Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • Сы́нъ осми́ лѣ́тъ бѣ́ Иосі́а, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и три́десять еди́но лѣ́то ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Иедида́, дщи́ еде́ева, от­ Васуро́ѳа.
 • И сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Госпо́днима, и хожда́­ше во всѣ́хъ путе́хъ дави́да отца́ сво­его́, не соврати́ся ни на де́сно, ни на шу́ее.
 • И бы́сть во осмо­е­на́­де­сять лѣ́то ца́р­ст­ва Иосі́ина, въ седмы́й ме́сяцъ, посла́ ца́рь Сафа́на, сы́на езелі́ина, сы́на Месо­лла́мля, книго́чiю до́му Госпо́дня, глаго́ля:
 • взы́ди къ хелкі́и жерцу́ вели́кому и запечатлѣ́й сребро́ внесе́ное въ до́мъ Госпо́день, е́же собра́ша стрегу́щiи вра́тъ от­ люді́й,
 • и да даду́тъ е́ въ ру́ки творя́щихъ дѣла́ при­­ста́вникомъ въ хра́мѣ Госпо́дни: да дадя́тъ е́ творя́щымъ дѣла́ въ дому́ Госпо́дни, е́же подкрѣпля́ти разсѣ́лины хра́ма,
 • древодѣ́лемъ и каменосѣ́чцемъ и покупа́ющымъ древа́ и ка́менiе те́саное на утвержде́нiе разсѣ́линъ хра́ма.
 • Оба́че не сочисля́ху и́хъ о сребре́ дае́мѣмъ и́мъ, я́ко вѣ́рно ті́и творя́ху.
 • И рече́ хелкі́а жре́цъ вели́кiй ко Сафа́ну книго́чiю: кни́гу зако́на [Бо́жiя] обрѣто́хъ въ дому́ Госпо́дни. И даде́ хелкі́а кни́гу Сафа́ну, и прочте́ ю́.
 • И вни́де въ до́мъ Госпо́день и царю́ Иосі́и, и воз­вѣсти́ царю́ сло́во и рече́: слiя́ша раби́ тво­и́ сребро́ обрѣ́тшееся въ дому́ Госпо́дни, и да́ша е́ при­­ста́вницы въ ру́ки творя́щымъ дѣла́ въ хра́мѣ Госпо́дни.
 • И рече́ Сафа́нъ книго́чiя къ царю́, глаго́ля кни́гу зако́на даде́ ми́ хелкі́а жре́цъ. И прочте́ ю́ Сафа́нъ предъ царе́мъ.
 • И бы́сть я́ко услы́ша ца́рь словеса́ кни́ги зако́н­ныя, и раздра́ ри́зы своя́,
 • и заповѣ́да ца́рь хелкі́и жрецу́ и Ахика́му сы́ну Сафа́ню, и Ахово́ру сы́ну Михе́ину и Сафа́ну книго́чiю и Асаі́ю рабу́ царе́ву, глаго́ля:
 • прiиди́те, испроси́те Го́спода о мнѣ́ и о всѣ́хъ лю́дехъ и о все́мъ Иу́дѣ, и о словесѣ́хъ кни́ги обрѣ́тшiяся сея́, я́ко вели́къ гнѣ́въ Госпо́день разжже́ный на на́съ, поне́же не послу́шаша отцы́ на́ши слове́съ кни́ги сея́, е́же твори́ти по всѣ́мъ напи́сан­нымъ на ны́.
 • И и́де хелкі́а жре́цъ и Ахика́мъ, и Ахово́ръ и Сафа́нъ и Асаі́асъ ко о́лда́мѣ проро́чицѣ, женѣ́ сели́ма сы́на Ѳеку́ева, сы́на Ара́са ризохрани́теля: и сiя́ живя́ше во Иерусали́мѣ въ Масе́нѣ: и глаго́лаша къ не́й по сему́.
 • И рече́ и́мъ: си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: рцы́те му́жеви посла́в­шему вы́ ко мнѣ́:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ зла́я на мѣ́сто сiе́ и на живу́щыя въ не́мъ, вся́ словеса́ кни́жная, я́же прочте́ ца́рь Иу́динъ:
 • поне́же оста́виша мя́ и кадя́ху бого́мъ други́мъ, я́ко да прогнѣ́ваютъ мя́ дѣлесы́ ру́къ сво­и́хъ, и разжже́т­ся я́рость моя́ на мѣ́сто сiе́ и не уга́снетъ:
 • и ко царю́ Иу́дину посла́в­шему ва́съ вопроси́ти Го́спода, си́це рцы́те ему́: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: словеса́, я́же слы́шалъ еси́,
 • за сiя́, я́ко умягчи́ся се́рдце твое́ и смири́л­ся еси́ предъ лице́мъ Госпо́днимъ, услы́шавъ ели́ка глаго́лахъ на мѣ́сто сiе́ и на живу́щыя въ не́мъ, е́же бы́ти въ погубле́нiе и въ прокля́тiе, и раздра́лъ еси́ ри́зы твоя́, и пла́кал­ся предо мно́ю, и а́зъ у́бо услы́шахъ, глаго́летъ Госпо́дь:
 • сего́ ра́ди а́зъ при­­ложу́ тя́ ко отце́мъ тво­и́мъ, и собере́шися во гро́бъ тво́й въ ми́рѣ, и не у́зриши очи́ма тво­и́ма всѣ́хъ злы́хъ, я́же а́зъ и́мамъ навести́ на мѣ́сто сiе́ и на живу́щыя въ не́мъ.
 • 约西亚登基的时候年八岁,在耶路撒冷作王三十一年。他母亲名叫耶底大,是波斯加人亚大雅的女儿。
 • 约西亚行耶和华眼中看为正的事,行他祖大卫一切所行的,不偏左右。
 • 约西亚王十八年,王差遣米书兰的孙子,亚萨利的儿子书记沙番上耶和华殿去,吩咐他说,
 • 你去见大祭司希勒家,使他将奉到耶和华殿的银子,就是守门的从民中收聚的银子,数算数算,
 • 交给耶和华殿里办事的人,使他们转交耶和华殿里作工的人,好修理殿的破坏之处,
 • 就是转交木匠和工人,并瓦匠,又买木料和凿成的石头修理殿宇,
 • 将银子交在办事的人手里,不与他们算帐,因为他们办事诚实。
 • 大祭司希勒家对书记沙番说,我在耶和华殿里得了律法书。希勒家将书递给沙番,沙番就看了。
 • 书记沙番到王那里,回覆王说,你的仆人已将殿里的银子倒出数算,交给耶和华殿里办事的人了。
 • 书记沙番又对王说,祭司希勒家递给我一卷书。沙番就在王面前读那书。
 • 王听见律法书上的话,便撕裂衣服,
 • 吩咐祭司希勒家与沙番的儿子亚希甘,米该亚的儿子亚革波,书记沙番和王的臣仆亚撒雅,说,
 • 你们去为我,为民,为犹大众人,以这书上的话求问耶和华。因为我们列祖没有听从这书上的言语,没有遵着书上所吩咐我们的去行,耶和华就向我们大发烈怒。
 • 于是,祭司希勒家和亚希甘,亚革波,沙番,亚撒雅都去见女先知户勒大。户勒大是掌管礼服沙龙的妻。沙龙是哈珥哈斯的孙子,特瓦的儿子。户勒大住在耶路撒冷第二区。他们请问于她。
 • 她对他们说,耶和华以色列的神如此说,你们可以回覆那差遣你们来见我的人说,
 • 耶和华如此说,我必照着犹大王所读那书上的一切话,降祸与这地和其上的居民。
 • 因为他们离弃我,向别神烧香,用他们手所作的惹我发怒,所以我的忿怒必向这地发作,总不止息。
 • 然而,差遣你们来求问耶和华的犹大王,你们要这样回覆他说,耶和华以色列的神如此说,至于你所听见的话,
 • 就是听见我指着这地和其上的居民所说,要使这地变为荒场,民受咒诅的话,你便心里敬服,在我面前自卑,撕裂衣服,向我哭泣,因此我应允了你。这是我耶和华说的。
 • 我必使你平平安安地归到坟墓到你列祖那里。我要降与这地的一切灾祸,你也不至亲眼看见。他们就回覆王去了。
 • Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иедида, дочь Адаии, из Боцкафы.
 • И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево.
 • В восемнадцатый год царя Иосии, послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулламова, писца, в дом Господень, сказав:
 • пойди к Хелкии первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа стоящие на страже у порога,
 • и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии пусть раздают его работающим в доме Господнем, на исправление повреждений дома,
 • плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома;
 • впрочем не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно.
 • И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее.
 • И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ, и сказал: взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню.
 • И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан пред царем.
 • Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои.
 • И повелел царь Хелкии священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря:
 • пойдите, вопросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам.
 • И пошел Хелкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асаия к Олдаме пророчице, жене Шаллума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд, – жила же она в Иерусалиме, во второй части, – и говорили с нею.
 • И она сказала им: так говорит Господь, Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне:
 • так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его, – все слова книги, которую читал царь Иудейский.
 • За то, что оставили Меня, и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами рук своих, воспылал гнев Мой на место сие, и не погаснет.
 • А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал:
 • так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что Я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь.
 • За это, вот, Я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие. И принесли царю ответ.