Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

4-я книга Царств

 
 • И женá еди́на от­ сынóвъ прорóчихъ возопи́ ко Елиссéю, глагóлющи: рáбъ твóй мýжъ мóй ýмре, ты́ же вѣ́си, я́ко рáбъ твóй бѣ́ боя́ся Гóспода: и заимодáвецъ прiи́де взя́ти двá сы́на моя́ себѣ́ въ рабы́.
 • И речé Елиссéй: чтó сотворю́ ти? повѣ́ждь ми́, чтó и́маши ны́нѣ въ домý? Онá же речé: нѣ́сть у рабы́ тво­ея́ ничтóже въ домý, тóкмо мáло елéа, и́мже помáжуся.
 • И речé къ нéй: иди́, испроси́ себѣ́ сосýды от­внѣ́ от­ всѣ́хъ сосѣ́дъ тво­и́хъ, сосýды прáздны, не умáли:
 • и вни́ди, и затвори́ двéрь за собóю и за сынóма тво­и́ма, и влiéши [от­ елéа тво­егó] во вся́ сосýды сiя́, и напóлнен­ное вóзмеши.
 • И отъи́де от­ негó и сотвори́ тáко, и затвори́ двéрь за собóю и за сынóма сво­и́ма: тá при­­ношáста къ нéй, онá же вливá­ше:
 • и бы́сть егдá напóлнишася вси́ сосýды, и речé сынóма сво­и́ма: при­­бли́жита ми́ ещé сосýдъ. И рѣ́ста éй: нѣ́сть ещé сосýда. И стá елéй.
 • И прiи́де и воз­вѣсти́ человѣ́ку Бóжiю. И речé Елиссéй: иди́ и продáждь сéй елéй, и заплати́ ли́хву твою́, и ты́ и сы́на твоя́ жи́ти бýдете от­ остáв­шаго елéа.
 • И бы́сть во еди́нъ дéнь, и прéйде Елиссéй въ сомáнъ, и тý женá вéлiя и удержá егó снѣ́сти хлѣ́ба: и бы́сть емý входи́ти и исходи́ти мнóжицею, и уклоня́шеся тáмо я́сти хлѣ́ба.
 • И речé женá къ мýжу сво­емý: сé, ны́нѣ разумѣ́хъ, я́ко человѣ́къ Бóжiй свя́тъ сéй ми́мо хóдитъ нáсъ при́сно:
 • сотвори́мъ ýбо емý гóрницу, мѣ́сто мáло, и постáвимъ емý тáмо óдръ и трапéзу, и престóлъ и свѣ́щникъ: и бýдетъ внегдá входи́ти емý къ нáмъ, и уклоня́ет­ся тáмо.
 • И бы́сть во еди́нъ дéнь, и вни́де тáмо, и уклони́ся въ гóрницу, и спá тáмо.
 • И речé ко гiезíю óтрочищу сво­емý: при­­зови́ ми сомани́тяныню сiю́. И при­­звá ю́, и стá предъ ни́мъ.
 • И речé емý: рцы́ ýбо éй: сé, удиви́ла еси́ нáсъ всѣ́мъ попечéнiемъ си́мъ: чтó подобáетъ сотвори́ти тебѣ́? áще éсть тебѣ́ слóво къ царю́ или́ ко кня́зю си́лы? Онá же речé: [нѣ́сть,] посредѣ́ людíй мо­и́хъ áзъ éсмь живýщи.
 • И речé ко гiезíю: чтó подобáетъ сотвори́ти éй? И речé гiезíй óтрочищь егó: во­и́стин­ну сы́на нѣ́сть у нея́ и мýжъ ея́ стáръ.
 • И речé при­­зови́ ю́. И при­­звá ю́, и стá при­­ двéрехъ.
 • И речé Елиссéй къ нéй: во врéмя сié, я́коже чáсъ сéй живýщи, ты́ зачнéши сы́на. Онá же речé: ни́, господи́не, не солжи́ рабѣ́ тво­éй.
 • И зачáтъ во чрéвѣ женá, и роди́ сы́на во врéмя сié, я́коже чáсъ сéй живýщи, я́коже глагóла къ нéй Елиссéй.
 • И воз­мужá óтрочищь. И бы́сть, егдá изы́де ко отцý сво­емý, къ жнýщымъ,
 • и речé ко отцý сво­емý: главá моя́, главá моя́ [боли́тъ]. И речé ко óтроку: неси́ егó къ мáтери егó.
 • И несé егó къ мáтери егó, и лежá­ше на колѣ́ну ея́ до полýдне, и ýмре.
 • И воз­несé егó, и положи́ егó на одрѣ́ человѣ́ка Бóжiя: и затвори́ егó, и изы́де, и при­­звá мýжа сво­егó, и речé емý:
 • посли́ ми ýбо еди́наго от­ óтрокъ, и еди́но от­ осля́тъ, и текý до человѣ́ка Бóжiя, и воз­вращýся.
 • И речé: чтó я́ко ты́ и́деши къ немý днéсь? не нóвъ мéсяцъ, нижé суббóта. Онá же речé: ми́ръ.
 • И осѣдлá осля́, и речé ко óтрочищу сво­емý: веди́, и иди́, да не удержи́ши менé, éже всѣ́сти, я́коже рекý тебѣ́: гряди́, и иди́, и прiиди́ къ человѣ́ку Бóжiю на гóру карми́лскую.
 • И и́де, и прiи́де до человѣ́ка Бóжiя въ гóру карми́лскую. И бы́сть я́ко ви́дѣ ю́ Елиссéй грядýщую, и речé ко гiезíю óтрочищу сво­емý: сé, ýбо сомани́тяныня óная:
 • ны́нѣ тецы́ во срѣ́тенiе ея́ и речéши éй: ми́ръ ли тебѣ́? И течé во срѣ́тенiе éй и речé éй: ми́ръ ли тебѣ́? ми́ръ ли мýжу тво­емý, ми́ръ ли óтрочищу тво­емý? Онá же речé: ми́ръ.
 • И прiи́де ко Елиссéю на гóру, и я́т­ся за нóзѣ егó. И при­­бли́жнся гiезíй от­ри́нути ю́. И речé Елиссéй: остáви ю́, я́ко душá ея́ болѣ́знен­на въ нéй, и Госпóдь укры́ от­ менé и не воз­вѣсти́ мнѣ́.
 • Онá же речé: едá проси́хъ сы́на у господи́на мо­егó, я́ко рекóхъ: не прельсти́ менé?
 • И речé Елиссéй ко гiезíю: препоя́ши чрéсла твоя́ и воз­ми́ жéзлъ мóй въ рýцѣ тво­и́, и иди́, я́ко áще обря́щеши мýжа, да не благослови́ши егó, и áще благослови́тъ тя́ мýжъ, не от­вѣщáй емý: и воз­ложи́ жéзлъ мóй на лицé óтрочища.
 • И речé мáти óтрочища: жи́въ Госпóдь и живá душá твоя́, áще остáвлю тебé. И востá Елиссéй и и́де вслѣ́дъ ея́.
 • И гiезíй и́де предъ нéю, и воз­ложи́ жéзлъ на лицé óтрочища, и не бѣ́ глáса, и не бѣ́ слы́шанiя. И воз­врати́ся во срѣ́тенiе егó и повѣ́да емý глагóля: не востá óтрочищь.
 • И вни́де Елиссéй въ хрáмину, и сé, óтрочищь умéрый положéнъ на одрѣ́ егó.
 • И вни́де Елиссéй въ дóмъ и затвори́ двéрь за двою́ собóю, и помоли́ся Гóсподу.
 • И взы́де, и ля́же на óтрочищи, и положи́ устá своя́ на устѣ́хъ егó, и óчи сво­и́ на óчи егó, и рýцѣ сво­и́ на рýцѣ егó, и плеснѣ́ сво­и́ на плеснý егó: и слячéся надъ ни́мъ, и дýну на негó, и согрѣ́ся плóть óтрочища.
 • И обрати́ся, и походи́ въ хрáминѣ сю́ду и сю́ду: и взы́де, и слячéся надъ óтрочищемъ седми́жды, и от­вéрзе óтрочищь óчи сво­и́.
 • И возопи́ Елиссéй ко гiезíю и речé: при­­зови́ ми сомани́тяныню сiю. И при­­звá ю́, и вни́де къ немý. И речé Елиссéй: прiими́ сы́на тво­егó.
 • И вни́де женá, и падé на ногý егó, и поклони́ся емý до земли́: и прiя́тъ сы́на сво­егó, и изы́де.
 • И Елиссéй воз­врати́ся въ Галгáлы. И бѣ́ глáдъ въ земли́ тóй, и сы́нове прорóчи сѣдя́ху предъ ни́мъ. И речé Елиссéй óтрочищу сво­емý: настáви конóбъ вéлiй и свари́ варéнiе сынóмъ прорóчимъ.
 • И изы́де еди́нъ на селó собрáти зéлiя ди́вiя: и обрѣ́тъ виногрáдъ на селѣ́, и набрá въ нéмъ я́блока ди́вiяго пóлну ри́зу свою́, и всы́па въ котéлъ на сварéнiе, я́ко не разумѣ́ша,
 • и при­­несé мужéмъ я́сти. И бы́сть ядýщымъ и́мъ от­ варéнiя, и сé, возопи́ша и рѣ́ша: смéрть въ конóбѣ, человѣ́че Бóжiй. И не могóша я́сти.
 • И речé: воз­ми́те муки́ и всы́плите въ конóбъ. И речé Елиссéй ко гiезíю óтрочищу сво­емý: изнеси́ лю́демъ, да ядя́тъ. И не бы́сть ктомý злáго глагóла въ конóбѣ.
 • И мýжъ прiи́де от­ веѳари́са и при­­несé къ человѣ́ку Бóжiю перворóдныхъ двáдесять хлѣ́бовъ ячмéн­ныхъ и смóквы. И речé: дади́те лю́демъ, да ядя́тъ.
 • И речé óтрокъ егó: чтó дáмъ сié стý мужéмъ? И речé: дáждь лю́демъ я́, да ядя́тъ, я́ко си́це глагóлетъ Госпóдь: бýдутъ я́сти, и остáнетъ.
 • И ядóша, и остá по глагóлу Госпóдню.
 • Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты знаешь, что раб твой боялся Господа; теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе.
 • И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем.
 • И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних; набери немало,
 • и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды; полные отставляй.
 • И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала.
 • Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И остановилось масло.
 • И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди, продай масло и заплати долги твои; а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими.
 • В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба.
 • И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой;
 • сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник; и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда.
 • В один день он пришел туда, и зашел в горницу, и лег там,
 • и сказал Гиезию, слуге своему: позови эту Сонамитянку. И позвал ее, и она стала пред ним.
 • И сказал ему: скажи ей: «вот, ты так заботишься о нас; что сделать бы тебе? не нужно ли поговорить о тебе с царем, или с военачальником?» Она сказала: нет, среди своего народа я живу.
 • И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да вот, сына нет у нее, а муж ее стар.
 • И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях.
 • И сказал он: через год, в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей.
 • И женщина стала беременною и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей.
 • И подрос ребенок и в один день пошел к отцу своему, к жнецам.
 • И сказал отцу своему: голова моя! голова моя болит! И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его.
 • И понес его и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня, и умер.
 • И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла,
 • и позвала мужа своего и сказала: пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь.
 • Он сказал: зачем тебе ехать к нему? сегодня не новомесячие и не суббота. Но она сказала: хорошо.
 • И оседлала ослицу и сказала слуге своему: веди и иди; не останавливайся, доколе не скажу тебе.
 • И отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: это та Сонамитянка.
 • Побеги к ней навстречу и скажи ей: «здорова ли ты? здоров ли муж твой? здоров ли ребенок?» – Она сказала: здоровы.
 • Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее; но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне.
 • И сказала она: просила ли я сына у господина моего? не говорила ли я: «не обманывай меня»?
 • И сказал он Гиезию: опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою, и пойди; если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему; и положи посох мой на лице ребенка.
 • И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя! не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею.
 • Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лице ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается ребенок.
 • И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его.
 • И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу.
 • И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка.
 • И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои.
 • И позвал он Гиезия и сказал: позови эту Сонамитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего.
 • И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли; и взяла сына своего и пошла.
 • Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих.
 • И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою; и пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их.
 • И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: смерть в котле, человек Божий! И не могли есть.
 • И сказал он: подайте муки. И всыпал ее в котел и сказал [Гиезию]: наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле.
 • Пришел некто из Ваал-Шалиши, и принес человеку Божию хлебный начаток – двадцать ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: отдай людям, пусть едят.
 • И сказал слуга его: что тут я дам ста человекам? И сказал он: отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: «насытятся, и останется».
 • Он подал им, и они насытились, и еще осталось, по слову Господню.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь