4-я книга Царств, 1:10-15

 
 • И# t­ступи2 мwaвъ t­ їи7лz, по ўмeртвіи ґхаaвли.
 • W#хозjа же падE и3з8 nкнA, є4же въ г0рницэ є3гw2 въ самарjи, и3 разболёсz, и3 послA послы2 и3 речE къ ни6мъ: и3ди1те и3 вопроси1те ў ваaла сквeрнагw б0га ґккарHнска, а4ще жи1въ бyду t­ болёзни мо­еS сеS; и3 и3д0ша вопрошaти є3гw2 рaди.
 • И# а4гг7лъ гDень речE ко и3ліи2 fесвjтzнину, глаг0лz: востaвъ, и3ди2 на срётеніе послHмъ nхозjи царS самарjйска и3 речeши къ ни6мъ: и3ли2 нёсть бг7а во їи7ли, ћкw грzдeте вопрошaти ваaла сквeрнаго б0га во ґккарHнэ;
 • и3 сегw2 рaди си1це гlетъ гDь џдръ, на нег0же воз­шeлъ є3си2 тY, не и4маши слёзти съ негw2, ћкw тY смeртію ќмреши, И# и4де и3ліA и3 речE къ ни6мъ.
 • И# воз­врати1шасz послы2 къ немY, и3 речE къ ни6мъ: что2 ћкw воз­врати1стесz;
 • И# рёша къ немY: мyжъ и3зhде въ срётеніе нaмъ и3 речE къ нaмъ: и3ди1те воз­врати1тесz къ царю2 послaв­шему вы2 и3 глаг0лите къ немY: си1це гlетъ гDь: и3ли2 немY бг7а во їи7ли, ћкw вы2 грzдeте вопрошaти ваaла сквeрнаго б0га во ґккарHнэ; сегw2 рaди t­ nдрA, на нег0же воз­шeлъ є3си2, не и4маши слёзти съ негw2, ћкw тY смeртію ќмреши.
 • И# речE къ ни6мъ цaрь, глаг0лz: как0въ вз0ромъ бsше мyжъ т0й в­шeдый въ срётеніе вaмъ и3 глаг0лавый вaмъ словесA сі‰;
 • И# рёша къ немY: мyжъ космaтъ и3 п0zсомъ ўсмeн­нымъ препоsсанъ њ чрeслэхъ сво­и1хъ. И# речE цaрь: и3ліA fесвjтzнинъ сeй є4сть.
 • И# послA къ немY старёишину пzтьдесsтника и3 пzтьдесsтъ мужeй є3гw2. И# взhде и3 пріи1де къ немY: и3 сE, и3ліA бЁ сэдS верхY горы2. И# глаг0ла пzтьдесsтникъ къ немY и3 речE: человёче б9іи, цaрь зовeтъ тS, сни1ди.
 • И# t­вэщA и3ліA и3 речE къ пzтьдесsтнику: а4ще є4смь человёкъ б9ій а4зъ, то2 да сни1детъ џгнь съ небесE и3 снёстъ тS и3 пzтьдесsтъ тво­и1хъ [съ тоб0ю]. И# сни1де џгнь съ небесE и3 снэдE є3го2 и3 пzтьдесsтъ мужeй є3гw2.
 • И# при­ложи2 цaрь послaти къ немY другaго пzтьдесsтника и3 пzтьдесsтъ [мужeй] съ ни1мъ. И# воз­шeдъ, и3 глаг0ла пzтьдесsтникъ къ немY и3 речE: человёче б9ій, си1це глаг0летъ цaрь: потщaвсz сни1ди.
 • И# t­вэщA и3ліA и3 глаг0ла къ немY и3 речE: а4ще человёкъ б9ій а4зъ є4смь, то2 да сни1детъ џгнь съ небесE, и3 да снёстъ тS и3 пzтьдесsтъ [мужeй] съ тоб0ю. И# сни1де џгнь съ небесE и3 снэдE є3го2 и3 пzтьдесsтъ мужeй є3гw2.
 • И# при­ложи2 цaрь є3щE послaти старёишину, пzтьдесsтника трeтіzго, и3 пzтьдесsтъ мужeй съ ни1мъ. И# пріи1де къ немY пzтьдесsтникъ трeтій, и3 поклони1сz на кwлёна сво‰ пред8 и3ліeю, и3 моли2 є3го2, и3 глаг0ла къ немY и3 речE: человёче б9ій, пощади2 дyшу мою2 и3 дyшу р†бъ тво­и1хъ си1хъ пzтьдесsтъ пред8 nчи1ма тво­и1ма:
 • сE, сни1де џгнь съ небесE и3 поzдE двA пzтьдес‰тника пє1рвыz съ пzтіюдесzтми2 и4хъ: и3 н­н7э да пощади1т­сz душA рабHвъ тво­и1хъ пред8 nчи1ма тво­и1ма.
 • И# глаг0ла а4гг7лъ гDень ко и3ліи2 и3 речE: сни1ди съ ни1мъ, не ўб0йсz t­ лицA и5хъ. И# востA и3ліA и3 сни1де съ ни1мъ къ царю2,
 • и3 глаг0ла къ немY и3 речE: си1це гlетъ гDь: что2 ћкw послaлъ є3си2 послы2 вопрошaти ваaла сквeрнаго б0га во ґккарHнэ, а4ки бы не бhлъ бг7ъ во їи7ан, є4же вопроси1ти t­ негw2 словесE; сегw2 рaди t­ nдрA, нaньже воз­шeлъ є3си2 тY, не и4маши слёзти съ негw2 ћкw смeртію ќмреши.
 • И# ќмре по гlу гDню, є3г0же гlг0ла и3ліA. И# цaр­ст­вова їwрaмъ брaтъ nхозjинъ вмёстw є3гw2, понeже не и3мЁ сhна nхозjа, въ лёто втор0е їwрaма сhна їwсафaта царS їyдина.
 • И# прHчаz словeсъ nхозjиныхъ, є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ пи6сана въ кни1гахъ словeсъ днjй царeй їи7левыхъ;
 • И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава.
 • Охозия же упал чрез решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов, и сказал им: пойдите, спросите у Веельзевула, божества Аккаронского: выздоровею ли я от сей болезни? [И пошли они спрашивать.]
 • Тогда Ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Веельзевула, божество Аккаронское?
 • За это так говорит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илия, [и сказал им].
 • И возвратились к Охозии посланные. И он сказал им: что это вы возвратились?
 • И сказали ему: навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Веельзевула, божество Аккаронское? За то с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь.
 • И сказал им: каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?
 • Они сказали ему: человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал он: это Илия Фесвитянин.
 • И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел на верху горы, и сказал ему: человек Божий! царь говорит: сойди.
 • И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его.
 • И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: человек Божий! так сказал царь: сойди скорее.
 • И отвечал Илия и сказал ему: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его.
 • И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колена свои пред Илиею, и умолял его, и говорил ему: человек Божий! да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих – сих пятидесяти – пред очами твоими;
 • вот, сошел огонь с неба, и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками; но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими!
 • И сказал Ангел Господень Илии: пойди с ним, не бойся его. И он встал, и пошел с ним к царю.
 • И сказал ему: так говорит Господь: за то, что ты посылал послов вопрошать Веельзевула, божество Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, – с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь.
 • И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. И воцарился Иорам [брат Охозии], вместо него, во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было.
 • Прочее об Охозии, что он сделал, написано в летописи царей Израильских.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта