Скрыть
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
2:9
2:10
2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:23
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:29
2:30
2:31
Церковнославянский (рус)
Ца́р­ст­ву­ю­щу ки́ру пе́рсскому пе́рваго лѣ́та, во исполне́нiе сло́ва Госпо́дня усты́ иеремі́иными,
воз­дви́же Госпо́дь ду́хъ ки́ра царя́ пе́рсскаго, и проповѣ́да во все́мъ ца́р­ст­вѣ сво­е́мъ, и ку́пно писа́ньми, глаго́ля:
сiя́ глаго́летъ ки́ръ ца́рь пе́рсскiй: [Госпо́дь] мене́ поста́ви царя́ вселе́н­нѣй, Госпо́дь Изра́илевъ, Госпо́дь вы́шнiй,
и назна́мена мнѣ́ созда́ти ему́ до́мъ во Иерусали́мѣ, и́же во Иуде́и:
а́ще у́бо кто́ е́сть въ ва́съ от­ язы́ка его́, да бу́детъ Госпо́дь его́ съ ни́мъ: и воз­ше́дъ во Иерусали́мъ, и́же во Иуде́и, да сози́ждетъ до́мъ Го́спода Изра́илева: се́й Госпо́дь, и́же всели́ся во Иерусали́мѣ:
ели́цы у́бо о́крестъ мѣ́стъ обита́ютъ, да помо́гутъ ему́, и́же су́ть на мѣ́стѣ то́мъ, и зла́томъ и сребро́мъ,
дая́нiемъ съ конми́ и скоты́ и ины́ми по обѣща́нiю предлага́емыми во святи́лище Госпо́дне, е́же во Иерусали́мѣ.
И стоя́щiи нача́лницы колѣ́номъ оте́че­ст­въ Иу́диныхъ и колѣ́на Венiами́нова, и свяще́н­ницы и леви́ти, и вси́, и́хже ду́хъ воз­дви́же Госпо́дь взы́ти, созда́ти до́мъ Госпо́день, и́же во Иерусали́мѣ,
и и́же о́крестъ и́хъ, помого́ша во все́мъ зла́томъ и сребро́мъ, конми́ и скоты́ и обѣ́тами мно́гими зѣло́, и́хже чу́в­ст­во воз­дви́жено бы́сть.
И ки́ръ ца́рь изнесе́ свяще́н­ныя сосу́ды Госпо́дни, и́хже пренесе́ навуходоно́соръ [ца́рь Вавило́нскiй] изъ Иерусали́ма и поста́ви и́хъ во и́долницѣ сво­е́й:
и изнесе́ ты́я ки́ръ ца́рь пе́рсскiй и предаде́ я́ Миѳрида́ту сокровищехрани́телю сво­ему́,
то́й же предаде́ сасавасса́ру власти́телю Иуде́йскому.
И́хже сiе́ число́ бѣ́: воз­лива́лницъ златы́хъ ты́сяща, и воз­лива́лницъ сре́бряныхъ ты́сяща, кади́лницъ сре́бряныхъ два́десять де́вять, фiа́лъ златы́хъ три́десять, сре́бряныхъ двѣ́ ты́сящы четы́ре ста́ и де́сять, и ины́хъ сосу́довъ ты́сяща:
всѣ́хъ же сосу́довъ пренесе́ныхъ златы́хъ и сре́бряныхъ пя́ть ты́сящъ четы́ре ста́ шестьдеся́тъ де́вять.
Принесе́ни же сасавасса́ромъ вку́пѣ съ тѣ́ми, и́же от­ плѣне́нiя изъ Вавило́на во Иерусали́мъ.
Во временѣ́хъ же Артаксе́ркса царя́ пе́рсскаго, восписа́ша ему́ на обита́ющихъ во Иуде́и и Иерусали́мѣ ви́лемосъ и Миѳрида́тъ, и таве́ллiй и раѳи́мъ, и веелте́ѳмъ и саме́ллiй писе́цъ, и про́чiи со­учине́н­нiи, обита́ющiи въ самарі́и и во ины́хъ мѣ́стѣхъ, нижепи́сан­ное посла́нiе:
царю́ Артаксе́рксу господи́ну о́троцы тво­и́, раѳи́мъ писе́цъ слу́чаевъ и саме́ллiй писе́цъ, и про́чiи от­ совѣ́та и́хъ и судiи́, и́же въ килисирі́и и Финикі́и:
и ны́нѣ зна́емо да бу́детъ господи́ну царю́, я́ко Иуде́е, и́же взыдо́ша от­ ва́съ, къ на́мъ при­­ше́дшiи во Иерусали́мъ гра́дъ от­ме́тный и стропти́вый, созида́ютъ то́ржища его́, и составля́ютъ стѣ́ны его́, и хра́мъ воз­двиза́ютъ:
а́ще у́бо гра́дъ то́й сози́ждет­ся и стѣ́ны соверше́ны бу́дутъ, не то́кмо да́ни не потерпя́тъ дая́ти, но и царе́мъ воспроти́вят­ся:
а поне́же дѣ́й­ст­вуют­ся я́же о хра́мѣ, пра́во бы́ти разсужда́емъ не презрѣ́ти сего́,
но зна́емо сотвори́ти господи́ну на́­шему царю́, да а́ще воз­мни́т­ся тебѣ́, да взы́щет­ся въ кни́гахъ оте́цъ тво­и́хъ,
и обря́щеши въ лѣтопи́сцѣхъ пи́сано о тѣ́хъ, и позна́еши, я́ко гра́дъ то́й бя́ше от­ме́тникъ и царе́й и гра́ды смуща́ющь,
и Иуде́е от­сту́пницы, и ополче́нiе сотворя́юще въ не́мъ от­ вѣ́ка, ея́же ра́ди вины́ и гра́дъ то́й опустоше́нъ бы́сть:
ны́нѣ у́бо зна́емо ти́ твори́мъ, господи́не царю́ я́ко а́ще гра́дъ се́й созда́нъ бу́детъ и стѣ́ны его́ воз­ста́влены бу́дутъ, исхо́ду тебѣ́ ктому́ не бу́детъ въ килисирі́ю и Финикі́ю.
Тогда́ восписа́ ца́рь раѳи́му пи́шущему случа́емая и веелте́ѳму и саме́ллiю писцу́ и про́чымъ, со­учине́нымъ и обита́ющымъ въ самарі́и и сирі́и и Финикі́и, сiя́ пи́саная:
что́хъ посла́нiе, е́же посла́сте ко мнѣ́: повелѣ́хъ у́бо взыска́ти, и обрѣ́тено е́сть, я́ко гра́дъ то́й е́сть от­ нача́ла царе́мъ противля́ющься,
и человѣ́цы от­ступле́нiя и ополче́нiе въ не́мъ сотворя́юще, и ца́рiе крѣ́пцы и же́стоцы бы́ша во Иерусали́мѣ, облада́юще и да́ни налага́юще на килисирі́ю и Финикі́ю:
ны́нѣ у́бо повелѣ́хъ воз­брани́ти человѣ́комъ о́нымъ созида́ти гра́дъ и предусмотря́ти, да ничто́же бо́лѣ си́хъ сотворя́тъ,
ни да про­исхо́дятъ бо мно́жайшая лука́в­ст­ва, во е́же царе́мъ тру́дъ твори́ти.
Тогда́ проче́тше от­ царя́ Артаксе́ркса напи́сан­ная раѳи́мъ и саме́ллiй писе́цъ и съ ни́ми со­учине́н­нiи, впря́гше потща́н­но прiидо́ша во Иерусали́мъ съ ко́н­ники и наро́днымъ ополче́нiемъ,
и нача́ша созида́ющихъ удержава́ти: и упраздни́ся созида́нiе хра́ма, и́же во Иерусали́мѣ, да́же до втора́го лѣ́та ца́р­ст­ва да́рiа царя́ пе́рсскаго.
В первый год царствования Кира Персидского, в исполнение слова Господа из уст Иеремии,
Господь подвиг дух Кира, царя Персидского, и он объявил по всему царству своему словесно и письменно:
так говорит Кир, царь Персидский: Господь Израиля, Господь Всевышний поставил меня царем вселенной
и повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, который в Иудее.
Итак, кто есть из вас, из народа Его, да будет Господь его с ним, и пусть он, отправившись в Иерусалим, что в Иудее, строит дом Господа Израилева: Он есть Господь, живущий в Иерусалиме.
Посему, сколько их живет по местам, жители места того пусть помогут им золотом и серебром,
дарами коней и скота и другими обетными приношениями на храм Господа в Иерусалиме.
И поднялись старейшины племен колена Иудина и Вениаминова и священники и левиты и все, которых дух подвиг Господь идти и строить дом Господу в Иерусалиме;
а жившие в соседстве с ними всем помогали им: серебром и золотом, и конями и скотом и весьма многими обетными приношениями многих, которых дух подвигнут был.
И царь Кир вынес священные сосуды Господа, которые Навуходоносор перенес из Иерусалима и поставил в своем капище.
Вынеся же их, Кир, царь Персидский, передал их Мифридату, своему сокровищехранителю,
а через него они переданы были Саманассару, князю Иудеи.
Число же их было: возливальниц золотых тысяча, возливальниц серебряных тысяча, серебряных курильниц двадцать девять, чаш золотых тридцать, серебряных две тысячи четыреста десять, и других сосудов тысяча.
Всех сосудов золотых и серебряных принесено пять тысяч четыреста шестьдесят девять.
И принесены они Саманассаром и возвратившимися с ним из плена Вавилонского в Иерусалим.
Во время же царствования Артаксеркса, царя Персидского, Вилем и Мифридат, и Тавеллий и Рафим, и Веелтефм и Самеллий писец и другие, согласившиеся с ними, обитавшие в Самарии и других местах, писали ему следующее письмо:
Царю Артаксерксу, господину, рабы твои Рафим, описатель происшествий, и Самеллий писец, и прочие из совета их, и судьи, находящиеся в Келе-Сирии и Финикии.
Да будет ныне известно господину царю, что вышедшие от вас к нам Иудеи, придя в Иерусалим, в этот отступнический и коварный город, устрояют площади его, возобновляют стены и полагают основание храма.
Итак, если этот город будет отстроен и стены его окончены, то они не только не согласятся платить подати, но и восстанут против царей.
И как уже начато построение храма, то мы за благо признали не пренебрегать этим,
но известить господина царя, не благоугодно ли тебе посмотреть в книгах отцов твоих.
Ты найдешь запись о том в памятных книгах, и узнаешь, что этот город был изменник и смущал царей и города,
а Иудеи – отступники, вечно производившие в нем заговоры, по какой причине и был опустошен этот город.
Итак, теперь извещаем тебя, господин царь, что если построится этот город и восстановятся стены его, то не будет для тебя прохода в Келе-Сирию и Финикию.
Тогда царь написал в ответ Рафиму, описателю происшествий, и Веелтефму и Самеллию писцу и прочим, согласившимся с ними, и обитающим в Самарии и Сирии и Финикии, следующее:
прочитал я письмо, которое вы прислали ко мне, и приказал рассмотреть; и найдено, что этот город издавна восстает против царей,
и люди сии поднимают в нем мятежи и войны, и были цари в Иерусалиме сильные и могущественные, владевшие и собиравшие дань с Келе-Сирии и Финикии.
Итак, теперь я приказал воспретить этим людям строить сей город, и наблюдать, чтобы ничего более не делалось
и чтобы не имели дальнейшего успеха злонамеренные предприятия к беспокойству царей.
По прочтении написанного от царя Артаксеркса, Рафим и Самеллий писец и согласившиеся с ними поспешно отправились в Иерусалим с конницею и ополчением народа
и начали удерживать строящих. И остановилось строение Иерусалимского храма до второго года царствования Дария, царя Персидского.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible