Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла 2-е послание к коринфянам

 
 • [Зач. 167А.] Па́велъ, посла́н­никъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, и тимоѳе́й бра́тъ, це́ркви Бо́жiей су́щей въ кори́нѳѣ, со святы́ми всѣ́ми су́щими во все́й Аха́iи:
 • благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего, и Го́спода Иису́са Христа́.
 • [Зач. 167Б.] Благослове́нъ Бо́гъ и Оте́цъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, Оте́цъ щедро́тъ и Бо́гъ вся́кiя утѣ́хи,
 • утѣша́яй на́съ о вся́цѣй ско́рби на́­шей, я́ко воз­мощи́ на́мъ утѣ́шити су́щыя во вся́цѣй ско́рби, утѣше́нiемъ, и́мже утѣша́емся са́ми от­ Бо́га.
 • Зане́ я́коже избы́точе­ст­вуютъ страда́нiя Христо́ва въ на́съ, та́ко Христо́мъ избы́точе­ст­вуетъ и утѣше́нiе на́­ше.
 • А́ще ли же скорби́мъ, о ва́­шемъ утѣше́нiи и спасе́нiи, дѣ́й­ст­ву­ю­щемся въ терпѣ́нiи тѣ́хже страда́нiй, я́же и мы́ стра́ждемъ:
 • и упова́нiе на́­ше извѣ́стно о ва́съ. А́ще ли утѣша́емся, о ва́­шемъ утѣше́нiи и спасе́нiи, вѣ́дяще, зане́ я́коже о́бщницы есте́ страсте́мъ на́шымъ, та́кожде и утѣше́нiю.
 • [Зач. 168.] Не бо́ хо́щемъ ва́съ, бра́тiе, не вѣ́дѣти о ско́рби на́­шей бы́в­шей на́мъ во Асі́и, я́ко по премно́гу [и] па́че си́лы отяготи́хомся, я́ко не надѣ́ятися на́мъ и жи́ти.
 • Но са́ми въ себѣ́ осужде́нiе сме́рти имѣ́хомъ, да не надѣ́ющеся бу́демъ на ся́, но на Бо́га воз­ставля́ющаго ме́ртвыя,
 • и́же от­ толи́кiя сме́рти изба́вилъ ны́ е́сть и избавля́етъ, на́ньже и упова́хомъ, я́ко и еще́ изба́витъ,
 • споспѣше­ст­ву́ющымъ и ва́мъ по на́съ моли́твою, да от­ мно́гихъ ли́цъ, е́же въ на́съ дарова́нiе, мно́гими благодари́т­ся о ва́съ {въ нѣ́кiихъ: о на́съ}.
 • [Зач. 169.] Похвале́нiе бо на́­ше сiе́ е́сть, свидѣ́тел­ст­во со́вѣсти на́­шея, я́ко въ простотѣ́ и чи́стотѣ́ Бо́жiей, [а] не въ му́дрости пло́ти, но благода́тiю Бо́жiею жи́хомъ въ мíрѣ, мно́жае же у ва́съ.
 • Не ина́я бо пи́шемъ ва́мъ, но я́же чтете́ и разумѣва́ете: упова́ю же, я́ко и до конца́ уразумѣ́ете,
 • я́коже и разумѣ́сте на́съ от­ ча́сти, я́ко похвале́нiе ва́мъ есмы́, я́коже и вы́ на́мъ, въ де́нь Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • И си́мъ упова́нiемъ хотѣ́хъ къ ва́мъ прiити́ пре́жде, да втору́ю благода́ть и́мате,
 • и ва́ми про­ити́ въ македо́нiю, и па́ки от­ македо́нiи прiити́ къ ва́мъ, и ва́ми проводи́тися во Иуде́ю.
 • Сiе́ же хотя́, еда́ что́ у́бо легкото́ю дѣ́яхъ? Или́ я́же совѣщава́ю, по пло́ти совѣщава́ю, да бу́детъ у мене́ е́же е́й, е́й, и е́же ни́, ни́.
 • Вѣ́ренъ же Бо́гъ, я́ко сло́во на́­ше, е́же къ ва́мъ, не бы́сть е́й и ни́.
 • И́бо Бо́жiй Сы́нъ Иису́съ Христо́съ, и́же у ва́съ на́ми проповѣ́дан­ный, мно́ю и Силуа́номъ и тимоѳе́емъ, не бы́сть е́й и ни́, но въ не́мъ самѣ́мъ е́й бы́сть:
 • ели́ка бо обѣтова́нiя Бо́жiя, въ то́мъ е́й и въ то́мъ ами́нь: Бо́гу къ сла́вѣ на́ми.
 • [Зач. 170.] Извѣ­ст­ву́яй же на́съ съ ва́ми во Христа́ и пома́завый на́съ, Бо́гъ,
 • и́же и запечатлѣ́ на́съ, и даде́ обруче́нiе Ду́ха въ сердца́ на́ша.
 • А́зъ же свидѣ́теля Бо́га при­­зыва́ю на мою́ ду́шу, я́ко щадя́ ва́съ, ктому́ не прiидо́хъ въ кори́нѳъ,
 • не я́ко облада́емъ вѣ́рою ва́­шею, но [я́ко] споспѣ́шницы есмы́ ва́­шей ра́дости: вѣ́рою бо сто­ите́.
 • 奉 神 旨 意 , 作 基 督 耶 稣 使 徒 的 保 罗 , 和 兄 弟 提 摩 太 , 写 信 给 在 哥 林 多 神 的 教 会 , 并 亚 该 亚 遍 处 的 众 圣 徒 。
 • 愿 恩 惠 平 安 , 从 神 我 们 的 父 和 主 耶 稣 基 督 归 与 你 们 。
 • 愿 颂 赞 归 与 我 们 的 主 耶 稣 基 督 的 父 神 , 就 是 发 慈 悲 的 父 , 赐 各 样 安 慰 的 神 。
 • 我 们 在 一 切 患 难 中 , 他 就 安 慰 我 们 , 叫 我 们 能 用 神 所 赐 的 安 慰 , 去 安 慰 那 遭 各 样 患 难 的 人 。
 • 我 们 既 多 受 基 督 的 苦 楚 , 就 靠 基 督 多 得 安 慰 。
 • 我 们 受 患 难 呢 , 是 为 叫 你 们 得 安 慰 得 拯 救 。 我 们 得 安 慰 呢 , 也 是 为 叫 你 们 得 安 慰 。 这 安 慰 能 叫 你 们 忍 受 我 们 所 受 的 那 样 苦 楚 。
 • 我 们 为 你 们 所 存 的 盼 望 是 确 定 的 。 因 为 知 道 你 们 既 是 同 受 苦 楚 , 也 必 同 得 安 慰 。
 • 弟 兄 们 , 我 们 不 要 你 们 不 晓 得 , 我 们 从 前 在 亚 西 亚 遭 遇 苦 难 , 被 压 太 重 , 力 不 能 胜 , 甚 至 连 活 命 的 指 望 都 绝 了 。
 • 自 己 心 里 也 断 定 是 必 死 的 , 叫 我 们 不 靠 自 己 , 只 靠 叫 死 人 复 活 的 神 。
 • 他 曾 救 我 们 脱 离 那 极 大 的 死 亡 , 现 在 仍 要 救 我 们 , 并 且 我 们 指 望 他 将 来 还 要 救 我 们 。
 • 你 们 以 祈 祷 帮 助 我 们 , 好 叫 许 多 人 为 我 们 谢 恩 , 就 是 为 我 们 因 许 多 人 所 得 的 恩 。
 • 我 们 所 夸 的 , 是 自 己 的 良 心 , 见 证 我 们 凭 着 神 的 圣 洁 和 诚 实 , 在 世 为 人 , 不 靠 人 的 聪 明 , 乃 靠 神 的 恩 惠 , 向 你 们 更 是 这 样 。
 • 我 们 现 在 写 给 你 们 的 话 , 并 不 外 乎 你 们 所 念 的 , 所 认 识 的 , 我 也 盼 望 你 们 到 底 还 是 要 认 识 。
 • 正 如 你 们 已 经 有 几 分 认 识 我 们 。 以 我 们 夸 口 , 好 像 我 们 在 我 们 主 耶 稣 的 日 子 , 以 你 们 夸 口 一 样 。
 • 我 既 然 这 样 深 信 , 就 早 有 意 到 你 们 那 里 去 , 叫 你 们 再 得 益 处 。
 • 也 要 从 你 们 那 里 经 过 , 往 马 其 顿 去 , 再 从 马 其 顿 回 到 你 们 那 里 , 叫 你 们 给 我 送 行 往 犹 太 去 。
 • 我 有 此 意 , 岂 是 反 复 不 定 麽 。 我 所 起 的 意 , 岂 是 从 情 欲 起 的 , 叫 我 忽 是 忽 非 麽 。
 • 我 指 着 信 实 的 神 说 , 我 们 向 你 们 所 传 的 道 , 并 没 有 是 而 又 非 的 。
 • 因 为 我 和 西 拉 , 并 提 摩 太 , 在 你 们 中 间 所 传 神 的 儿 子 耶 稣 基 督 , 总 没 有 是 而 又 非 的 , 在 他 只 有 一 是 。
 • 神 的 应 许 , 不 论 有 多 少 , 在 基 督 都 是 是 的 , 所 以 藉 着 他 也 都 是 实 在 的 , ( 实 在 原 文 作 阿 们 ) 叫 神 因 我 们 得 荣 耀 。
 • 那 在 基 督 里 坚 固 我 们 和 你 们 , 并 且 膏 我 们 的 , 就 是 神 。
 • 他 又 用 印 印 了 我 们 , 并 赐 圣 灵 在 我 们 心 里 作 凭 据 。 ( 原 文 作 质 ) 。
 • 我 呼 吁 神 给 我 的 心 作 见 证 , 我 没 有 往 哥 林 多 去 , 是 为 要 宽 容 你 们 。
 • 我 们 并 不 是 辖 管 你 们 的 信 心 , 乃 是 帮 助 你 们 的 快 乐 。 因 为 你 们 凭 信 才 站 立 得 住 。

 • [Зач. 167А.] Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии:
 • благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • [Зач. 167Б.] Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,
 • утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!
 • Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше.
 • Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим.
 • И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
 • [Зач. 168.] Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых.
 • Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых,
 • Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит,
 • при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.
 • Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас.
 • И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете,
 • так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа.
 • И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать,
 • и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам; а вы проводили бы меня в Иудею.
 • Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, что́ я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то «да, да», то «нет, нет»?
 • Верен Бог, что слово наше к вам не было то «да», то «нет».
 • Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет»; но в Нем было «да», –
 • ибо все обетования Божии в Нем «да» и в Нем «аминь», – в славу Божию, через нас.
 • [Зач. 170.] Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог,
 • Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
 • Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф,
 • не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды.