Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга  Ездры

 
 • Тогда́ Сиси́н­нiй епа́рхъ килисирі́йскiй и Финикі́йскiй, и саѳравуза́нъ, и дру́зiе, послѣ́ду­ю­ще от­ да́рiа царя́ повелѣ́нiемъ,
 • настоя́ху свяще́н­нымъ дѣло́мъ, при­­лѣ́жнѣе содѣ́й­ст­ву­ю­ще старѣ́йшинамъ Иуде́евъ и священ­нонача́лникомъ:
 • и благопоспѣ́шна бя́ху свяще́н­ная дѣла́, прорица́ющымъ Агге́ю и заха́рiи проро́комъ.
 • И соверши́ша сiя́ по за́повѣди Го́спода Бо́га Изра́илева и съ повелѣ́нiемъ ки́ра и да́рiа и Артаксе́ркса царе́й пе́рсскихъ:
 • и соверше́нъ бы́сть до́мъ святы́й да́же до тре́тiяго и двадеся́таго дне́ ме́сяца Ада́ра, шеста́го лѣ́та да́рiа царя́.
 • И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы и свяще́н­ницы и леви́ти и про́чiи, и́же бя́ху от­ плѣне́нiя, при­­ста́влен­нiи, по напи́сан­нымъ въ кни́зѣ Моисе́овѣ,
 • и при­­несо́ша во обновле́нiе святи́лища Госпо́дня юнце́въ сто́, овно́въ двѣ́сти, а́гнцевъ четы́ре ста́,
 • козло́въ за грѣхи́ всего́ Изра́иля два­на́­де­сять по числу́, от­ племенонача́лниковъ Изра́илевыхъ два­на́­де­ся­ти.
 • И ста́ша свяще́н­ницы и леви́ти по племено́мъ одѣ́яни въ ри́зы, надъ дѣ́лы Го́спода Бо́га Изра́илева, по кни́зѣ Моисе́овѣ, и вра́тари надъ кі́имиждо две́рми,
 • И содѣ́яша сы́нове Изра́илевы съ су́щими от­ плѣне́нiя па́сху въ четвертый­на́­де­сять де́нь пе́рваго ме́сяца, егда́ освяти́шася свяще́н­ницы и леви́ти.
 • Вси́ же сы́нове плѣне́нiя не вку́пѣ очи́стишася, поне́же леви́ти вси́ вку́пѣ очи́стишася
 • и пожро́ша па́сху всѣ́мъ сыново́мъ плѣне́нiя и бра́тiямъ и́хъ свяще́н­никомъ и себѣ́ са́ми.
 • И ядо́ша сы́нове Изра́иле́вы, и́же от­ плѣне́нiя, вси́ от­лучи́в­шiися от­ ме́рзостей язы́ковъ земли́, и́щуще Го́спода,
 • и пра́здноваша пра́здникъ опрѣсно́ковъ се́дмь дні́й, веселя́щеся предъ Го́сподемъ,
 • поне́же обрати́ совѣ́тъ царя́ Ассирі́йскаго къ ни́мъ, е́же укрѣпи́ти ру́ки и́хъ на дѣла́ Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • τότε Σισίννης ὁ ἔπαρχος Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ συν­έταιροι κατα­κολουθήσαν­τες τοῖς ὑπὸ τοῦ βασιλέως Δαρείου προ­σταγεῖσιν
 • ἐπεστάτουν τῶν ἱερῶν ἔργων ἐπι­μελέστερον συν­εργοῦν­τες τοῖς πρεσβυτέροις τῶν Ιουδαίων καὶ ἱεροστάταις
 • καὶ εὔοδα ἐγίνετο τὰ ἱερὰ ἔργα προ­φητευόν­των Αγγαιου καὶ Ζαχαριου τῶν προ­φητῶν
 • καὶ συν­ετέλεσαν ταῦτα δια­̀ προ­στάγμα­τος τοῦ κυρίου θεοῦ Ισραηλ
  5καὶ μετὰ τῆς γνώμης Κύρου καὶ Δαρείου καὶ ᾿Αρταξέρξου βασιλέως Пερσῶν
 • συν­ετελέσθη ὁ οἶκος ὁ ἅγιος ἕως τρίτης καὶ εἰκάδος μηνὸς Αδαρ τοῦ ἕκτου ἔτους βασιλέως Δαρείου
 • καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας οἱ προ­στεθέν­τες ἀκολούθως τοῖς ἐν τῇ Μωυσέως βίβλῳ
 • καὶ προ­σήνεγκαν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ κυρίου ταύρους ἑκατόν κριοὺς δια­κοσίους ἄρνας τετρακοσίους
 • χιμάρους ὑπὲρ ἁμαρτίας παν­τὸς τοῦ Ισραηλ δώδεκα προ­̀ς ἀριθμὸν ἐκ τῶν φυλάρχων τοῦ Ισραηλ δώδεκα
 • καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἐστολισ­μέ­νοι κατα­̀ φυλὰς ἐπι­̀ τῶν ἔργων τοῦ κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἀκολούθως τῇ Μωυσέως βίβλῳ καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ᾿ ἑκάστου πυλῶνος
 • καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῶν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τὸ πασχα ἐν τῇ τεσ­σαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ πρώτου μηνός ὅτι ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἅμα
 • καὶ πάν­τες οἱ υἱοὶ τῆς αἰχμαλωσίας οὐχ ἡγνίσθησαν ὅτι οἱ Λευῖται ἅμα πάν­τες ἡγνίσθησαν
 • καὶ ἔθυσαν τὸ πασχα πᾶσιν τοῖς υἱοῖς τῆς αἰχμαλωσίας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ ἑαυτοῖς
 • καὶ ἐφάγοσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας πάν­τες οἱ χωρισθέν­τες ἀπο­̀ τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς ζητοῦν­τες τὸν κύριον
 • καὶ ἠγάγοσαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας εὐφραινόμενοι ἔναν­τι τοῦ κυρίου
 • ὅτι μετέστρεψεν τὴν βουλὴν τοῦ βασιλέως ᾿Ασ­συρίων ἐπ᾿ αὐτοὺς κατισχῦσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπι­̀ τὰ ἔργα κυρίου θεοῦ Ισραηλ
 • Тогда Сисинни, правитель Келе-Сирии и Финикии, и Сафравузан и товарищи их, следуя повеленному от царя Дария,
 • усердно принялись за святое дело, помогая старейшинам и священноначальникам Иудейским.
 • И успешно шло святое дело, при пророчествах пророков Аггея и Захарии.
 • И совершили всё по повелению Господа, Бога Израилева, и по воле Кира, Дария и Артаксеркса, царей Персидских.
 • Окончен святый дом к двадцать третьему дню месяца Адара, на шестом году царя Дария.
 • И сделали сыны Израиля, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, которые были приставлены, всё по написанному в книге Моисея.
 • И принесли в жертву на обновление храма Господня сто волов, двести овнов, четыреста агнцев,
 • двенадцать козлов за грехи всего Израиля, по числу двенадцати колен Израильских.
 • И стояли священники и левиты по племенам, в облачении, при делах Господа Бога Израилева, согласно с книгою Моисеевою, и привратники при каждых воротах.
 • И устроили возвратившиеся из плена сыны Израилевы пасху в четырнадцатый день первого месяца, когда очистились священники и левиты вместе,
 • и все сыны пленения, потому что очистились, ибо левиты все вместе очистились.
 • И закололи пасхальных агнцев для всех сынов плена, для братьев своих, священников, и для себя самих.
 • И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из плена, все, которые, удалившись от мерзостей народов земли, взыскали Господа.
 • И праздновали праздник опресноков семь дней, радуясь пред Господом,
 • что Он обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтоб укрепить руки их на дела Господа Бога Израилева.