Скрыть
5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:9
5:10
5:11
5:12
5:13
5:14
5:15
5:16
5:17
5:18
5:19
5:20
5:21
5:22
5:23
5:24
5:25
5:26
5:27
5:28
5:29
5:30
5:31
5:32
5:33
5:34
5:35
5:36
5:37
5:38
5:39
5:41
5:42
5:43
5:44
5:45
5:46
5:48
5:49
5:50
5:51
5:52
5:53
5:55
5:56
5:57
5:58
5:59
5:60
5:61
5:62
5:63
5:65
5:66
5:67
5:68
5:69
5:70
Церковнославянский (рус)
По си́хъ же избра́ни су́ть изы́ти нача́лницы домо́въ оте́че­ст­въ по племено́мъ и́хъ, и жены́ и́хъ, и сы́нове и́хъ, и дще́ри и́хъ, и раби́ и́хъ, и рабы́ни и́хъ, и ско́ти и́хъ:
и да́рiй ца́рь посла́ съ ни́ми ко́н­ники ты́сящу, до́ндеже воз­веду́тъ и́хъ во Иерусали́мъ съ ми́ромъ и съ мусикі́ею, съ тимпа́ны и труба́ми:
и вся́ бра́тiя и́хъ бя́ху игра́юще, и сотвори́ и́хъ взы́ти вку́пѣ съ ни́ми.
И сiя́ су́ть имена́ муже́й, и́же взыдо́ша по оте́че­ст­вомъ сво­и́мъ и по колѣ́номъ въ ча́сти нача́л­ст­въ сво­и́хъ:
свяще́н­ницы сы́нове Финее́са, сы́на Ааро́ня, иису́съ сы́нъ Иоседе́ка саре́ова и Иоаки́мъ сы́нъ зорова́веля сы́на Салаѳiи́лева, от­ до́му дави́дова, от­ ро́да Фаре́сова, колѣ́на же Иу́дина,
и́же глаго́лаше при­­ да́рiи цари́ пе́рсстѣмъ словеса́ прему́дра, во второ́е лѣ́то ца́р­ст­ва его́, ме́сяца ниса́на, пе́рваго ме́сяца.
Су́ть же сі́и от­ Иуде́и изше́дшiи от­ плѣ́на преселе́нiя, и́хже пресели́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй въ Вавило́нъ,
и воз­врати́шася во Иерусали́мъ и во про́чую Иуде́ю, кі́йждо во сво́й гра́дъ, и́же прiидо́ша съ зорова́велемъ и иису́сомъ, неемі́ею, заха́рiею, рисе́емъ, енині́емъ, мардохе́емъ, веелса́ромъ, со Асфара́сомъ, съ реелі́емъ, съ рои́момъ съ Ваа́номъ, нача́лники и́хъ.
Число́ су́щихъ от­ язы́ка и нача́лницы и́хъ: сы́нове форо́совы двѣ́ ты́сящы и сто́ се́дмьдесятъ два́, сы́нове Сафа́товы четы́реста се́дмьдесятъ два́,
сы́нове Аре́совы се́дмь со́тъ пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове фаа́ѳъ-моа́вли двѣ́ ты́сящы о́смь со́тъ и два­на́­де­сять,
сы́нове Ила́мовы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ре, сы́нове заѳу́ины де́вять со́тъ четы́редесять пя́ть, сы́нове корве́овы се́дмь со́тъ пя́ть, сы́нове вані́ины ше́сть со́тъ четы́редесять о́смь,
сы́нове вива́ины ше́сть со́тъ два́десять три́, сы́нове сада́совы три́ ты́сящы двѣ́сти два́десять два́,
сы́нове Адоника́мовы ше́сть со́тъ шестьдеся́тъ се́дмь, сы́нове ваго́ины двѣ́ ты́сящы шестьдеся́тъ ше́сть, сы́нове Адину́евы четы́ре ста́ пятьдеся́тъ четы́ре,
сы́нове атирезеки́евы де́вятьдесятъ два́, сы́нове кила́новы и азита́совы шестьдеся́тъ се́дмь, сы́нове азура́новы четы́ре ста́ три́десять два́,
сы́нове Анани́евы сто́ еди́нъ, сы́нове Аро́мовы три́десять два́, сы́нове Васса́евы три́ста два́­де­сять три́, сы́нове Арсифури́ѳовы сто́ два́,
сы́нове мети́ровы три́ ты́сящи пя́ть, сы́нове от­ веѳломо́новъ сто́ два́десять три́,
и́же от­ нетофаи́ пятьдеся́тъ пя́ть, и́же от­ Анаѳо́ѳа сто́ пятьдеся́тъ о́смь, и́же от­ веѳсамо́са четы́редесять два́,
и́же от­ карiаѳiари́ма два́десять пя́ть, и́же изъ кафи́ры и виро́ѳа се́дмь со́тъ четы́редесять три́, и́же изъ пи́ры се́дмь со́тъ,
и́же хадiа́совы и амиди́евы четы́ре ста́ два́десять два́, и́же от­ кира́ма и гавви́са ше́сть со́тъ два́десять еди́нъ,
и́же от­ макало́на сто́ два́десять два́, и́же от­ вито́лiа пятьдеся́тъ два́, сы́нове нифи́совы сто́ пятьдеся́тъ ше́сть,
сы́нове каламолалу́евы и ону́совы се́дмь со́тъ два́­де­сять пя́ть, сы́нове иере́ховы три́ста четы́редесять пя́ть,
сы́нове Анаа́совы три́ ты́сящы три́ста три́десять.
Жерцы́: сы́нове Иедду́а, сы́на иису́ева, съ сы́ны санаси́вовыми де́вять со́тъ се́дмьдесятъ два́, сы́нове от­ миру́ѳа ты́сяща пятьдеся́тъ два́,
сы́нове фасаро́ни ты́сяща четы́редесять се́дмь, сы́нове Харми́евы ты́сяща седмь­на́­де­сять.
Леви́ти же: сы́нове Иесу́евы и кадмiи́ловы, и ван­ну́евы и суди́евы, се́дмьдесятъ четы́ре.
Священ­нопѣвцы́: сы́нове Аса́фовы сто́ четы́редесять о́смь.
Две́рницы же: сы́нове Салу́мовы, сы́нове атта́ровы, сы́нове толма́новы, сы́нове дакуви́евы, сы́нове тита́евы, сы́нове сами́евы, всѣ́хъ сто́ три́десять де́вять.
Священ­нослужи́телiе: сы́нове Иса́вовы, сы́нове Асифа́евы, сы́нове тавао́ѳовы, сы́нове кира́совы, сы́нове су́довы, сы́нове Фале́евы, сы́нове Лавана́евы, сы́нове аграва́евы,
сы́нове акуа́евы, сы́нове ута́евы, сы́нове кита́вовы, сы́нове агава́евы, сы́нове сиваи́евы, сы́нове Ана́ни, сы́нове каѳуа́евы, сы́нове гедду́ровы,
сы́нове Иаи́ровы, сы́нове деса́новы, сы́нове но­ива́евы, сы́нове хасева́евы, сы́нове газира́евы, сы́нове Озі́евы, сы́нове Фино́евы, сы́нове Асара́евы, сы́нове Васѳаи́евы, сы́нове Асана́евы, сы́нове меани́евы, сы́нове Нафиси́евы, сы́нове аку́вовы, сы́нове акифа́евы, сы́нове Асу́ровы, сы́нове фараки́мовы, сы́нове Васало́ѳовы,
сы́нове мееда́евы, сы́нове куѳа́евы, сы́нове Харе́евы, сы́нове Харку́совы, сы́нове Асира́ри, сы́нове Ѳоми́евы, сы́нове наси́ѳовы, сы́нове атифа́евы.
сы́нове о́трокъ соломо́новыхъ: сы́нове Асапфiо́новы, сы́нове фарира́евы, сынове Иеи́левы, сы́нове лозони, сы́нове издаи́левы, сы́нове Сафи́ѳовы,
сы́нове агiа́евы, сы́нове фахаре́ѳовы, сы́нове Савiи́ны, сы́нове сароѳи́евы, сы́нове Масiа́совы, сы́нове га́ровы, сы́нове Адду́совы, сы́нове сува́совы, сы́нове Афера́евы, сы́нове Варади́совы, сы́нове Сафа́товы, сы́нове Алло́мовы.
Всѣ́хъ священно­служи́телей и сыно́въ о́трокъ соломо́новыхъ три́ста се́дмьдесятъ два́.
Сі́и воз­ше́дшiи от­ Ѳермеле́ѳа и Ѳелерса́са, во́ждь и́хъ Харааѳала́рь и Аала́рь,
и не мого́ша воз­вѣсти́ти оте́че­ст­въ сво­и́хъ и родо́въ, я́ко от­ Изра́иля ли су́ть: сы́нове лада́на сы́на ва́нова, сы́нове некода́новы, ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ два́:
и от­ жерце́въ творя́щiи жре́че­с­т­во, и не обрѣто́шася: сы́нове Авді́ины, сы́нове акко́совы, сы́нове Адду́са, по­е́мшаго авгі́ю жену́ от­ дще́рей верзелле́евыхъ, и про́званъ бы́сть во и́мя его́:
и си́хъ взы́скану бы́в­шу родосло́вному писа́нiю и не обрѣ́тену, от­луче́ни су́ть от­ свяще́н­ства.
И рече́ и́мъ неемі́а и атѳарі́а, да не при­­чаща́ют­ся святы́нь, до́ндеже воста́нетъ архiере́й облече́нъ во изъявле́нiе и и́стину.
Вси́ же бя́ху от­ Изра́иля, от­ дву­на́­де­ся­ти лѣ́тъ и вы́ше, кромѣ́ рабо́въ и рабы́нь, четы́редесять двѣ́ ты́сящы три́ста шестьдеся́тъ: раби́ си́хъ и рабы́ни се́дмь ты́сящъ три́ста четы́редесять се́дмь, пѣвцы́ и пѣви́цы двѣ́сти четы́редесять пя́ть:
велблю́дъ четы́ре ста́ три́десять пя́ть, ко́ней се́дмь ты́сящъ три́десять ше́сть, мско́въ двѣ́сти четы́редесять пя́ть, подъяре́мникъ пя́ть ты́сящъ пя́ть со́тъ два́десять пя́ть.
И от­ настоя́телей по оте́че­ст­вомъ, егда́ прiидо́ша во хра́мъ Бо́жiй, и́же во Иерусали́мѣ, обѣща́ша воз­дви́гнути хра́мъ на мѣ́стѣ его́ по си́лѣ сво­е́й
и дая́ти во свято́е сокро́вище на дѣла́ зла́та мна́съ ты́сящу и сребра́ мна́съ пя́ть ты́сящъ и ри́зъ свяще́н­ническихъ сто́.
И всели́шася свяще́н­ницы и леви́ти, и и́же [изыдо́ша] от­ наро́да во Иерусали́мъ и во страну́, и священ­нопѣвцы́, и две́рницы, и ве́сь Изра́иль въ се́лѣхъ сво­и́хъ.
Настоя́щу же седмо́му ме́сяцу и су́щымъ сыно́мъ Изра́илевымъ ко­ему́ждо во сво­и́хъ, собра́шася единоду́шно во дво́ръ пе́рвыхъ вра́тъ восто́чныхъ.
И воста́въ иису́съ сы́нъ Иоседе́ковъ и бра́тiя его́ свяще́н­ницы и зорова́вель сы́нъ Салаѳiи́левъ и бра́тiя его́, угото́ваша олта́рь Бо́гу Изра́илеву,
да воз­но́сятъ на не́мъ всесожже́нiя по чи́ну, я́коже въ кни́зѣ Моисе́а человѣ́ка Бо́жiя пи́сана су́ть,
И собра́шася къ ни́мъ от­ ины́хъ наро́довъ земли́, и воз­дви́гнуша же́ртвен­никъ на мѣ́стѣ сво­е́мъ, я́ко во враждѣ́ бя́ху съ ни́ми, и премого́ша и́хъ вси́ язы́цы зе́мстiи: и при­­ноша́ху же́ртвы по вре́мени и всесожже́нiя Го́сподеви, у́трен­нее и вече́рнее.
И сотвори́ша ку́щей потче́нiя пра́здникъ, я́коже повелѣ́но въ зако́нѣ, и же́ртвы на вся́къ де́нь, я́коже подоба́­ше,
и по си́хъ при­­ноше́нiя непреста́н­ная, и же́ртвы суббо́тнiя и новоме́сячныя и пра́здниковъ всѣ́хъ освяще́н­ныхъ.
И ели́цы обѣща́ша обѣ́тъ Бо́гу от­ новоме́сячiя седма́го ме́сяца, нача́ша при­­носи́ти же́ртвы Бо́гу, хра́мъ же Госпо́день не бы́сть еще́ созда́нъ.
И да́ша сребро́ каменосѣ́чцемъ и дѣ́лателемъ пи́щу и питiе́ съ ра́достiю, и да́ша ка́рры Сидо́няномъ и ти́ряномъ, да при­­во́зятъ и́мъ от­ Лива́на древа́ ке́дрова, да при­­веду́тъ су́дна во Иоппі́йское при­ста́нище, по повелѣ́нiю, е́же пи́сано бы́сть и́мъ от­ ки́ра царя́ пе́рсскаго.
И во второ́е лѣ́то при­­ше́дъ во хра́мъ Бо́жiи во Иерусали́мъ, ме́сяца втора́го, нача́ зорова́вель сы́нъ Салаѳiи́левъ и иису́съ сы́нъ Иоседе́ковъ и бра́тiя и́хъ, и свяще́н­ницы, леви́ти и вси́, и́же прiидо́ша от­ плѣне́нiя во Иерусали́мъ,
и основа́ша хра́мъ Бо́жiй въ новоме́сячiи втора́го ме́сяца втора́го лѣ́та, егда́ прiидо́ша во Иуде́ю и во Иерусали́мъ,
и поста́виша леви́ты от­ два́десяти лѣ́тъ на дѣла́ Госпо́дня: и ста́ иису́съ и сы́нове его́ и бра́тiя и кадмiи́лъ бра́тъ, и сы́нове Мадiаву́ни, и сы́нове Иода́а илiаду́ева съ сынми́ и бра́тiями, вси́ леви́ти единоду́шно дѣ́ла при­­зира́телiе, творя́ще дѣла́ въ дому́ Госпо́дни, и созда́ша дѣ́лателiе до́мъ Госпо́день.
И ста́ша свяще́н­ницы облече́ни въ ри́зы съ мусикі́ею и труба́ми, и леви́ти сы́нове Аса́фовы имѣ́юще кимва́лы, восхваля́юще Го́спода и благословя́ще, по дави́ду царю́ Изра́илеву,
и поя́ху пѣ́сньми благословя́ще Го́спода, я́ко бла́гость его́ и сла́ва во вѣ́ки во все́мъ Изра́или.
И вси́ лю́дiе воструби́ша и воз­гласи́ша гла́сомъ вели́кимъ, восхваля́юще Го́спода о воз­дви́женiи до́му Госпо́дня.
И прiидо́ша от­ свяще́н­никовъ, леви́товъ и предстоя́телей по оте́че­ст­вомъ сво­и́мъ старѣ́йшины, и́же ви́дѣша пре́жнiй до́мъ, къ сему́ созида́нiю съ пла́чемъ и во́племъ вели́кимъ,
и мно́зи со труба́ми и ра́достiю гла́са ве́лiя,
я́ко лю́демъ не слы́шати тру́бъ пла́ча ра́ди людска́го, наро́дъ бо бы́сть трубя́щь зѣло́, я́ко дале́че слы́шатися.
И услы́шав­ше врази́ колѣ́на Иу́дина и Венiами́нова, прiидо́ша позна́ти, кі́й гла́съ тру́бный?
И позна́ша, я́ко су́щiи от­ плѣне́нiя созида́ютъ хра́мъ Го́споду Бо́гу Изра́илеву.
И при­­сту́пльше къ зорова́велю и иису́су и къ нача́лникомъ оте́че­ст­въ, реко́ша и́мъ: да созида́емъ вку́пѣ съ ва́ми:
та́ко бо, я́коже вы́, слу́шаемъ Го́спода ва́­шего и ему́ жре́мъ от­ дні́й Асвасаре́ѳа царя́ Ассирі́йскаго, и́же пресели́ на́съ здѣ́.
И рече́ и́мъ зорова́вель и иису́съ и нача́лницы оте́че­ст­въ Изра́илевыхъ: нѣ́сть ва́мъ и на́мъ созида́ти до́мъ Го́споду Бо́гу на́­шему:
мы́ бо са́ми сози́ждемъ Го́споду Бо́гу Изра́илеву по чи́ну, я́коже повелѣ́ на́мъ ки́ръ ца́рь пе́рсскiй.
Язы́цы же зе́мстiи стужа́юще су́щымъ во Иуде́и и па́кости творя́ще, не попуща́ху созида́ти,
и ко́зни и люді́й наводя́ще и крамолы́ творя́ще воз­брани́ша соверши́ти дѣ́ло созида́нiя во все́ вре́мя жи́зни ки́ра царя́, и препя́тiе сотвори́ша созида́нiю лѣ́та два́, да́же до да́рiева ца́р­ст­ва.
После сего избраны были к отправлению родоначальники по коленам их, и жены их, и сыновья их, и дочери их, и рабы их, и рабыни их со скотом их.
Дарий послал с ними тысячу конников, доколе они не введут их в Иерусалим с миром, с музыкою, с тимпанами и трубами.
И все братья их веселились, и царь дозволил им идти вместе.
И вот имена мужей, шедших по племенам их в коленах по старшинству их:
священники, сыны Финееса, сыны Аарона, Иисус, сын Иоседека, сына Сареева, и Иоаким, сын Зоровавеля, сына Салафииля из дома Давидова, из рода Фареса, колена же Иудова,
который говорил пред Дарием, царем Персидским, мудрые слова на втором году царствования его, в месяце Нисане, месяце первом.
Вот Иудеи, вышедшие из плена переселения, которых переселил в Вавилон Навуходоносор, царь Вавилонский,
и которые возвратились в Иерусалим и в прочие места Иудеи, каждый в свой город, – вышедшие с Зоровавелем и Иисусом, Неемиею, Зареем, Рисеем, Енинеем, Мардохеем, Веельсаром, Асфарасом, Реелием, Роимом, Вааною, начальниками их.
Число народа с начальниками их: сынов Фороса две тысячи сто семьдесят два; сынов Сафата четыреста семьдесят два;
сынов Ареса семьсот пятьдесят шесть;
сынов Фааф-Моава с сынами Иисуса и Иоава две тысячи восемьсот двенадцать;
сынов Илама тысяча двести пятьдесят четыре; сынов Зафуи девятьсот семьдесят пять; сынов Хорве семьсот пять; сынов Ванния шестьсот сорок восемь;
сынов Вивая шестьсот тридцать три; сынов Арге тысяча триста двадцать два;
сынов Адоникама шестьсот тридцать семь; сынов Вагоя две тысячи шестьсот шесть; сынов Адина четыреста пятьдесят четыре;
сынов Атира от Езекии девяносто два; сынов Килана и Азинана шестьдесят семь; сынов Азара четыреста тридцать два;
сынов Анниса сто один; сынов Арома тридцать два; сынов Вассая триста двадцать три; сынов Арсифурифа сто два;
сынов Ветируса три тысячи пять; сынов Вефломонских сто двадцать три;
из Нетофаса пятьдесят пять; из Анафофа сто пятьдесят восемь; из Вефасмона сорок два;
из Кариафири двадцать пять; из Кафира и Вирога семьсот сорок три;
Хадиасеев и Аммидеев четыреста двадцать два; из Кирама и Гаввиса шестьсот двадцать один;
из Макалона сто двадцать два; из Ветолия пятьдесят два; сынов Нифиса сто пятьдесят шесть;
сынов Каламолала и Онуса семьсот двадцать пять; сынов Иереха двести сорок пять;
сынов Санааса три тысячи триста один.
Священников, сынов Иедду, сына Иисусова, с сынами Санасива, девятьсот семьдесят два; сынов Еммируфа тысяча пятьдесят два;
сынов Фассура тысяча сорок семь; сынов Харми тысяча семнадцать.
Левитов, сынов Иисуса и Кадмиила и Ванны и Судия, семьдесят четыре.
Священнопевцов, сынов Асафа, сто сорок.
Привратников, сынов Салума, сынов Атара, сынов Толмана, сынов Дакува, сынов Атита, сынов Товиса, всех сто тридцать девять.
Служителей при храме, сынов Исава, сынов Асифа, сынов Таваофа, сынов Кираса, сынов Суда, сынов Фалея, сынов Лавана, сынов Аграва,
сынов Акуда, сынов Ута, сынов Китава, сынов Аккава, сынов Сивая, сынов Анана, сынов Кафуа, сынов Геддура,
сынов Иаира, сынов Десана, сынов Ноева, сынов Хасева, сынов Казира, сынов Озии, сынов Финое, сынов Асара, сынов Васфая, сынов Ассана, сынов Мани, сынов Нафиси, сынов Акуфа, сынов Ахива, сынов Асува, сынов Фаракема, сынов Васалема,
сынов Меедда, сынов Куфа, сынов Хареа, сынов Вархуе, сынов Серара, сынов Фомоя, сынов Наси, сынов Атефа,
сынов рабов Соломоновых, сынов Ассапфиофа, сынов Фарира, сынов Иеили, сынов Лозона, сынов Исдаила, сынов Сафии,
сынов Агия, сынов Фахарефа, сынов Савии, сынов Сарофи, сынов Мисея, сынов Гаса, сынов Аддуса, сынов Сува, сынов Аферра, сынов Вародиса, сынов Сафага, сынов Аллома,
всех служителей при храме и сынов рабов Соломоновых триста семьдесят два.
Вот вышедшие из Фермелефа и Фелерса: начальник их Хараафалан и Аалар.
Но они не могли показать отечеств своих и родов, что они от Израиля: сынов Далана, сына Ваенанова, сынов Некодана, шестьсот пятьдесят два.
И из священников были исправлявшие священнослужение, но не найденные в списке: сыны Овдия, сыны Аквоса, сыны Иадду, который взял в жену Авгию, из дочерей Верзеллия, и назывался его именем.
И как родовая запись их по изыскании не найдена в списке, то они отлучены от священства.
И сказал им Неемия и Атфария, чтобы они не участвовали в святынях, доколе не восстанет первосвященник, облеченный в урим и туммим.
Всех же Израильтян от двенадцати лет и выше, кроме рабов и рабынь, было сорок две тысячи триста шестьдесят; рабов их и рабынь семь тысяч триста сорок семь; певцов и псалмопевцев двести сорок пять.
Верблюдов четыреста тридцать пять, коней семь тысяч тридцать шесть, лошаков двести сорок пять, подъяремного скота пять тысяч пятьсот двадцать пять.
Некоторые из родоначальников, когда пришли они ко храму Бога в Иерусалиме, дали обещание воздвигнуть сей дом на месте его по силе своей
и дать в сокровищницу храма на построение тысячу мин золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд.
И поселились священники и левиты и некоторые из народа в Иерусалиме и области его, а священнопевцы и привратники и весь Израиль в селениях своих.
Когда же настал седьмой месяц и сыны Израиля были уже каждый во владении своем, собрались все единодушно на открытое место при первых воротах на восток.
И встал Иисус, сын Иоседека, и братья его священники, и Зоровавель, сын Салафииля, и братья его, и устроили жертвенник Богу Израиля,
чтобы возносить на нем всесожжения, как предписано в книге Моисея, человека Божия.
И собрались к ним от иных народов, бывших в той земле, и устроили жертвенник на своем месте, ибо были во вражде с ними, и одолевали их все народы, бывшие в той земле; и они возносили жертвы в свое время и всесожжения Господу, утреннее и вечернее.
И совершили праздник кущей, как предписано законом, вознося каждодневные жертвы, как надлежало,
и потом непрестанные приношения и жертвы суббот и новомесячий и всех святых праздников.
И все те, которые обещали обеты Богу, с новомесячия седьмого месяца начали приносить жертвы Богу, хотя храм не был еще построен.
И давали серебро каменотесам и плотникам и питье и пищу, и повозки Сидонянам и Тирянам, чтобы они привозили с Ливана кедровые дерева, доставляя их плотами в Иоппийскую пристань, по приказанию, данному им от Кира, царя Персидского.
И на втором году во втором месяце, по прибытии ко храму Божию в Иерусалиме, Зоровавель, сын Салафииля, и Иисус, сын Иоседека, и братья их и священники, левиты и все, пришедшие в Иерусалим из плена,
положили основание храму Божию в новолуние второго месяца второго года по прибытии их в Иудею и Иерусалим
и приставили левитов от двадцати лет к делам Господним: и стал Иисус и сыновья его и братья, и Кадмиил брат и сыновья Имадавуна и сыновья Иода, сына Илиадудова, с сыновьями и братьями, все левиты, единодушно побуждая к делам в доме Господнем. И построили строители храм Господа.
И стали священники в облачении с музыкальными инструментами и трубами и левиты, сыны Асафа, с кимвалами, воспевая Господу и прославляя Его по уставу Давида, царя Израильского,
и возглашали в песнях, прославляя Господа, что благость Его и слава вовек над всем Израилем.
И весь народ трубил и взывал громким голосом, прославляя Господа за восстановление дома Господня.
А старейшие из священников и левитов и родоначальников, видевшие прежний храм, пришли теперь на строение с плачем и громким воплем,
а многие с трубами и радостными громкими восклицаниями,
так что народ не мог слышать труб по причине воплей народных; хотя собрание громко трубило, так что далеко слышно было.
И услышали враги колена Иудина и Вениаминова и пришли узнать, что́ значит этот трубный звук.
И узнали, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву.
И, приступив к Зоровавелю и Иисусу и к родоначальникам, говорят им: будем и мы строить вместе с вами;
ибо и мы, подобно вам, слушаем Господа вашего и приносим Ему жертвы от дней Асвакафаса, царя Ассирийского, который переселил нас сюда.
Тогда сказал им Зоровавель и Иисус и начальники племен Израильских: не с вами нам строить дом Господу Богу нашему;
мы одни будем строить его Господу Богу Израиля, соответственно тому, как повелел нам Кир, царь Персидский.
Тогда народы той земли, нападая на обитающих в Иудее и осаждая их, препятствовали строению
и, коварством увлекая народ и производя смуты, препятствовали довершить строение во все время жизни царя Кира и остановили строение на два года до воцарения Дария.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible