Скрыть
1:13
1:14
1:16
1:18
1:19
1:23
1:24
2:1
2:2
2:5
2:7
2:8
2:9
2:10
2:12
2:13
2:14
Церковнославянский (рус)
[Зач. 169.] Похвале́нiе бо на́­ше сiе́ е́сть, свидѣ́тел­ст­во со́вѣсти на́­шея, я́ко въ простотѣ́ и чи́стотѣ́ Бо́жiей, [а] не въ му́дрости пло́ти, но благода́тiю Бо́жiею жи́хомъ въ мíрѣ, мно́жае же у ва́съ.
Не ина́я бо пи́шемъ ва́мъ, но я́же чтете́ и разумѣва́ете: упова́ю же, я́ко и до конца́ уразумѣ́ете,
я́коже и разумѣ́сте на́съ от­ ча́сти, я́ко похвале́нiе ва́мъ есмы́, я́коже и вы́ на́мъ, въ де́нь Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
И си́мъ упова́нiемъ хотѣ́хъ къ ва́мъ прiити́ пре́жде, да втору́ю благода́ть и́мате,
и ва́ми про­ити́ въ македо́нiю, и па́ки от­ македо́нiи прiити́ къ ва́мъ, и ва́ми проводи́тися во Иуде́ю.
Сiе́ же хотя́, еда́ что́ у́бо легкото́ю дѣ́яхъ? Или́ я́же совѣщава́ю, по пло́ти совѣщава́ю, да бу́детъ у мене́ е́же е́й, е́й, и е́же ни́, ни́.
Вѣ́ренъ же Бо́гъ, я́ко сло́во на́­ше, е́же къ ва́мъ, не бы́сть е́й и ни́.
И́бо Бо́жiй Сы́нъ Иису́съ Христо́съ, и́же у ва́съ на́ми проповѣ́дан­ный, мно́ю и Силуа́номъ и тимоѳе́емъ, не бы́сть е́й и ни́, но въ не́мъ самѣ́мъ е́й бы́сть:
ели́ка бо обѣтова́нiя Бо́жiя, въ то́мъ е́й и въ то́мъ ами́нь: Бо́гу къ сла́вѣ на́ми.
[Зач. 170.] Извѣ­ст­ву́яй же на́съ съ ва́ми во Христа́ и пома́завый на́съ, Бо́гъ,
и́же и запечатлѣ́ на́съ, и даде́ обруче́нiе Ду́ха въ сердца́ на́ша.
А́зъ же свидѣ́теля Бо́га при­­зыва́ю на мою́ ду́шу, я́ко щадя́ ва́съ, ктому́ не прiидо́хъ въ кори́нѳъ,
не я́ко облада́емъ вѣ́рою ва́­шею, но [я́ко] споспѣ́шницы есмы́ ва́­шей ра́дости: вѣ́рою бо сто­ите́.
Суди́хъ же въ себѣ́ сiе́, не па́ки ско́рбiю къ ва́мъ прiити́.
А́ще бо а́зъ ско́рбь творю́ ва́мъ, то́ кто́ е́сть веселя́яй мя́, то́чiю прiе́мляй ско́рбь от­ мене́?
И писа́хъ ва́мъ сiе́ и́стое, да не при­­ше́дъ ско́рбь на ско́рбь прiиму́, о ни́хже подоба́­ше ми́ ра́доватися, надѣ́яся на вся́ вы́, я́ко [Зач. 171.] моя́ ра́дость всѣ́хъ ва́съ е́сть.
От печа́ли бо мно́гiя и туги́ се́рдца написа́хъ ва́мъ мно́гими слеза́ми, не я́ко да оскорби́теся, но любо­́вь да позна́ете, ю́же и́мамъ изоби́лно къ ва́мъ.
А́ще ли кто́ оскорби́лъ [мене́], не мене́ оскорби́, но от­ ча́сти, да не отягчу́, всѣ́хъ ва́съ.
Дово́лно [бо] таково́му запреще́нiе сiе́, е́же от­ мно́гихъ:
тѣ́мже сопроти́вное па́че вы́ да да́руете и утѣ́шите, да не ка́ко мно́гою ско́рбiю поже́ртъ бу́детъ таковы́й:
тѣ́мже молю́ вы́, утверди́те къ нему́ любо­́вь.
На сiе́ бо и писа́хъ, да разумѣ́ю иску́с­ст­во ва́­ше, а́ще во все́мъ послушли́ви есте́.
Ему́же а́ще что́ да́руете, и а́зъ: и́бо а́зъ а́ще что́ дарова́хъ, ему́же дарова́хъ, ва́съ ра́ди, о лицы́ Иису́съ Христо́вѣ,
да не оби́дими бу́демъ от­ сатаны́: не не разумѣва́емъ бо умышле́нiй его́.
Прише́дъ же въ троа́ду во благовѣ́стiе Христо́во, и две́ри от­ве́рзенѣ ми́ бы́в­шей о Го́сподѣ,
не имѣ́хъ поко́я ду́ху мо­ему́, не обрѣ́тшу ми́ ти́та бра́та мо­его́: но от­ре́кся и́мъ {цѣлова́въ и́хъ}, изыдо́хъ въ македо́нiю.
[Зач. 172.] Бо́гу же благодаре́нiе, всегда́ побѣди́тели на́съ творя́щему о Христѣ́ Иису́сѣ и воню́ ра́зума его́ явля́ющу на́ми во вся́цѣмъ мѣ́стѣ.
Я́ко Христо́во благо­уха́нiе есмы́ богови въ спаса́емыхъ и въ погиба́ющихъ.
О́вѣмъ у́бо во́ня сме́ртная въ сме́рть, о́вѣмъ же во́ня живо́тная въ живо́тъ. И къ си́мъ кто́ дово́ленъ?
Нѣ́смы бо, я́коже мно́зи, нечи́сто проповѣ́да­ю­щiи сло́во Бо́жiе, но я́ко от­ чи́стоты́, но я́ко от­ Бо́га, предъ Бо́гомъ, во Христѣ́ глаго́лемъ.
Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас.
И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете,
так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа.
И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать,
и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам; а вы проводили бы меня в Иудею.
Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, что́ я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то «да, да», то «нет, нет»?
Верен Бог, что слово наше к вам не было то «да», то «нет».
Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет»; но в Нем было «да», –
ибо все обетования Божии в Нем «да» и в Нем «аминь», – в славу Божию, через нас.
[Зач. 170.] Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог,
Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф,
не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды.
Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением.
Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?
Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо я во всех вас уверен, что [Зач. 171.] моя радость есть радость и для всех вас.
От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.
Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, – чтобы не сказать много, – и всех вас.
Для такого довольно сего наказания от многих,
так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью.
И потому прошу вас оказать ему любовь.
Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны.
А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова,
чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы.
Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом,
я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита; но, простившись с ними, я пошел в Македонию.
[Зач. 172.] Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.
Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих:
для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?
Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов