ийбадаткананы таштап коём, аны бардык элдерге ылакап, кєлкє кылам.
Ушул улуу ийбадаткананын жанынан љтєп бара жаткан ар ким єрљйє уча: “Эмне єчєн Тењир бул жерди ушундай кылды, эмне єчєн ушул єйдє ушундай кылды?” – деп тањ калышат.
Ошондо: “Алар Мисир жеринен алып чыккан ата-бабаларынын Кудай-Тењирин таштап салышып, башка кудайларга жабышып, аларга кызмат кылып, таазим кылганы єчєн, Тењир алардын башына ушундай кырсыкты салды”, – деп айтышат».
καὶ ὡς συν­ετέλεσεν Σαλωμων προ­σευχό­με­νος καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας καὶ δόξα κυρίου ἔπλη­σεν τὸν οἶκον
καὶ οὐκ ἠδύναν­το οἱ ἱερεῖς εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅτι ἔπλη­σεν δόξα κυρίου τὸν οἶκον
καὶ πάν­τες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἑώρων κατα­βαῖνον τὸ πῦρ καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπι­̀ τὸν οἶκον καὶ ἔπεσον ἐπι­̀ προ­́σωπον ἐπι­̀ τὴν γῆν ἐπι­̀ τὸ λιθόστρωτον καὶ προ­σεκύνησαν καὶ ᾔνουν τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαθόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς θύον­τες θύματα ἔναν­τι κυρίου
καὶ ἐθυσίασεν Σαλωμων τὴν θυσίαν μόσχων εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδας καὶ βοσκημάτων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ ἐνεκαίνισεν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαός
καὶ οἱ ἱερεῖς ἐπι­̀ τὰς φυλακὰς αὐτῶν ἑστηκότες καὶ οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοις ᾠδῶν κυρίου τοῦ Δαυιδ τοῦ βασιλέως τοῦ ἐξομολογεῖσθαι ἔναν­τι κυρίου ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν ὕμνοις Δαυιδ δια­̀ χειρὸς αὐτῶν καὶ οἱ ἱερεῖς σαλπίζον­τες ταῖς σάλπιγξιν ἐναν­τίον αὐτῶν καὶ πᾶς Ισραηλ ἑστηκώς
καὶ ἡγίασεν Σαλωμων τὸ μέσον τῆς αὐλῆς τῆς ἐν οἴκῳ κυρίου ὅτι ἐποίησεν ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα τῶν σωτηρίων ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ὃ ἐποίησεν Σαλωμων οὐκ ἐξεποίει δέξασθαι τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ μαναα καὶ τὰ στέατα
καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν ἑορτὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἑπτὰ ἡμέραις καὶ πᾶς Ισραηλ μετ᾿ αὐτοῦ ἐκκλησία μεγά­λη σφόδρα ἀπο­̀ εἰσόδου Αιμαθ καὶ ἕως χειμάρρου Αἰγύπτου
καὶ ἐποίησεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον ὅτι ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἐποίησεν ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτήν
καὶ ἐν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἀπέστειλεν τὸν λαὸν εἰς τὰ σκηνώματα αὐτῶν εὐφραινο­μέ­νους καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐπι­̀ τοῖς ἀγαθοῖς οἷς ἐποίησεν κύριος τῷ Δαυιδ καὶ τῷ Σαλωμων καὶ τῷ Ισραηλ λαῷ αὐτοῦ
καὶ συν­ετέλεσεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πάν­τα ὅσα ἠθέλησεν ἐν τῇ ψυχῇ Σαλωμων τοῦ ποιῆσαι ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ εὐοδώθη
καὶ ὤφθη ὁ θεὸς τῷ Σαλωμων τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ ἤκουσα τῆς προ­σευχῆς σου καὶ ἐξελεξάμην ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐμαυτῷ εἰς οἶκον θυσίας
ἐὰν συσχῶ τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γένηται ὑετός καὶ ἐὰν ἐν­τείλωμαι τῇ ἀκρίδι κατα­φαγεῖν τὸ ξύλον καὶ ἐὰν ἀπο­στείλω θάνατον ἐν τῷ λαῷ μου
καὶ ἐὰν ἐν­τραπῇ ὁ λαός μου ἐφ᾿ οὓς τὸ ὄνομά μου ἐπι­κέκληται ἐπ᾿ αὐτούς καὶ προ­σεύξων­ται καὶ ζητήσωσιν τὸ προ­́σωπόν μου καὶ ἀπο­στρέψωσιν ἀπο­̀ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν καὶ ἐγὼ εἰσακούσομαι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν καὶ ἰάσομαι τὴν γῆν αὐτῶν
νῦν οἱ ὀφθαλμοί μου ἔσον­ται ἀνεῳγ­μέ­νοι καὶ τὰ ὦτά μου ἐπήκοα τῇ προ­σευχῇ τοῦ τόπου τούτου
καὶ νῦν ἐξελεξάμην καὶ ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον τοῦ εἶναι ὄνομά μου ἐκεῖ ἕως αἰῶνος καὶ ἔσον­ται οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἡ καρδία μου ἐκεῖ πάσας τὰς ἡμέρας
καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇς ἐναν­τίον μου ὡς Δαυιδ ὁ πατήρ σου καὶ ποιήσῃς κατα­̀ πάν­τα ἃ ἐνετειλάμην σοι καὶ τὰ προ­στάγματά μου καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξῃ
καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τῆς βασιλείας σου ὡς διεθέμην Δαυιδ τῷ πατρί σου λέγων οὐκ ἐξαρθή­σε­ταί σοι ἀνὴρ ἡγού­με­νος ἐν Ισραηλ
καὶ ἐὰν ἀπο­στρέψητε ὑμεῖς καὶ ἐγκατα­λίπητε τὰ προ­στάγματά μου καὶ τὰς ἐν­τολάς μου ἃς ἔδωκα ἐναν­τίον ὑμῶν καὶ πορευθῆτε καὶ λατρεύ­σητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προ­σκυνήσητε αὐτοῖς
καὶ ἐξαρῶ ὑμᾶς ἀπο­̀ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα αὐτοῖς καὶ τὸν οἶκον τοῦτον ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου ἀπο­στρέψω ἐκ προ­σώπου μου καὶ δώσω αὐτὸν εἰς παρα­βολὴν καὶ εἰς διήγημα ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν
καὶ ὁ οἶκος οὗτος ὁ ὑψηλός πᾶς ὁ δια­πορευό­με­νος αὐτὸν ἐκστή­σε­ται καὶ ἐρεῖ χάριν τίνος ἐποίησεν κύριος τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ
καὶ ἐροῦσιν διότι ἐγκατέλιπον κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόν­τα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἀν­τελάβον­το θεῶν ἑτέρων καὶ προ­σεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς δια­̀ τοῦτο ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς πᾶσαν τὴν κακίαν ταύτην
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки