Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
2-е послание Иоанна
 

 
 • [Зач. 75.] Ста́рецъ избра́н­нѣй госпожѣ́ и ча́домъ ея́, и́хже а́зъ люблю́ во­и́стин­ну, и не а́зъ то́чiю, но и вси́ разумѣ́в­шiи и́стину,
 • за и́стину пребыва́ющую въ на́съ, и съ на́ми бу́детъ во вѣ́ки:
 • да бу́детъ съ ва́ми благода́ть, ми́лость, ми́ръ от­ Бо́га Отца́, и от­ Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на о́тча, во и́стинѣ и любви́.
 • Возра́довахся зѣло́, я́ко обрѣто́хъ от­ ча́дъ тво­и́хъ ходя́щихъ во и́стинѣ, я́коже за́повѣдь прiя́хомъ от­ Отца́.
 • И ны́нѣ молю́ тя, госпоже́, не я́ко за́повѣдь пишу́ тебѣ́ но́ву, но ю́же и́мамы испе́рва, да лю́бимъ дру́гъ дру́га.
 • И сiя́ е́сть любы́, да хо́димъ по за́повѣдемъ его́. Сiя́ е́сть за́повѣдь, я́коже слы́шасте испе́рва, да въ не́й хо́дите:
 • зане́ мно́зи лестцы́ внидо́ша въ мíръ, не исповѣ́да­ю­ще Иису́са Христа́ при­­ше́дша во пло́ти, се́й е́сть льсте́цъ и анти́христъ.
 • Блюди́те себе́, да не погубите́ я́же дѣ́ласте до́брая, но да мзду́ соверше́н­ну воспрiи́мете.
 • Вся́къ преступа́яй и не пребыва́яй во уче́нiи Христо́вѣ Бо́га не и́мать: пребыва́яй же во уче́нiи Христо́вѣ, се́й и Отца́ и Сы́на и́мать.
 • А́ще кто́ при­­хо́дитъ къ ва́мъ, и сего́ уче́нiя не при­­но́ситъ, не прiе́млите его́ въ до́мъ, и ра́доватися ему́ не глаго́лите:
 • глаго́ляй бо ему́ ра́доватися, сообща́ет­ся дѣло́мъ его́ злы́мъ.
 • Мно́га имѣ́хъ писа́ти ва́мъ, и не восхотѣ́хъ Хартiе́ю и черни́ломъ, но надѣ́юся прiити́ къ ва́мъ и усты́ ко усто́мъ глаго́лати, да ра́дость ва́ша бу́детъ испо́лнена.
 • Цѣлу́ютъ тя́ ча́да сестры́ тво­ея́ избра́н­ныя. Ами́нь.

  Коне́цъ собо́рному посла́нiю Иоа́н­нову второ́му: и́мать въ себѣ́ главу́ 1 и зача́ло церко́вное 1.
 • [Зач. 75.] Старец – избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие истину,
 • ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек.
 • Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.
 • Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.
 • И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.
 • Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней.
 • Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист.
 • Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду.
 • Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.
 • Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его.
 • Ибо приветствующий его участвует в злых делах его.
 • Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна.
 • Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь.
 • Пир ба хотуни баргузида ва фарзандони вай, ки ман онҳоро дар ростӣ дўст медорам, ва на танҳо ман, балки низ ҳамаи онҳое ки ростиро дарк кардаанд,
 • Ба хотири ростие ки дар мо сокин аст ва то абад бо мо хоҳад буд:
 • Файз, марҳамат ва осоиштагӣ аз ҷониби Худои Падар ва Исои Масеҳи Худованд, ки Писари Падар аст, дар рости ва муҳаббат бо шумо бод.
 • Ман бағоят хурсанд шудам, ки аз байни фарзандонат касонеро ёфтам, ки дар ростӣ рафтор мекунанд, ба ҳасби ҳукме ки мо аз Падар пазируфтаем.
 • Ва акнун аз ту, эй хотун, хоҳишмандам: на ҳамчун ҳукми тозае ба ту менависам, балки ҳамонро, ки мо аз ибтидо доштем, ки ба якдигар муҳаббат дошта бошем.
 • Ва муҳаббат аз он иборат аст, ки мо бар тибқи аҳкоми Ў рафтор кунем. Ин ҳамон ҳукмест, ки шумо аз ибтидо шунидаед, то ки бар тибқИ он рафтор кунед.
 • Зеро бисьёр фиребгарон дар дуньё пайдо шудаанд, ки Исои Масеҳи ба ҳасби ҷисм омадаро эътироф намекунанд: чунин шахс фиребгар ва зиддимасеҳ аст.
 • Аз худ бохабар бошед, ки мабодо он чиро, ки мо барояш меҳнат кардаем, барбод диҳед, балки мукофоти комил бигиред.
 • Ҳар кӣ аз таълимоти Масеҳ дур мешавад ва дар он сокин нест, Худо надорад; касе ки дар таълимоти Масеҳ сокин аст, ҳам Падарро дорад ва ҳам Писарро.
 • Касе ки назди шумо меояд ва ин таълимотро намеоварад, варо ба хонаи худ қабул накунед ва ба вай салом надиҳед;
 • Зеро касе ки ба вай салом диҳад, ба аъмоли шариронаи вай шарик мешавад.
 • Чизи бисьёре дорам, ки ба шумо бинависам, аммо намехоҳам ба коғаз бо сиёҳӣ бинависам, балки умедворам, ки назди шумо биёям ва даҳонакӣ бигўям, то ки хурсандии мо комил бошад.
 • Фарзандони хоҳари баргузидаи ту ба ту салом мерасонанд. Омин.