Скрыть
18:3
18:10
18:12
18:16
18:20
18:23
18:25
18:28
18:30
18:32
18:34
И҆ бы́сть въ лѣ́то тре́тїе ѡ҆сі́и сы́на и҆лы̀ царѧ̀ і҆и҃лева, воцари́сѧ є҆зекі́а сы́нъ а҆ха́за царѧ̀ і҆ꙋ́дина:
сы́нъ два́десѧти пѧтѝ лѣ́тъ бѣ̀ є҆гда̀ нача̀ ца́рствовати, и҆ два́десѧть де́вѧть лѣ́ть ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. И҆́мѧ же ма́тере є҆гѡ̀ а҆вꙋ́ѳа дщѝ заха́рїина.
И҆ сотворѝ пра́вое пред̾ ѻ҆чи́ма гдⷭ҇нима, по всѣ̑мъ є҆ли̑ка сотворѝ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ даві́дъ:
то́й разрꙋшѝ высѡ́каѧ, и҆ сокрꙋшѝ всѧ̑ ка̑пища, и҆ и҆скоренѝ дꙋбра̑вы и҆ ѕмїю̀ мѣ́дѧнꙋю, ю҆́же сотворѝ мѡѷсе́й, ꙗ҆́кѡ и҆ до дні́й тѣ́хъ сы́нове і҆и҃лєвы бѣ́хꙋ кадѧ́ще є҆́й: и҆ назва̀ и҆́мѧ є҆́й нееста́нъ {мѣ́дникъ}.
На гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева ᲂу҆пова̀, и҆ но не́мъ не бы́сть подо́бенъ є҆мꙋ̀ въ царе́хъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ въ бы́вшихъ пре́жде є҆го̀:
и҆ прилѣпи́сѧ гдⷭ҇еви, не ѿстꙋпѝ ѿ негѡ̀, и҆ сохранѝ за́пѡвѣди є҆гѡ̀, є҆ли̑ки заповѣ́да мѡѷсе́й:
и҆ бѣ̀ гдⷭ҇ь съ ни́мъ, и҆ во всѣ́хъ, ꙗ҆̀же творѧ́ше, смы́слѧше. И҆ сопроти́висѧ царю̀ а҆ссѷрі́йскомꙋ и҆ не порабо́та є҆мꙋ̀:
то́й побѣдѝ и҆ноплеме́нники да́же до га́зы и҆ до предѣ́лъ є҆ѧ̀, ѿ столпа̀ стрегꙋ́щихъ и҆ да́же до гра́да тве́рда.
И҆ бы́сть въ лѣ́то четве́ртое царѧ̀ є҆зекі́и, сїе́ же лѣ́то седмо́е ѡ҆сі́и, сы́нꙋ и҆лы̀, царю̀ і҆и҃левꙋ, взы́де саламанасса́ръ ца́рь а҆ссѷрі́йскъ на самарі́ю и҆ ѡ҆бсѣ́де ю҆̀,
и҆ взѧ̀ ю҆̀ при концы̀ трїе́хъ лѣ́тъ, въ шесто́е лѣ́то є҆зекі́ево, сїѐ лѣ́то девѧ́тое ѡ҆сі́и царѧ̀ і҆и҃лева, и҆ плѣне́на бы́сть самарі́а.
И҆ преведѐ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй самарѧ́ны во а҆ссѷрі́ю, и҆ посадѝ ѧ҆̀ на а҆ла́и и҆ на а҆вѡ́рѣ, рѣка́хъ гѡза́нскихъ, и҆ въ предѣ́лѣхъ ми́дскихъ:
поне́же не послꙋ́шаша гла́са гдⷭ҇а бг҃а своегѡ̀ и҆ престꙋпи́ша завѣ́тъ є҆гѡ̀, всѧ̑ є҆ли̑ка заповѣ́да мѡѷсе́й ра́бъ гдⷭ҇ень, и҆ не послꙋ́шаша, и҆ не сотвори́ша.
И҆ въ четвертоена́десѧть лѣ́то царѧ̀ є҆зекі́и, взы́де сеннахирі́мъ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй на гра́ды і҆ꙋ́дины твє́рдыѧ и҆ взѧ́тъ ѧ҆̀.
И҆ посла̀ є҆зекі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ послы̀ къ царю̀ а҆ссѷрі́йскꙋ въ лахі́съ, глаго́лѧ: согрѣши́хъ, возврати́сѧ ѿ менє̀: є҆́же а҆́ще возложи́ши на мѧ̀, то̀ понесꙋ̀. И҆ возложѝ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй на є҆зекі́ю царѧ̀ і҆ꙋ́дина три́ста тала́нтъ сребра̀ и҆ три́десѧть тала́нтѡвъ зла́та.
И҆ дадѐ є҆зекі́а всѐ сребро̀ ѡ҆брѣ́тшеесѧ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни и҆ въ сокро́вищихъ до́мꙋ царе́ва.
Во вре́мѧ ѻ҆́но ссѣчѐ є҆зекі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ двє́ри хра́ма гдⷭ҇нѧ и҆ ᲂу҆твержє́нїѧ, ꙗ҆̀же позлатѝ є҆зекі́а ца́рь і҆ꙋ́динъ, и҆ дадѐ и҆̀хъ царю̀ а҆ссѷрі́йскꙋ.
И҆ посла̀ ца́рь а҆ссѷрі́йскъ ѳарѳа́на и҆ равоса́на и҆ раѱа́ка ѿ лахі́са на і҆ерⷭ҇ли́мъ къ царю̀ є҆зекі́и съ си́лою тѧ́жкою ѕѣлѡ̀. И҆ взыдо́ша, и҆ прїидо́ша ко і҆ерⷭ҇ли́мꙋ, и҆ ста́ша ᲂу҆ водоте́чи кꙋпѣ́ли вы́шнїѧ, ꙗ҆́же є҆́сть на пꙋтѝ села̀ бѣли́льнагѡ,
и҆ возопи́ша ко є҆зекі́и. И҆ и҆зы́де къ ни̑мъ є҆лїакі́мъ сы́нъ хелкі́евъ строи́тель, и҆ сѡмна́съ книго́чїй, и҆ і҆ѡа́съ сы́нъ сафа́товъ воспомина́тель.
И҆ речѐ къ ни̑мъ раѱа́къ: рцы́те нн҃ѣ ко є҆зекі́и: си́це глаго́летъ ца́рь вели́кїй, ца́рь а҆ссѷрі́йскїй: что̀ ᲂу҆пова́нїе сїѐ, на не́же ᲂу҆пова́еши;
ре́клъ є҆сѝ: то́кмѡ словеса̀ ᲂу҆сте́нъ, совѣ́тъ и҆ си́ла на бра́нь: нн҃ѣ ᲂу҆̀бо на кого̀ надѣ́яся ѿве́рглъ є҆сѝ менѐ;
нн҃ѣ сѐ, надѣ́ешисѧ ты̀ на же́злъ тро́стѧный сло́мленый се́й, на є҆гѵ́петъ ли; на́ньже а҆́ще ѡ҆пре́тсѧ мꙋ́жъ, вни́детъ въ рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀ и҆ пронзе́тъ ю҆̀: та́кѡ фараѡ́нъ ца́рь є҆гѵ́петскїй всѣ̑мъ надѣ́ющымсѧ на́нь:
и҆ а҆́ще мнѣ̀ рече́те: на гдⷭ҇а бг҃а надѣ́емсѧ: не то́й ли се́й, є҆гѡ́же и҆ ѿста́ви є҆зекі́а высѡ́каѧ є҆гѡ̀ и҆ же́ртвенники є҆гѡ̀, и҆ речѐ і҆ꙋ́дѣ и҆ і҆ерⷭ҇ли́мꙋ: покло́нитесѧ пред̾ же́ртвенникомъ си́мъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ;
и҆ нн҃ѣ соедини́тесѧ съ господи́номъ мои́мъ царе́мъ а҆ссѷрі́йскимъ, и҆ да́мъ тебѣ̀ двѣ̀ ты́сѧщы ко́ней, а҆́ще мо́жеши и҆мѣ́ти вса́дники на нѧ̀:
и҆ ка́кѡ ѿврати́ши лицѐ топа́рха є҆ди́нагѡ ѿ рабѡ́въ господи́на моегѡ̀ малѣ́йшихъ, и҆ ᲂу҆пова́лъ є҆сѝ са́мъ на є҆гѵ́петъ, на колєсни́цы и҆ ко́ни;
и҆ нн҃ѣ ᲂу҆̀бо є҆да̀ без̾ гдⷭ҇а взыдо́хомъ на мѣ́сто сїѐ, є҆́же потреби́ти и҆ рече́ бо гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: взы́ди на зе́млю сїю̀ и҆ потребѝ ю҆̀.
И҆ речѐ є҆лїакі́мъ сы́нъ хелкі́инъ и҆ сѡмна́съ и҆ і҆ѡа́съ ко раѱа́кꙋ: глаго́ли нн҃ѣ ко ѻ҆трокѡ́мъ твои̑мъ сѵ́рски, ꙗ҆́кѡ слы́шимъ мы̀, а҆ не глаго́ли къ на́мъ і҆ꙋде́йски, и҆ почто̀ глаго́леши во ᲂу҆́шы люді́й, и҆̀же на стѣнѣ̀;
И҆ речѐ къ ни̑мъ раѱа́къ: є҆да̀ къ господи́нꙋ твоемꙋ̀ и҆ къ тебѣ̀ посла́ мѧ господи́нъ мо́й глаго́лати словеса̀ сїѧ̑; не къ мꙋжє́мъ ли сѣдѧ́щымъ на стѣнѣ̀, є҆́же ꙗ҆́сти и҆̀мъ гно́й сво́й и҆ пи́ти и҆̀мъ се́чь свою̀ съ ва́ми вкꙋ́пѣ;
И҆ ста̀ раѱа́къ, и҆ возопѝ гла́сомъ вели́кимъ і҆ꙋде́йски, и҆ глаго́ла, и҆ речѐ: слы́шите словеса̀ вели́кагѡ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска:
си́це глаго́летъ ца́рь: да не возно́ситъ ва́съ ца́рь є҆зекі́а словесы̀, поне́же не возмо́жетъ ва́съ и҆з̾ѧ́ти и҆з̾ рꙋкѝ моеѧ̀:
и҆ да не ѡ҆бнаде́живаетъ ва́съ є҆зекі́а гдⷭ҇емъ, глаго́лѧ: и҆з̾има́ѧ и҆́зметъ вы̀ гдⷭ҇ь, и҆ не и҆́мать преда́тисѧ гра́дъ се́й въ рꙋцѣ̀ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска:
не послꙋ́шайте є҆зекі́и, ꙗ҆́кѡ си́це глаго́летъ ца́рь а҆ссѷрі́йскїй: сотвори́те со мно́ю благослове́нїе и҆ и҆зыди́те ко мнѣ̀, и҆ да пїе́тъ мꙋ́жъ ѿ вїногра́да своегѡ̀, и҆ мꙋ́жъ вкꙋ́ситъ ѿ смо́квей свои́хъ, и҆ да пїе́тъ во́дꙋ ѿ ро́ва своегѡ̀,
до́ндеже прїидꙋ̀ и҆ поимꙋ̀ вы̀ въ зе́млю (таковꙋ̀) ꙗ҆́коже землѧ̀ ва́ша, землѧ̀ пшени́цы и҆ вїна̀, и҆ хлѣ́бѡвъ и҆ вїногра́дѡвъ, землѧ̀ ма́сличинъ є҆ле́а и҆ ме́да, и҆ жи́ви бꙋ́дете и҆ не ᲂу҆́мрете: и҆ не послꙋ́шайте є҆зекі́и, ꙗ҆́кѡ прельща́етъ вы̀, глаго́лѧ: гдⷭ҇ь ны̀ и҆зба́витъ:
є҆да̀ и҆збавлѧ́юще и҆зба́виша бо́зи ꙗ҆зы́кѡвъ кі́йждо и҆́хъ свою̀ странꙋ̀ и҆з̾ рꙋкѝ царѧ̀ а҆ссѷрі́йска;
гдѣ̀ є҆́сть бо́гъ є҆ма́ѳа и҆ а҆рфа́да; гдѣ̀ є҆́сть бо́гъ сепфарꙋі́ма, а҆на̀ и҆ а҆ва̀; є҆да̀ и҆зба́виша самарі́ю и҆з̾ рꙋкꙋ̀ моє́ю;
кто̀ во всѣ́хъ бозѣ́хъ земны́хъ, и҆́же и҆зба́виша зе́мли и҆х ѿ рꙋкѝ моеѧ̀; и҆ ка́кѡ и҆́зметъ гдⷭ҇ь і҆ерⷭ҇ли́ма и҆з̾ рꙋкѝ моеѧ̀;
И҆ ᲂу҆молко́ша лю́дїе и҆ не ѿвѣща́ша є҆мꙋ̀ сло́ва, ꙗ҆́кѡ заповѣ́да и҆̀мъ ца́рь глаго́лѧ: не ѿвѣща́йте є҆мꙋ̀.
И҆ вни́де є҆лїакі́мъ сы́нъ хелкі́инъ строи́тель, и҆ сѡмна́съ книго́чїй, и҆ і҆ѡа́съ сы́нъ сафа́товъ воспомина́тель ко є҆зекі́и, раздра́вше ри̑зы своѧ̑, и҆ возвѣсти́ша є҆мꙋ̀ словеса̀ раѱа́кѡва.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible