Скрыть
1:11
Церковнославянский (рус)
[Зач. 75.] Ста́рецъ избра́н­нѣй госпожѣ́ и ча́домъ ея́, и́хже а́зъ люблю́ во­и́стин­ну, и не а́зъ то́чiю, но и вси́ разумѣ́в­шiи и́стину,
за и́стину пребыва́ющую въ на́съ, и съ на́ми бу́детъ во вѣ́ки:
да бу́детъ съ ва́ми благода́ть, ми́лость, ми́ръ от­ Бо́га Отца́, и от­ Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на о́тча, во и́стинѣ и любви́.
Возра́довахся зѣло́, я́ко обрѣто́хъ от­ ча́дъ тво­и́хъ ходя́щихъ во и́стинѣ, я́коже за́повѣдь прiя́хомъ от­ Отца́.
И ны́нѣ молю́ тя, госпоже́, не я́ко за́повѣдь пишу́ тебѣ́ но́ву, но ю́же и́мамы испе́рва, да лю́бимъ дру́гъ дру́га.
И сiя́ е́сть любы́, да хо́димъ по за́повѣдемъ его́. Сiя́ е́сть за́повѣдь, я́коже слы́шасте испе́рва, да въ не́й хо́дите:
зане́ мно́зи лестцы́ внидо́ша въ мíръ, не исповѣ́да­ю­ще Иису́са Христа́ при­­ше́дша во пло́ти, се́й е́сть льсте́цъ и анти́христъ.
Блюди́те себе́, да не погубите́ я́же дѣ́ласте до́брая, но да мзду́ соверше́н­ну воспрiи́мете.
Вся́къ преступа́яй и не пребыва́яй во уче́нiи Христо́вѣ Бо́га не и́мать: пребыва́яй же во уче́нiи Христо́вѣ, се́й и Отца́ и Сы́на и́мать.
А́ще кто́ при­­хо́дитъ къ ва́мъ, и сего́ уче́нiя не при­­но́ситъ, не прiе́млите его́ въ до́мъ, и ра́доватися ему́ не глаго́лите:
глаго́ляй бо ему́ ра́доватися, сообща́ет­ся дѣло́мъ его́ злы́мъ.
Мно́га имѣ́хъ писа́ти ва́мъ, и не восхотѣ́хъ Хартiе́ю и черни́ломъ, но надѣ́юся прiити́ къ ва́мъ и усты́ ко усто́мъ глаго́лати, да ра́дость ва́ша бу́детъ испо́лнена.
Цѣлу́ютъ тя́ ча́да сестры́ тво­ея́ избра́н­ныя. Ами́нь.

Коне́цъ собо́рному посла́нiю Иоа́н­нову второ́му: и́мать въ себѣ́ главу́ 1 и зача́ло церко́вное 1.
Синодальный
[Зач. 75.] Старец – избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие истину,
ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек.
Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.
Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.
И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней.
Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист.
Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду.
Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.
Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его.
Ибо приветствующий его участвует в злых делах его.
Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна.
Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь.
The Elder, To the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also all those who have known the truth,
because of the truth which abides in us and will be with us forever:
Grace, mercy, and peace will be with you from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.
I rejoiced greatly that I have found some of your children walking in truth, as we received commandment from the Father.
And now I plead with you, lady, not as though I wrote a new commandment to you, but that which we have had from the beginning: that we love one another.
This is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, that as you have heard from the beginning, you should walk in it.
For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.
Look to yourselves, that we do not lose those things we worked for, but that we may receive a full reward.
Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son.
If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house nor greet him;
for he who greets him shares in his evil deeds.
Having many things to write to you, I did not wish to do so with paper and ink; but I hope to come to you and speak face to face, that our joy may be full.
The children of your elect sister greet you. Amen.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки